Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
70Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LUCRARE_LICENTA contabilitate

LUCRARE_LICENTA contabilitate

Ratings: (0)|Views: 3,862|Likes:
Published by Doru

More info:

Published by: Doru on Oct 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
CAPITOLUL I1.1.Actul constitutiv al societăţii “ZAREA” SA
Denumirea,forma juridică,sediul,durataDenumirea societăţii este Societatea comerciala “ZAREA “SA.În toate actele ,facturile, anunţurile, publicaţiile si alte acte ,denumirea societaţii va fi precedată de cuvintele “societate comerciala” şi urmată de cuvintele “societate peacţiuni” sau iniţialele “SA”,de sediul societăţii , capitalul social şi numărul de înregistrarela Registrul Comerţului.Forma juridică a societăţiiSocietatea comercială pe acţiuni “Zarea”SA este persoană juridică română , având forma juridică de societate pe acţiuni.Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legileromâne şi cu prezentul statut.Sediul societăţiiSediul societăţii este în România, localitatea Bucureşti Sectorul 1 bd.Bucureştii Noinr.111.Sediul societaţii poate fi schimbat în altă localitate din România , pe baza hotărâriiadunării generale a acţionarilor,potrivit legii.Societatea poate avea sucursale , filiale,reprezentanţe, agenţii situate şi în alte localitaţi din ţară şi străinătate.Durata societăţiiDurata societăţii este nelimitată, cu îcepere de la data înregistrării la Oficiul RegistruluiComerţului din Bucureşti.Scopul şi obiectul de activitate al societăţiiScopul societăţii este ptoducerea şi comercializarea vinului spumant, vermulului, bitterului, vinului spumos, rachiurilor şi altor băuturi.Obiectul de activitate al societaţii este asigurarea materiilor prime, producerea şicomercializarea vinului spumant, vermutului, bitterului, vinului spumos si altor bauturialcoolice si nealcoolice în lei şi în valuta;confecţionarea de dispozitive şi utilaje de micăcomplexitate, activitate de marketing, realizare si prestări servicii pentru terţi;efectuareade operaţii de import-export, transport internaţional şi orice alte activitaţi legate deobiectul de activitate al societăţii.Capitalul social , acţiunileCatitalul social al societăţii este de 16.490.750.000 lei împărţit în 16.490.750acţiuni nominative ,în valoare nominală de 1000 lei fiecare, subscrise în întregime deacţionari.Acţiunile sunt dematerializate şi se pot tranzacţiona pe piaţa RASDAQ.Acţionarii deţin un număr de acţiuni şi un procentaj de participare la capitalulsocial, corespunzător acţiunilor deţinute, după cum urmează:a)Cei 27682 acţionari PPM, înregistraţi pe 4 dischete (potrivit procesuluiverbal IMI din 27.09.1996) persoanele fizice care au dobândit calitateade acţionari în urma aplicării procedurilor de privatizare în baza Legii55/1995 deţin 9.881.716 acţiuni ,în valoare de 9.881.716.000lei,reprezentând 59,923% din capitalul social; b)Fondul Proprietăţii de Stat deţine 6.594.300 aiuni, în valoare de6.594.300.000 lei , ceea ce reprezintă 39,988 % din capitalul social;
 
c)Stoian Corneliu dine 2000 acţiuni, în valoare de 2.000.000 lei,reprezentând 0,012 % din capitalul social.d)12.734 acţiuni , în valoare de 12.734.000 lei , reprezentând 0,077 % dincapitalul social, rămase la dispoziţia societăţii. Numărul de acţiuni deţinute de acţionari este menţionat în dreptul poziţiei fiecăruiacţionar din Registrul Acţionarilor S.C. ZAREA S.A.Reducerea sau mărirea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinarea acţionarilor în condiţii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.Adunarea Generală a Acţionarilor Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decideasupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială.Adunările generale sunt ordinare si extraordinare.Adunarea ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 lunide la încheierea exerciţiului financiar.În afara de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generalăeste obligată:a) sa discute, să aprobe sau să modifice bilanţul contabil, după ascultarea raportuluiadministratorilor si cenzorilor şi să fixeze dividendul; b) să aleagă pe administratori şi cenzori;c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs administratorilor si cenzorilor,dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;d) să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor;e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, dupa caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;f) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi alesocietăţii.Gestiunea societăţiiComisia de cenzoriSocietatea va avea trei cenzori şi tot atâţia supleanţi.Cenzorii se aleg la început de adunarea constitutivă. Durata mandatului lor este de 3ani şi pot fi realeşi.Cenzorii trebuie să-şi exercite personal mandatul lor.Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expertcontabil.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidenţa art.16 alin.4 precum şi cei care sunt:a) rude sau afini până la al patrulea grad sau soţii administratorilor; b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzori,un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate;Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea societăţii, să verificedacpă bilanţul contabil şi contul de profit si pierderi sunt legal întocmite şi în concordanţăcu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ţinute şi dacă evaluarea patrimoniului
 
s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil.Despre toate acestea, precum şi asupra propunerilor pe care le vor crede necesareasupra bilanţului contabil şi repartizării beneficiilor, cenzorii vor face adunarii generaleun raport amănunţit.Adunarea generala nu va putea aproba bilanţul contabil si contul de profit si pierderidacă acestea nu sunt însoţite de raportul cenzorilor.Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:a) să facă, în fiecare lună şi pe neaşteptate, inspecţii casei şi să verifice existenţatitlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societăţii sau au fost primite în gaj sau depozit; b) să convoace adunarea ordinară sau extraordinară, când n-a fost convocată deadministratori;c) să ia parte la adunările ordinare si extraordinare, putând face să se insereze înordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;d) să constate regulata depunere a garanţiei din partea administratorilor;e) să vegheze că dispoziţiile legii si ale actului constitutiv să fie îndeplinite deadministratori si lichidatori.Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor, fără drept de vot.
1.2.Prezentarea societaţii şi activităţii sale
Societatea Comerciala “Zarea” S.A. Bucureşti ,s-a înfiinţat prin H.G.nr.1353/1990 publicată în Monitorul Oficial nr.31/08.02.1990 , anexa 18 , poziţia 87 prin preluarea integrală a patrimoniului întreprinderii de vinuri si şampanie Zarea .Societatea Zarea a luat fiinţă prin actul naţionalizării la 11 iunie 1948 a fosteiFabrici de Şampanie Mott á Fils cu se sediul în Bucureşti, str. Puţul cu Apă Rece, care s-acomasat, în noiembrie 1948 cu Întreprinderea Poporul formată prin naţionalizarea fosteiÎntreprinderi Rhein situata în Bucureşti, str. Grigore Manolescu şi Bulevardul Bucureştii Noi şi cu sucursala la Azuga.În anul 1951 întreprinderea a mai preluat pivniţa Gatroflied din str. Câmpia Turziinr. 32 pentru învechirea băuturilor şi depozitul din str. Popa Tatu nr. 64 pentrudepozitare vinuri, fabricarea vermutului si distilatului pentru fabricarea coniacului. În1953 a luat fiinţă secţia băuturi răcoritoare cu sediul în str. Grigore Manolescu, unde pelânga băuturile răcoritoare din plante si fructe începe producţia de vin spumos.În 1956 prin mutarea secţiei de băuturi răcoritoare în Bulevardul Bucureştii Noinr. 111 sediul central s-a mutat în str. Grigore Manolescu.În 1961 a fost preluat fortul Chitila pentru producerea de şampanie iar în 1984-1985 s-a preluat de la Ministerul Apărării Naţionale şi o parte din fortul de apărare aloraşului.În 1971-1981 ca urmare a acţiunilor de sistematizare a oraşului s-a construit şis-au pus în funcţiune pe platforma industriala Bucureştii Noi, actuala secţie de vermut şiconiac şi corpul de clădire pentru admistraţia întreprinderii ( sediul central ) din cadrulsecţiei de şampanie Bucureştii Noi nr. 111.Societatea este persoană juridică română. având forma juridică de societate peacţiuni si desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu legile române şi propriul statut.

Activity (70)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
denisa1997 liked this
victorb liked this
Daria Darii liked this
Burlacu Anca liked this
Pintea Ileana liked this
bododo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->