Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prof. G. Kowaleczko - notka biograficzna.pdf

Prof. G. Kowaleczko - notka biograficzna.pdf

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by ewiontko

More info:

Published by: ewiontko on Feb 05, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

 
Prof. dr hab. inż. Grzegorz KOWALECZKO
 jest absolwentem Wojsowej Aademii!e"hni"znej# gdzie $%&' ro( (o)"z*+ st(dia na ier(n( fiz*a te"hni"zna broni," -ra" -t./
Obliczenie aerodynamicznych charakterystyk i ich pochodnych dynamicznych oraznumeryczna analiza zagadnień początkowych dynamiki ruchu samolotu szkolno-bojowego
/.W $%%0 ro(# -o obronie -ra"* /
 Analiza dynamiki przestrzennego ruchu śmigłowca z uwzględnieniem autopilota
/# (z*sa+ t*t(+ dotora na(te"hni"zn*"h w d*s"*-linieme"hania. 1to-ie) na(ow* dotora habilitowanego otrz*ma+ w $%%& ro( -o olowi(mhabilita"*jn*m na temat /
 ielinowa dynamika ruchu śmigłowca
/. !*t(+ na(ow* -rofesorana( te"hni"zn*"h (z*sa+ w 022% ro(.Profesor Kowale"zo jest zwi,zan* zawodowo ze szolni"twem w*ższ*m -rzez "a+*ores swojej at*wno3"i zawodowej. Prowadzi+ zaj"ia z tai"h -rzedmiot4w ja5 me"hania#me"hania -+*n4w# aerod*namia# h*drod*namia# me"hania lot(# matemat*a. At(alnie -rowadzi w*+ad* z -rzedmiot4w5 d*namia lot( stat4w -owietrzn*"h oraz metod*n(mer*"zne. W "zasie swojej arier* zawodowej -ra"owa+ na stanowisa"h5 inż*nieralaboratori(m aerod*namii# as*stenta# adi(nta# -rofesora. Pe+ni+ też f(n"je n-. ierowniaLaboratori(m Aerod*namii# d*retora 6nst*t(t( !e"hnii Lotni"zej WA!. at(alnie -e+nif(n"j -roretora ds. na(ow*"h. 7*+ też ws-4+tw4r", i -rzez "zter* lata d*retorem -ierwszego w Pols"e O3roda Kszta+"enia Personel( Obs+(gi !e"hni"znej Part8$9:.Obszar zainteresowa) -rof. Kowale"zi# to me"hania lot( samolot4w i 3mig+ow"4w#a w t*m modelowanie d*namii lot(# w-+*w (szodze) str(t(r no3n*"h na lot# lotw war(na"h oblodzenia# o-is matemat*"zn* t(rb(len"ji atmosfer* i i"h w-+*w lot. 6nna -roblemat*a# t4r, -rof. Kowale"zo zajmowa+ si# to modelowanie -raw sterowaniaa(to-ilota oraz rozwi,zanie zagadnienia odwrotnego tzn. -osz(iwanie sterowaniaza-ewniaj,"ego realiza"j lot( manewrowego wed+(g zadanego s"enari(sza. Obszaremzainteresowa) -rof. Kowale"zi s, też s*m(la"je dot*"z,"e zrz(t( bomb oraz d*namii lot( -o"is4w.O-ra"owane -rzez niego modele s*m(la"*jne w*orz*st*wane b*+* do bada) wrama"h es-ert*z dot*"z,"*"h w*-ad4w lotni"z*"h n-. samolot( !18$$ 6sra w dni($$.$$.$%%& ro( oraz samolot( An80& 7r*za80;< w dni( '$.2'.022% ro(. =ego modeles*m(la"*jne "el4w -ozorn*"h zaim-lementowane zosta+* w trenażer "elownia CP8$zestaw( -rze"iwlotni"zego.Profesor Kowale"zo jest a(torem l(b ws-4+a(torem sze3"i( -(blia"ji o "haraterzemonografi"zn*m oraz oo+o osiemdziesi"i( -(blia"ji w "zaso-isma"h na(ow*"h.Kierowa+ i ("zestni"z*+ w wiel( -ra"a"h badaw"z*"h z zares( te"hnii lotni"zej.Profesor Kowale"zo b*+ ("zestniiem li"zn*"h onferen"ji na(ow*"h# na t4r*"hw*g+osi+ oo+o %2 referat4w.
Dorobek naukowyWydawnictwa zwarte - monografie:
1.
Kowale"zo G.#
 Analiza dynamiki przestrzennego ruchu śmigłowca z uwzględnieniemautopilota
# roz-rawa dotorsa# WA!# Warszawa# $%%0
2.
Kowale"zo G.#
 ielinowa dynamika ruchu śmigłowca
# roz-rawa habilita"*ja# WA!#Warszawa# $%%&
3.
*gad+o Z.# Kowale"zo G.# ?owotarsi 6.#
!sp"łczesne zagadnienia analizymodalnej konstrukcji mechanicznych
 @ -ra"a zbiorowa -od red. !ade(sza hla#
 #odalna analiza drgań oraz statecznoś$ układu podw"jnie samowzbudnegoobcią%onego siłą śledzącą
# AGB# Kra4w 0220# 617? &'8%$D%&808&
 
4.
Kowale"zo G.#
 &agadnienie odwrotne w dynamice lotu statk"w powietrznych
# WA!#022'r str.02# 617? &'8%&'%%8'28
5.
Kowale"zo G.i inni#
Oblodzenie statk"w powietrznych
# w*dawni"two 6!WL# 022D
6.
>ż*gad+o Z.# Kowale"zo G.# ?owotarsi 6.# Olejni.#
'elected problems o( nonlinear dynamics in a)iation engineering 
# 6nstit(t of AFiation 1"ientifi" P(bli"ations Gro(-#022
Artykuły:
$. Kowale"zo# 1obieraj #
*migłowce
# Wojsow* Przegl,d !e"hni"zn*0. Kowale"zo# >ż*gad+o#
 #etodyka obliczania parametr"w lotu ustalonego dla śmigłowca jednowirnikowego
# e"hania !eoret*"zna i 1tosowana# nr. '89 H0&I# $%%2.'. Kowale"zo# >ż*gad+o#
!pływ modelu pola prędkości indukowanej na parametryustalonego lotu poziomego śmigłowca jednowirnikowego
# 7i(let*n WA!# ro L# nr %H9%I# wrzesie) $%%$.9. Kowale"zo# >ż*gad+o#
 Analiza wpływu autopilota na ruchy własne śmigłowca jednowirnikowego
# e"hania w Lotni"twie# w*d. P!!1# listo-ad $%%0.D. Kowale"zo# >ż*gad+o#
 Analysis o( 'patial #otion +ynamics o( a ,elicopter (or arious #odels o( .nduced elocity /ield 
# =o(rnal of !e"hni"al Ph*si"s# Fol. 6J# ?o 0# $%%'.. Kowale"zo# >ż*gad+o#
 Analiza dynamiki przestrzennego ruchu śmigłowca dla r"%nychmodeli pola prędkości indukowanej
# 7i(let*n WA!# ro L66# nr $ H9&DI# st*"ze) $%%'.:. Kowale"zo#
 Analiza wpływu autopilota na ruchy własne śmigłowca
# materia+* K4+ ?a(ow*"h WA!# "zerwie" $%%'.&. Kowale"zo# >ż*gad+o#
 Analiza dynamiki układu śmigłowiec-autopilot 
# 7i(let*n WA!# ro L66# nr $2 H9%9I# -adzierni $%%'.%. Kowale"zo# >ż*gad+o#
 +ynamics Analysis o( a ,elicopter-Autopilot 'ystem
# =o(rnal of !e"hni"al Ph*si"s# Fol. 6J# ?o 9# $%%'.$2. Kowale"zo# >ż*gad+o# 1ibilsi#
 #odelowanie dynamiki lotu samolotu #i0-12
#materia+* 66 1*m-ozj(m Problem* te"hni"zno8es-loata"*jne w szta+"eni( -ilot4wM#>blin# gr(dzie) $%%' Hw*dane w "zerw"( $%%9I.$$. Kowale"zo#
3he #athematical #odel o( an Astatic Autopilot o( a ,elicopter .ncluding 4ouplings 5etween 6ongitudinal and 6ateral #otions
# e"hania !eoret*"zna i1tosowana# nr 9 H'0I# $%%9.$0. Kowale"zo# >ż*gad+o# 1ibilsi#
4harakterystyki aerodynamiczne samolotu ze skrzydłem pasmowym i jego ruchy własne
# Pra"e 6nst*t(t( Lotni"twa# nr $'N$%%' Hw*dane w"zerw"( $%%9I. Kowale"zo# >ż*gad+o# 1ibilsi#
 7omputerowe modelowanie dynamiki ruchu manewru87obra8 na przykładzie samolotu #i0-12
# 6nformator 6!WL nr '00N%9$'. Kowale"zo# >ż*gad+o# 1ibilsi#
 #etoda sterowania samolotem ze skrzydłem pasmowymw czasie wykonywania manewru 87obra8 
# Zesz*t* ?a(owe Polite"hnii ;zeszowsiejHnr.$'DI# e"hania Hnr.9DI# Awionia "z.0# ;zesz4w# $%%D.$9. Kowale"zo#
 #odel matematyczny autopilota statycznego przy uwzględnieniu sprzę%eńruch"w podłu%nych i bocznych śmigłowca
# 7i(let*n WA!# ro L6J# nr $80 HD2%8D$2I#st*"ze)8l(t* $%%D.$D. Kowale"zo#
 #odel matematyczny astatycznego autopilota śmigłowca na bazie metodyrozdzielenia ruch"w
# e"hania w Lotni"twie HL8J6#$%%9I# w*d. P!!1# $%%D$. Kowale"zo# >ż*gad+o# 1ibilsi#
 Analiza dynamiki przestrzennego ruchu samolotu ze skrzydłem pasmowym
# e"hania w Lotni"twie HL8J6#$%%9I# w*d. P!!1# $%%D
 
$:. Kowale"zo#
!ybrane problemy numerycznej symulacja dynamiki przestrzennego ruchuukładu śmigłowiec-autopilot 
# Pra"e 6nst*t(t( Lotni"twa# nr $9%8$D2# $%%:$&. Kowale"zo#
 Analiza dynamiki ruchu śmigłowca po utracie siły nośnej na łopacie
# 66Konferen"ja #6nformator 6nst*t(t( !e"hni"znego Wojs Lotni"z*"h# $%%.$%. Kowale"zo# >ż*gad+o# 1ibilsi#
 +ynamika przestrzennego ruchu samolotu w manewrze 7obra
# 6nformator 6nst*t(t( !e"hni"znego Wojs Lotni"z*"h# $%%.02. Kowale"zo#
 umeryczna symulacja dynamiki przestrzennego ruchu śmigłowca zautopilotem
# 6J 1*m-ozj(m Aerod*namia Lotni"zaM# Pra"e 6nst*t(t( Lotni"twa nr $9D#li-ie" $%%.0$. Kowale"zo# >ż*gad+o# 1ibilsi#
 #ethod o( 4ontrol o( a 'traked !ing Aircra(t (or 4obra #anoeu)res
# materia+*  idz*narodowego Kongres( 6CA1 H!he 6nternationalCo(n"il of !he Aerona(ti"al 1"ien"eI# 1orrento8W+o"h*# 98$:.2%.$%%%00.Kowale"zo# >ż*gad+o#
4haotic ibrations o( a ,elicopter 
# materia+* 6nternationalConferen"e on ?onlinearit*# 7if(r"ation and Chaos# 4d8>obiesz4w# $.$&.2%.$%%
23.
Kowale"zo# >ż*gad+o#
 9egular and 4haotic ibrations o( a ,elicopter-Autopilot 'ystem
# ;esear"h 7(lletin ?r  H$%%:I materia+* 0nd 1eminar on ;e"ent ;esear"h andProgress in Aerona(ti"al Engineering and its 6nfl(en"e on Ed("ation# Warszawa
23.
Z. >ż*gad+o# G. Kowale"zo# K. 1ibilsi#
 umerical .n)estigation o( ,elicopter  +ynamics in :;treme /light 4onditions
# materia+* 0'
rd
 E(ro-ean ;otor"raft <or(m#>resden HGerman*I# $8$&.2%.$%%:# Hm4j (dzia+ 92I
24.
Z. *gad+o# G. Kowale"zo# K. 1ibilsi#
 +ynamika lotu samolotu w stanachekstremalnych
# Pra"e 6nst*t(t( Lotni"twa nr $D$# gr(dzie) $%%:.
25.
G. Kowale"zo#
'ymulacja wybranych manewr"w przestrzennych śmigłowca
# Pra"e6nst*t(t( Lotni"twa nr $D'8$D9# wrzesie) $%%&.
26.
Z. >ż*gad+o# G. Kowale"zo# K. 1ibilsi#
'ymulacja numeryczna lotu śmigłowca wwarunkach przeciągnięcia wirnika nośnego
# Pra"e 6nst*t(t( Lotni"twa nr $D'8$D9#wrzesie) $%%&.
27.
Kowale"zo#
 +ynamika śmigłowca w czasie wykonywania manewr"w przy du%ych prędkościach lotu
# Pra"e 6nst*t(t( Lotni"twa nr $DD# $%%&.
28.
Z. >ż*gad+o# G. Kowale"zo#
 6inear and onlinear 9egular and 4haotic /lutter and 0round 9esonance o( a ,elicopter 
# Pre"eedings of '
rd
 6nternational Conferen"eEnginering Aero8B*droelasti"it*# Praga# Cze"h* '2.2&.82'.2%.$%%%.
29.
Z. >ż*gad+o# G. Kowale"zo#
 onlinear /lutter o( a ,elicopter 
# Pre"eedings of D
th
Conferen"e on >*nami" 1*stems !heor* and A--li"ations# 4d# 8&.$2.$%%%.
30.
Z. *gad+o# G. Kowale"zo#
0round 9esonance o( a ,elicopter 
# =o(rnal of !heoreti"al and A--lied e"hani"s# ?o.$# Fol. '&# 0222
31.
G. Kowale"zo
'imulation o( 'patial Aircra(t #anoeu)rse #aking <se o( .n)erse =roblem 'olution
# materia+* 6 1*m-osion( odelowanie w e"hani"e# $98$&.20.0222
32.
G. Kowale"zo
Osobliwości eksploatacji śmigłowca przy du%ych prędkościach
# 86nformator 6nst*t(t( !e"hni"znego Wojs Lotni"z*"h# nr 'DN0222
33.
Z. >ż*gad+o# G. Kowale"zo#
 ieliniowy> regularny i chaotyczny rezonans naziemny śmigłowca w (azie startu i lądowania
# 6nformator 6nst*t(t( !e"hni"znego Wojs Lotni"z*"h# nr 'DN0222
34.
Z. >ż*gad+o# G. Kowale"zo#
0round 9esonance o( A ,elicopter 3aking into Account  onlinearity o( 6anding 0ear 4haracteristics
# materia+* 6 1*m-osi(m @ Jibrations inPh*si"al 1*stems 8 Pozna) @ 7+ażejewo# 0980:.2D.0222

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->