Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zasady Proj Ukl Kompens

Zasady Proj Ukl Kompens

Ratings: (0)|Views: 92 |Likes:
Published by mick555

More info:

Published by: mick555 on Sep 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2012

pdf

text

original

 
s
s
 
Zasady projektowania uk
ł
adów kompensacji mocy biernej nn.
1. Warunki cieplne
Zakres temperatur:Kondensatory powinny by
ć
instalowane we w
ł
a
ś
ciwie wentylowanych obudowach lubpomieszczeniach dla zachowania odpowiednich warunków temperaturowych (zob. poni
ż
ej zasadywentylacji oraz zasady zapewnienia w
ł
a
ś
ciwego odprowadzenia ciep
ł
a)Temperatura otoczenia wokó
ł
kondensatora Varplus (do 65 kvar kl. temp. –25/D) (zgodnie z norm
ą 
IEC 831) :Maksymalna:55
°
C
Ś
rednia maksymalna w ci
ą 
gu 24h:45
°
C
Ś
rednia maksymalna roczna:35
°
CMinimalna:-25
°
C
Pozycja pracy:Kondensatory powinny by
ć
instalowane w poziomej pozycji pracy dla osi
ą 
gni
ę
cia najlepszychwarunków ch
ł
odzenia (prawid
ł
owy obieg powietrza wokó
ł
elementów)Minimalna odleg
ł
o
ść
pomi
ę
dzy dwoma kondensatorami: 25 mm.
Kondensatory w po
łą 
czeniu z d
ł
awikami ochronnymi:Nie wolno instalowa
ć
d
ł
awików poni
ż
ej kondensatorów w obudowie.D
ł
awiki musz
ą 
by
ć
instalowane w oddzielnej obudowie lub w tej samej, lecz w tym przypadku musiby
ć
zainstalowana przegroda oddzielaj
ą 
ca przedzia
ł
wydzielony dla kondensatorów i przedzia
ł
wydzielony dla d
ł
awików.
Zasady wentylacji dla baterii kondensatorowych:Zasady przedstawione poni
ż
ej podane s
ą 
dla (kl. temp. –25/B zgodnie z IEC 831):
Ś
rednia temperatura w pomieszczeniu w ci
ą 
gu 24h:maks. 35
°
C
Ś
rednia temperatura w pomieszczeniu roczna:maks. 25
°
CKondensatory musz
ą 
by
ć
zatem instalowane we w
ł
a
ś
ciwie wentylowanym pomieszczeniu.Straty mocy w kondensatorze (
łą 
cznie z rezystorami roz
ł
.):< 0,7 W / kvaStraty mocy kondensatorów standardowych i wzmocnionych (
łą 
cznie z bezpiecznikami,stycznikami, kablami):ok. 2,5 W / kvaStraty mocy dla uk
ł
adu z d
ł
awikami:ok. 7 W / kvaStraty mocy kondensatorów musz
ą 
by
ć
wzi
ę
te pod uwag
ę
przy doborze uk
ł
adu wentylacjipomieszczenia aby nie dopu
ś
ci
ć
do przekroczenia powy
ż
szych temperatur.
a) Baterie standardowe i wzmocnione, sie
ć
400 V 50 Hz
Poni
ż
sza tabela dotyczy obudowy o wymiarach: wys. 2000 mm i g
ł
. 400 mm oraz maksymalnegostopnia ochrony IP 3X.
 
 
Zasady projektowania uk
ł
adów kompensacji mocy biernej nn
s
2
Moc (Q w kvar)szer. 600 mm szer. 800 mmTyp ch
ł
odzeniaotwór wlotowy dla naturalnegoobiegu powietrza lub min.wydajno
ść
wentylatora przych
ł
odzeniu wymuszonym60 kvar90 kvarnaturalne200 cm
2
120 kvar180 kvarnaturalne300 cm
2
180 kvar210 kvarnaturalne400 cm
2
>180 kvar>210 kvarwymuszonemin. wydajno
ść
wentylatora wzale
ż
no
ś
ci od wielko
ś
ci mocy.Wentylator:D=Q/2 w m
3
/hSekcja otworów wylotowych powinna by
ć
równa conajmniej warto
ś
ci 1,1 powierzchni otworuwlotowego (preferowane umieszczenie po przeciwnych stronach).Dla stopnia ochrony wi
ę
kszego ni
ż
IP 3X, konieczne jest zastosowanie ch
ł
odzenia wymuszonego. Wtym przypadku minimalna wydajno
ść
wentylatora jest obliczana z zale
ż
no
ś
ci: D = Q / 2 w m
3
/h.
b) Baterie d
ł
awikowe
Baterie kondensatorów z d
ł
awikami ochronnymi musz
ą 
by
ć
zawsze ch
ł
odzone w obieguwymuszonym.Jak wspomniano powy
ż
ej, d
ł
awiki musz
ą 
by
ć
instalowane w oddzielnej obudowie lub w tej samej leczw oddzielnych przedzia
ł
ach: jeden dla kondensatorów i jeden dla d
ł
awików z przegrod
ą 
oddzielaj
ą 
c
ą 
oba przedzia
ł
y. Konieczne jest zatem u
ż
ycie jednego wentylatora dla ka
ż
dego przedzia
ł
u lub ka
ż
dejobudowy.Zasady wentylacji dla obudowy lub przedzia
ł
u kondensatorowego: jak wy
ż
ej (tabela)Zasady wentylacji dla obudowy lub przedzia
ł
u d
ł
awikowego:Minimalna wydajno
ść
wentylatora: D = 0,3 Ps w m
3
/h.Ps - ca
ł
kowite straty mocy d
ł
awików w watachStraty mocy d
ł
awików (cz
ę
stot. rezonansowa 215 Hz, p=5,4%; n=4,3)D
ł
awik 12,5 kvar, nr. kat.: 52404; straty = 80 WD
ł
awik 25 kvar, nr. kat.: 52405; straty = 160 WD
ł
awik 50 kvar, nr. kat.: 52406; straty = 300 WD
ł
awik 100 kvar, nr kat.:52407; straty = 340 WPrzyk
ł
ad:1 Bateria d
ł
awikowa 100 kvar z dwoma cz
ł
onami po 25 kvar i jednym cz
ł
onie 50 kvar 1 szafa dla kondensatorów, styczników i bezpieczników1 szafa (przedzia
ł
) dla d
ł
awikówStraty mocy d
ł
awików : Ps = 160
2 + 300 = 620 WZatem minimalna wydajno
ść
wentylatora wynosi D = 0,3
620 = 186 m
3
/h.Dla szafy z kondensatorami o wymiarach: 600 x 400 x 2000 (szer. x g
ł
. x wys.) i stopniu IP 3Xmo
ż
emy zastosowa
ć
ch
ł
odzenie naturalne o powierzchni otworu wlotowego 300 cm
2
(z tabeli)oraz powierzchni minimalnej otworu wylotowego 1,1
300 cm
2
= 330 cm
2
.
 
Zasady projektowania uk
ł
adów kompensacji mocy biernej nn
s
3
2. Zabezpieczenia
 
Wy
łą 
cznik (dobór wy
łą 
cznika w zale
ż
no
ś
ci od warto
ś
ci pr 
ą 
du biernego baterii In):Bateria standardowa: 1,36 InBateria wzmocniona: 1,50 InBateria d
ł
awikowa (n=4,3): 1,21 In
 
Bezpieczniki (dobór w zale
ż
no
ś
ci od warto
ś
ci pr 
ą 
du biernego kondensatora In):Kondensatory standardowe: 1,6 InKondensatory wzmocnione: 1,6 InKondensatory z d
ł
awikami (n=4,3): 1,5 InTyp bezpieczników: bezpieczniki wielkiej mocy (wk
ł
adki topikowe) typu gG (gL); rozm.:00W przypadku gdy 2 cz
ł
ony kondensatorowe s
ą 
zabezpieczone jednym zestawembezpieczników wspó
ł
czynnik doboru wynosi 1,4 pr 
ą 
du znamionowego 2 cz
ł
onówkondensatorowych.
 
Kable:Kable musz
ą 
by
ć
dobierane conajmniej na pr 
ą 
d 1,5 InIn - pr 
ą 
d (bierny) kondensatora : In = Q / (Un
 
3)Un - znamionowe napi
ę
cie sieciQ - moc znamionowa kondensatora przy znamionowym napi
ę
ciu sieci
3. Styczniki
Do
łą 
czenia kondensatorów stosuje si
ę
styczniki o specjalnej budowie w celu zmniejszenia udarupr 
ą 
du wyst
ę
puj
ą 
cego przy
łą 
czeniu pojemno
ś
ci. Styczniki LC1-D
K marki Telemecanique s
ą 
specjalnie zaprojektowane do
łą 
czenia kondensatorów.Nale
ż
y zapewni
ć
napi
ę
cie 230 V 50 Hz dla obwodów sterowania styczników. Baterie Rectimat 2posiadaj
ą 
wbudowany transformator.
4. Regulator mocy biernej: czas zw
ł
oki i wielko
ść
C/K
Ostrze
ż
enieCzas pomi
ę
dzy kolejnymi za
łą 
czeniami tego samego cz
ł
onu kondensatorowego musi by
ć
 nastawiony na minimaln
ą 
warto
ść
50 sekund w celu uwzgl
ę
dnienia czasu roz
ł
adowaniakondensatora. Nie wolno ustawia
ć
mniejszej warto
ś
ci ni
ż
zalecana przez producentaponiewa
ż
mo
ż
e to doprowadzi
ć
do uszkodzenia kondensatorów i styczników.Próg warto
ś
ci pr 
ą 
du biernego (C/K) przy którym regulator w
łą 
cza pierwszy stopie
ń
(cz
ł
on)baterii:C - pr 
ą 
d pierwszego stopniaK - przek
ł
adnia przek
ł
adnika pr 
ą 
dowegoMoc pierwszego stopnia jest zawsze mniejsza lub równa pozosta
ł
ym stopniom baterii.Przyk
ł
ad:Moc pierwszego stopnia: 30 kvar 400 V (3~) 50 HzPrzek
ł
adnik pr 
ą 
dowy: 1000 / 5 A.C = 30000 / (400
⋅√
3) = 43,3 AK = 1000/5 = 200
 
C/K = 43,3 / 200 = 0,21

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->