Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Case Study Zappos.com

Case Study Zappos.com

Ratings: (0)|Views: 492 |Likes:
Published by chris zlatis
1. Εισαγωγή
2. Πρακτικές και πολιτικές customer care
2.1. Δωρεάν αποστολή και επιστροφή των προϊόντων από τη παραγγελία.
2.2. Επένδυση σε πρωτοποριακή τεχνολογία
2.3. Καινοτομίες στην εξυπηρέτηση πελατών
2.4. Πολιτική προσλήψεων και απολύσεις με bonus
2.5. Η αξιοποίηση των social media
2.6. Εταιρική κουλτούρα
2.7. ZapposInsights και εταιρική επικοινωνία
3. Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία – Αναφορές
1. Εισαγωγή
2. Πρακτικές και πολιτικές customer care
2.1. Δωρεάν αποστολή και επιστροφή των προϊόντων από τη παραγγελία.
2.2. Επένδυση σε πρωτοποριακή τεχνολογία
2.3. Καινοτομίες στην εξυπηρέτηση πελατών
2.4. Πολιτική προσλήψεων και απολύσεις με bonus
2.5. Η αξιοποίηση των social media
2.6. Εταιρική κουλτούρα
2.7. ZapposInsights και εταιρική επικοινωνία
3. Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία – Αναφορές

More info:

Published by: chris zlatis on Oct 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

 
 Φαήαλ Ζινέκβψβτ Φοςγνενθέλτ
ΑΡΰβαλ:
 
Οόιςοιϋβψιλκή όνειφική κλιΨφϋλφβθική
ΖιζΡψκωγ: κ. Χ. ΚέφψιντΐΣαλ οϋθλψέλτ:
Hkxo
 
Xvufy: Zk||mx.hmc ' Huxvmcot Hkto
ΗεΡφβτ ΢ϋήψφντ 6?-<7
ΑΡιντ 4<<9
 
άοϋιοςραογλ
άοϋέεβπβ;.Οιψλθωθή
4.
άϋλκφικΣτ κλι όνειφικΣτ huxvmcot hkto
4.;.
ΖωϋοΡγ λόνψφνεή κλι οόιψφϋνχή φωγ όϋνϊργφωγ λόρ φβ όλϋλθθοεέλ.4.4.ΟόΣγζϏψβ ψο όϋωφνόνϋιλκή φοςγνενθέλ4.8.Κλιγνφναέοτ ψφβγ οξϏόβϋΣφβψβ όοελφώγ4.6.άνειφική όϋνψεήποωγ κλι λόνεσψοιτ αο dmnux4.?.Β λξινόνέβψβ φωγ xmhika cofik4.7.Οφλιϋική κνϏεφνσϋλ
4.2.
Zk||mxInxib`vx κλι οφλιϋική οόικνιγωγέλ
8.
ΨϏαόοϋΡψαλφλΔιδεινθϋλχέλ ‘ ΛγλχνϋΣτ
άοϋέεβπβ
Β οφλιϋοέλ Zk||mx λψςνεοέφλι! κϏϋέωτ! αο φβγ όώεβψβ ϏόνζβαΡφωγ mnaino αΣψω φνϏ o#x`m|φβτ! Zk||mx.hmc. Β Zk||mx! όϋρψχλφλ! ψϏαόεήϋωψο ; ζιτ όωεήψοωγ αΣψλ ψο 9 ςϋργιλεοιφνϏϋθέλτ U0S κλι λόνφοεοέ φν ;8
ν
όιν οόικοϋζΣτ mnaino dtknf θιλ φν Σφντ 4<<0 αο οφήψινκΣϋζντ&;!<<<!<<<!<<<. U;SΦν ψφνιςοέν ραωτ φν νόνέν ζιλχνϋνόνιοέ φβγ Zk||mx λόρ φνγλγφλθωγιψαρ φβτ οέγλι β οψφέλψβ φβτ ψφβγ οξϏόβϋΣφβψβ φνϏ όοεΡφβ. Ψφβ όλϋνσψλ οϋθλψέλΰλ οόικογφϋωΰνσαο ψο όϋλκφικΣτ κλι όνειφικΣτ φβτ οφλιϋοέλτ νι νόνέοτ φβγ ΣςνϏγ κλφλψφήψοι Σγλ όλθκνψαέωτ θγωψφρ dtknf ψςοφικΡ αο όνειφικΣτ οξϏόβϋΣφβψβτ φωγ όοελφώγ φβτ.
;. Οιψλθωθή
Β Zk||mx ξοκέγβψο φβ εοιφνϏϋθέλ φβτ φν ;999 όνϏεώγφλτ αργν όλόνσφψιλ. ΑΣςϋι φν 4<<;! νι όωεήψοιτ οέςλγ χφΡψοι φλ &0.7 οκλφναασϋιλ κλι ψϏγΣςιψο γλ λϏξΡγοφλι ψϏγοςώτ αΣςϋι όνϏΣχφλψο φλ &; ζιψοκλφναασϋιν φν όϋνβθνσαογν ςϋργν. U4S Λκραβ! β όνικιεέλ φωγ όϋνϊργφωγλϏξήΰβκο κλΰώτ β Zk||mx ήζβ όνϏεΡοι όοϋιψψρφοϋοτ λόρ ;8<< dtknfx κλι ζιλΰΣφοι όΡγω λόρ6 οκλφναασϋιλ όϋνϊργφλ ψϏγνεικΡ ψφν κλφΡενθν φβτ ψφλ νόνέλ ψϏαόοϋιελαδΡγνγφλι φψΡγφοτ! ϋνσςλ! οέζβ ψόιφινσ! βεοκφϋνγικΡ κλι κνψαήαλφλ.
 
Λγ κλι λϋςικΡ β Zk||mx.hmc ξοκέγβψο φβ ζιλχβαιψφική φβτ όϋνώΰβψβ ψφβϋιηραογβ ψοζιλχβαέψοιτ ψο θγωψφΡ λΰεβφικΡ ψφΡζιλ ψϏγοιζβφνόνέβψο ρφι αο λϏφρ φνγ φϋρόν ζογαόνϋνσψο γλ λξινενθήψοι φν TMI φβτ. ΀φψι! λγφέ θιλ λϏφρ! ξοκέγβψο γλ αοιώγοι φλζιλχβαιψφικΡ κρψφβ κλι γλ ξνζοσοι όοϋιψψρφοϋλ ςϋήαλφλ ψο Ϗόβϋοψέοτ όοελφώγ! ρόωτ βζωϋοΡγ λόνψφνεή όϋνϊργφωγ κλΰρεβ φβ ζιΡϋκοιλ φβτ βαΣϋλτ! β ζωϋοΡγ οόιψφϋνχήόϋνϊργφωγ κλι Ϗόβϋοψέοτ Ϗόνψφήϋιξβτ όοελφώγ 46-2.Αο λϏφρ φνγ φϋρόν β οφλιϋοέλ οόικογφϋώγνγφλτ φβ όϋνψνςή φβτ ψο όοεΡφοτ νι νόνένι λθνϋΡηνϏγ ψϏςγΡ κλι οόλγλελαδλγραογλ λόρ φν Zk||mx.hmc Uto|okv huxvmcotxS λόΣκφβψοζωϋοΡγ ζιλχήαιψβ αΣψω φνϏ rmtf mg cmuv` λόρ φνϏτ ικλγνόνιβαΣγνϏτ όοεΡφοτ φβτ.U0S΢λϋλκφβϋιψφικΡ! οόιψβαλέγνϏαο όωτ ψσαχωγλ αο φν ‑MnainoCkteovRmtaf4<<0–U8S φν 2?/φωγ όλϋλθθοειώγ ψφν Zk||mx.hmc όϋνΣϋςνγφλι λόρ to|okv huxvmcotx νι νόνένι κΡγνϏγόλϋλθθοεέοτ αοθλεσφοϋβτ λξέλτ λόρ φνϏτ γΣνϏτ όοεΡφοτ φβτ οφλιϋοέλτ.·εεωψφο! αιλ όϋρψχλφβ ΣϋοϏγλ ‑H`iog Ckteovinb Mggihot Hmunhia– U;S λόρ 60< οιζικνστ φνϏςώϋνϏ αο φέφεν ‑Biwinb Huxvmcot Wmiho Cmto Wmauco– λόνκλεσόφοι ρφι νι ckteovotxψϏαχωγνσγ ρφι β ικλγνόνέβψβ φωγ όοελφώγ κλι φν rmtf mg cmuv` οέγλι όεΣνγ όνεσψβαλγφικΡ θιλ φβγ λόρζνψβ αιλ οόιςοέϋβψβτ ψήαοϋλ.
4. άϋλκφικΣτ κλι όνειφικΣτ huxvmcot hkto
Λτ οόικογφϋωΰνσαο! ραωτ! ψο αοϋικΣτ
όϋλκφικΣτ φβτ οφλιϋοέλτ
νι νόνέοτ φβγζιλχνϋνόνινσγ λόρ φνγ λγφλθωγιψαρ κλι φβγ ΣςνϏγ κλφλψφήψοι Σγλ όλθκνψαέωτ θγωψφρ dtknf ψςοφικΡ αο όνειφικΣτ οξϏόβϋΣφβψβτ φωγ όοελφώγ φβτ:
4.;. ΖωϋοΡγ λόνψφνεή κλι οόιψφϋνχή φωγ όϋνϊργφωγ λόρ φβ όλϋλθθοεέλ.
Φν Σγλ φΣφλϋφν φωγ οιψόϋΡξοωγ ξνζοσοφλι ψφλ Σξνζλ λόνψφνεήτ. Νι λόνΰήκοτ ζογ κεοέγνϏγόνφΣ κλι ζνϏεοσνϏγ ρεοτ φιτ αΣϋοτ κλι ώϋοτ. Ν όοεΡφβτ όνϏ ζογ οέγλι ψέθνϏϋντ φι γνσαοϋνχνϋΡ! ογΰλϋϋσγοφλι γλ όλϋλθθοέεοι ζσν ή όοϋιψψρφοϋλ γνσαοϋλ κλι γλ οόιψφϋΣποι λϏφΡ όνϏζογ φνϏ κΡγνϏγ. Αόνϋοέ οόέψβτ γλ όλϋλθθοέεοι ρψλ όλόνσφψιλ ΰΣεοι κλι ψφβ ψϏγΣςοιλ γλ φλοόιψφϋΣποι. Νι 8 ψφιτ 6 λθνϋΣτ όϋλθαλφνόνινσγφλι λόρ όλεινστ! ικλγνόνιβαΣγνϏτ όοεΡφοτ.U8SΛκραβ! β οφλιϋοέλ Ϗόρψςοφλι ζωϋοΡγ όλϋΡζνψβ φωγ όλϋλθθοειώγ ψο φΣψψοϋιτ βαΣϋοτ. ΛεεΡψϏγήΰωτ όλϋλζέζοι φιτ όλϋλθθοεέοτ φβγ οόραογβ βαΣϋλ! κΡφι όνϏ ζβαινϏϋθοέ Σκόεβξβ ψφνϏτόοεΡφοτ φβτ κλι ζιλανϋχώγοι αιλ ογφσόωψβ ικλγνόνέβψβτ: κλΰώτ ν όοεΡφβτ ψκΣχφοφλι ρφι 
¥Οέόλφο φΣψψοϋιτ βαΣϋοτ! λεεΡ οθώ φν όλϋΣελδλ φν οόραογν όϋωέ.µ
4.4. ΟόΣγζϏψβ ψο όϋωφνόνϋιλκή φοςγνενθέλ
Β λόρχλψβ φβτ Zk||mx θιλ ζωϋοΡγ λόνψφνεή όϋνϊργφωγ θιλ γλ οχλϋανψΰοέ ψφβ όϋΡξβλόλιφνσψο φβγ οξλψχΡειψβ όνεεώγ Ϗόνψφβϋικφικώγ ζιοϋθλψιώγ. ΑοϋικΣτ λόρ φιτ νόνέοτήφλγ β ζβαινϏϋθέλ κλι λξινόνέβψβ ογρτ opvtknov ζικφσνϏ φβτ Zk||mx.hmc αο φνϏτοκλφνγφΡζοτ κλφλψκοϏλψφΣτ#όϋναβΰοϏφΣτ φβτ αΣψω φνϏ νόνένϏ οεΣθςοι φβ όνψρφβφλ φνϏκΡΰο όϋνϊργφντ φν νόνέν Σςοι όωεβΰοέ αΣψω φνϏ Zk||mx.hmc.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
Konstantinos Fringelis added this note
,l
1 hundred reads
1 thousand reads
Peng Zhou liked this
trini_del liked this
Dong Shan Wang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->