Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Economie

Economie

Ratings:
(0)
|Views: 48|Likes:
Published by Zalhan Paula
clasa XI
clasa XI

More info:

Published by: Zalhan Paula on Feb 02, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2014

pdf

text

original

 
Prof. univ. dr.
Ilie
GAVRILA
Prof.
r-rniv. dr'.
Dan
NIT-ESCU
Prof-.
univ.
dr.
paul
TInase
GHfTA
Prof.
univ.
dr.
Constantin pOPESCU
ECONOME
Manuaf,
psmtru
clasa
axr-a
 
Manualul
a fost
aprobat prin Ordinul
mrnistrului trducatiei
si Cerceterii
N.4742
din 21.07.2006,
in
urma
evaluirii
calitative
organizate
de cdtre
Consiliul
llationa
pentru Evaluarea
gi
Difuzarea Manualelor gi este
realizat
in
conformitate cu programa analitice aprobata prin Ordin al ministrului Educatiei si Cercetarii
n(. 3252
din
1
3.02.2006.
Relurcn
[i
nretocl
ic
o-gtiintifi
c
i.
pro{ univ
clr.
Coralia ANGELESCU
gclC
atcdrl
[:.conomic
;i
l)olitici
E,conomice.
Acaclcmia dc
Stutlii
I;corronricc Bucurcsti
prol.
srad i
Vir;rica
Elerra
NIOCANti
i
nsl-lector
spocial
i
tatca
[:
conorn
i
c.
I
rispectoralul
$ctr
l.rr
J
ude geart Praho
v
lr
Redact\)r:
tlr
Nlihai NIILCA
Copurl
i.
Alexan
d
ru
ION
Rcr
izie
text.
Daniela
i\IARINESCU
'l
ehnoredactarc
computerizatla
Lum
in
ita
DR,.\GOlVt
IRCopyright O
Etliture
Economici Preuniversitaria,
2006
lSuN
(10)
e73-Bil8-71-8;
ISBN (13)
978-973-1t318-71-7
Descrierea
CIP a Bibliotccii
NationaleEconornie:
manual
perrtru
clasa a
XI-a / Ilie
Gavrilf,.
Paul
-[inase
GhitA,
Dan Nilescu. Constantin
Popcscu
-
Iltrcurc;ti: liditura
l]conomicf,
Preuniversitaria, 2006Bihliosr.ISIJN
(
I
0)
973-l{3
I
8-7
l-ti:
ISBN
( I
3)
978-973-83 t8-7
t-1
[. Gar
rila.
ilic:
II. Ghit[,
Paul
Tiinarse;
III
Ni[escu. Dan: [\r.
Popcscu. Constantin
3
j(075.3
5)
.o{}ot
iriE:
T*
Editura
Economici
PREUNIVERSITARIA
tel.:
31
4.
1
0.
12:
319.64.96;
31
9.64.97;
telJfax:
317.67.68;
E-mail:
edecon
@
edecon.ro;
bff
ice
@
edeconomica.com
;
http:
//w'ww.edecon-ro;
www.edeconomica.com
Tiplrit
2006
Cuvint-inainte
Acest
ntanual
este
destinat
elevilor dintnvdtdnthntul
liceal
-
clasa
a
XI-a,
a
XII-tt,
ruta SAM,
dar
;i
altor persoane
dornice
sa se
inilieze
in
stutlittl
economiei.
in
elaborarea
sa,
autorii
au
avut tn
ved.ere cd
economict,
ca
activitate
fitncktmentald
in
orice
soc'ietote,
poate
$
trebuie
sd
primeasc.ri
o
explicatie
adecvcttcl
pentru
a
putea.fi
tnyeleasa.
Cwprinsul manualului
prezintd,
tntr-ct
stntctur(f logicit,
econoruia
capitalistd
ca expresie
a
actiunilor
promovate
pe
criterii
de
rctlionalitote
ec:onomicd.Conceptele, procesele economice, mecanismele si
instntmentele.folosite
sunt
prezentate
elevilor tn
legdtura
cu
economia i^eald, urmdrind.u-se
tntelegerea
tendintelor
vietii
econornico-socicile
de
la
noi
din
yara
si
din lume,
ctsigttrdndu-le
cuno;tinlele
necesare
pentru
un conxportoment
economic
tn cuno;tinld
cle cauzd.
irt procesul
de
elaborare
a mcmuarurui,
ant
pornit
cle
la
e.uperier{a
preddrii
acestei
discipline,
precum
qi
de
la
dificulta;ile
pe
cure le
tntdmpind
elevii
liceelor
din
lara
ruoastrd.
De
asemenea,
au.fost awtte
tn
veclere
observctliile
si
sttgestiile
altor
cadre
didactice
;i
ale
presei.
Le
murlumiru
luturor
;i
rtitnanem
deschi;icomunicdrii
pentru
irnbundtdtirea conlinutului
aces
tui
marurul.Arn
mai considerat
mil
sa
asigurdm
eremente
ajutdtoare
-
scherne,
clicrgrame,
texte de
comentat,
probleme, miniglosare,
urmdrind
sti
credm cad.rtil
cctre
permite
c:a
prin
stucliul
economiei
in
liceu
sd
se
contureze
nmi
bine
personalitatea
activa
qi
motivalia
implicdrii
practice
a
elevilor
in
cunoa;terea
lumii
afacerilor
si
apoitn
ac
; i
uni
s
p
e
c
ific
e ac
e
s
te
ia.
AvAnd
tn vedere
diferenyierea numdrului
tle ore pentru stucliul
economieitn
functrie
de
profilurile
liceelor
si
posibilitatile
reale
exi.stente,
rdmdne
ca
profesoii
sd
udapteze
gradual
gi
metodic aspectele
consid,erate
majore
pentrtt tnlelegerea
$i
insu;irea
acestei
discipline
la clasele
cu
o ord
pe sdptdmdnd.
pentrtt
a
facilita
o
e$emenea
decizie, au
maifost realizate,
cu
caracter oprional,
casete,
texte
tematice
;i
aplicatrii
care
pot.fifolosite
de
toyi
elevii.
Bucure.yti,2006
Editura
Economica
Distributie
01
0553,
Bucuregti, sector
1,
Calea
Dorobantilor nr.
33 A;
tel./fax:
21O.73.1
0;
21
0.63.07;
http:
i/www.
e-economicshop.com
lpog
Autorii
 
Capitolrll
1"
Activitatea economica
/
' A.
l'levoi si
bunuri
'r 6
B
Re:'r-lrse
:;i
rationalitate
i
9
C
Ager:iii scorrcrrticl
I
12D
"
litiinta
economica
i
16
Capitoiul.
2.1
Proprietatea.Ei initiativa
A.
Lpi.oprieiatea
si
icrrnele
sale
B.
Lrbera
initiativa
I
25
Laoitclul;3.rComportamentul consumatorului
i
28
A.. 'tltriitatea
econornica
i
29
B
Ategerea consumalorului
i
3i
C.
Qei'erea
'
36
Capitolulia.iComportamentul producatorului
.t
40
--r' i
-
Stoou.rtorui
si
factorii cje produclie
/
41
B
C'lmbinarea
factorilor de
productie
/
43
C.
,.Oferta
i
45
Caoitolu{ 5; Utilizarea
factorilor
de
'
A.
\'Prodt,clivitatea
factoriior
de
ts.
Costiii
Productiei
i
53
C
,'
,
irofitut
;
57
capitolirl oi
eia1a.
Mecanismul concurential
i
63
A.\-'sernnificatiile
Pietei
/
64
B"
Pretul
I
66
CuPrins
5
economice
I
20
i?1productie
i
48
productte
i
49
h
{,
r'u, tiiiiii
i
'lt
G"o
,\C'["T
VTiilAT'}tA
ri{_:{}rut}&{ rt-'A
rnLll.
pentru a existe,
e:;Lc
nevoit
sa-si satistaca trcbuinteie
si,
pentnr
ca
natura
ii
ofera
de-ii
gatir
numai
cAte
ccva
din
cele
necesare.
eJ
trebuie
si
qi
le
asigtrrc pe
toate
celeizrltc.
Activitltile
de
toate
felurile prin
care
oamenii
rerrscsc
sii-si reali
zeze
bunurile
necesare
formeaza
activitatea
economica
salr
cconomia. Acestc'a
presupun
relalii
din
ce
in
ce
mai
numeroase
qi
mai
complcrc
atit
intre rtm
si
natura,
cat
si
intre
oameni. Activitatea
economici.
luata
in totiiiitlte;r
coruponentelor sale realizate de
oameni,
formeazd
obiectul Stiintei
econorrli 'd.
Pentru
a
intelege
in
ce constau
actiunilc liulnenilor,
ce
comportament individual
qi/sau
colectiv
adoptd
ei
in
economie si cu
c;
rezultate.
in
acest
capitol
vcm
analizl:
l'rin
studie
reu
ac
csttii
capitol,
veli
iiutes
in[elege cd:
ne
v,oile
ii
<tltligti
pe
ouftt(ni
sci-;i
C.
lvlecanisrnul coi:curenfial
I
70
D.
Piata
cu concurenti
pertecta
/
73
F
Fieie cu
conci:renta impeifecta
I
75
Capitolirl
i.
Piala monetari
i
80
'
A,L'
Banit (moneda)
/
E1
B.
Cererea
si oferta de
moneda
/
85
C.
Reglarea
masei
monetare
i
87
D
Dobanda
i
91
CapitoluliE.
lpiata capitalurilor "
95
i{e
sunt actiunile qi obtigatiunile?
i
96
3.
Ftlrmeie
pietei
capitalurilor
/
100C
.
Hottrl
bursei
de t'alori
/
105
Capitolui[9.,,'Piut,
muncii
/
1og
- '
A.
'-Cererea si cferta de
muncd
/
110
B
Fenonnene
noi pe piala
muncii
i
1
13
C
Salariul
i
116
D
Contractul
rJe
muncl'
I
124
capitorul
10.
C;liere
si
dezvoltare economici. Fluctualii economice'
I
123
' A.
L\tilizarea
venituluir
|
124
B.
Crestere
si dezvoltare
economica*
I
132
C
Fluctuatiile macroeconomice*
/
136
Capitolul
11.
ictrilibru si
dezechili
e*
/
141
A.
Echiiibre
si
Cezechtlibre
in
B
Cererea agregatd
si
oferta
c.
Friicipateie
iezecnilibre
ma
terne'
I
147
Ci
lnflatia
148
C2. $omaiul
i
152
Capitolut
t2.
Statul
in
economia de
pia[i.
I
157
- r A,
postaze ale
prezentei statului
in
economie*
i
158
B
strategii,
potitici
si
instrumente economice'
/
161
cCapitolul
1
168
' A.
/e'l
169
B
Comertu
international'
I
170
C
.
^P\ata
valutara'
17
4
CapitJtui
t$itnt.grarea
economici si
globatizarea
I
177
' A
'[ntegrarea economica
I
178
ri'Bi
Uniunea EuroPeana
I
lBZ
Y,
Globalizarea
econoniei'
i
187
Bibliograf
ie
i
192
A.
NEVOI
SI
RUNURI
B.
RESURSE
$I
RATIONALITATE
C.
AGENTII
ECONOIVIICI
D.
STIINTA
ECONOMICA
it
i"r..rtiitt:d
t.;e
le
cott,stitLtie
obiectul
si
ctprti
al
(:ot"tsLunului;
{t
"l'uc'e
activ,itute
economicri ii rt'tuntt(i
it pt'oiuce
.folo,rind
re,sursele
l,iri
t
i
tr-ite;
ttct
i
t'itutea eL'onotttit'd
este
opere
tttttit' ttttrori
rlenutniti
Qgenti.f
i uttitdli
{:'i,,':IIiiliiiCe,'
:;
tiirttu
econonticti
ore
c{t obiect de
,{;iit;
iLi ttcti'u,ilLttea coltomic(i
,si
('()tiiforldrrtcttttle
celor
L:({re
()
realiZectzd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->