Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giai Tich Ham Mot Bien - Vien Toan Hoc (239s)

Giai Tich Ham Mot Bien - Vien Toan Hoc (239s)

Ratings: (0)|Views: 92 |Likes:
Published by biolinh

More info:

Published by: biolinh on Sep 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2010

pdf

text

original

 
 i
Lêi giíi thiÖu 
 Do ¶nh h
− 
ëng cña cuéc c¸ch m¹ng th«ng tin vµ do sù ph¸ttriÓn néi t¹i cña to¸n häc, viÖc gi¶ng d¹y to¸n bËc ®¹i häc vµ caohäc cã nhiÒu thay ®æi. Xu h
− 
íng chung lµ nhanh chãng cho häcviªn n¾m b¾t ® 
− 
îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ to¸n häc vµ kh¶ n¨ngøng dông, ®ång thêi sö dông ® 
− 
îc c¸c ch
− 
¬ng tr×nh tÝnh to¸nthùc hµnh mét c¸ch thuÇn thôc. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã, trªn c¬ së ®Ò tµi khoa häc PhÇn mÒmC¬ së To¸n häc cña Trung t©m Khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖQuèc gia do ViÖn To¸n häc chñ tr× thùc hiÖn tõ n¨m 1996 ®Õnn¨m 1998, chóng t«i biªn so¹n bé gi¸o tr×nh C¬ së To¸n häc CaocÊp giµnh cho sinh viªn ®¹i häc vµ cao häc
.
 Bé gi¸o tr×nh nµy ® 
− 
îc biªn so¹n dùa theo néi dung ch
− 
¬ngtr×nh to¸n cao cÊp cña c¸c khoa c¬ b¶n trong c¸c tr
− 
êng ®¹i häcdo Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o qui ®Þnh, kÕt hîp víi c¸c gi¸o tr×nhto¸n hiÖn ®ang ® 
− 
îc gi¶ng d¹y trong c¸c tr
− 
êng ®¹i häc ë Hµ Néivµ mét sè n
− 
íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. Môc ®Ých cña gi¸o tr×nh lµ:1. Tr×nh bµy nh÷ng kh¸i niÖm, nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n vµ cÇnthiÕt nhÊt cña to¸n häc, víi nh÷ng chøng minh chÆt chÏ, l« gic; 2. RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh to¸n thùc hµnh trªn m¸y tÝnh vµ kh¶n¨ng ¸p dông c«ng cô to¸n häc trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c bµito¸n thùc tiÔn;3. Giíi thiÖu mét sè h
− 
íng ph¸t triÓn míi trong to¸n häc hiÖn ®¹i®ang ® 
− 
îc quan t©m trªn thÕ giíi. §Ó ®¸p yªu cÇu thø nhÊt, chóng t«i chñ tr
− 
¬ng tr¸nh ® 
− 
avµo gi¸o tr×nh nh÷ng phÇn lý thuyÕt nÆng nÒ vµ Ýt sö dông ®Õnsau nµy. PhÇn bµi tËp ® 
− 
îc biªn so¹n víi môc ®Ých gióp häc viªncñng cè kiÕn thøc lý thuyÕt, kh«ng sa vµo nh÷ng kü s¶o tÝnh to¸n phøc t¹p. Môc ®Ých thø hai ® 
− 
îc thÓ hiÖn trong gi¸o tr×nh bëi phÇn bµitËp vµ tÝnh to¸n thùc hµnh biªn so¹n rÊt c«ng phu cho tõngch
− 
¬ng. Nã gióp cho häc viªn tiÕp cËn mét c¸ch nhÑ nhµng vµtho¶i m¸i víi c«ng viÖc tÝnh to¸n cô thÓ, lÜnh vùc lu«n bÞ xem lµ®¸ng ng¹i nhÊt ®èi víi c¸c häc viªn bËc ®¹i häc ë n
− 
íc ta x
− 
a
 
 ii
nay. Ng
− 
êi häc kh«ng chØ cã thÓ thö søc víi nh÷ng bµi to¸n th¸ch®è (®Ó rÌn luyÖn t
− 
duy), mµ cßn biÕt sö dông m¸y tÝnh ®Ó gi¶imét c¸ch dÔ dµng nh÷ng bµi to¸n hãc bóa mµ hä t
− 
ëng chõng kh«ng thÓ nµo gi¶i næi. Hi väng r»ng khi ra tr
− 
êng hä sÏ kh«ngcßn ph¶i ng¹i ngïng trong viÖc ® 
− 
a c¸c c«ng cô to¸n häc vµo c«ngviÖc cña m×nh. Thùc tÕ cho thÊy, ë ®©u to¸n häc ph¸t huy ® 
− 
îct¸c dông th× ë ®ã th
− 
êng thu ® 
− 
îc nh÷ng kÕt qu¶ bÊt ngê.C«ng cô tÝnh to¸n thùc hµnh giíi thiÖu trong gi¸o tr×nh nµylµ bé ch
− 
¬ng tr×nh Maple V. §©y lµ bé ch
− 
¬ng tr×nh tæng hîp, kh¸ ®å sé, nh
− 
ng hiÖn nay ®· cã thÓ cµi ®Æt trªn m¸y tÝnh c¸nh©n víi cÊu h×nh b×nh th
− 
êng (bé nhí tèi thiÓu lµ 8MB). Víi kh¶n¨ng biÓu diÔn vµ tÝnh to¸n cùc m¹nh (kÓ c¶ trªn c¸c ký hiÖuh×nh thøc), nã hiÖn ®ang ® 
− 
îc xem mét trong nh÷ng ch
− 
¬ng tr×nh phæ biÕn nhÊt sö dông trong c«ng t¸c ®µo t¹o ë c¸c tr
− 
êng ®¹ihäc trªn thÕ giíi. NÕu sö dông ® 
− 
îc Maple mét c¸ch thuÇn thôcth× häc viªn còng dÔ dµng tiÕp cËn víi c¸c ch
− 
¬ng tr×nh tÝnh to¸n phæ biÕn kh¸c nh
− 
: Matematica, Matlab, Mathcad,.. B»ng c¸ch
− 
íng dÉn cô thÓ cho tõng ch
− 
¬ng, gi¸o tr×nh gióp ng
− 
êi ®äc tù m×nh tõng b
− 
íc tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh to¸n mét c¸ch nhÑnhµng nh
− 
bÊm m¸y tÝnh bá tói, kh«ng cÇn chuÈn bÞ g× ®Æc biÖtvÒ kiÕn thøc lËp tr×nh. §Ó ®¹t ® 
− 
îc môc ®Ých thø ba, chóng t«i ® 
− 
a vµo gi¸o tr×nhmét sè ch
− 
¬ng môc kh«ng kinh ®iÓn (kh«ng b¾t buéc ®èi víi häcviªn bËc ®¹i häc), gióp ng
− 
êi ®äc lµm quen víi nh÷ng ý t
− 
ëng míitrong to¸n häc hiÖn ®¹i, khÝch lÖ sù t×m tßi ph¸t triÓn nh÷ng c¸imµ l©u nay ® 
− 
îc xem nh
− 
lµ bÊt di bÊt dÞch trong to¸n häc cæ ®iÓn. PhÇn nµy ch¾c ch¾n sÏ ®em l¹i høng thó vµ nh÷ng gîi ý vÒ mÆt ®Þnh h
− 
íng cho nh÷ng ng
− 
êi cã nguyÖn väng ® 
− 
îc ®µo t¹ocao h¬n vÒ to¸n häc, nhÊt lµ nh÷ng häc viªn cao häc.Gi¸o tr×nh nµy còng ® 
− 
îc thiÕt lËp d
− 
íi d¹ng siªu v¨n b¶n,rÊt thuËn tiÖn cho viÖc ®äc vµ tra cøu trªn m¸y tÝnh. PhÇn tÝnhto¸n thùc hµnh ® 
− 
îc thùc hiÖn dÔ dµng vµ thuËn tiÖn ngay trong khu«n khæ cña gi¸o tr×nh (häc ®Õn ®©u thùc hµnh ®Õn ®ã), nh»m xo¸ nhoµ ranh giíi gi÷a häc to¸n vµ lµm to¸n. B¹n ®äc cã nhucÇu vÒ gi¸o tr×nh d
− 
íi d¹ng siªu v¨n b¶n vµ thùc hµnh tÝnh to¸ntrªn Maple V xin liªn hÖ víi c¸c t¸c gi¶ theo ®Þa chØ cña ViÖnTo¸n häc (§
− 
êng Hoµng Quèc ViÖt, QuËn CÇu GiÊy, Hµ Néi).
 
 iii
 
rong phÇn nµy chóng t«i giíi thiÖu víi b¹n ®äc cuèn Gi¶i tÝch Icña c¸c t¸c gi¶ : Ts. §inh ThÕ Lôc (chñ biªn), Ts. Ph¹m Huy§iÓn, Ts. NguyÔn Xu©n TÊn, Pts. T¹ Duy Ph
− 
îng. Néi dung quyÓns¸ch bao gåm nh÷ng kiÕn thøc ®ßi hái häc viªn ph¶i n¾m ®
− 
îc vÒbé m«n Gi¶i tÝch trong n¨m thø nhÊt bËc ®¹i häc.Trong Ch
− 
¬ng 1 chóng t«i kh«ng tr×nh bÇy chi tiÕt vÒ x©y dùngtr
− 
êng sè thùc (®Ó kh«ng lµm l¹i phÇn viÖc cña nh÷ng ng
− 
êi biªnso¹n gi¸o tr×nh Sè häc), mµ chØ sö dông
l¸t c¾t 
®Ó chøng minh
sù tån t¹i biªn
cña tËp bÞ chÆn, mét tÝnh chÊt quan träng ®
− 
îc dïngnhiÒu lÇn trong ch
− 
¬ng tr×nh Gi¶i tÝch, ®ång thêi lµm quen sinhviªn víi m«n häc T« p« ®¹i c
− 
¬ng th«ng qua c¸c kh¸i niÖm trªn®
− 
êng th¼ng thùc. Ngoµi viÖc sö dông trong gi¸o tr×nh nµy, nã gióphäc viªn hiÓu râ b¶n chÊt cña nh÷ng kh¸i niÖm trõu t
− 
îng trong lýthuyÕt T« p« tæng qu¸t. Bªn c¹nh nh÷ng kh¸i niÖm kinh ®iÓn nh
− 
:®¹o hµm, vi ph©n, tÝch ph©n, chuçi hµm,... chóng t«i giíi thiÖu(trong Ch
− 
¬ng 7) mét sè mét kh¸i niÖm míi cña
 Gi¶i tÝch kh«ng tr¬n
, mét lÜnh vùc ®ang ®
− 
îc quan t©m vµ øng dông. Ch
− 
¬ngph
− 
¬ng tr×nh vi ph©n (Ch
− 
¬ng 11) ®
− 
îc ®
− 
a vµo nh»m cñng cè nh÷ng kiÕn thøc vÒ ®¹o hµm, tÝch ph©n vµ phôc vô nhu cÇu t×m hiÓuc¸c bµi to¸n ®Æt ra trong c¬ häc, vËt lý, hãa häc, sinh häc,... Chóngt«i kh«ng ®i s©u vµo lÜnh vùc nµy (®Ó tr¸nh g©y chång trÐo víinh÷ng ng
− 
êi biªn so¹n gi¸o tr×nh ph
− 
¬ng tr×nh vi ph©n) mµ chØ ®Ætmôc ®Ých giíi thiÖu kh¸i niÖm lµm c¬ së cho viÖc thùc hµnh tÝnhto¸n.§Ó ng
− 
êi ®äc dÔ tiÕp thu, chóng t«i cè g¾ng tr×nh bµy gi¸o tr×nhmét c¸ch gän gµng, ®¬n gi¶n nh
− 
ng ®Çy ®ñ. Ngo¹i trõ nh÷ng phÇngiµnh l¹i cho bé m«n kh¸c, c¸c vÊn ®Ò nªu ra trong khu«n khæ gi¸otr×nh gi¶i tÝch ®Òu ®
− 
îc chøng minh chÆt chÏ vµ khóc triÕt. PhÇnbµi tËp vµ tÝnh to¸n thùc hµnh ®
− 
îc biªn so¹n c«ng phu, cã néidung bao qu¸t tÊt c¶ nh÷ng chñ ®Ò c¬ b¶n. Chóng t«i hy väng r»nggi¸o tr×nh sÏ lµ mét cÈm nang tèt cho sinh viªn c¸c tr
− 
êng kü thuËtvµ tæng hîp.
T

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->