Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bao_tri_Pc

bao_tri_Pc

Ratings: (0)|Views: 88|Likes:
Published by tuandt2_1415

More info:

Published by: tuandt2_1415 on Oct 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
 
TRÖÔØNG TRUNG HOÏCVAÊN THÖ LÖU TRÖÕ TRUNG ÖÔNG II
GIAÙO TRÌNH
KYÕ THUAÄT LAÉP RAÙPVAØ BAÛO TRÌ MAÙY VI TÍNH
 
(LÖU HAØNH NOÄI BOÄ)TP. HOÀ CHÍ MINH - 2005
 
 
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Trong quaù trình söû duïng maùy tính, nhöõng truïc traëc veà phaàn cöùng vaø phaànmeàm xaûy ra laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi maëc duø chuùng ta ñaõ coù ñaàu tö toát chocaû phaàn cöùng vaø phaàn meàm. Vaäy laøm theá naøo ñeå giaûm thieåu nhöõng söï coá xaûy racho maùy tính? Laøm theá naøo ñeå ñaûm baøo an toaøn döõ lieäu cho maùy tính trong moïitröôøng hôïp?Cuoán giaùo trình “Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính” ñöôïc bieân soaïncho hoïc sinh ngaønh Tin hoïc Vaên phoøng cuûa tröôøng TH Vaên thö Löu tröõ TW 2 vaøcoù theå laøm taøi lieäu tham khaûo cho nhöõng ai muoán coù kieán thöùc toång quaùt veà phaàncöùng maùy tính vaø caùch laép raùp, caøi ñaët hoøan chænh phaàn meàm cho moät maùy vitính cuõng nhö caùch baûo trì vaø laøm cho heä thoáng hoïat ñoäng luoân ôû möùc toái öu. Vôùiphöông phaùp trình baøy ngaén goïn, tröïc quan, hy voïng cuoán giaùo trình naøy seõmang ñeán cho hoïc sinh nhöõng kieán thöùc boå ích cho ngaønh hoïc vaø aùp duïng toát chocoâng vieäc sau naøy.Tuy ñaõ tham khaûo nhieàu taøi lieäu vaø qua kinh nghieäm thöïc teá nhöng chaécchaén cuoán giaùo trình vaãn coù nhöõng haïn cheá nhaát ñònh. Tröôøng Trung hoïc Vaên thö Löu tröõ TW 2 raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù cuûa quyù thaày coâ, quyù ñoàng nghieäpgaàn xa ñeå cuoán giaùo trình thöïc söï trôû thaønh moät coâng cuï höõu ích cho hoïc sinhngaønh tin hoïc noùi rieâng vaø ñoäc giaû noùi chung.
TRÖÔØNG TRUNG HOÏC VAÊN THÖ LÖU TRÖÕ TRUNG ÖÔNG II
 
 
MUÏC LUÏC
LÔØI MÔÛ ÑAÀU........................................................................................................2
 
CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN VEÀ VIEÄC BAÛO DÖÔÕNG MAÙY VI TÍNH (PC).......5
 
I.
 
Muïc ñích cuûa coâng taùc baûo döôõng..............................................................5
 
II.
 
Caùc yeâu caàu ñoái vôùi KTV (kyõ thuaät vieân) baûo döôõng................................5
 
III.
 
An toøan lao ñoäng.....................................................................................5
 
IV.
 
Caùc thieát bò vaø coâng cuï söûa chöõa............................................................8
 
CHÖÔNG II: PHAÀN CÖÙNG MAÙY TÍNH.............................................................9
 
I.
 
Toång quan veà phaàn cöùng maùy tính.............................................................9
 
II.
 
Caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa maùy vi tính......................................................9
 
1.
 
Maøn Hình (Monitor)................................................................................9
 
2.
 
Baøn phím (Keyboard)...........................................................................10
 
3.
 
Chuoät (Mouse)......................................................................................12
 
4.
 
Hoäp Maùy (Case)...................................................................................13
 
5.
 
Boä nguoàn (Power supply).....................................................................16
 
6.
 
Mainboard (Bo Maïch Chính)................................................................18
 
7.
 
Boä xöû lyù trung taâm (Central Processing Unit - CPU)...........................21
 
Chip boä nhôù RAM (Random Access Memory)............................................23
 
8.
 
Caùc dóa (Disk drive)...........................................................................25
 
9.
 
Caùc coång giao tieáp, ñaàu noái, caùp noái chuaån (Port, Connector, Cable).27
 
10.
 
Caùc bo maïch giao tieáp (Interface card)............................................30
 
III.
 
Nhaän bieát, phaân loaïi caùc kieåu Bus, vaø khe caém môû roäng....................32
 
1.
 
Bus heä thoáng.........................................................................................32
 
2.
 
Bus vaøo ra (I/O Bus).............................................................................32
 
CHÖÔNG III: LAÉP RAÙP MAÙY TÍNH.................................................................42
 
I.
 
Caùc böôùc chuaån bò....................................................................................42
 
II.
 
Laép raùp maùy tính......................................................................................42
 
1.
 
Laép raùp boä nguoàn..................................................................................42
 
2.
 
Laép Raùp CPU Vaøo Main Board:...........................................................43
 
3.
 
Laép ñaët MainBoard:..............................................................................45
 
4.
 
Laép RAM vaøo MainBoard....................................................................46
 
5.
 
Laép raùp caùc loaïi Card môû roäng :...........................................................47
 
6.
 
Laép raùp oå ñóa meàm (floppy disk) :........................................................48
 
7.
 
Laép raùp oå cöùng (HDD – Hard Disk).....................................................48
 
8.
 
Laép Raùp CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW..........................50
 
9.
 
Laép raùp chuoät........................................................................................50
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->