Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Learn_SQL

Learn_SQL

Ratings: (0)|Views: 83|Likes:
Published by Medhat Dawoud

More info:

Published by: Medhat Dawoud on Oct 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

 
 1 
 
 2 
 ﻢﻜﻴﻠﻋ
 
 مﻼﺴﻟا
,
ﻪﻴﻣﻼﺳﻻا
 
 و
 
ﻪﻴﺑﺮﻌﻟا
 
ﻪﻣﻼﻟ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
ﺔﺑﺎﺘآ
 
ﻲﻓ
 
ﻲﻨﻧﺎﻋا
 
يﺬﻟا
 
ﷲاﺪﻤﺣا
,
ﻰﻠﻋ
 
ﻩﺪﻤﺣا
 
 و
 
ﻪﻐﻠﻟا
 
ﻩﺬه
 
 ﻢﻠﻌﺗ
 
ﻲﻓ
 
ﻲﻘﻴﻓﻮﺗ
,
ﻰﻠﻋ
 
ﻪﻴﻣﻼﺳﻻا
 
 و
 
ﻪﻴﺑﺮﻌﻟا
 
ﻪﻣﻼﻟ
 
ﻞﻴﻠﻘﻟا
 
 ﻮﻟو
 
ﺖﻣﺪﻗ
 
ﺪﻗ
 
نﻮآا
 
نا
 
ﻰﻨﻤﺗا
 
ﺖﻧﺮﺘﻧﻻا
,
 و
 
ﻲﻗﺮﻟا
 
ﺎﻤﺋاد
 
ﻪﻣﻻا
 
ﻩﺬﻬﻟ
 
ﻰﻨﻤﺘﻧﺖﻧﺮﺘﻧﻻا
 
ﻲﻓ
 
 رﺎهدزﻻا
 ,
ﻲﻜﻟ
 
 ﻂﻴﺴﺒﻟا
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
ﺐﺘآا
 
ﺎﻧا
 
ﺎه
 
 و
 
ﺎﻬﺴﻔﻧ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻤﺘﻌﺗ
 
 و
 
ﻪﻣﻻا
 
ﻩﺬه
 
 ﻢﻠﻌﺘﺗ
,
ﻊﻴﻤﺠﻠﻟ
 
ﻖﻴﻓﻮﺘﻟا
 
ﻰﻨﻤﺘﻧ
 
 و
,,, 
ﻩﺬه
 
 ﺮﻴﻏ
 
ﻲﻓ
 
 و
 
ﻪﻐﻠﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻲﻓ
 
ﻲﺗﺬﺗﺎﺳا
 
ﻞآ
 
ﻰﻟإ
 
ﻪﻳﺪها
 
 و
 
ﻲﺒﻠﻗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻲﻟﺎﻏ
 
خا
 
ﻞآ
 
ﻰﻟإ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
يﺪها
 
ﻪﻐﻠﻟا
,
ا
 
ﻰﺴﻧا
 
ﻻ
 
ﻲﻜﻟ
 
 ﻢﺳا
 
يا
 
 ﺮآذ
 
ﺪﻳرا
 
ﻻوﺪﺣ
,,, 
نﺰﻟا
 
تﺎﻳﺪﺘﻨﻣ
 
 و
 
ﻊﻗﻮﻤﻟ
 
ﻪﻇﻮﻔﻣ
 
قﻮﻘﻟا
 
ﻊﻴﻤﺟ
com.zn7el.www,
يﻷ
 
ﻖﻳ
 
ﻻو
 
ﻲﻧﺎﺠﻣ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
 و
 
ﻪﻌﻴﺑ
 
ﺺﺨﺷ
,
ﻒﻴﻟﺄﺗ
 
ﻦﻣ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 MaaSTaaR .
 
 3
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
اﺬه
 
ﻦﻋ
:
لا
 
ﻦﻋ
 
ﻪﻄﻴﺴﺑ
 
ﻪﻣﺪﻘﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
اﺬه
 
يﻮﺘﻳ
SQL
 ﺗ
 
فﻮﺳ
 
تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
 
ﺪﻴﺻر
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻳﺰﺗ
 
 و
 
ﷲا
 
نذﺈﺑ
 
كﺪﻴﻔ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا
 
ﺪﻋاﻮﻗ
 
تﺎﻐﻟ
 
 و
 
ﺖﻧﺮﺘﻧﻻا
 
ﻲﻓ
 
ﻚﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
 
 ﻮه
 
ﺎﻣلا
 
 ﻮﻴآ
 
سا
 
؟
 
ﻪﻤﻠﻜﻟا
SQL
 رﺎﺼﺘﺧا
 
ﻲه
 Structured Query Language
ﺎهﺎﻨﻌﻣ
 
 و
 )
ﻪﻳﻮﻴﻨﺒﻟا
 
 مﻼﻌﺘﺳﻻا
 
ﺔﻐﻟ
(,
 مﺪﺨﺘﺴﺗ
 
ﺔﻓﺎﺿا
 
 و
 
ﺚﻳﺪﺗ
 
 و
 
جاﺮﺨﺘﺳﻻ
 
 مﺪﺨﺘﺴﺗ
 
تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا
 
ﺪﻋاﻮﻗ
 
ﻊﻣ
 
ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻪﻐﻠﻟا
 
ﻩﺬهةﺪﻋﺎﻗ
 
ﻦﻣ
 
تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا
 
تﺎﻴﻨﻘﺘﻟا
 
 مﺪﺨﺘﺴﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻊﻗاﻮﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا
 
ﺪﻋاﻮﻗ
 
ﻦﻣ
 
عﻮﻨﻟا
 
اﺬه
 
 ماﺪﺨﺘﺳا
 
 ﻢﺘﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﺎﺒﻟﺎﻏ
 
 و
 
تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻟاﻩﺮﻴﻬﺸ  ـﻟا
 
ﻞﺜﻣ
 PHP,
 ــﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻤﺘﻌﺗ
 
ﺐﻳﻮﻟا
 
ﺞﻣاﺮﺑ
 
ﺐﻠﻏا
 
نا
 
ىﺮﻧ
 
ﺎﻤآ
 
 و
SQL
 ﺮﻴﻬﺸﻟا
 
كﺮﻤﻟا
 
لﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 MySQL,,,
لا
 
ﻦﻋ
 
تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
لﻮﺼﻟا
 
ﻲﻨﻨﻜﻤﻳ
 
ﻦﻳأ
MySQL
؟
 
لا
 
ﻲﻓ
 
 ﻢﺘﻬﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻊﻗاﻮﻤﻟا
 
ﺐﻠﻏا
PHP
لا
 
ﻦﻋ
 
ﻪﻄﻴﺴﺑ
 
ﺖﻧﺎآ
 
 ﻮﻟو
 
تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
يﻮﺘﺗ
 
نا
 
ﺪﺑ
 
ﻻ
 MySQL,
تﻼﺻﻮﻟا
 
ﻩﺬه
 
كﺪﻴﻔﺗ
 
ﺪﻗ
 
ﻪﻣﺎﻋ
: 10=list&cat_id=php?action.news /com.rafiaphp.www://http 8371=mysql&total=&search48=&idp0=php?page.p /com.phpvillage.www://http 8831=mysql&total=&search49=&idp0=php?page.p /com.illagephpv.www://http 7058=mysql&total=&search52=&idp0=php?page.p /com.phpvillage.www://http 5400=mysql&total=&search55=&idp0=php?page.p /com.phpvillage.www://http com.mysql.www://http  
ﻼﻬﻣ
!!
لا
MySQL
ﺎﻨﻋﻮﺿﻮﻣ
 
ﺲﻴﻟ
 ,
كﺮﻤﻟا
 
اﺬه
 
ﻦﻋ
 
تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
 
ﺪﻌﺑ
 
ﺬﺧا
 
ﻦﻣ
 
سﺄﺑ
 
ﻻ
 
ًﺎﻨﺴﺣ
,
ﺎﻧﻮﻋد
 
ﻪﻴﻟﺎﺘﻟا
 
ﻩﻮﻄﺨﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﻖﻠﻄﻨﻧ
,, 
 ﺮﻣاوا
 
ﻖﻴﺒﻄﺗ
 
ﻲﻨﻨﻜﻤﻳ
 
ﻦﻳأ
SQL
؟
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﺳرﺪﻧ
 
فﻮﺳ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺎﻬﻨﻣ
 
ﻦﻴﻨﺛا
 
 ﺮآذا
 
فﻮﺳ
 
 و
 
قﺮﻃ
 
ﻩﺪﻋ
 
ﻚﻟﺎﻨه
 
ﻪﻘﻴﻘﻟا
 
ﻲﻓ
,, 
ﻰﻟوﻻا
 
ﻪﻘﻳﺮﻄﻟا
:
ﺞﻣﺮﺒﻣ
 
ﺖﻨآ
 
اذا
PHP
ﻪﻟاﺪﻟا
 
لﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
ﺎﻬﺳرﺪﻧ
 
فﻮﺳ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺮﻣاوﻻا
 
ﻖﻴﺒﻄﺗ
 
ﻚﻨﻜﻤﻳ
 
ﻞﺒﻗ
 
ﻦﻣ
 mysql_query();
ﻩﺪﻋﺎﻘﻟا
 
ءﺎﺸﻧا
 
 و
 
تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا
 
ةﺪﻋﺎﻘﺑ
 
لﺎﺼﺗﻻا
 
ﺎﻨﻴﻠﻋ
 
ﺐﺠﻳ
 
ﻦﻜﻟ
 ,
ﻚﺼﻧا
 
ﻻ
 
ئﺪﺘﺒﻣ
 
ﺖﻨآ
 
اذﺈﻓ
 
ﻪﻘﻳﺮﻄﻟا
 
ﻩﺬﻬﺑ
,
ﻞﻀﻓا
 
ﻲﻬﻓ
 
ﻪﻴﻧﺎﺜﻟا
 
ﻪﻘﻳﺮﻄﻟا
 
ىﺮﻨﻟ
,,, 
ﻪﻴﻧﺎﺜﻟا
 
ﻪﻘﻳﺮﻄﻟا
:
ﺔﻣﺰﺣ
 
ﻊﻣ
 
ﻲﺗﺄﻳ
 
يﺬﻟا
 
ﺲﺴآا
 
ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ
 
لﻼﺧ
 
ﻦﻣا
 
ﺖﻓﻮﺳوﺮﻜﻳﺎﻣﺲﻴﻓو
,
حﺮﺸﻧ
 
فﻮﺳﷲا
 
نذﺈﺑ
 
 رﻮﺼﻟﺎﺑ
 
ﺲﺴآﻻا
 
ﺔﻘﻳﺮﻃ
,,,

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ALi liked this
swikar4u liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->