Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Union - FIM Krusevac - Industrijski menadzment - 4 Definicije

Union - FIM Krusevac - Industrijski menadzment - 4 Definicije

Ratings:
(0)
|Views: 1,354|Likes:
Published by luminusx

More info:

Published by: luminusx on Oct 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

 
1. Menadžment
je proces
planiranja
,
organizovanja
i
kontrolisanja
rada ljudi udatim uslovima radi postizanja ciljeva.
Planiranje
 je menadžerska funkcija kojom se bira efikasan pravac akcija za pribavljanje,alokaciju, korišćenje i zamenu resursa organizacije.
Organizovanje je
dodela zadataka, uspostavljanje odnosa, obezbedjenje, rasporedjivanje iaktiviranje svih resursa, posebno ljudskih radi sprovodjenja plana, uz adekvatnukoordinaciju.
Kontrola je
(sa regulisanjem) je praćenje izvršenja, upoređivanje sa očekivanim, te preduzimanje mera da bi se otklonila odstupanja.
1. Planiranje
 je menadžerska funkcija kojom se bira efikasan pravac akcija za pribavljanje, alokaciju, korišćenje i zamenu resursa organizacije.Biranje podrazumeva da postoje nekoliko alternativnih rešenja.Planiranje, kao deo posla menadžera, sačinjavaju:
1).-
 postavljanje
dugoročnih ciljeva (strateško
), - (za period od
10 i više god
., i njima seutvrđuje dugoročna razvojna orijentacija u razvoju preduzeća)
2).-predviđanje,
- (Nastoji da izmeri neizvesnost budućih događaja - i onih koji se mogu ionih koji se ne mogu kontrolisati - a koji mogu uticati na ostvarenje ciljeva i strategijePPS-a)
3).-srednjeročno
i
kratkoročno
(
operativno
) planiranja:a) Srednjeročni (imaju zadatak da prema predviđanjima i dugoročnim planovima, predvide poslovanje
do 5 godina
) b) Kratkoročno (operativno) - (Cilj je da sačini niz specif.planova budžeta, tj. prikupljanjeinformacija, procenu varijanti i izbor najuspešnijih pravaca delovanja za određ.period od
godine ili tromesečja
)
4).-planiranje celokupnog poslovanja
- Obuhvata dve komponente:a) Raspoloživost kapaciteta resursa i b) Potražnja proizvoda i usluga.Ove dve komponente obezbeđuju osnovu za strategijske planove - koji utiču na taktičke ifinansijske planove usvojene od strane PPS-a.
 
59. Objasniti odnos operativnog i godišnjeg planiranja.Operativni
- period do godinu dana ili još kraći.
Godišnji planovi
su deo srednjeročnog plana (zadatak da obezbedi realizaciju srednje-ročnog plana u posmatranoj godini).
Subjektivna podrška u procesu menadžmenta je
Elementi subjektivne podrške predstavljaju jezgro uloga menadžera.
Uloge su
sredjen skup ponašanja koji se očekuje od nosioca aktivnosti.
Cilj je
očekivano željeno stanje u kome treba da se nadju poslovni sistemi po isteku nekogunapred definisanog vremenskog perioda.
 
Posmatrajući
preduzeće
čija organizacija predstavlja "matricu" odnosa koju menadžment
treba da
celishodno
vitalizuje,
potrebno je1) Dati vremensko i prostorno odredjenje ciljeva,2) aktuelizovati i konkretizovati zadatke po OJ, tj. radnim mestima,3) prilagodjavati organizaciju izmenjenim uslovima uz obezbedjenje ljudi za izvršenjeradnih zadataka.4) pokrenuti, uskladjivati, kontrolisati i regulisati kod ljudi.
2. Šta je subjektivna podrška menadžera
Proces menadžment je prožet
komuniciranjem
,
motivacijom
,
vođenjem
i
odlučivanjem
,što je subjektivna podrška menadžera u ostvarivanju radnih sadržaja procesamenadžmenta.
 Komunikacija je
naglašena interakcija svih učesnika u ostvarivanju ciljeva u okvirumisije PPS-a. Ona uzrokuje intenzivno komuniciranje uopšte, svakog sa svakim.
Motivacija
 proizilazi iz želje pojedinca da zadovolji potrebe koje su raznovrsne. Najpoznatija kvalifikacija ponašanja ljudi je tzv
. X-Y teorija
, po kojoj ljudi spadaju u:
X grupu
- Polazi od teze da je čovek po prirodi lenj i da koristi svaku priliku da izbegneradni angažman. Mere za neutralizaciju takvog ponašanja su kontrola i razna sredstva prinude i kažnjavanja.
Vođenje je
 proces uticanja na druge radi postizanja ciljeva. To je sposobnost i veština pridobijanja ljudi da obavljaju poverene im uloge. Postoje 3 stila ponašanja vođe:1.Autokratsko - kada vođa donosi odluke bez konsultacija2.Demokratsko - kada vođa zajedno sa članovima tima raspravlja o problemima ikada zajednički odlučuju,3."Laisser-faire", kada su odluke prepuštene članovima grupe.
Odlučivanje je
donošenje odluka, prevashodno odluke donose menadžeri. Te odluke po prirodi mogu biti:- strateške- taktičke- operativne-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Komunikacija je
naglašena interakcija svih učesnika u ostvarivanju ciljeva u okvirumisije PPS-a. Ona uzrokuje intenzivno komuniciranje uopšte, svakog sa svakim.Osnovni model i komuniciranje sačinjavaju:-Pošiljalac informacije-primalac informacije i-komunikacioni kanal (mediji)
Komuniciranje nagore – komuniciranje nadole
 
1. Smer kretanja
nagore
informacija je od
proizvodnje ka direktoru
. Tu spadaju :
1.
Informacije o pojedincima, njihovom radu i problemima2.Informacije o ostalim članovima grupe, njihovom radu i problemima3.Procena i projekcija o onome, šta i kako treba raditi
4.
Poruke koje teku na gore su zahtevi za objašnjenjem direktive, politike, procedurei sl. ( poslovanje organizacije, troškovi i sl. ).2. Komunikacija
nadole
ima smer 
od direktora ka proizvodnji
. Tu spadaju :1.Direktive i uputstva o tome šta, kako i kada treba raditi
2.
Informacije čija je svrha da poboljša razumevanje zadatka pojedinaca ili odeljenjau odnosu na ostale zadatke organizacije3.Informacije o politici organizacije, procedurama, običajima i pravima4.Povratne informacije i radu podređenih
5.
Informacije o ciljevima organizacije kojima se podiže svest podređenih o ciljevimai karakteru organizacije6.Ovaj tok informacija je povezan sa idejom autoriteta.
 
Smetnje pri komuniciranju
.Klasifikacija prema elementu u procesu komunikacije:
1.
pošiljalac informacije
(selekcija informacija, zadržavanje inf., formulisanje poruke,improvizacija, korišćenje neformalnih inf.)
2.
kanali
(mediji) (prekid na vezama, šumovi, buka i dr.)
3.
primalac informacije
(različito shvatanje pojedinih izraza, predrasude, predviđanje va-žnih informacija).
Smetnje pri komuniciranju
Svaka smetnja ima svoj uzrok koji mora biti identifikovan u odnosu na elemenat u procesukomuniciranja a to su :
1. pošiljalac informacije2. kanal, odnosno mediji3. primalac informacije1.
Kod
pošiljaoca
s
 
e javljaju sledeće smetnje :
1.
 
Selekcija
koj
 
u izvrši pošiljalac informacija među mnoštvom informacija mora dase podudari s potrebama primaoca informacija, u suprotnom javljaju se smetnje.Selekcija može biti i tendenciozna sa željom da prikalac ne dozna neke informacijekako bi bio isključen iz nekih zbivanja na koja bi mogao uticati suprotno željama iinteresima pošiljaoca informacija. Moguće je sprovesti i usmerenu selekciju tj datitakve informacije koje će proizvesti reagovanje primaoca u skladu sa interesima pošiljaoca, lišavajući primaoca drugih informacija koje bi takvo ponašanje izmenilo nanačin nepoželjan za pošiljaoca informacija. Selektivno zadržavanje nekih informacijamože biti usmereno i na stvaranje ponašanja primaoca prema željama, interesima pošiljaoca sa pozitivnim ili negativnim ishodima. Zadržavanje može biti privremenodo kritičnog trenutka ili trajno.
2.
Formulisanje poruke
, uprkos jasne zamisli u glavi pošiljaoca moguća jeneadekvatna interpretacija, tako da nebude primerena očekivanom efektu tj ponašanju

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dalibor Milojic liked this
Natasa Popovic liked this
draganrisric liked this
simicmia liked this
elvis liked this
MimaPop liked this
tamarica89 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->