Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8 Razred - Andric - Zbirka

8 Razred - Andric - Zbirka

Ratings: (0)|Views: 155|Likes:
Published by Vesna Matkovic
Vera Jockovic, Vladimir Mićić, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić - Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole
Vera Jockovic, Vladimir Mićić, Đorđe Dugošija, Vojislav Andrić - Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Vesna Matkovic on Feb 01, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2015

pdf

text

original

 
 
с
Вера
Јои ко6ић
Вла.вимир
Мићић
орђе
Дуiощија.
Војислав
Анврић
за
осми
разреg
основне
школе
g
 
Вера.
Јоџ ко6ић
Вла.gимир
Мићић
орђе
Дyrow.uja. Војисла.6
Анgрић
3
и
р
К
З Д Т К
ИЗ
-
:::
fv ATEMATИkE
З
а
OCMI
разреg
ос
но6не
щколе
ь
 
ЈЈР
Apitф
.it•··н•h
JkpJ
){tsfiiii OIIIIћ
,\ј
111
нщЈ
Jlpnшиh
l
А~
М•Рrt•:м·б A:r6щ.1111th
(.qoliндJtl
I/JJt.'ЮIII1h
l•
.к
(
lO(ЩЗ.Jtt._J
ђ'JIШЧith
.,,1
tч.l
,\tшzo
у6
А16иЈан••h.
д11ре~~:rор
и
r.1авни
урсдюtк
(.ЈР l\aтa.10III31ЦIIJI
)
ny6.111t.Э.IIIIIIt
t1аро;ща
61tб
1ютt11
<:p61tJC,
Ьсшрад
1701И1(0)5.ЩО76)
3Ы1Рf\
\
Jц.tr•a..IIIJ
чartчaпt t
:Ја
осми
ра3ред основне
1
WkMt/Ђopl)cД)·roшiiJ.J
илр. uprt"жн~1apщal\apah].-l.ищ.
~ р
llвo;~ Ја
)'UЬtНitkC
2010
Ьrorp.tд
Ц1щеро).-
144
тр.,
и...ђеtр.
2~
m
f11pu
~)000.
IS8~978
h
1
111<8-0
1
Joц•oBJth, Вtра.
1949-(u)·ropj
2
ДуrошиЈ.t.
Ђорђе,
1947-
ayropJ
1.
нth 8лад11И11р,
1936
ld)'
rop}4.
н.1р11h. BOJIICnaв.
1953-
')'ТОр)
CUBI>S.~K-JJ>
17'J7bl6K
\litНJto<~p
•rросис
rc
Рсн)·бтшкс
Србије својим
решењем
брОЈ
650-02-03/2010
06
Oit
2
јр1а
2010.
IOдltиe.
одобрио
је
ова;
уџбеник
wart'J.tal~tн
ta
ttшaн.trtл~
)1101
~бу у ос
мом
раЈреду
основне шкопе.
l\8~
978
Х6·17
17158·0
( AHOil1A
УЏЫ·.НИКЈ,,
Ь<rнран.
2010.
(
1Ю
~r
]
lt (WfC
)ИIНI
...
ollbllll,
oнtMJIIItp.ttИ
И
11.1611.10
iOJIIII3'НIИ
pc: tpO ty·
t
"1t
Н\' Н11И
...
Hll
\
lt
OIHt.М.t.
6с3
IIII(MtiHJГ
tџо6рења
IIЦ<JH3'f3.
ь
П
РЕЫDВОР
Ова
Збирка
Јада
1
aka
амt:н
.
1
а и нашtеанајс
према важ
·h.
·~ta
Jt:
чешщ&tма
осмш
ра
'РСЉ1
ооювне
ШtФ·
Hacrojam•
oto
а
њоме да:юо~
actaн_•·~~tr~potpa~t :
tанреамеr
\.iаiеманњ.а
.
Збирка припа
.
6.
д
пршнн..
)(;ht:IIIIIOM
Ot.tвapttнaњy
Itporpaмa.
.
да
}Џ
t:HitЧI\oм
кuмпаеtу
ta
uош
patpt:·\
Завоi\а
Ја
уџбе
НИЈ..:t:
КОЈИ
Ч11НС
Уџбеник,
3бирt.;Ј
ыд.:Наt\аtн
ман:мавtке
;а
оне
~ојн
Жt:l le
и
\IОГ)'
.више и
Приручник
у
Ј }'Uбettttк
са
opиJt:llt
ацшщим
pacnopt:i10M
;
.збирци су задаци давt
nр~:
ма
ttac
1
нним
tсмама.
НЈс;о""
tc~ta
н
лекциЈа истоветни
су
са
од1оnарајуhим
tlil<.:mншчJ
у
уџбt:tшку
а
у
оквнру
tыtx
задаци су
дати.
по
нашем
мшttЈt.ењу,
у
1
швtчttом
саt:д)',
o;t
лаkших
ка
теж1tм,
што_ омоrућава сваком учсннку
ttattpcдoнaњe
од
11
рсnо.Јнавања
11
репродукц~IЈе
садржаЈа
до
tыtxoнot
нунш
р
а tумсщш,Ј. и
нрнм~ю:.
Задаци
Н5-1СУ
О3начавани зве:щицама
(јсдtюм
111
ш
tнttш.•),
што
се
ч~сто
cpehe
у
збиркама
задатака, јер
смо
см;н
рапн
да
.шr
щице м
ш
у
учеttике
дс~юtиtшсапt
и
унапред
обесхрабри111.
Збирка садржи
око
700
)адатака
у
оюшру
;сд;.шаес
1
пщланља
-нас аавних
1
м
а;
за све су
да1
и
рс:Јулта1
~~
а
а
осшнш
број,
прr
cнrt
а
спожснијих, даrа
су
комплетна
решеља
или
ynyн1Ra
Ја tЫ1XOtJO
рсањ:шање.
Л,ан.) ЈС
и
око
100
задатака,
намењених
npoвcpaвatt•)'
сн.•\tених
шаља;
()1111
су
распоређени
на
крају
сваке наставне теме
и
оформљсtш
у
облнку
t\OIItpoлшt\.
вежби.
дatttx
на три
нивоа.
Да би
се
опакшало
рачунање,
на
toi.J IJ.J}
юмне
даtа
је
1аблица
квадрата бројева
од
1
о
100.11.зко
њу,
у
скак<щнеююј
нас
t
а
н,
усnешно
за
ме·
њују
џеnни
рачунари.
ш1о
по
вашем
\нt111ЉСЊ)'
1рсба
и tюдсшцаtи,
збоt
nробле~tа
кој11
се
у вези
с
rим
ЈављаЈу
nрипююм
провера знања
(ко н
1
оnннх
вежби1t nиoteHitX
задатаti.а),
када
се.
по
нравш1у, нс
;tоЈв<Ш•аоа
)'IIOlpeбa
џс-
nних
рачунара.
добро
је
да
с~
уч~ниц~t
уnt:жба)у у
раду
с
1абпицом
и О( nо собе
за
њено
корншhеље.
Hehe
npc:;J.oaвљallt
про61\."~1
да се
за
саму проверу
знања
npatnpe~te
коnиЈе
1абп~щс.
ti ; tti O
се
она
нс
6
элоупо1
рсбнаа
Захваљче"о
се peцeнJCHIIt"a
др
Ар11фу
Зon11hy. ~ ttniЩII
Прош11h
11
Перн
Цвет;tнов11ћу на
кор•кннм
nрн~tt~дбама
н
..:ylt CJitJaмa.
Са
захва11ноwhу
he~to
nрн~штн
све
кoнcтpyti.TIIBHt: npнмt',16t:
н
nре;:џюн.·
корitеН&Н.:.а t\IЫtre.
Београд,
201
.
rодшtе
Ayтopll

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
FisnikLimani liked this
1 hundred reads