Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Per què he robat - Alexandre Marius Jacob

Per què he robat - Alexandre Marius Jacob

Ratings: (0)|Views: 102|Likes:
Published by LibertadAmistad
Text llegit davant els jutges de l'Audiència d'Amiens, el 1905.
"En comptes de tancar-me en una fàbrica, com en un presidi; en comptes de mendicar allò al què tenia dret, vaig preferir sublevar-me i combatre cara a cara els meus enemics fent la guerra als rics, atacant els seus béns... Certament, veig que haguéssiu preferit que em sotmetés a les vostres lleis; que, obrer dòcil, hagués creat riqueses a canvi d'un salari irrisori i, una vegada utilitzat el cos i embrutit el cervell, hagués anat a rebentar en un racó del carrer. Aleshores no m'anomenaríeu 'bandit cínic', sinó 'obrer honest'. Amb afalac inclús m'haguéssiu imposat la medalla del treball. Els capellans prometen el paradís als seus entabanats; vosaltres sou menys abstractes, els hi oferiu paper mullat.

Us agraeixo tanta bondat, tanta gratitud, senyors. Prefereixo ser un cínic conscient dels meus drets que un autòmat, que una cariàtide."
Text llegit davant els jutges de l'Audiència d'Amiens, el 1905.
"En comptes de tancar-me en una fàbrica, com en un presidi; en comptes de mendicar allò al què tenia dret, vaig preferir sublevar-me i combatre cara a cara els meus enemics fent la guerra als rics, atacant els seus béns... Certament, veig que haguéssiu preferit que em sotmetés a les vostres lleis; que, obrer dòcil, hagués creat riqueses a canvi d'un salari irrisori i, una vegada utilitzat el cos i embrutit el cervell, hagués anat a rebentar en un racó del carrer. Aleshores no m'anomenaríeu 'bandit cínic', sinó 'obrer honest'. Amb afalac inclús m'haguéssiu imposat la medalla del treball. Els capellans prometen el paradís als seus entabanats; vosaltres sou menys abstractes, els hi oferiu paper mullat.

Us agraeixo tanta bondat, tanta gratitud, senyors. Prefereixo ser un cínic conscient dels meus drets que un autòmat, que una cariàtide."

More info:

Published by: LibertadAmistad on Feb 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

 
 ER QUÈ HE ROBAT
Alexandre Marius Jacob
Text llegit davant els jutges de l'Audiència d'Amiens, el 1905.
 Senyors,Ara sabeu qui sc! un rebel que "iu del #roduc$e dels seus roba$oris% Encara &'s! (e incendia$ (o$els i (ede)ensa$ la &e"a lliber$a$ con$ra l*a+ressi dels a+en$s del #oder% He #osa$ al descober$ $o$a la &e"aexis$ncia de llui$a- la so$&e$o, co& un #roble&a, a les "os$res in$el.li+ncies% /o reconeixen$ a nin+0 eldre$ de 1u$1ar2&e, no i&#loro ni #erd ni indul+ncia% Res sol.lici$o a aquells qui odio i &enys#reo% Sou els&'s )or$s3 4is#oseu de &i de la &anera que (o en$en+ueu, en"ieu2&e al #residi o al #a$5bul, #oc&*i&#or$a3 Per6 abans de se#arar2nos, deixeu2&e dir2"os unes 0l$i&es #araules% Ja que e& re$raieu sobre$o$ ser un lladre, 's 0$il de)inir qu 's el roba$ori%Per a &i, el roba$ori 's la necessi$a$ que sen$ qualse"ol (o&e d*a+a)ar all6 que necessi$a% Aques$anecessi$a$ es &ani)es$a en qualse"ol cosa! des dels as$res que neixen i &oren i+ual que els 'ssers, )insl*insec$e que es &ou #er l*es#ai, $an #e$i$, $an 5n)i& que els nos$res ulls a&b #rou )eines #odendis$in+ir2los% 7a "ida no 's sin roba$oris i &assacres% 7es #lan$es, els ani&als, es de"oren en$re ells #ersubsis$ir% Un no neix sin #er ser"ir de #as$ura a l*al$re- &al+ra$ el +rau de ci"ili$8aci, de#er)eccionabili$a$, l*(o&e no es sos$reu a aques$a llei si no 's so$a #ena de &or$% Ma$a les #lan$es i elsani&als #er ali&en$ar2se d*ells% Rei dels ani&als, 's insaciable%A banda dels ob1ec$es ali&en$aris que li asse+uren la "ida, l*(o&e s*ali&en$a d*aire, d*ai+ua i de llu&% Arab', s*(a "is$ al+una "e+ada dos (o&es dis#u$ar2se, de+ollar2se #er aques$s ali&en$s9 /o que 1o s:#i+a% /oobs$an$, sn els ali&en$s &'s #reciosos sense els quals un (o&e no #o$ "iure% Pode& es$ar "aris dies senseabsorbir subs$:ncies #er les quals ens )e& esclaus% Pode& )er i+ual a&b l*aire9 /i $an sols un quar$ d*(ora%7*ai+ua )or&a les $res quar$es #ar$s del nos$re or+anis&e i ens 's indis#ensable #er &an$enir l*elas$ici$a$dels nos$res $eixi$s% Sense el calor, sense el sol, la "ida seria i&#ossible%4es#r's, qualse"ol a+a)a, roba aques$s ali&en$s% Es )a d*aix6 un cri&, un deli$9 ;er$ que no3 Perqu esreser"a la res$a9 Perqu co&#or$a una des#esa d*ener+ia, una su&a de $reball% Per6 el $reball 's all6 #ro#id*una socie$a$, 's a dir l*associaci de $o$s els indi"idus #er assolir, a&b #oc es)or<, el &:xi& de )elici$a$% =saques$a la i&a$+e del que (i (a9 Es basen les "os$res ins$i$ucions en una or+ani$8aci d*aques$ $i#us9 7a"eri$a$ de&os$ra el con$rari% Quan$ &'s $reballa un (o&e, &enys +uanya- quan$ &enys #rodueix, &'sbene)ici ob$'% El &ri$ no 's $' doncs en consideraci% /o&'s els auda<os es )an a&b el #oder i corren ale+ali$8ar les se"es ra#inyes% 4e dal$ a abaix de l*escala social no (i (a &'s que ber+an$eria d*una #ar$ iidio$esa de l*al$ra% ;o& "ol5eu que, #le d*aques$es "eri$a$s, res#ec$'s $al es$a$ de coses9Un co&ercian$ d*alco(ol o un a&o de bordell s*enriqueixen, &en$re que un (o&e de +eni &orir: de&isria en un 1a< d*(os#i$al% El )orner que a&assa el #a el $' en )al$a- el saba$er que con)ecciona &ilers desaba$es ensenya els seus di$s del #eu- el $eixidor que )abrica &un$anyes de roba no $' a&b qu cobrir2se- al#ale$a que cons$rueix cas$ells i #alaus li )al$a aire en el seu cau in)ec$e% Aquells que #rodueixen $o$es lescoses, res $enen, i els qui res #rodueixen (o $enen $o$%Tal es$a$ de coses no #o$ sin #roduir l*an$a+onis&e en$re les classes $reballadores i la classe #osse>dora, 'sa dir +andula% Sor+eix la llui$a i l*odi col#e1a%Ano&eneu a un (o&e ?lladre i bandi$@, li a#liqueu el ri+or de la llei sense #re+un$ar2"os si ell #o$ ser unaal$ra cosa% S*(a "is$ al+una "e+ada un rendis$a )er2se lladre+o$9 ;on)esso no conixer2ne ca#% Per6 1o que
 
no sc ni rendis$a ni #ro#ie$ari, que no sc &'s que un (o&e que no&'s $' els seus bra<os i el seu cer"ell#er asse+urar la se"a conser"aci, (e (a+u$ de co&#or$ar2&e d*una al$ra &anera% 7a socie$a$ no e&concedia &'s que $res classe d*exis$ncia! el $reball, la &endici$a$ o el roba$ori% El $reball, lluny dere#u+nar2&e, &*a+rada, l*(o&e no #o$ es$ar sense $reballar, els seus &0sculs, el seu cer"ell, #osseeixenuna quan$i$a$ d*ener+ia #er +as$ar% El que &*(a re#u+na$ 's (a"er de suar san+ i ai+ua #er l*al&oina d*unsalari, crear riqueses de les quals ser' )rus$ra$% En una #araula, &*(a re#u+na$ donar2&e a la #ros$i$ucidel $reball% 7a &endici$a$ 's l*en"ili&en$, la ne+aci de qualse"ol di+ni$a$% Qualse"ol (o&e $' dre$ albanque$ de la "ida%El dre$ de "iure no es &endica, es #ren%El roba$ori 's la res$i$uci, la recu#eraci de la #ossessi% En co&#$es de $ancar2&e en una ):brica, co& enun #residi- en co&#$es de &endicar all6 al qu $enia dre$, "ai+ #re)erir suble"ar2&e i co&ba$re cara a caraels &eus ene&ics )en$ la +uerra als rics, a$acan$ els seus b'ns%%% ;er$a&en$, "ei+ que (a+u'ssiu #re)eri$ quee& so$&e$'s a les "os$res lleis- que, obrer d6cil, (a+u's crea$ riqueses a can"i d*un salari irrisori i, una"e+ada u$ili$8a$ el cos i e&bru$i$ el cer"ell, (a+u's ana$ a reben$ar en un rac del carrer% Ales(ores no&*ano&enar5eu ?bandi$ c5nic@, sin ?obrer (ones$@% A&b a)alac incl0s &*(a+u'ssiu i&#osa$ la &edalla del$reball% Els ca#ellans #ro&e$en el #arad5s als seus en$abana$s- "osal$res sou &enys abs$rac$es, els (i o)eriu#a#er &ulla$%Us a+raeixo $an$a bonda$, $an$a +ra$i$ud, senyors% Pre)ereixo ser un c5nic conscien$ dels &eus dre$s que unau$6&a$, que una cari:$ide%4es que "ai+ $enir conscincia e& "ai+ dedicar al roba$ori sense ca# escr0#ol% /o en$ro en la "os$ra #re$esa&oral que #redica el res#ec$e a la #ro#ie$a$ co& una "ir$u$ &en$re en reali$a$ no (i (a #i$1ors lladres queels #ro#ie$aris%Podeu es$ar sa$is)e$s que aques$ #re1udici (a+i cala$ en el #oble 1a que 's el "os$re &illor +endar&e%;oneixen$ la i&#o$ncia de la llei i de la )or<a, (eu )e$ d*ell el &'s s6lid dels "os$res #ro$ec$ors% Per6 #areua$enci- $o$ $' un $e&#s% To$ el que es cons$rueix #er &i$1: de l*as$0cia i la )or<a, l*as$0cia i la )or<a (o#oden des$ruir%El #oble e"oluciona cada dia% Mireu que $o$s els &or$s de +ana, $o$s els &iserables, en una #araula, $o$es les"os$res "5c$i&es, ins$ru>$s #er aques$es "eri$a$s, conscien$s dels seus dre$s, ar&a$s a&b #alanques, no"a+in a assal$ar els "os$res do&icilis #er re#rendre les riqueses que ells (an crea$ i que "osal$res els (i (euroba$% ;reieu que serien &'s des+racia$s9 ;rec que $o$ el con$rari% Si s*(o #ensen b' #re)eririen crrerqualse"ol risc abans que en+reixar2"os +e&e+an$ en la &isria% 7a #res, el #residi, el #a$5bul3 4ireu% Per6qu sn aques$es #ers#ec$i"es co&#arades a&b una "ida e&bru$ida, #lena de so)ri&en$s9 El &iner que+uanya el seu #a a les en$ranyes de la $erra, sense "eure &ai lluir el sol, #o$ &orir d*un &o&en$ a l*al$re"5c$i&a d*una ex#losi de +ris0- el #issarrer que dea&bula #els $erra$s #o$ caure i )er2se &il bocins- el&ariner coneix el dia de la se"a &arxa #er6 i+nora si $ornar: a #or$% Un bon no&bre d*obrers a+a)en&alal$ies )a$als duran$ l*exercici del seu o)ici, s*es+o$en, es &a$en #er crear #er a "osal$res- i )ins i $o$ els+endar&es, els #olicies, que #er un os que els (i doneu a rosse+ar, $roben la &or$ en la llui$a que duen a$er&e con$ra els "os$res ene&ics%Obs$ina$s en el "os$re es$re$ e+ois&e res$eu esc#$ics da"an$ aques$a "is, no 's aix59 El #oble $' #or,se&bleu dir% El +o"erne& co& la #or de la re#ressi- si crida el #ose& a la #res- si es &ou, el de#or$e& al#residi- si se+ueix, el +uillo$ine&% Mal c:lcul, senyors, creieu2&e% 7es #enes que in)li+ireu no sn un bonre&ei con$ra els ac$es de suble"aci% 7a re#ressi lluny de ser un re&ei, un #al.lia$iu, no 's sin unaa+ra"aci del &al%7es &esures correc$i"es no #oden sin se&brar l*odi i la "en1an<a% =s un cicle )a$al% 4es que )eu rodar ca#s,des que o&#liu #resons i #residis, (eu i&#edi$ que es &ani)es$'s l*odi9 Res#oneu3 Els )e$s de&os$ren la"os$ra i&#o$ncia% Per #ar$ &e"a sabia que la &e"a conduc$a no #odia $enir una al$ra sor$ida que el #residio el #a$5bul%  #odeu "eure que aix6 no &*(a i&#edi$ ac$uar% Si "ai+ o#$ar #el roba$ori no "a ser #er unaqBes$i de +uanys sin #er una qBes$i de #rinci#is, de dre$% Cai+ #re)erir conser"ar la &e"a lliber$a$, la&e"a inde#endncia, la &e"a di+ni$a$ d*(o&e, que )er2&e ar$es: de la )or$una d*un a&o% En $er&es &'s

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->