Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soneri Pane 1 to 4.v001

Soneri Pane 1 to 4.v001

Ratings: (0)|Views: 989|Likes:
Published by sujit balwadkar
Saha Soneri pane - veer savarkar
Saha Soneri pane - veer savarkar

More info:

Published by: sujit balwadkar on Sep 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
सोनेर
 
पान
 
पहले

.
चिगु
-
चाणय
 
.
आपया 
 
भारताया 
 
राय 
 
जवनाया 
 
उष 
:
कालाचा 
 
आरभ 
 
यनत 
:
पाच 
 
सहॐ 
 
वषापासन 
 
दहा 
 
सहॐ 
 
वषापयत 
 
तर 
 
आजया 
 
सशधनानुसार 
 
ूाचन 
 
आहे
.
चन 
,
बाबलन 
,
स 
 
ूभत 
 
कणयाह 
 
ूाचन 
 
रााया 
 
जवनवाताूमाणे
 
हा 
 
आपला 
 
ूाचन 
 
राय 
 
वातह 
 
पुराणकालात 
 
मडत 
.
हणजे
 
यात 
 
असलेया 
 
इतहासावर 
 
दतकथेच 
,
दैवकरणाच 
 
आण 
 
लाणक 
 
वणनाच 
 
पुटेच 
 
पु
 
चढलेल 
 
आहेत 
.
तरह 
 
ह 
 
आपल 
 
जुन 
'
पुराणे
'
आपया 
 
ूाचन 
 
इतहासाचे
 
आधारःतभच 
 
आहेत 
 
हे
 
वसरता 
 
कामा 
 
नये
.
 
ूचड 
'
पुराण 
-
वाय 
'
आपया 
 
साहयाचे
,
ानाचे
,
कत  वाचे
 
न 
 
ऐयाचेह 
 
जसे
 
एक 
 
भय 
 
भाडार 
 
आहे
 
तसेच 
 
ते
 
आपया 
 
ूाचन 
 
जवनवाताचेह 
 
असगत 
,
अःतायःत 
 
न 
 
सदध 
 
असले
 
तर 
 
एक 
 
अमायद 
 
सहालय 
 
आहे
.
.
परतु
 
आपल 
'
पुराणे
'
हणजे
 
नभळ 
'
इतहास 
'
नहे
.
.
याःतव 
 
म 
 
या 
 
पुराणकालाचा 
 
वचार 
 
या 
 
ूसगापुरता 
 
बाजस 
 
ठेवणार 
 
आहे
.
कारण 
 
म 
 
या 
 
सनेर 
 
पानाचा 
 
नदश 
 
करणार 
 
आहे
 
त 
 
सनेर 
 
पाने
 
भारताया 
'
पुराणातल 
'
नसन 
'
इतहासातल 
'
आहेत 
.
भारतय
 
इतहासाचा
 
आरभ
 
.
इतहासाचे
 
मुय 
 
लण 
 
हणजे
 
यातल 
 
वणनातल 
 
न 
 
घटनातल 
 
ःथल 
 
न 
 
काल 
 
ह 
 
जवळजवळ 
 
नतने
 
तर 
 
सागता 
 
आल 
 
पाहजेत 
 
आण 
 
यातल 
 
घटनाना 
 
परकय 
 
वा 
 
ःवकय 
 
अवातर 
 
पुरायाचे
 
शयत 
 
पाठबळ 
 
मळत 
 
असले
 
पाहजे
.
.
अशा 
 
कसटस 
 
बहताश   ु
 
उतरणारा 
 
आपला 
 
ूाचन 
 
काळचा 
 
वात 
 
हा 
 
बुद 
 
कालापासन 
 
मजता 
 
येत 
.
याःतव 
 
अनेक 
 
भारतय 
 
न 
 
पााय 
 
ूायवावेे
 
आपया 
 
भारताया 
'
इतहासा 
'
चा 
 
आरभ 
 
ा 
 
बुदकालापासन 
 
सया 
 
समजत 
 
आहेत 
.
ा 
 
ूायवावेयाया 
 
सतत 
 
चालणा 
 
या 
 
परौमामु
 
आज 
 
आपण 
 
याला 
 
पराणक 
 
काल 
 
हणत 
 
यातलाह 
 
काह 
 
भाग 
 
नवन 
 
सशधन 
 
झायास 
 
ा 
 
इतहासकालात 
 
समावेशता 
 
येईल 
.
पण 
 
तपयत 
 
तर 
 
बुदकाल 
 
हाच 
 
आपया 
'
इतहासा 
'
चा 
 
आरभ 
 
हणन 
 
समजणे
 
भाग 
 
आहे
.
.
यातह 
 
कणयाह 
 
ूाचन 
 
रााचा 
 
नभळ 
 
इतहास 
 
नतपणे
 
ठरवयाया 
 
काम 
 
तकालन 
 
जगातल 
 
तदतर 
 
रााया 
 
साहयादक 
 
लखाणात 
 
सापडलेया 
 
अपलक 
 
उलेखाचा 
 
फार 
 
उपयग 
 
हत 
.
आज 
 
उपलध 
 
असलेया 
 
आण 
 
नताथ
 
ठरलेया 
 
जगातल 
 
ऐतहासक 
 
साधनामये
 
भारताया 
 
या 
 
ूाचन 
 
कालखडाला 
 
असा 
 
भारतेतर 
 
रााया 
 
सुनत 
 
साधनाचा 
 
पाठबा 
 
मळत 
 
त 
 
आपया 
 
इतहासाचा 
 
कालखड 
 
सॆाट 
 
चिगुाया 
 
काळाया 
 
आगेमागेच 
 
चाल
 
हत 
.
कारण 
 
अलेझाडरच 
 
ःवार 
 
भारतावर 
 
जेहा 
 
झाल 
 
तेहापासनया 
 
क 
 
1
 
इतहासकाराया 
 
न 
 
पुढे
 
पुढे
 
चन 
 
देशातल 
 
ूवाशाया 
 
ूवासवणनाया 
 
लेखातन 
 
भारतातल 
 
या 
 
या 
 
पुढल 
 
घटनाचे
 
ऐतहासक 
 
कसटस 
 
बहश 
 
उतरणारे
 
असे
 
अनेक 
 
उलेख 
 
सापडतात 
.
सोनेर
 
पान
 
कोणते
?
.
ा 
 
आपया 
 
ऐतहासक 
 
कालातल 
 
या 
 
सनेर 
 
पानावषय 
 
म 
 
चचा
 
करणार 
 
आहे
 
तच 
 
पाने
 
काय 
 
त 
 
सनेर 
 
हणन 
 
नवडयासाठ 
 
म 
 
कणत 
 
कसट 
 
वापरत 
 
आहे
?
तसे
 
पाहता 
 
आपया 
 
ा 
 
ऐतहासक 
 
कालात 
 
काय 
,
सगत 
,
ूाबय 
,
ऐय
,
अयाम 
 
ूभत 
 
अवातर 
 
कसटना 
 
उतरणार 
 
शतावध 
 
गरवाह
 
पाने
 
सापडतात 
.
परतु
 
कणयाह 
 
राावर 
 
पारतयासारखे
 
ूाणसकट 
 
जेहा 
 
गुदरते
,
आमक 
 
परशया 
 
ूबळ 
 
टाचेखाल 
 
ते
 
ःवरा 
 
जेहा 
 
पचन 
 
गेलेले
 
असते
 
कवा 
 
जाऊ 
 
लागते
 
तेहा 
 
तेहा 
 
या 
 
ूबळ 
 
शचा 
 
पाडाव 
 
कन 
 
न 
 
परामाच 
 
पराकाा 
 
कन 
 
ःवराास 
 
या 
 
पारतयातन 
 
मु 
 
करणार 
,
या 
 
पारतयातन 
 
सडवणार 
 
आण 
 
आपया 
 
राय 
 
ःवातयाचे
 
आण 
 
ःवरायाचे
 
पुनजवन 
 
करणार 
 
ज 
 
झु जार 
 
पढ 
,
तया 
 
न 
 
तला 
 
झु जवणारे
 
जे
 
धुरधरवर 
 
न 
 
वजय 
 
पुष 
 
याया 
 
या 
 
ःवातययुदाया 
 
वाताचे
 
जे
 
पान 
 
या 
 
पानास 
 
म 
 
येथे
 
सनेर 
 
पान 
 
हणन 
 
सबधत 
 
आहे
.
कणयाह 
 
राात 
 
याया 
 
अशा 
 
परजय 
 
ःवातययुदाच 
 
ऐतहासक 
 
पाने
 
अशच 
 
गरवल 
 
जातात 
.
अगद 
 
अमेरकेचेच 
 
उदाहरण 
 
पहा 
.
रणागणात 
 
इलडला 
 
चत 
 
कन 
 
या 
 
समय 
 
अमेरकेने
 
आपले
 
ःवातय 
 
छनावन 
 
घेतले
 
या 
 
वजय 
 
दवसालाच 
 
अमेरकेया 
 
इतहासातल 
 
सनेर 
 
दवस 
 
हणन 
 
सणासारखे
 
गरवले
 
जाते
 
आण 
 
या 
 
युदाया 
 
इतहासाचे
 
पान 
 
हे
 
अमेरकेया 
 
इतहासातल 
 
सनेर 
 
पान 
 
गणले
 
जाते
.
ूयेक
 
मो
 
या
 
न
 
ूाचन
 
राावर
 
पारतयाचे
 
सकट
 
हातर
 
कोसळलेलेच
 
असते
 
.
यातह 
 
अमेरकेया 
 
रााचा 
 
जमच 
 
मुळ 
 
कालचा 
!
हणन 
 
याया 
 
टचभर 
 
इतहासात 
 
यायावर 
 
एकच 
 
काय 
 
ते
 
ूाणसकट 
 
गुदरावे
 
आण 
 
ते
 
नवारणारे
 
एकच 
 
काय 
 
ते
 
सनेर 
 
पान 
 
असावे
 
ात 
 
काह 
 
वशेष 
 
नाह 
.
परतु
 
चन 
,
बाबलनयन 
,
पशयन 
,
इजशयन 
,
ूाचन 
 
पे 
,
ूाचन 
 
मेसक 
,
स 
,
रमन 
 
ूभत 
 
ज 
 
पुरातन 
 
राे
 
सहॐावध 
 
वष
 
नादत 
 
राहल 
 
याया 
 
या 
 
वःतत 
 
राय 
 
जवनात 
 
ूबलतर 
 
परकयाया 
 
आमणाखाल 
 
चेचले
 
जायाचे
 
अनेक 
 
ूसग 
 
यायावर 
 
साहजकपणेच 
 
येऊन 
 
गेले
.
तशा 
 
ूाणसकटातन 
 
यातल 
 
काह 
 
राान 
 
आपया 
 
परामाने
 
पुहा 
 
पुहा 
 
सुटकाह 
 
कन 
 
घेतल 
 
आण 
 
याया 
 
या 
 
या 
 
परश ना 
 
दात 
 
तण 
 
धरावयास 
 
लावले
.
सहॐावध 
 
वष
 
आपले
 
राय 
 
अःतव 
 
न 
 
ूाबय 
 
टकवन 
 
धरणा 
 
या 
 
अशा 
 
रााचा 
 
इतहासात 
 
वेळवेळ 
 
पुन 
:
पुहा 
 
ःवातयसपादनाथ
 
लेया 
 
रणागणाच 
 
न 
 
यात 
 
मळवलेया 
 
वजयाच 
 
एकाहन   
 
अधक 
 
अश 
 
सनेर 
 
पाने
 
समानल 
 
गेलेल 
 
आहेत 
.
भारताचा 
 
इतहास 
 
तर 
 
या 
 
ूाचनतम 
 
कालापासन 
 
आजपयत 
 
अखडपणे
 
चालत 
 
आलेला 
!
याया 
 
ूाचन 
 
काळात 
 
भरभराट 
 
असलेल 
 
वरल 
 
बहतेक   ु
 
राे
 
न 
 
राये
 
आज 
 
नामशेषसुदा 
 
हऊन 
 
गेलेल 
 
आहेत 
.
एक 
 
चनचे
 
महान 
 
रा 
 
तेवढे
 
भारताया 
 
महनयतेचे
 
पुरातन 
 
सा 
 
हणन 
 
आज 
 
उरलेले
 
आह
.
.
चन 
 
आण 
 
भारत 
 
ह 
 
दहह 
 
राे
 
अतवःतत 
 
असयामु
 
आण 
 
अतूाचन 
 
2
 
कालापासन 
 
सततपणे
 
आजपयत 
 
आपले
 
ःवातय 
 
आण 
 
सामय
 
टकवन 
 
नादत 
 
आलेल 
 
असयामु
 
यायावर 
 
अनेक 
 
वेळा 
 
इतर 
 
अपजव 
 
राापेा 
 
अधक 
 
ूसग 
 
परदाःयाच 
 
ूाणसकट
 
कसळलेल 
 
आढळतात 
 
यात 
 
काह 
 
आय
 
नाह 
.
चनेममाचा 
 
अटळ 
 
नयम 
 
यानाह 
 
हताच 
.
हदःथानावर   ु
 
याूमाणे
 
शक 
,
हण   
,
मगलादकाया 
 
अनेक 
 
चढाया 
 
झाया 
 
याचूमाणे
 
चनवरह 
 
या 
 
आण 
 
इतर 
 
पररााया 
 
अनेक 
 
चढाया 
 
झालेया 
 
आहेत 
.
हणाया   
 
ूलयापासन 
 
बचाव 
 
करयासाठ 
 
तर 
 
चनने
 
याया 
 
रााभवत 
 
त 
 
जगूसद 
 
तटबद 
,
त 
 
Chinese Wall
बाधल 
 
हत 
.
पण 
 
तलाह 
 
वळसे
 
घालन 
 
कवा 
 
उलघन 
 
चनया 
 
श न 
 
याला 
 
पादाात 
 
करावयास 
 
सडले
 
नाह 
.
बहधा   ु
 
अशत 
:
परतु
 
काह 
 
वेळा 
 
तर 
 
सपणत 
:
चनह 
 
परकय 
 
राजसेया 
 
जखडाखाल 
 
सःत 
 
हऊन 
 
पडलेला 
 
हता 
.
तथाप 
 
या 
 
या 
 
वेळ 
 
ते
 
महान   ्
 
रा 
 
पुन 
:
पुहा 
 
नवतेजाने
 
न 
 
चैतयाने
 
अनुूाणत 
 
हऊन 
 
या 
 
परकय 
 
सेला 
 
उलथन 
 
पाड   
 
शकले
,
आपले
 
जवत 
,
सव 
 
न 
 
ःवातय 
 
राख
 
शकले
 
आण 
 
आजह 
 
पुहा 
 
एक 
 
ःवत 
 
न 
 
सामयशाल 
 
रा 
 
हणन 
 
नादत 
 
राहले
 
आहे
.
हेच 
 
खरे
 
ऐतहासक 
 
आय
 
हय 
!
भारताया 
 
इतहासाचे
 
मयमापन 
 
करताना 
 
या 
 
ूकरण 
 
तच 
 
मानदड 
 
वापरला 
 
पाहजे
.
परतु
 
वशेषत 
:
इजाया 
 
परकय 
 
सेखाल 
 
जेहा 
 
हदःथान   ु
 
दबला 
 
हता 
 
तेहा 
 
अनेक 
 
इजान 
 
भारताचा 
 
इतहास 
 
अशा 
 
वकत 
 
पदतने
 
लहला 
 
आण 
 
यान 
 
काढलेया 
 
शाळामहाशाळातन 
 
तणाया 
 
दनतन 
 
पढयाकडन   
 
या 
 
वकत 
 
इतहासाच 
 
इतक 
 
पारायणे
 
कन 
 
घेतल 
 
क 
,
जगाचाच 
 
नहे
,
तर 
 
आपया 
 
ःवत 
:
या 
 
लकाचाह 
 
या 
 
ूकरण 
 
बुदॅशच 
 
हावा 
.
हदःथानचे  ु
 
रा 
 
 
सतत 
 
ा 
 
वा 
 
या 
 
परसेखालच 
 
दडपलेले
 
हते
;
हदःथानचा   ु
 
इतहास 
 
हणजे
 
हदया   
 
पराभवामागन 
 
पराभवाचच 
 
काय 
 
त 
 
एक 
 
ज 
 
आह
.
अश 
 
धडधडत 
 
असय 
,
उपमदकारक 
 
आण 
 
द   ु
 
हेत न 
 
लेल 
 
वधाने
 
चलन 
 
नायासारख 
 
परकयाकडनच   
 
नहे
,
तर 
 
काह 
 
ःवकयाकडनह   
 
बेखटक 
 
यवहारल 
 
जात 
 
आहेत 
.
याचा 
 
ूतकार 
 
करणे
 
हे
 
ःवरााभमानाया 
 
नेच 
 
नहे
,
तर 
 
ऐतहासक 
 
सयाया 
 
नेह 
 
अयत 
 
आवँयक 
 
आहे
.
ा 
 
काय 
 
जे
 
काह 
 
ूय 
 
अय 
 
इतहासाकडन   
 
हत 
 
आले
 
आहेत 
,
यात 
 
ा 
 
ूसगानमे
 
ूचाराच 
 
शयत 
 
अधक 
 
भर 
 
घालणे
 
हे
 
एक 
 
कतयच 
 
आहे
.
यासाठ 
 
या 
 
या 
 
परकय 
 
आमकान 
 
हदःथानवर   ु
 
ःवा 
 
या 
 
या 
 
कवा 
 
रायसा 
 
गाजवल 
 
या 
 
या 
 
परकयाचा 
 
अत 
 
धुवा 
 
उडवन 
 
देऊन 
 
आपया 
 
हदरा   ुास 
 
यान 
 
यान 
 
वमु 
 
ले
 
या 
 
या 
 
हदरावमचक   ु
 
पढयाचे
 
आण 
 
याचे
 
ूतक 
 
हणन 
 
या 
 
या 
 
सामातल 
 
काह 
 
युगूवतक 
 
वरवराचे
 
ऐतहासक 
 
शदचण 
 
करयाचे
 
म 
 
येथे
 
यजले
 
आहे
.
अलेझाडरच
 
ःवार
 
१०
.
पव 
 
उलेखलेया 
 
भारताया 
 
ऐतहासक 
 
कालातल 
 
भारतावर 
 
झालेल 
 
पररााच 
 
पहल 
 
ूसद 
 
ःवार 
 
ह 
 
अलेझाडरच 
 
हय 
.
इसव 
 
सनपव
 
३२७
 
मये
 
ह 
 
ःवार 
 
झाल 
.
या 
 
ूाचन 
 
काल 
 
युरपमधल 
 
सयाच 
 
इलड 
,
ृास 
,
जमन 
 
ूभत 
 
राे
 
जमल 
 
सुदा 
 
नहत 
.
रमन 
 
साॆायाच 
 
पायाभरणह 
 
झालेल 
 
नहत 
.
युरपात 
 
एक 
 
क 
 
लक 
 
तेवढ
 
गाजत 
 
हते
.
काच 
 
लहान 
 
लहान 
 
नगरराये
 
(City States)
ःवतपणे
 
नादत 
 
असत 
.
यात 
 
ःपाटा
,
अथेस 
 
ह 
 
नगरराये
 
पुढारलेल 
.
परतु
 
ा 
 
टकळ 
 
नगररायावर 
 
जेहा 
 
सघटत 
,
वःतत 
,
एककित 
 
न 
 
बलाढय 
 
अशा 
 
या 
 
वेळया 
 
पारसक 
 
साॆायाया 
 
अधपतने
 
ःवार 
 
ल 
 
तेहा 
 
या 
 
ःपाटा
,
अथेस 
 
ूभत 
 
टकळ 
 
नगररायाचा 
 
काहच 
 
टकाव 
 
लागला 
 
नाह 
.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->