Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KakArAdi kAlI SahasranAma Stotram

KakArAdi kAlI SahasranAma Stotram

Ratings: (0)|Views: 261|Likes:
Published by Narasimha Das
KakArAdi kAlI SahasranAma Stotram
KakArAdi kAlI SahasranAma Stotram

More info:

Published by: Narasimha Das on Feb 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

 
%@@1% File name : kaaliisahasra.itx%--------------------------------------------% Text title : kakArAdi kAlI sahasranAma stotram% Author : Traditional% Language : Sanskrit% Subject : philosophy/hinduism/religion% Description/comments : kAlakAlIkhaNDe mahAkAlasa.nhitAyAM% Transliterated by : http://www.mypurohith.com% Proofread by : Ravin bhalekar ravibhalekar@hotmail.com% Latest update : November 14, 2005% Send corrections to : sanskrit@cheerful.com%% Special Instructions:% i1h.hdr,ijag.inc,itrans.sty,multicol.sty,iarticle.sty% Transliteration scheme: ITRANS 5.2% Site access : % http://sanskrit.gde.to/% http://www.alkhemy.com/sanskrit/% http://sanskrit.bhaarat.com%-----------------------------------------------------% The text is to be used for personal studies and research only.% Any use for commercial purpose is prohibited as a 'gentleman's'% agreement.% @@2%% Commands upto engtitle are % needed for devanaagarii output and formatting.%--------------------------------------------------------\documentstyle[11pt,multicol,itrans]{article}%\documentclass[11pt]{article}%\usepackage{multicol}#include=ijag.inc#endwordvowel=.h\portraitwide\parindent=100pt \let\usedvng=\Largedvng % for 1 column \pagenumbering{itrans} \def\engtitle#1{\hrule\medskip\centerline{\LARGE #1}}\def\itxtitle#1{\medskip\centerline{\LARGEdvng #1}\medskip\hrule}\def\endtitles{\medskip\obeyspaceslines}%%\begin{document}\engtitle{.. kakArAdi kAlI sahasranAma stotram ..}##\itxtitle{.. kakArAdi kAlI sahasranAma stotram ..}##\endtitles ##shrI gaNeshAya namaH |kailAsashikhare ramye nAnAdevagaNAvR^ite |nAnAvR^ikShalatAkIrNe nAnApuShpairala~NkR^ite || 1||chaturmaNDalasaMyukte shrR^iN^gAramaNDape sthite |samAdhau saMsthitaM shAntaM krIDantaM yoginIpriyam || 2||tatra maunadharaM dR^iShTvA devI pR^ichchhati shaN^karam |devyuvAcha |kiM tvayA japyate deva kiM tvayA smaryyate sadA || 3||sR^iShTiH kutra vilInAsti punaH kutra prajAyate |brahmANDakAraNaM yattat kimAdyaM kAraNaM mahat || 4||manorathamayI siddhistathA vA~nchhAmayI shiva |tR^itIyA kalpanAsiddhiH koTisiddhIshvaraatmakam || 5||shaktipAtAShTadashakaM charAcharapurIgatiH |
 
mahendrajAlamindraadijAlAnAM rachanA tathA || 6||aNimAdyaShTakaM deva parakAyapraveshanam |navInasR^iShTikaraNaM samudrashoShaNaM tathA || 7||amAyAM chandrasandarsho divA chandraprakAshanam |chandrAShTakaM chAShTadikShu tathA sUryAShTakaM shiva || 8||jale jalamayatvaM cha vahnau vahnimayatvakam |brahma\-viShNvAdi\-nirmANamindrANAM kAraNaM kare || 9||pAtAlaguTikA\-yakSha\-vetAlapa~nchakaM tathA |rasAyanaM tathA guptistathaiva chAkhilA~njanam || 10||mahAmadhumatI siddhistathA padmAvatI shiva |tathA bhogavatI siddhiryAvatyaH santi siddhayaH || 11||kena mantreNa tapasA kalau pApasamAkule |AyuShyaM puNyarahite kathaM bhavati tadvada || 12||shrIshiva uvAcha |vinA mantraM vinA stotraM vinaiva tapasA priye |vinA baliM vinA nyAsaM bhUtashuddhiM vinA priye || 13||vinA dhyAnaM vinA yantraM vinA pUjAdinA priye |vinA kleshAdibhirdevi dehaduHkhAdibhirvinA || 14||siddhirAshu bhavedyena tadevaM kathyate mayA |shUnye brahmaNDagole tu pa~nchAshachchhUnyamadhyake || 15||pa~nchashUnyasthitA tArA sarvAnte kAlikA sthitA |ananta\-koTi brahmANDa rAjadaNDAgrake shive || 16||sthApya shUnyAlayaM kR^itvA kR^iShNavarNaM vidhAya cha |mahAnirguNarUpA cha vAchAtItA parA kalA || 17||krIDAyAM saMsthitA devI shUnyarUpA prakalpayet |sR^iShTerArambhakAryArthaM dR^iShTA chhAyA tayA yadA || 18||ichchhAshaktistu sA jAtA tathA kAlo vinirmitaH |pratibimbaM tatra dR^iShTaM jAtA j~nAnAbhidhA tu sA || 19||idametatkiMvishiShTaM jAtaM vij~nAnakaM mudA |tadA kriyA.abhidhA jAtA tadIchchhAto maheshvari || 20||brahmANDagole deveshi rAjadaNDasthitaM cha yat |sA kriyA sthApayAmAsa sva\-svasthAnakrameNa cha || 21||tatraiva svechchhayA devi sAmarasyaparAyaNA |tadichchhA kathyate devi yathAvadavadhAraya || 22||yugAdisamaye devi shivaM paraguNottamam |tadichchhA nirguNaM shAntaM sachchidAnandavigraham || 23||shAshvataM sundaraM shuddhaM sarvadevayutaM varam |AdinAthaM guNAtItaM kAlyA saMyutamIshvaram || 24||viparItarataM devaM sAmarasyaparAyaNam |pUjArthamAgataM deva\-gandharvA.apsarasAM gaNam || 25||yakShiNIM kinnarIkanyAmurvashyAdyAM tilottamAm |vIkShya tanmAyayA prAha sundarI prANavallabhA || 26||trailokyasundarI prANasvAminI prANara~njinI |kimAgataM bhavatyA.adya mama bhAgyArNavo mahAn || 27||uktvA maunadharaM shambhuM pUjayantyapsarogaNAH |apsarasa UchuH |saMsArAttAritaM deva tvayA vishvajanapriya || 28||sR^iShTerArambhakAryyArthamudyukto.asi mahAprabho |veshyAkR^ityamidaM deva maN^galArthapragAyanam || 29||prayANotsavakAle tu samArambhe pragAyanam |guNAdyArambhakAle hi varttate shivashaN^kara || 30||indrANIkoTayaH santi tasyAH prasavabindutaH |brahmANI vaiShNavI chaiva mAheshI koTikoTayaH || 31||tava sAmarasAnanda darshanArthaM samudbhavAH |sa~njAtAshchaagrato deva chAsmAkaM saukhyasAgara || 32||ratiM hitvA kAminInAM nA.anyat saukhyaM maheshvara |sA ratirdR^ishyate.asmAbhirmahatsaukhyArthakArikA || 33||evametattu chAsmAbhiH kartavyaM bhartR^iNA saha |evaM shrutvA mahAdevo dhyAnAvasthitamAnasaH || 34||dhyAnaM hitvA mAyayA tu provAcha kAlikAM prati |
 
kAli kAli ruNDamAle priye bhairavavAdinI || 35||shivArUpadhare krUre ghoradraMShTe bhayAnake |trailokyasundarakarI sundaryyaH santi me.agrataH || 36||sundarIvIkShaNaM karma kuru kAli priye shive |dhyAnaM mu~ncha mahAdevi tA gachchhanti gR^ihaM prati || 37||tava rUpaM mahAkAli mahAkAlapriya~Nkaram |etAsAM sundaraM rUpaM trailokyapriyakArakam || 38||evaM mAyAbhramAviShTo mahAkAlo vadanniti |iti kAlavachaH shrutvA kAlaM prAha cha kAlikA || 39||mAyayA.a.achchhAdya chAtmAnaM nijastrIrUpadhAriNI |itaH prabhR^iti strImAtraM bhaviShyati yuge yuge || 40||vallyAdyauShadhayo devi divA vallIsvarUpatAm |rAtrau strIrUpamAsAdya ratikeliH parasparam || 41||aj~nAnaM chaiva sarveShAM bhaviShyati yuge yuge |evaM shApaM cha datvA tu punaH provAcha kAlikA || 42||viparItaratiM kR^itvA chintayanti mananti ye |teShAM varaM pradAsyAmi nityaM tatra vasAmyaham || 43||ityuktvA kAlikA vidyA tatraivAntaradhIyata |triMshat\-trikharva\-ShaDvR^inda\-navatyarbudakoTayaH || 44||darshanArthaM tapastepe sA vai kutra gatA priyA |mama prANapriyA devI hAhA prANapriye shive || 45||kiM karomi kva gachchhAmi ityevaM bhramasaN^kulaH |tasyAH kAlyA dayA jAtA mama chintAparaH shivaH || 46||yantraprastArabuddhistu kAlyA dattAtisatvaram |yantrayAgaM tadArabhya pUrvaM chid{}ghanagocharaa || 47||shrIchakraM yantraprastArarachanAbhyAsatatparaH |itastato bhramyamANastrailokyaM chakramadhyakam || 48||chakrapAradarshanArthaM koTyarbudayugaM gatam |bhaktaprANapriyA devI mahAshrIchakranAyikA || 49||tatra bindau paraM rUpaM sundaraM sumanoharam |rUpaM jAtaM maheshAni jAgrattripurasundari || 50||rUpaM dR^iShTvA mahAdevo rAjarAjeshvaro.abhavat |tasyAH kaTAkShamAtreNa tasyA rUpadharaH shivaH || 51||vinA shrR^iN^gArasaMyuktA tadA jAtA maheshvarI |vinA kaalyaMshato devi jagatsthAvarajaN^gamam || 52||na shrR^iN^gAro na shaktitvaM kvApi nAsti maheshvarI |sundaryyA prArthitA kAlI tuShTA provAcha kAlikA || 53||sarvAsAM netrakesheShu mamAMsho.atra bhaviShyati |pUrvAvasthAsu deveshi mamAMshastiShThati priye || 54||sAvasthA taruNAkhyA tu tadante naiva tiShThati |madbhaktAnAM maheshAni sadA tiShThati nishchitam || 55||shaktistu kuNThitA jAtA tathA rUpaM na sundaram |chintAviShTA tu malinA jAtA tatra cha sundarI || 56||kShaNaM sthitvA dhyAnaparA kAlI chintanatatparA |tadA kAlI prasannA.abhUt kShaNArddhena maheshvarI || 57||varaM brUhi varaM brUhi varaM brUhIti sAdaram |sundaryuvAcha |mama siddhivaraM dehi varo.ayaM prArthyate mayA || 58||tAdR^igupAyaM kathaya yena shaktirbhaviShyati |shrIkAlyuvAcha |mama nAmasaahasraM cha mayA pUrvaM vinirmitam || 59||matsvarUpaM kakArAkhyaM medhAsAmrAjyanAmakam |varadAnAbhidhaM nAma kShaNArddhAdvaradAyakam || 60||tatpaThasva mahAmAye tava shaktirbhaviShyati |tataH prabhR^iti shrIvidyA tannAmapAThatatparA || 61||tadeva nAmasAhasraM sundarIshaktidAyakam |kathyate parayA bhaktyA sAdhaye sumaheshvari || 62||madyermA.nsaistathA shukrairbahuraktairapi priye |tarpayet pUjayet kAlIM viparItaratiM charet || 63||viparItaratau devi kAlI tiShThati nityashaH |

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->