Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kakArAdikAlIshatanAmastotram

kakArAdikAlIshatanAmastotram

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Narasimha Das
kakArAdikAlI shatanAma stotram
kakArAdikAlI shatanAma stotram

More info:

Published by: Narasimha Das on Feb 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

 
%@@1%--------------------------------------------% File name : kakArAdikAlIshatanAmastotram.itx% Text title : kakArAdikAlIshatanAmastotram% Author : % Language : Sanskrit% Subject : Hinduism/religion/traditional% Description/comments : muNDamAlA tantra. It is ment for daxiNAkAlI.% Transliterated by : Kunal Mukherjee kunal@neo.tamu.edu% Proofread by : Kunal Mukherjee kunal@neo.tamu.edu % Translation by : % Latest update : May 9, 2006% Send corrections to : sanskrit@cheerful.com%% Special Instructions:% i1h.hdr,ijag.inc,itrans.sty,multicol.sty,iarticle.sty% Transliteration scheme: ITRANS 5.2% Site access : % http://sanskrit.gde.to/% http://www.alkhemy.com/sanskrit/%-----------------------------------------------------% The text is to be used for personal studies and research only.% Any use for commercial purpose is prohibited as a 'gentleman's'% agreement.% @@2%% Commands upto engtitle are % needed for devanaagarii output and formatting.%--------------------------------------------------------\documentstyle[11pt,multicol,itrans]{article}%\documentclass[11pt]{article}%\usepackage{multicol}#include=ijag.inc#endwordvowel=.h\portraitwide\parindent=100pt \let\usedvng=\Largedvng % for 1 column \pagenumbering{itrans} \def\engtitle#1{\hrule\medskip\centerline{\LARGE #1}}\def\itxtitle#1{\medskip\centerline{\LARGEdvng #1}\medskip\hrule}\def\endtitles{\medskip\obeyspaceslines}%%\begin{document}\engtitle{.. kakArAdikAlIshatanAmastotram ..}##\itxtitle{.. kakArAdikAlIshatanAmastotram.h ..}##\endtitles ##shrIdevyuvAcha\-namaste pArvatInAtha vishvanAtha dayAmaya |j~nAnAt.h paratara.n nAsti shruta.n vishveshvara prabho || 1||dInavandho dayAsindho vishveshvara jagatpate |idAnI.n shrotumichchhAmi gopya.n paramakAraNam.h |rahasya.n kAlikAyashcha tArAyAshcha surottama || 2||shrIshiva uvAcha\-rahasya.n ki.n vadiShyAmi pa~nchavaktrairmaheshvarI |jihvAkoTisahasraistu vaktrakoTishatairapi || 3||vaktu.n na shakyate tasya mAhAtmya.n vai katha~nchana |tasyA rahasya.n gopya~ncha ki.n na jAnAsi sha.nkarI || 4||svasyaiva charita.n vaktu.n samarthA svayameva hi |
 
anyathA naiva deveshi j~nAyate tat.h katha~nchana || 5||kAlikAyAH shata.n nAma nAnA tantre tvayA shrutam.h |rahasya.n gopanIya~ncha tatre.asmin.h jagadambike || 6||karAlavadanA kAlI kAminI kamalA kalA |kriyAvatI koTarAxI kAmAxyA kAmasundarI || 7||kapAlA cha karAlA cha kAlI kAtyAyanI kuhuH |ka~NkAlA kAladamanA karuNA kamalArchchitA || 8||kAdambarI kAlaharA kautukI kAraNapriyA |kR^iShNA kR^iShNapriyA kR^iShNapUjitA kR^iShNavallabhA || 9||kR^iShNAparAjitA kR^iShNapriyA cha kR^iShNarUpinI |kAlikA kAlarAtrIshcha kulajA kulapaNDitA || 10||kuladharmapriyA kAmA kAmyakarmavibhUShitA |kulapriyA kularatA kulInaparipUjitA || 11||kulaj~nA kamalApUjyA kailAsanagabhUShitA |kUTajA keshinI kAmyA kAmadA kAmapaNDitA || 12|| karAlAsyA cha kandarpakAminI rUpashobhitA |kolambakA kolaratA keshinI keshabhUShitA || 13||keshavasyapriyA kAshA kAshmIrA keshavArchchitA |kAmeshvarI kAmarupA kAmadAnavibhUShitA || 14||kAlahantrI kUrmamA.nsapriyA kUrmAdipUjitA |kolinI karakAkArA karakarmaniSheviNI || 15||kaTakeshvaramadhyasthA kaTakI kaTakArchchitA |kaTapriyA kaTaratA kaTakarmaniSheviNI || 16||kumArIpUjanaratA kumArIgaNasevitA |kulAchArapriyA kaulapriyA kaulaniSheviNI || 17||kulInA kuladharmaj~nA kulabhItivimarddinI |kAladharmapriyA kAmya\-nityA kAmasvarUpiNI || 18||kAmarUpA kAmaharA kAmamandirapUjitA |kAmAgArasvarUpA cha kAlAkhyA kAlabhUShitA || 19||kriyAbhaktiratA kAmyAnA~nchaiva kAmadAyinI |kolapuShpambarA kolA nikolA kAlahAntarA || 20||kauShikI ketakI kuntI kuntalAdivibhUShitA |ityeva.n shR^iNu chArva~ngi rahasya.n sarvama~ngalam.h || 21|| phalashruti\-yaH paThet.h parayA bhaktyA sa shivo nAtra sa.nshayaH |shatanAmaprasAdena ki.n na siddhati bhUtale || 22||brahmA viShNushcha rudrashcha vAsavAdyA divaukasaH |rahasyapaThanAddevi sarve cha vigatajvarAH || 23||triShu lokeshu vishveshi satya.n gopyamataH param.h |nAsti nAsti mahAmAye tantramadhye katha~nchana || 24||satya.n vachi maheshAni nAtaHparatara.n priye |na goloke na vaikuNThe na cha kailAsamandire || 25||rAtrivApi divAbhAge yadi devi sureshvarI | prajaped.h bhaktibhAvena rahasyastavamuttamam.h || 26||shatanAma prasAdena mantrasiddhiH prajAyate |kujavAre chaturddashyA.n nishAbhAge japettu yaH || 27|| sa kR^itI sarvashAstraj~naH sa kulInaH sadA shuchiH |sa kulaj~naH sa kAlaj~naH sa dharmaj~no mahItale || 28||rahasya paThanAt.h koTi\-purashcharaNaja.n phalam.h |prApnoti devadeveshi satya.n paramasundarI || 29|| stavapAThAd.h varArohe ki.n na siddhati bhUtale |aNimAdyaShTasiddhishcha bhavetyeva na sa.nshayaH || 30||rAtrau bilvatale.ashvaththamUle.aparAjitAtale |prapaThet.h kAlikA\-stotra.n yathAshaktyA maheshvarI || 31||shatavAraprapaThanAnmantrasiddhirbhaved.hdhrUvam.h |nAnAtantra.n shruta.n devi mama vaktrAt.h sureshvarI || 32||muNDamAlAmahAmantra.n mahAmantrasya sAdhanam.h |bhaktyA bhagavatI.n durgA.n duHkhadAridryanAshinIm.h || 33||sa.nsmared.h yo japed.hdhyAyet.h sa mukto nAtra sa.nshaya |jIvanmuktaH sa vij~neyastantrabhaktiparAyaNaH || 34||

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->