Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nendayi duvayi 2.pdf

Nendayi duvayi 2.pdf

Ratings: (0)|Views: 10,935 |Likes:
Published by Wal_kolla

More info:

Published by: Wal_kolla on Feb 03, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/11/2014

 
 
 Page 1
ඔන
 
එා
 
 
ාෙ
 
ං
 
අඋන
 
ැන
 

 
ා
 
ා
 
ඇහා
 ..........
ෝ
 

 
අ
 
උන
 
ැද
 
ලෝ
...
ැන
 
ා
.... ‘
ැගට
 
ැනද
..... ‘
එම
 

 

 
ෝන
 

 
එක
 
අන
 
න
 

 
ඉක
’ ......
න
 
ඉක
 

 
ක
 
අෙ
 
ග
 
ැන
 
ෙ
 ..
ැන
 
ඇද
 
ො
 
ඇල
 
ෙන
 

 
වා
 ..
න
 

 
ෙැා
 
ය
 

 

 
එක
 
ෙැා
...... ‘
ෝ
 
උන
 
ැගන
 
නන
 
ැද
.?’
න
 
වා
 

 
ඉන
 
උදම
 
ැගනම
 
ැනද
 

 
.. “
 
ෝ
 
ො
 
ො
 
ොල
 
ක
 
ැද
 
ලෝ
.....
න
 
ැන
 

 
ෝා
 

 
ෙනන
 
ො
..??
උ
 

 

 
ෙන
 

 
ෝපක
 
ෙාව
 
ැද
??” sorry
නද
 
න
 
ේනම
 
ඉක
.

 
න
 
ැගට
... “
ැ
 
ැ
 
ෙ
 

 
න
..
නම
 
ො
 
ක
...
ඇන
 

” .....

 
ේ
 

 

 
ාක
 
ෙැා
....
න
 
උා
 
අන
 
ැනද
 
නම
 
එා
 

.... “
ැ
 
ැ
 

 
ඇන
 

 .

 
ෝා
 
ේ
 

 

 
ෙැා
”.....
ොන
 

 
එා
 
උ
...... “
ො
 
න
 

” ....
න
 
ද
 
ැ
 
හ
.....
න
 
ඓත
 
න
 
ාක
 
ෙැා
......
න
 
එත
 
බ
 
ාෙ
 
හ
.. “
ැා
 
උ
 
ත
 
එ
 

 

 
ඉක
 
එක
 
ෙන
 
ඕන
 
ේ
 
ඇ
 
ෙ
”.
න
 
වා
... ‘
ොය
 
ැනද
න
 
වා
....
ඊ
 
්
 
න
 
ෑ්
 
ා
 
 
 
 Page 2
school
ගා
.
ැන
 
වා
 
අ
 
අකත
 
එා
 
ඉක
 
ෙ
 
එන
 
ඕන
 

...
න
 
ොය
 
ැනද
 

 
ත
 
උා
....
ාන
 
ඉ්ොල
 
්
 
ොඩක
 
න
 
නම
.
අප
 
ඉ්ොල
 mix
එක
...
න
 al.. art
නන
 ...
අප
 
න
 
ලෝ
 6,
ොලෝ
 2
ඉනන
...
න
 
ඉ්ොල
 
ගා
..
ේ
 
ාා
 
එා
 
අව
 
ෑ
..
න
 
ය
 
ොල
..
ලෝ
 4
 
හ
..
උන
 4
ා
 prefect
 ,
එකක
 dhp..:::
ශා
 ,

 ,

,
ශ්
.::
ලෝ
 4
ාේ
 
ම
.......
ශා
 
ා
 dhp..
ඔන
 . 1st period
එ
 
ඉ
 
උා
...
ශා
 
ඇත
 

 
වා
 
ෙනා
 bag
එ
 

 check
න

...
ය
 4
 
එත
 
ා
 
එක
 XXX
ෙත
 
ා
.....
න
 
ො
 line
එක
 
ැම
 
... “
ෝා
 
ගහන
 
ෙෑ
 
ය
 
ෙැ
 
ා
 ..
අප
 bag check
න
 
ංෙ
 
ඉනා
”...
ංෙ
 
නන
 headprefect..
 
ේ
 
ාා
 
.... “
අය
 
ො
 

 
අ
 
ෙෑ
 
ය
 
ෙ
 
නන
 ..
 
අ
 
ෙත
 
එය
 
ත
 
එය
 ..
ා
 
ා
 
‘’

 
ශා
 bag
එන
 
ඇද
 ..
න
 
ඒ
 
ල
 
ා
 ..
ශා
 

 

 
ෙැා
 .....
ේ
 bag
එ
 
අන
 check
ා
 ..4
 
එක
 

 wela
ත
 
ැක
... “
න
 
ගහන
 madame
 
නම

 
ශ්
 
න
 
ැ
...
න
 
උ
 
අන
 
අ
 
ක
 

 
න
 

....
ංෙ
 

 
ැඩ
 
ශ
 

 
ෙත
....
එා
 
ඕන
...
ා
 
ෙ
 
අ
....
ම
 
ේ
 

 
ාක
 
ො
 

 
හ
....
නම
 
ෙ
 
එො
 
න
 
ැන
 
ෙ
 
ඇල
.....
ැන
 
ා
 
එ
 
න
 ..
 
ොො
 
ැන
 
ඉන
 
ා
 
ේ
 
අ
 
ැක
 
ෑ
 ..
ැ
 
න
 
ෑ්
 
ා
.”...
න
 

 
ලක
 
ේ
 
ැන
 
ෙ
 
ග
.. “
අන
 
එා
 

 
එක
 
ොන
න
 
ේා
...
ැන
 

 
ො
 
ෙන
 
වා
 
ො
 
න
 
ඉනන
 
ලන
 
ේ
 
ප
 2
 

 
එා
 
උ
..
එක
 

..
ැන
 
එ
 
න
 
ේ
 
ඔ
 

 

 

 
ා
..
න
 
න
 

 
ෑ
 ...
ැන
 

 
“ hmm
ැන
 
ඇ
 
න
 
ා
 
ඇම
 
ා
 
න
 ..
උ
 
ගහල
 
ඉක
 
ඇම
 

 
ෙ
 ..
ේ
 
ා
 
ෙ
 
ඇල
 

 
ෙෙ
 
ඉනා

 
ැන
 
ග
..
න
 
ඉක
 
ඇම
 
ෙ
 
ොා
 
න
 
ෙොහන
 

 
ෙෙතා
..
ැන
 
ො
 
ෙ
 
ඇල
 
ඉා
 
ම
 panty
එ
 
ට
 
ෙ
 
උන

 

 
න
..
න
 
එ
 
ට
 
ාෙත
...
අමෝ
 
එ
 
ෙක
 
ක
 

 
හ
 
ෙන
 
 
 
 Page 3
ෑ
..
අ
 
ක
..
ැන
 
අත
 
ඇම
 
ත
 
න
 

 
ඕ
 
අන
 
ගහන
 
ෝා
 
ැ
 

 
න
න
 
න
 
ැ
 
ො
 
ව
 
උව
 ..
ල
 2
 
න
..

 

 
ෙෙ
...
ලෝ
 
නන
 
එය

 
යන
 
ෙැා
 

...
න
 
එ
 

 
අ
 ...
ැන
 
ෑ
 
එ
 

 

 
ෙන
 
ෙ
 
ෑා
 , ,
ත
 
න
 
වා
 ...
ඊ
 
්
 
ැන
 
උ
 
...”
ැන
 
උ
 
ෂ්
 

 
ා
 

 
වැක
 
නා
 

...
අම
 
ඉය
 

 

 
හ
...
ඊ
 
ොන
 

 ,..
අ
 
වැන
.....
ැන
 
වා
 
ෙන
 
ඕත
න
 
ැන
 
ැනේ
 

 wela
ඉයන
 ..
ො
 
ැ
 

 
න
 
ඕන
 
ැ
 

 

 
හ
..
න
 
ෝත
 
ෙැවා
 ..
න
 
ැන
 
න
.....
ැන
 
ඇන
 
හ
 
ො
 
ක
..
උ
 
අ
 
ැ
 
ැටක
 ...
අමෝ
 

 mistress

 
ැේෙ
 
ැ
 
ැට
...
ැන
 
උ
 
ලන
 
ේ
 

 

.....

 
වැන
 
ංෙ
 

 
ෙැා
 
ැ
..

 
 
න
 
ේ
 
අ
......
න
 
ඉන
 
ැඩ
 
නා
 
ා
 
ො
 
ා
 .....
ැන
 
වා
 

 

 
ාෙ
 
උ
 
න
 

...”
එ
 
අ
 
ෙන
 
ේ
 
එ
 
අයත
 
න
 
උ
....
අ
 
ම
 

 
ක
 

 

 
හ
....
න
 
න
 
න
 

 

 
ා
 
... “
්මම
 
ඇන
 

න
 

 
අ
 ..
ැන
 
ේ
 

 

 
ෙැා
....

 
එ
 
ම
 
එා
 
ා
....
න
 
ක
 
ෑ
 .....
ැන
 
වා
 
ගහන
 
ත
 2

 
ල්
 2
ාෙ
 
න
 
න
 10
 
ෙන
 
න
 
න

 
ැන
 
ෙන
 
න
 
න
 
ෙත
..
න
 
ඉක
 
ගහන
 
ේා
.. but
ැන
 10
 
ෙන
 
ා
 
ඉ
..
ැන
 

 
ැන
 
උ්
 
ෙන
 
ඇ
 2
වා
 ..
න
 sry
ැනද
 

 
අත
 2
උ්
 
ෙත
...
අමෝ
 
ැන
 
ේ
 
්
 10
 
ෙැා
 

 
ත
 
අා
....
ේ
 
ල
 

 
උා
 
ෙ
 
ාල
 

...
ැන
 
ල්
 2
අන
 
එ
 
ෙැ
 
ෙා
 
අ
 femdom

 
ේ
 
එ
 
ොක
 
ේ
 
ය
 
ෙැ
 
ෙැා
... “
උ
 
ආයන
 
ඕ
 
න
ැන
 
ඇ
 
ෙන
 ..
න
 
බ
 
ාෙ
 
හ
 
.... “
අය
 
ෝ
 
අ
 
ැද

 

 
අයත
 
ෙැා
....
්
 
ැන
 

 
ඇෙ
 
ාතම
 
එ
 
ග
... “
ෙන
 
ඔ

 
ැන
 
ා
 
ෝඩ
 
එ
 
ෙ
 
ල
 
ා
..
අමෝ
 
ැන
 
න
 
ඉ්
 

 sexy

 panty
එ
 
ෙඋ
....
ඊ
 
්
 
ෝඩ
 
එක
 
ැ
 
ා
 
 

 
ැගට
 ..
ො
 
උත
 

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->