Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
25 lat po apartheidowej zmowie antypolskiej sitwy ukrytych zydow (kryptosyjonistow) FO295 ZR.pdf

25 lat po apartheidowej zmowie antypolskiej sitwy ukrytych zydow (kryptosyjonistow) FO295 ZR.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 148|Likes:
Published by Stefan Kosiewski
31 stycznia 2014, 18:56 Rusza pilotażowy program pożyczek na pierwszy biznes. 20 mln zł prze­zna­czył rząd na pi­lo­ta­żo­wy pro­gram „Pierw­szy biz­nes - Wspar­cie w star­cie” ad­re­so­wa­ny do stu­den­tów i ab­sol­wen­tów uczel­ni roz­po­czy­na­ją­cych dzia­łal­ność go­spo­dar­czą. Pi­lo­taż jest re­ali­zo­wa­ny w trzech wo­je­wódz­twach: ma­zo­wiec­kim, ma­ło­pol­skim i świę­to­krzy­skim. Z pro­gra­mu bę­dzie mogło sko­rzy­stać ok. 350 osób (...) http://sowa.quicksnake.org/communists/25-lat-po-apartheidowej-zmowie-antypolskiej-sitwy-ukrytych-ydow-kryptosyjonistow-FO295
31 stycznia 2014, 18:56 Rusza pilotażowy program pożyczek na pierwszy biznes. 20 mln zł prze­zna­czył rząd na pi­lo­ta­żo­wy pro­gram „Pierw­szy biz­nes - Wspar­cie w star­cie” ad­re­so­wa­ny do stu­den­tów i ab­sol­wen­tów uczel­ni roz­po­czy­na­ją­cych dzia­łal­ność go­spo­dar­czą. Pi­lo­taż jest re­ali­zo­wa­ny w trzech wo­je­wódz­twach: ma­zo­wiec­kim, ma­ło­pol­skim i świę­to­krzy­skim. Z pro­gra­mu bę­dzie mogło sko­rzy­stać ok. 350 osób (...) http://sowa.quicksnake.org/communists/25-lat-po-apartheidowej-zmowie-antypolskiej-sitwy-ukrytych-ydow-kryptosyjonistow-FO295

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Stefan Kosiewski on Feb 01, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2015

pdf

text

original

 
 
sobota, 1 lutego 2014 magazyn europejski
25 lat po apartheidowej zmowie antypolskiej sitwy ukrytych
¿
 ydów 
 
(kryptosyjonistów )
 Written by sowa (») today in category communists, read: 5×
 
31 stycznia 2014
, 18:56
Rusza pilota
¿
owy program 
po
¿
 yczek na pierwszy biznes. 20 mln z
ù
 przeznaczy 
ù
 rz
¹
d na pilota
¿
owy program
Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie
 adresowany do studentów i absolwentów uczelni rozpoczynaj
¹
cych dzia
ù
al-no
œ
ã
 gospodarcz
¹
. Pilota
¿
 jest realizowany w trzech województwach: mazowieckim, ma
ù
opolskim i
œ
 wi
ê
tokrzyskim. Z programu  b
ê
dzie mog
ù
o skorzysta
ã
 ok 
. 350 osób
. 
staliniec55 :
Oleksy to nadziany bur
 ¿ 
uj, po co mu na staro
œ
ã
 obowi 
¹
 zki europarlamentarzysty.
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
 A wy teraz ju
 ¿ 
 wiecie
 ¿ 
e do "Europy"  zaproszono Polsk
ê
 po to, by pieni 
ê
dzmi  z naszej niewolniczej pracy ratowa
ã
 stabilno
œ
ã
 finansow
¹
 pa
ñ
stw znacznie od naszego zamo
 ¿ 
niejszych. Nasze "wniebowst 
¹
 pienie" to jeden wielki szwindel i tego
 ¿ 
adne szama
ñ
sie gesty Tuska nie ukryj 
¹
. Zachód b
ê
dzie teraz bezlito
œ
nie
ù 
upi 
ã
 nowozwabione w  pu
ù 
apk
ê
 pa
ñ
stwa, bo nie ma innego sposobu na ratowanie swojego wysokiego poziomu
 ¿ 
ycia. A w Polsce gdzie b
ê
¹
 ros
ù 
y ceny i podatki i  poziom
 ¿ 
ycia spadnie jeszcze bardziej  zapanuje powszechne poczucie oszustwa i rabunku!  Pami 
ê
tacie ile dzieci wychowa
ù 
 z  jednej pensji  jako prosty robotnik  Lech Wa
ù 
ê
sa?  Niestety wi 
ê
kszo
œ
ã
 m
ù 
odych nie ma dzisiaj szans na takie warunki
 ¿ 
ycia jakie mia
ù 
 za Gierka prosty robotnik Lech Wa
ù 
ê
sa i rówie
œ
nicy. Z wyp
ù 
aty utrzymywa
ù 
 niepracuj 
¹
c
¹
 
 ¿ 
on
ê
 wychowuj 
¹
c
¹
 dzieci, starczy
ù 
o te
 ¿ 
 na niez 
ù 
y samochód a mieszkanie w blokach dosta
ù 
 szybko i darmo. Tak mieli robole za Gierka, co opisa
ù 
 Wa
ù 
ê
sa w ksi 
¹¿ 
ce "droga nadziei"w rozdziale "stogi".
Stelmachowski (1. z l.) robi
ù
 w PRL-u za prezesa Klubu (lo
¿
 y) re
¿
imowej Inteligencji Katolickiej, za
œ
 Kaczorowski (2. z p.) bezprawnie robi
ù
 za prezydenta RP, bowiem po
œ
mierci Sabbata zatwierdzi
ù
 go niekonstytucyjnie na tej pozycji Kiszczak; 1. z pr. Tekla Sta
ñ
czyk (w 
ù
a
œ
ciwe nazwisko: Sara Haltmann), w
œ
rodku Stefan Kosiewski (robi
ù
 na Zamku Królewskim za
œ
 wiadka tych okrutnych wydarze
ñ
.
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
 Inteligenci te
 ¿ 
 mieli super! Prezydent  Komorowski wtedy jako zwyk
ù 
y wiejski nauczyciel od 
ù 
o
 ¿ 
y
ù 
 do
œ
ã
 
 ¿ 
eby kupi 
ã
 wielkie mieszkanie w Warszawie i te
 ¿ 
 utrzymywa
ù 
 liczna rodzin
ê
. Uprawiaj 
¹
c kosztowne hobby
ù 
owiectwo mia
ù 
 dobry samochód i drog
¹
 bro
ñ
. A wy jak macie dzisiaj? Ile  zarabiacie? Gdzie wasze mieszkania? Gdzie rodziny?
 Written by sowa (») today in category  judaica,
 
 My
œ
my mieli wszystko co  potrzebne do
 ¿ 
ycia a was czeka marna wegetacja , tak macie za Tuska i kolesi czeka was
 ¿ 
ycie n
ê
dzarzy bez nadziei i perspektyw albo ucieczka z kraju i dola uchod 
 ¿ 
ców, o to si 
ê
  postarali wasi rodzice niszcz 
¹
c  PRL hehehe "budowa kapitalizmu i "demokracji "  Platformy Obywatelskiej i Tuska ko
ñ
czy si 
ê
 absolutn
¹
 degradacja  Polski! -  jeste
œ
my: w 1948 r. je
œ
li chodzi o wydobycie w
ê
gla, - w 1959 r.  je
œ
li chodzi o budownictwo mieszkaniowe, - i w 1965 r. je
œ
li chodzi o ca
ù 
e górnictwo odkrywkowe.
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->