Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
asigurareadebunuri

asigurareadebunuri

Ratings: (0)|Views: 73 |Likes:
Published by Silvia

More info:

Published by: Silvia on Oct 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

ASIGURAREA DE BUNURI

\u00cen cadrul asigur\u0103rii de bunuri, societatea de asigur\u0103ri se oblig\u0103 ca la producerea riscului asigurat s\u0103 pl\u0103teasc\u0103 asiguratorului (beneficiarului) o desp\u0103gubire. Nu este obligatoriu ca asigur\u0103torul s\u0103 pl\u0103teasc\u0103 \u00eentreaga sum\u0103 pentru refacerea situa\u0163iei financiare a asiguratului care a suferit o daun\u0103, deoarece \u00een contract pot exista prevederi care limiteaz\u0103 suma asigurat\u0103.

Asigur\u0103ri de bunuri pot \u00eencheia persoane fizice \u015fi persoane juridice cu
domiciliul, sediul sau re\u015fedin\u0163a \u00een RM.

\u00centr-un contract de asigurare de bunuri, asiguratul trebuie s\u0103 aib\u0103 un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. O persoan\u0103 are un interes patrimonial dac\u0103 producerea unui eveniment asigurabil poate cauza o pierdere (prejudiciu) persoanei respective. \u00cen cazul \u00een care \u00een contractul de asigurare este men\u0163ionat un beneficiar, altul dec\u00e2t persoana asigurat\u0103, acesta trebuie s\u0103 aibe un interes patrimonial fa\u0163\u0103 de bunul asigurat.

O regul\u0103 general\u0103 \u00een asigurarea de bunuri este aceea ca interesul patrimonial s\u0103 existe at\u00e2t \u00een momentul \u00eencheierii asigur\u0103rii, c\u00e2t \u015fi \u00een momentul producerii riscului asigurat.

\u00cen asigurarea de bunuri, interesul patrimonial decurge, de regul\u0103, din statutul de proprietate al persoanei care dore\u015fte s\u0103 se asigure. Exist\u0103 situa\u0163ii \u00een care \u015fi alte persoane dec\u00e2t proprietarul pot avea interes fa\u0163\u0103 de un bun, cum ar fi:

1)

proprietate \u00een comun - o persoan\u0103 care de\u0163ine un bun \u00een comun cu una sau mai multe persoane are dreptul de a asigura bunul respectiv la \u00eentrega valoare. Aceasta nu \u00eenseamn\u0103 c\u0103, \u00een caz de distrugere a bunului asigurat, aceast\u0103 persoan\u0103 va fi singura desp\u0103gubit\u0103, ci va beneficia de desp\u0103gubire doar \u00een limita dreptului ei de proprietate;

2)

proprietatea ipotecat\u0103 - \u00een caz de ipotec\u0103, ambele p\u0103r\u0163i au un interes asigurabil: debitorul ipotecar - \u00een calitate de proprietar, iar societatea ipotecar\u0103 - \u00een calitate de creditor. \u00cen aceste situa\u0163ii se \u00eencheie un contract de asigurare \u00een numele ambelor p\u0103r\u0163i;

3)

proprietatea inchiriat\u0103 - \u00een cazul \u00een care chiria\u015ful \u00eencheie un contract de asigurare, o face \u00een numele \u015fi folosul proprietarului, deci nu poate pretinde \u00eencasarea desp\u0103gubirii, ci numai restituirea primelor de asigurare de la proprietar;

4)

proprietatea aflat\u0103 \u00een custodie - custodele are un interes asigurabil, \u00een ceea ce prive\u015fte bunul pe care \u00eel de\u0163ine \u00een custodie, pentru c\u0103, din punct de vedere legal, este responsabil pentru orice daun\u0103 produs\u0103 bunului respectiv;

5)

persoanele din familia proprietarului - pot beneficia de utilizarea bunului asigurat, ceea ce determin\u0103 existen\u0163a unui interes asigurabil al acestora fa\u0163\u0103 de bunul respectiv.

\u00cen concluzie, pot fi asigurate bunuri apar\u0163in\u00e2nd persoanelor fizice \u015fi
persoanelor juridice, bunuri primite \u00een folosin\u0163\u0103 sau aflate spre p\u0103strare, reparare,
1
prelucrare, v\u00e2nzare sau pentru a fi expuse \u00een cadrul muzeelor \u015fi expozi\u0163iilor \u015fi
bunuri ce fac obiectul cantractului de \u00eenchiriere sau loca\u0163ie de gestiune.
\u2022Perioda de asigurare

\u00cen general, asigurarea de bunuri se \u00eencheie pe o perioad\u0103 de un an, dar, la cererea asiguratului, se poate \u00eencheia \u015fi pe o perioad\u0103 mai mic\u0103, de trei sau \u015fase luni.

\u2022\u00cenceputul \u015fi \u00eencetarea r\u0103spunderii

Asigurarea se consider\u0103 \u00eencheiat\u0103 prin plata primei de asigurare \u015fi emiterea de asigur\u0103tor a poli\u0163ei de asigurare, fiind valabil\u0103 numai pentru bunurile \u015fi riscurile specificate \u00een poli\u0163\u0103 la adresele \u00eencheiate \u00een aceasta.

R\u0103spunderea asigur\u0103torului \u00eencepe la ora 000 a zilei men\u0163ionate \u00een poli\u0163\u0103 ca reprezent\u00e2nd \u00eenceputul asigur\u0103rii, cu condi\u0163ia ca prima de asigurare s\u0103 fi fost achitat\u0103, \u015fi \u00eenceteaz\u0103 la ora 2400 a zilei la care \u00eenceteaz\u0103 asigurarea. R\u0103spunderea asiguratorului mai \u00eenceteaz\u0103 \u015fi \u00een cazul \u00een care contractul de asigurare este reziliat, situa\u0163ie ce apare \u00een urm\u0103toarele \u00eemprejur\u0103ri:

\ue000prima de asigurare se pl\u0103te\u015fte \u00een rate, iar asiguratul nu a achitat o rat\u0103 la
termenul stabilit \u015fi nici \u00een termenul de gra\u0163ie oferit de asigur\u0103tor;
\ue000asiguratul a dat r\u0103spunsuri inexacte sau incomplete sau nu a comunicat
asigur\u0103torului schimb\u0103rile esen\u0163iale la \u00eemprejur\u0103rile privind riscurile.
Dup\u0103 \u00eencheierea contractului de asigurare, producerea evenimentului
asigurat a devenit imposibil\u0103.
Riscul asigurat
\u00cen asigurarea de bunuri exist\u0103 o clasificare a riscurilor \u00een:
\ue000riscuri civile - asociate cl\u0103dirilor care folosesc ca locuin\u0163e \u015fi birouri \u015fi a
bunurilor din acestea;
\ue000riscuri comerciale \u015fi industriale - asociate cl\u0103dirilor ce folosesc ca unit\u0103\u0163i
de produc\u0163ie \u015fi comercializare \u015fi bunurile aflate \u00een acestea.
\u00cen general, \u00een asigurarea de bunuri riscurile preluate \u00een asigurare de
societ\u0103\u0163ile de asigurare sunt:

\ue000incendiu;
\ue000tr\u0103znet;
\ue000explozie;
\ue000ploaie toren\u0163ial\u0103;
\ue000grindin\u0103;
\ue000inunda\u0163ie;
\ue000furtun\u0103;
\ue000cutremur;
\ue000pr\u0103bu\u015firi \u015fi alunec\u0103ri de teren;
\ue000greutatea stratului de z\u0103pad\u0103 cu ghea\u0163\u0103;
\ue000avalan\u015fe de z\u0103pad\u0103;
\ue000c\u0103derea pe cl\u0103diri a altor corpuri;

2
\ue000lovirea de c\u0103tre un autovehicul.

Unele societ\u0103\u0163i de asigurare ofer\u0103 asigurare pentru ma\u015fini, utilaje \u015fi instala\u0163ii, pentru cazurile de avarie accidental\u0103. \u00cen astfel de poli\u0163e sunt acoperite riscuri cum sunt:

\ue000ruperi sau deform\u0103ri \u00een timpul func\u0163ion\u0103rii;
\ue000ciocniri sau izbiri cu alte corpuri;
\ue000explozii;
\ue000efectele unor substan\u0163e chimice;
\ue000scurtcircuit; etc.

Bunurile sau alte valori (numerar, timbre po\u015ftale) pot fi asigurate \u015fi \u00een vederea furtului sau jafului. Unele societ\u0103\u0163i trateaz\u0103 aceste riscuri ca fiind de sine st\u0103t\u0103toare, \u00een timp ce altele le asigur\u0103 complementar, cu plata primei corespunz\u0103toare sau le refuz\u0103.

Cele mai multe societ\u0103\u0163i de asigurare ofer\u0103 poli\u0163e de asigurare pe mai multe
nivele care, \u00een func\u0163ie de riscurile acoperite, pot fi:
\ue000poli\u0163e de asigurare \u00eempotriva incendiului;
\ue000poli\u0163e de asigurare standard (acoper\u0103 riscurile de: incendiu, tr\u0103snet,
explozie \u015fi c\u0103dere de corpuri);
\ue000poli\u0163e de asigurare care acoper\u0103, pe l\u00e2ng\u0103 riscurile cuprinse \u00een poli\u0163a
standard, \u015fi c\u00e2teva riscuri suplimentare;
\ue000poli\u0163e de asigurare totale, care acoper\u0103 toate riscurile (all risks) \u00een care nu
sunt nominalizate riscurile acoperite, ci cele excluse.

De\u015fi de mai multe ori termenul de excludere e rezervat clauzelor poli\u0163ei identificate \u00een mod clar drept excluderi, termenul poate desemna orice clauz\u0103 a poli\u0163ei, a c\u0103rei func\u0163ie este de a elimina acoperirea pentru anumite expuneri la daune.\u00cen general, \u00een poli\u0163a de asigurare de bunuri nu se acord\u0103 desp\u0103gubiri pentru

pagubele provocate de r\u0103zboi, invazie, revolu\u0163ie, na\u0163ionalizare sau rechizi\u0163ionare.

Alte excluderi se refer\u0103 la uzura fizic\u0103, la pagubele provocate \u00een urma actelor inten\u0163ionate ale asigura\u0163ilor sau la alte evenimente non-accidentale, \u00een urma radia\u0163iei nucleare sau a viciului intern al bunului (de exemplu: rugina fierului).

Suma asigurat\u0103

Aceasta nu trebuie s\u0103 dep\u0103\u015feasc\u0103 valoarea real\u0103 a bunurilor \u00een momentul \u00eencheierii contractului de asigurare. Suma la care sunt asigurate bunurile trebuie s\u0103 fie \u00een deplin\u0103 concordan\u0163\u0103 cu valoarea real\u0103 a acestora.

Pentru prevenirea subasigur\u0103rii, majoritatea societ\u0103\u0163ilor de asigurare aplic\u0103
principiul r\u0103spunderii propor\u0163ionale.
Prin valoarea bunurilor la data asigur\u0103rii se \u00een\u0163elege:

a) la cl \u0103 diri \u015fi construc\u0163ii - valoarea de \u00eenlocuire (costul construc\u0163iei sau achizi\u0163ion\u0103rii cl\u0103dirii respective sau a uneia similare la pre\u0163urile uzuale pe pia\u0163a local\u0103) din care se scade uzura (\u00een raport de vechime \u015fi starea construc\u0163iei);

3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->