Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DekrantvanWaddinxveen 170709 Linked

DekrantvanWaddinxveen 170709 Linked

Ratings: (0)|Views: 279 |Likes:
Published by goudamediagroep

More info:

Published by: goudamediagroep on Oct 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2009

pdf

text

original

 
VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP VRIJDAG HUIS AAN HUIS IN WADDINXVEEN EN OMSTREKEN EN OP INTERNET
WaddinxveenWaddinxveenKrantKrant
VANVAN
DEDE
www.dekrantvanwaddinxveen.nl
 jaargang 2 - nummer 29 - 17 juli 2009
Extra service:
advertenties wordengratis doorgelinkt naarde eigen website!
 
03172719
Nominatie boek Vivian den HollanderCheque WereldwinkelTerug in de tijdPolderlandschap voor patiënten GHZ
Intensieve aanpak jeugdwerkloosheid
Midden-Holland krijgt van het rijk 800.000euro extra voor regionale activiteiten om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. De ge-meente Gouda stelt hiervoor samen met detwaalf omliggende gemeenten (waaronderWaddinxveen) voor 1 september een Regio-naal Actieplan op.
Dit pakket van maatregelen om jeugdwerk-loosheid te bestrijden is bekend gemaakttijdens de landelijke jeugdwerkloosheidstopin Den Haag. De overheid stelt landelijk 150miljoen euro beschikbaar voor regionaleactiviteiten. De reden voor de maatregelenis de verwachting dat door de recessie hetaantal jeugdwerklozen in Nederland in 2010oploopt tot 150.000. Werkgevers, onderwijs,ketenpartners en kenniscentra, worden allenzoveel mogelijk betrokken bij het opstellenvan het Regionaal Actieplan om na 1 sep-tember de strijd tegen jeugdwerkloosheidaan te gaan. In het kader van de bestrij-ding van jeugdwerkloosheid wordt momen-teel vanuit het mbo-onderwijs het ‘School ExProgramma’ uitgevoerd. Met dit programmawil het onderwijs mbo-leerlingen die vanplan zijn van school af te gaan, overhalen
op school te blijven en een (hoger) kwali
-catieniveau te behalen. Zo wordt voorkomendat zij op de krappe arbeidsmarkt een plekzoeken. Het onderwijs, het bedrijfsleven enpartijen op het gebied van werk, inkomen enzorg hebben de handen ineen geslagen. Zijhebben afspraken gemaakt en doelen vast-gelegd wat zij tussen 2007 en 2010 concreetgaan doen. Het Regionaal Actieplan is hier-van een nadere uitwerking.
Een woning aan de Zuidkade in Waddinx-veen heeft op vrijdag 10 juli tussen 8.30 uuren 11.30 uur inbrekers op bezoek gehad. Dedaders hebben de buit in een groene klikobakmeegenomen. De bewoners waren tijdens deinbraak niet aanwezig.
De zoon des huizes zag bij thuiskomstbraaksporen en waarschuwde de politie. De59-jarige bewoonster heeft aangifte gedaanbij de politie. De politie vraagt getuigen dieop vrijdag 10 juli tussen 8.30 uur en 11.30uur iets hebben gezien aan de Zuidkade, of in de buurt iemand met een groene klikobakhebben zien lopen contact op te nemen metde politie via (0900) 8844.
Politie zoektgetuigen inbraakaan de Zuidkade
Jaarlijks verloot Stichting Vonk eengratis jaarcursus onder degenen die hunaanmeldingsformulier voor of op de opendag inleveren. Dit jaar waren DaniëlleVerroen en mevrouw Van de Vecht-Hage-man de gelukkigen. Uit de ingeschrevencursisten muziek en beeldend werd percategorie een winnaar getrokken. DaniëlleVerroen (zie foto) gaat een jaarcursusklarinet bij docent Bernd Jahn volgen enmevrouw Van de Vecht-Hageman heeft zichingeschreven voor een jaarcursus tekenenen schilderen bij Aleid Abels.
Viavesta
zie pagina 6
Gratis cursus Stichting Vonk
Bestrijding van jeugdwerkloosheid is voor velen een speerpunt.Heerte Wiersma van Stichting Vonk overhandigdeop 9 juli een bloemetje aan één van de winnaars,Daniëlle Verroen.
Afsluitendewerkzaamhedenaan N 456
Van vrijdagavond 16 juli 20.00 uur tot maan-dagochtend 20 juli 5.00 uur rondt de provin-cie Zuid-Holland de werkzaamheden af aande N 456 tussen Waddinxveen, Moordrecht enGouda. De toe- en afritten van de A 20 zijn danafgesloten. De N 456 blijft bereikbaar vanaf deA 12.
Er worden omleidingen ingesteld voor hetdoorgaande verkeer. Woningen en bedrijvenaan het afgesloten gedeelte blijven bereik-baar voor bestemmingsverkeer. Bedrijven-terrein Doelwijk blijft bereikbaar via de A 12.
Het etspad blijft open gedurende de werk
-zaamheden. Meer informatie is te vinden opwww.n456.nl.
 
WaddinxveenWaddinxveenKrantKrant
VANVAN
DEDE
2
GEMEENTE/ACTUEEL
Nummer 2917 juli 2009
Wandelen is populair. Dat blijkt wel uit hetfeit dat zoveel mensen hebben gereageerdop de lezersactie waarmee ze de wandel-gids ‘De groenste wandelingen in de Rand-stad’ kunnen winnen. De gelukkige win-naars zijn: P. van Vliet, J. van der Laan enJ.N. Kammeraat.
Prijswinnaars
 Jazzdans- en turnvereniging TOOS sloot afgelopen zaterdag het dansseizoen af met twee grappige kinder-dansvoorstellingen Hieraan werkten alle kindergroepen vanaf groep een tot en met acht en de jeugdse-lectie mee. Dit jaar vertolkten de kinderen een bewerking van het verhaal ‘Koning Treurder in Lachistan’.
Uitgever:
Gouda Media Groep B.V.,Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466
(Eind)redactie:
Marja den OtterBonnie van Doorn
Opmaak en fotograe:
Gouda Media Groep B.V.
Druk:
Wegener NieuwsDruk Gelderland
Verspreiding:
Interlanden Den Haag
Redactie-adres:
Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456E redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips:
Tips voor de redactie, een redactioneletekst of een persbericht kunt u mailen naarredactie@dekrantvanwaddinxveen.nlDe redactie houdt zich het recht voor omartikelen niet te plaatsen of in te korten.
Verspreiding/oplage:
De Krant van Waddinxveen verschijnt wekelijksop vrijdag in Waddinxveen in een oplage van15.000 exemplaren.
Webkrant:
Zie: www.dekrantvanwaddinxveen.nl
Bezorging:
Bezorgklachten: info@goudamediagroep.nl of bel (0182) 322 456 (op werkdagen).
Coloon
Snelheidscontrole
Het Regionaal Verkeershandhavingsteam vanPolitie Hollands Midden heet woensdag 8 julieen snelheidscontrole met een radarwagengehouden op de Noordkade.
Er werden tussen 09.00 en 15.00 uur ge-controleerd. Het aantal passanten was 1344en het aantal overtreders 117. De hoogstgemeten snelheid was 78 km/uur, terwijl demaximum snelheid op deze weg 50 km/uuris. De politie wil met deze snelheidscontrolesde verkeersveiligheid vergroten.
Graftispuitersaangehouden
De politie heet op zaterdag 4 juli rond 02.20vier jongens en een meisje, waarvan twee vanzeventien jaar uit Waddinxveen en twee vanzestien jaar en één van vijtien jaar uit Bos-koop aangehouden.
Zij worden verdacht van het spuiten van
grafti in Boskoop en Waddinxveen. Tijdens
het verhoor bekenden meerderen met graf-
ti te hebben gespoten. Onder meer had
-den zij een elektriciteitshuisje beklad en dehefbrug van Boskoop. De politie doet verderonderzoek naar de zaak.
TOOS sluiten seizoen af
Ju Liesbeth Helmink van de Prins WillemAlexanderschool werd agelopen vrijdag10 juli onverwachts op taart getrakteerd.
Niet alleen voor haar maar voor de heleklas. Al 35 jaar staat juf Liesbeth voor deklas. En dat ging bijna zonder enige aan-dacht voorbij. Tijdens de afscheidsavondvan groep zes kwam toevalligerwijs bo-ven water dat juf Liesbeth bijna 35 jaarvoor de klas stond. Dit kon natuurlijkniet ongemerkt voorbij gaan. In allerijlwerd er een heerlijke taart besteld enstartte de klas in het geheim met hetmaken van versieringen.
Jubilerende ju verrast met taart
 
 
WaddinxveenWaddinxveenKrantKrant
VANVAN
DEDE
GEMEENTE / ACTUEEL
3
Nummer 2917 juli 2009
Cheque Wereldwinkel
De Waddinxveense Tafelronde 143 overhandigde vorige week woensdag een cheque ter waarde van1.500 euro aan de Waddinxveense Wereldwinkel. Het geld wordt besteed aan deskundigheidsbevorderingvan de Wereldwinkel. Het geld is afkomstig van de opbrengsten van de verkochte tickets voor Pettepret.De verenigingen hebben hiervan hun deel al ontvangen. Er bleef nog 750 euro over en dat bedrag is door de gemeente verdubbeld tot 1.500 euro.
Met ingang van het nieuwe seizoen 2009-2010 hebben de Gouwe en AZC het besluitgenomen tot het vormen van een startge-meenschap voor de dames en meisjes water-polo. De startgemeenschap is inmiddels doorde KNZB goedgekeurd en erkend en zal hetkomende seizoen spelen onder de naam SG deGouwe-AZC.
In de laatste twee jaar werd er door eenverregaande samenwerking op het gebiedvan dameswaterpolo al in de nu voorstaan-de opzet gespeeld. Zowel AZC als de Gouwezien in de vorming van deze startgemeen-schap een basis om het meisjes en dames-waterpolo, zoals dit binnen beide verenigin-gen wordt aangeboden, een goede toekomstte bieden. De startgemeenschap zal in hetseizoen 2009-2010 deelnemen met vier da-mesteams, waarbij het eerste team zal uit-komen in de hoofdklasse. Daarnaast zijn erdrie meisjesteams, zodat vanuit de startge-meenschap in zowel de breedte als de dieptesport ruimte kan worden gegeven aan despelers uit Alphen aan den Rijn, Waddinx-veen en omstreken. De wedstrijden zullenzowel in zwembad de Sniep in Waddinxveenals zwembad de Hoorn in Alphen aan denRijn worden gespeeld.
Startgemeenschap de Gouwe-AZC
Kinderen van de groepen vijf tot en met zeven konden zich de afgelopen week lekker uitleven met het bouwen van hutten.
Muziekvereniging Concordia heeft donder-dag 9 juli twee leden uit het harmonieorkestin het zonnetje gezet. Het ging om de herenCees Hogendoorn en Hans de Bruijn die bei-den vijftig jaar muzikant zijn.
 Hiervoor kregen zij uit handen van de voor-zitter Miriam van der Laan een speld van debond (KNFM) uitgereikt. Ook voor dirigentJeroen Wentel was er aandacht. Hij dirigeertC Akkoord en het harmonieorkest tien jaar.
TrouwemuzikantenKinderen makenhun eigen hut

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->