Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DeKrantvanWaddinxveen 090710 Linked

DeKrantvanWaddinxveen 090710 Linked

Ratings:
(0)
|Views: 414|Likes:
Published by goudamediagroep

More info:

Published by: goudamediagroep on Oct 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

 
VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP VRIJDAG HUIS AAN HUIS IN WADDINXVEEN EN OMSTREKEN EN OP INTERNET
WaddinxveenWaddinxveenKrantKrant
VANVAN
DEDE
www.dekrantvanwaddinxveen.nl
 jaargang 2 - nummer 28 - 10 juli 2009
Extra service:
advertenties wordengratis doorgelinkt naarde eigen website!
 
03 05 1707
Maatschapelijk werk weer op sterkteTentweek 2009 ‘Kom maar op!’Groenste wandelingen in de RandstadLeerafdeling ID College
‘Projectiel’ Zuidkadezorgt voor opschudding
Een klein ‘projectiel’ dat maandagmiddagwerd gevonden tijdens sloopwerkzaamhedenaan de Zuidkade in Waddinxveen zorgde voorde nodige opschudding.
De hulpdiensten werden ingeschakeld. Ookde Expolsieven Opruimings Dienst (EOD)kwam erbij. Als snel was duidelijk dat ergeen reden tot zorg en zeker geen aanlei-ding was om de omgeving te ontruimen. Naonderzoek werd duidelijk dat het ‘projectiel’ niet meer was dan een onderdeel van eentransportband.
Scouting Klimopgroep uit Waddinxveen hadafgelopen weekend enkele Palestijnse enIsraëlische jongeren op bezoek.
Samen met deze jongeren stapten de scoutszondag in acht lelievletten om een tocht temaken over de Reeuwijkse plassen. Het ini-tiatief van het bezoek van de Palestijnse enIsraëlische jongeren kwam van het COS, eencentrum voor internationale samenwerking.De jongeren zijn in Nederland om met elkaar
te discussiëren over het confict waarin hun
ouders en voorouders al jaren verwikkeldzijn.
Scouting krijgtbuitenlandse jeugd op bezoek
In en rond de sloot bij de Ontmoetingskerkaan de Groensvoorde bivakkeert al enigetijd een zwanenechtpaar met vijf jongezwanen. Omdat het lang duurt voordat deze jonge vogels zelf kunnen vliegen, blijvenze nog de hele herfst en winter bij hunouders. Een echtpaar zwaan is heel trouw,vaak blijven het mannetje en het vrouw-tje voor de rest van hun leven bij elkaar.Ze keren meestal jaarlijks naar dezelfdeplek terug om een nest te bouwen. Hetvrouwtje zoekt bladeren, stengels en tak-ken. Het mannetje bouwt daarvan een nest.
Wim van der HamKeukens
zie pagina 20
Zwanenechtpaar met vijf jongen
 
Hoefweg 95 Bleiswijk
010-521 50 55
www.jangroentegels.nl
De grootstetegeloutletvan Nederlandmet de bestedeals!
 
De hulpdiensten waren uit voorzorg ingeschakeld.Het zwanengezin in de sloot bij de Ontmoetingskerk.
Voor de verspreiding van de Krant van Wad-dinxveen/Bodegraven zijn wij op zoek naarbezorgers die deze vakantiemaanden eencentje bij willen verdienen.
Het gaat dan om de maanden juli enaugustus. Bezorgers moeten tenminstedertien jaar zijn. Wie graag nog per weekwat wil bijverdienen, kan zich aanmelden viawww.interlanden.nl/aanmeldenDe krant moet op vrijdag (en niet later!)bezorgd worden, maar de bezorging mag albeginnen op donderdagmiddag.
Bezorgers krantin vakantie
 
WaddinxveenWaddinxveenKrantKrant
VANVAN
DEDE
2
GEMEENTE/ACTUEEL
Nummer 2810 juli 2009De wijkagent en....
Biertje…?
Op de galerij van het atgebouw word ikopgevangen door de opzichter van de wo
-
ningbouw. Hij kijkt mij verontschuldigendaan. “Ze heeft de deur weer dicht gegooiden doet nu niet meer open”. Hij praat mijin het kort bij. De woningbouw is gebelddoor de de beneden buren waar het vochtdoor het plafond komt. De oorzaak ligt inde woning van Rina, die er boven woont.Ze heeft na aanbellen van de opzichter dedeur op een kier opengedaan, lang genoegvoor hem om een beeld te krijgen van desituatie in haar woning: zwaar vervuild!Rina zelf is vermoedelijk dronken en zieter in ieder geval sterk verwaarloosd uit. Nalangdurig bellen, kloppen en roepen gaatde deur, vergezeld van een vieze stinkendewalm, weer open. Ik zet gelijk mijn voettussen de deur en praat mezelf naar bin
-
nen. Het is nog erger dan de opzichterbeschreven heeft. Rina draagt alleen eenblousje en zit zelf onder de ontlasting. Dematras op haar bed is één grote bruinevlek. Voor het bed ligt een plas van urineen bier op de vloer, die de lekkage bij deburen beneden moet veroorzaken. Rinabegrijpt niet dat ik haar in deze situatieniet alleen wil laten en gebiedt mij weg tegaan. Ik probeer uit te leggen dat het zoniet werkt; dat er toch echt hulp moet ko
-
men. Even overweegt ze mij met gewelduit de woning te werken maar ziet al snelhet heilloze daarvan in. Glimlachend be
-
rust zij in haar lot en draait met trillendevingers dan maar een shaggie. Wat laterheb ik de huisarts en de crisisdienst van deGGD in de woning. Rina kiest voor een vrij
-
willige opname. Het geeft de woningbouwin ieder geval de tijd om de vervuiling aante pakken. Het is een tijdelijke oplossingblijkt later. Na een dag of vier is ze weerthuis en wordt verder ambulant geholpen.Rina vindt het best zo en neemt nog maareens een slok uit haar blikje bier.
Gerard Hazebroek
Wijkagent Waddinxveen
De komende weken gaan weer veel mensenop vakantie. Inbrekers kunnen snel zien of be-woners al dan niet thuis zijn. De politie vraagtvakantiegangers daarom voorzorgsmaatre-gelen te treffen. Ook biedt Politie HollandsMidden een vakantieservice aan door een ex-tra oogje in het zeil te houden. Het enige watmen daarvoor hoeft te doen, is een vakantie-kaart invullen.
Inbrekers houden de komende weken juistgeen vakantie. Zij zien kans om in de zo
-
mermaanden een extra vakantiecentje op tehalen. Vaak worden zij daarbij in de gele
-
genheid gesteld door mensen die slecht methun bezit omgaan. Hoe beter het huis be
-
veiligd is, of de controle erop is, hoe groterde kans is dat de inbreker een deur verdergaat. Er zijn veel tips om een woninginbraakte voorkomen en Politie Hollands Midden kaneen extra oogje in het zeil houden tijdens devakantie. Maar het begint bij het zelf nemenvan maatregelen.
Beveiligen woning
Belangrijk is het aanbrengen van inbraakwe
-
rend hang- en sluitwerk volgens het kwali
-
teitskeurmerk Veilig Wonen. Hierdoor neemtde kans op een geslaagde inbraak met meerdan negentig procent af. Meer hierover is telezen op: www.politiekeurmerk.nl. Ook ishet goed de buren te laten weten dat menweg is. Sluit verder deuren en ramen altijdgoed en vergeet vooral niet het wc-raampjeof de deuren van de garage. Het is handigom bijvoorbeeld de planten op hun plek telaten staan, geen afwezigheidbriefjes opramen en deuren te plakken, de gordijnenniet te sluiten, de tuin te laten onderhou
-
den, een lichttijdschakelaar aan te brengenen de post te laten weghalen. Registreerdure bezittingen en bewaar ze zo nodig ineen kluis. Zet verder niet op het telefonischantwoordapparaat, hyves of twitter dat menop vakantie is.
Vakantieservice
Verder biedt Politie Hollands Midden inwo
-
ners van de regio een vakantieservice aan.Vakantiegangers kunnen bij de politie opge
-
ven wanneer ze op vakantie zijn. De politieis dan op de hoogte en doet er alles aanom een extra oogje in het zeil te houden opde leegstaande woning. De vakantieservicehoudt echter géén garantie in voor controle.Er zijn een aantal mogelijkheden om de po
-
litie op de hoogte te stellen van de afwezig
-
heid. Het kan via internet, door het invullenvan een afwezigheidskaart bij de balie vaneen politiebureau in de regio Hollands Mid
-
den of telefonisch. Men kan bellen (0900)8844. Een medewerker geeft de meldingvervolgens door aan de politie in de eigenwoonplaats. Meer hierover is te lezen opwww.politie.nl/hollands-midden en kies danuit de specials ‘Met vakantie?’.
Uitgever:
Gouda Media Groep B.V.,Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466
(Eind)redactie:
Marja den OtterBonnie van Doorn
Opmaak en fotograe:
Gouda Media Groep B.V.
Druk:
Wegener NieuwsDruk Gelderland
Verspreiding:
Interlanden Den Haag
Redactie-adres:
Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456E redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nlAlhoewel deze krant met de grootst mogelijke zorgis samengesteld, kan geen van betrokken partijenaansprakelijk worden gesteld voor eventueel voor
-
komende fouten.
Algemene servicevragen:
Maandag tot en met vrijdag van 10.00-16.00 uur; telefoon (0182) 322 456 of mail:info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips:
Tips voor de redactie, een redactioneletekst of een persbericht kunt u mailen naarredactie@dekrantvanwaddinxveen.nlDe redactie houdt zich het recht voor omartikelen niet te plaatsen of in te korten.
Verspreiding/oplage:
De Krant van Waddinxveen verschijnt wekelijksop vrijdag in Waddinxveen in een oplage van15.000 exemplaren.
Webkrant:
Zie: www.dekrantvanwaddinxveen.nl
Komende verschijningsdata 2009:
Wekelijks op vrijdag.
Bezorging:
Bezorgklachten: info@goudamediagroep.nl of bel (0182) 322 456 (op werkdagen).
Colofon
De kleuters van de Dick Brunaschool hebben dinsdag 30 juni een cheque overhandigd aan de mede-werkers van kinderboerderij Dierendal. Het geld van de cheque is eerder dit schooljaar ingezameld door 
een wereldmarkt. De kinderboerderij heeft er een nieuw konijnenat van gekocht. Alle kleuters van de
Dick Brunaschool waren aanwezig om de cheque te geven. Na een glas koude limonade werd de cheque
overhandigd door twee kinderen. Vervolgens zijn alle kinderen naar buiten gegaan om die nieuwe at te
bekijken. Uiteraard was er ook nog even tijd om de dieren te aaien.Veel mensen gaan op vakantie. Voor inbrekers een mogelijkheid om een extra vakantiecentje op te halen.
Dick Brunaschool overhandigtcheque aan DierendalPrijswinnaarspreventiedag
Onder de naar schatting 250 personen die eindmaart de Dag van de Preventie en aansluitendde informatie-avond over het Keurmerk VeiligOndernemen in het wellnesswarenhuis vanDoove Healthy Living bezochten, zijn tweecheques ter waarde van elk 115 euro verloot.
Ro-Ad BV en ap-art.net, organisatoren vandeze preventiedag, hebben de winnaarsJaco Groeneveld en Jetze Meijer afgelopenweek verrast met een ‘Experience Voucher’ van Trafc Control in Moordrecht. Nog nieteerder waren zoveel verschillende, op pre
-
ventiegebied gespecialiseerde bedrijven ge
-
durende één dag en onder één dak in dezeregio aanwezig. De Dag van de Preventiewas dan ook de ideale gelegenheid voorbedrijven, instellingen, overheden en voorparticulieren om zich uitgebreid en vrijblij
-
vend te laten informeren. Voor meer infor
-
matie over onder meer de deelnemers aandeze informatiemarkt kan men terecht opwww.dagvandepreventie.nl.
Politie biedt vakantieservice aan
 
WaddinxveenWaddinxveenKrantKrant
VANVAN
DEDE
GEMEENTE/ACTUEEL
3
Nummer 2810 juli 2009
Zomerzangavondenin Waddinxveen
Het interkerkelijke platorm Hart voor Wad-dinxveen verzorgt ook dit jaar een serie zo-merzangavonden.
De vier avonden zijn steeds op de woensda-gen: 15 en 29 juli en op 12 en 19 augustus.Deze zangavonden zijn bedoeld voor iedereendie graag geestelijke liederen zingt. Steedswordt medewerking verleend door musici alsPeter Burger, familie Van Essen, Bart Oos-terom en de zang- en muziekgroep Gideon.De locatie is gebouw De Hoeksteen aan deEsdoornlaan in Waddinxveen. De avonden
beginnen om 19.30 uur en na aoop is er
gelegenheid voor een gezellig praatje onder
het genot van een kopje kofe. De toegang
is gratis, wel is er een collecte ter bestrijdingvan de onkosten. De meeropbrengst is vooreen ouderenproject in voormalig Joegosla-vië (kijk voor meer informatie hierover opwww.stichtingproplan.nl). Voor meer infor-matie over de zomerzangavonden kan menkijken op www.hartvoorwaddinxveen.nl of bel (0182) 613 179 of (06) 531 26 203.Mensen die slecht ter been zijn en graagdeze zangavonden willen bezoeken, kunnendat ook via deze telefoonnummers melden.Samen wordt dan gekeken naar vervoers-mogelijkheden.
Op donderdag 2 juli gingen de kinderen enouders van groep 3 van de Prins Willem-Alexanderschool, locatie Oranjelaan, naar hetgemeentehuis van Boskoop.
De kinderen hadden allemaal een shirt aanmet daarop een hart. In het verhaal van deambtenaar van de burgerlijke stand was deregel ‘Het komt door jou, het komt gewoondoor jou’, de rode draad in het verhaal. Nade plechtigheid in het gemeentehuis en nade balkonscène verlieten de juf en Matthijshet gemeentehuis. De kinderen wachttenhet kersverse echtpaar op met prachtig ver-sierde bogen. Aan de bogen hingen ballon-nen in de vorm van een hart. Naast de kin-deren hadden ook de ouders hard gewerktom de dag tot een mooie dag te maken.Daarna togen het jonge paar en de kinderennaar Bodegraven. Daar werd de kinderre-ceptie gehouden. Tijdens de receptie bodende kinderen allerlei cadeaus aan en zongenzij ‘Het blikkenlied’. Tenslotte kreeg de juf van de kinderen een foto van de groep. Ie-der kind had ook nog een korte zin gewijdaan het trouwen van de juf. ’s Avonds werdhet huwelijk voltrokken in de Zijdekerk inBoskoop. Tijdens de dienst zongen de kinde-ren een lied voor juf Tara en Matthijs.
Ju Tara trouwt met haar Matthijs
Stelling van de Week 
De kinderen wachtten het kersverse echtpaar opmet prachtig versierde bogen.
Op de ook nu weer drukke jaarlijkse slotdagvan het seizoen presenteerde Z&PC De Gou-we haar nieuwe logo en de nieuwe kleding-lijn. Het is de bedoeling dat in de loop van hetseizoen een ieder deze kleding gaat dragen.
Maar dat is niet het enige wat er afgelo-pen zaterdagavond gebeurde in ‘De Sniep’.Remco de Mik mocht zich winnaar noemenvan de Gillian van den Berg Trophy en ThijsBrandhorst en Maarten van Bergen werdenbenoemd tot lid van verdienste. Maar hetmisschien wel mooiste cadeau was voor Eef Overdam. Uit handen van Lisbeth Ouwekerk,voorzitster van de kring Gouwe Rijnstreekontving hij de zilveren speld van de KNZB.Een erkenning voor het feit dat Eef al vele jaren actief bij de vereniging is betrokken.Toen voorzitter Nico Landheer dacht alleplichtplegingen gedaan te hebben was hetoud-voorzitter Cees Kroon, die hem naar vo-ren riep om het ingelijste badpak van Olym-pisch gouden medaille winnares Gillian vanden Berg in ontvangst te nemen. Echter hetsmetje van de wereldcrisis, betekent verdergaan zonder hoofdsponsor, maar gelukkigzijn er nog een aantal andere sponsoren,die de vereniging een warm hart blijven toe-dragen en dus gaat men volgend jaar metgoede zin verder bij Z&PC De Gouwe.
De Gouwe ziet ook gezondetoekomst zonder hoodsponsor
Dit jaar zal opnieuw in de laatste week van deschoolvakantie de tent op het Wingerdveld enaan de Sterrenlaan staan.
Het thema dit jaar is ‘Kom maar op!’. Er wor-den diverse activiteiten georganiseerd. Zozal men ’s morgens op avontuur gaan metSam en Jiddo, maar er wordt ook geknut-seld, gezongen en er is een poppenkast.’s Middags komt poppenspeler Jeroen en deandere middag kunnen er spelletjes wor-den gedaan en worden er hutten gebouwd,wordt er gedanst en muziek gemaakt. Opdonderdagavond is er een leuk feest, watbegint om 18.00 uur. Kinderen zijn welkomin de tenten aan de Sterrenlaan of op hetWingerdveld. De tentdagen vinden dit jaarplaats op 18 augustus om 9.45 tot 12.00uur en 14.00 tot 15.30/16.00 uur, op 19augustus om 10.00 tot 12.00 uur en 14.00tot 15.30/ 16.00 uur en op 20 augustus om10.00 tot 12.00 uur en 18.00 tot 20.00 uur.De KomInn tent is voor tieners vanaf groepacht. Daar worden ’s morgens, ’s middagsen ‘s avonds allerlei spetterende activiteitengeorganiseerd, zoals sterkste vent, zeskampop het strand, sketch, survival en barbecue.Overdag kan men zowel op het Wingerdveldals aan de Sterrenlaan terecht. De KomInntent is elke dag open van 10.00 tot 12.00 envan 14.00 tot 16.00. Het avondprogrammastart om 19.30 uur.
Tentweek 2009 ‘Kom maar op!’
De zestienjarige Mark van Rijswijk uit Wad-dinxveen (artiestennaam Neurologik) is vrij-dagavond tijdens de fnale van de tweede edi-tie van 538 Demo Duel in P60 in Amstelveenbuiten de prijzen gevallen. De Goudse Mai(Maria Thevis) is door een vakjury uitgeroe-pen tot winnaar van de ‘new talent’ zoektochtvan Radio 538.
De vakjury, bestaande uit Jerney Kaag-man, Radio 538 DJ Frank Dane, en Tony vande Berkt jr., was unaniem en koos Mai alsallerbeste. Het nummer waarmee zij heeftgewonnen heet ‘Ride’ en is te beluisterenop de website van Radio 538. Sinds aprilwas het station op zoek gegaan naar nieuwmuzikaal talent. Elke week is een winnaar
uitgeroepen die vrijdagavond in de nale
stond. Ook deelde de zender twee wildcardsuit aan de internetfavorieten. De elf win-naars streden vrijdag tegen elkaar in de 538
Demo Duel nale die gepresenteerd werd
door Radio 538 DJ Barry Paf.
Neurologik valt buiten de prijzen
Tijdens de tentweek zijn er allerlei activiteiten.De belangstelling voor de tentweek is altijd groot.
Als ik moet kiezen tussen twee weken langgeen mobieltje, televisie of internet kiesik voor het behoud van het internet.
Toelichting
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders in dekeuze om veertien dagen lang afstand tedoen van hun mobiel, televisie of internetmassaal kiezen voor behoud van internet.Wat zou u doen?
Gee uw mening op:www.dekrantvanwaddinxveen.nlDe stelling van vorige week luidde:
Het sturen van een ansicht met een waar-schuwing naar criminele jongeren is eengoede actie van de politie.Ja51,9%Nee48,1%Geen mening0%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->