Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Người Tình Thiên Cổ - Tình Thương Là Miên Viễn

Người Tình Thiên Cổ - Tình Thương Là Miên Viễn

Ratings: (0)|Views: 40 |Likes:
Published by seegodwhileliving
Trân trọng kính mời quý đọc giả thưởng thức và chia sẻ với gia đình và công chúng bài khai thị vô cùng diễm tuyệt và lãng mạn của thi sĩ thiền sư Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi hòa nhạc ra mắt tuyển tập thơ 'Người Tình Thiên Cổ' của Ngài tại Trung Tâm Trình Diễn Nghệ Thuật Cerritos, California, Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 4 năm 2011 (Nguyên văn tiếng Anh).
Trân trọng kính mời quý đọc giả thưởng thức và chia sẻ với gia đình và công chúng bài khai thị vô cùng diễm tuyệt và lãng mạn của thi sĩ thiền sư Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi hòa nhạc ra mắt tuyển tập thơ 'Người Tình Thiên Cổ' của Ngài tại Trung Tâm Trình Diễn Nghệ Thuật Cerritos, California, Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 4 năm 2011 (Nguyên văn tiếng Anh).

More info:

Categories:Presentations
Published by: seegodwhileliving on Feb 08, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2014

pdf

text

original

 
‘Ch
 có khai ng
 m
i có th
 tiêu tr
 vô minh. Ch
 có tình th
ươ
ng c
a Th
ượ
ng
Đế
 m
i có th
 hóa gi
i h
n thù. Ch
 có tình huynh
đệ
 chân chính m
i có th
 hóa gi
i m
i xung
độ
t và b
t
đồ
ng gi
a các anh ch
 em.’  – Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 – 1 ‘Tha th
 là cách s
ng hòa bình và là
đườ
ng l
i c
a ng
ườ
i quân t
.’  – Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 –
NG
ƯỜ
I TÌNH THIÊN C
 - TÌNH TH
ƯƠ
NG LÀ MIÊN VI
N
Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 khai th
 trong bu
i hòa nh
c ra m
t tuy
n t
p th
ơ
 'Ng
ườ
i Tình Thiên C
' c
a Ngài t
i Trung Tâm Trình Di
n Ngh
 Thu
t Cerritos, California, Hoa K
 vào ngày 10 tháng 4 n
ă
m 2011 (Nguyên v
ă
n ti
ế
ng Anh).
[Vi
ế
t t
t: Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
: S
ư
 Ph
; nhân viên Truy
n Hình Vô Th
ượ
ng S
ư
: NVTHVTS.]
NVTHVTS:
Nghe nh 
ư 
 chúng ta có m 
t ng 
c nhiên s 
p
đế
n. Nghe nh 
ư 
 có ng 
ườ 
i nào
đ 
ó r 
t
đặ
c bi 
t mà t 
t c 
 chúng ta
đ 
ang mong
đợ 
i
để
 
p không bao lâu s 
 
đế
n
đ 
ây. [Khán thính gi 
 nhi 
t li 
t v 
 tay.] 
 S
ư
 Ph
: Chào. Chào. Xin chào. Ch
ươ
ng trình hay quá. Chúa
ơ
i! Quý v
 kh
e không? [V
 tay.] NVTHVTS:
Kính th 
ư 
a quý v 
 ị 
: Thanh H 
i Vô Th 
ượ 
ng S 
ư 
.
S
ư
 Ph
: Ng
c nhiên! [S
ư
 Ph
 ch
ơ
i ch
 trong ti
ế
ng Anh gi
a ch
 'surprise' (ng
c nhiên) và 'supreme' (vô th
ượ
ng).] NVTHVTS:
Vô Th 
ượ 
ng S 
ư 
 tôn kính: Qu 
 là m 
t b 
t ng 
ờ 
 tuy 
t v 
ờ 
i. C 
m
ơ 
n Ngài.
S
ư
 Ph
: S
ư
 Ph
 Thanh H
i b
t ng
. [S
ư
 Ph
 ch
ơ
i ch
 trong ti
ế
ng Anh, 'Surprise Master Ching Hai.'] NVTHVTS:
Ngài làm chúng con ng 
c nhiên.
S
ư
 Ph
: Không th
ượ
ng. B
t ng
. [S
ư
 Ph
 và m
i ng
ườ
i c
ườ
i.] NVTHVTS:
Th 
t tuy 
t v 
ờ 
i có Ngài
đế
n cùng chúng con, Vô Th 
ượ 
ng S 
ư 
 tôn kính, và qu 
 là m 
t b 
t ng 
ờ 
. C 
m
ơ 
n Ngài r 
t nhi 
u
đ 
ã
đế
n
đ 
ây.
 S
ư
 Ph
: Xin l
i n
ế
u tôi nh
y vào nh
ư
 v
y. Nh
ư
ng chúng tôi có chút tình tr
ng
 
đ
ây. Cho nên xin cho phép tôi
đế
n s
m m
t tí. Hy v
ng quý v
 không phi
n. T
t c
 không phi
n ch
? [V
 tay.] NVTHVTS:
Không phi 
n chút nào c 
. Chúng con th 
ươ 
ng
ư 
 Ph 
. Và chúng con
m
ơ 
n Ngài
đ 
ã dành th 
ờ 
i gian
đế
n g 
p chúng con.
 S
ư
 Ph
: C
m
ơ
n. C
m
ơ
n t
t c
 quý v
 cho s
 s
p x
ế
p tuy
t v
i nh
ư
 th
ế
 th
t nhi
u tình th
ươ
ng, th
t nhi
u s
 h
ă
ng hái, th
t nhi
u s
 s
t s
ng
 
‘Ch
 có khai ng
 m
i có th
 tiêu tr
 vô minh. Ch
 có tình th
ươ
ng c
a Th
ượ
ng
Đế
 m
i có th
 hóa gi
i h
n thù. Ch
 có tình huynh
đệ
 chân chính m
i có th
 hóa gi
i m
i xung
độ
t và b
t
đồ
ng gi
a các anh ch
 em.’  – Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 – 2 ‘Tha th
 là cách s
ng hòa bình và là
đườ
ng l
i c
a ng
ườ
i quân t
.’  – Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 –
và th
t nhi
u b
u không khí lãng m
n. Tôi th
t s
 
ướ
c có th
 
đ
ích thân có m
t
 
đ
ó. C
m
ơ
n các MC. C
m
ơ
n t
t c
 m
i ng
ườ
i
đ
ã t
 t
ế
 cho tôi nh
y vào nh
ư
 v
y. Chúng ta không th
 làm
đ
i
u này trong siêu th
, ph
i không? [S
ư
 Ph
 và m
i ng
ườ
i c
ườ
i.] Ch
ỉ 
 
 
đ
ây thôi. Ch
ỉ 
 hôm nay tôi có chút tình tr
ng
 
đ
ây; không ti
n nói cho quý v
. Và tôi ph
i
đ
i s
m h
ơ
n,
đượ
c không? Tha l
i cho tôi nhé? [NVTHVTS: D
.] C
m
ơ
n quý v
 r
t nhi
u. Tr
ướ
c
đ
ây tôi ch
ư
a bao gi
 làm v
y. Quý v
 bi
ế
t, ph
i không? Tôi luôn luôn r
t ngoan ngoãn ch
 
đế
n phiên mình. Tôi luôn luôn khiêm t
n
đợ
i
 phía sau và ch
. Ch
ỉ 
 hôm nay thôi, xin phép cho tôi b
t
đầ
u s
m m
t chút và ph
i
đ
i s
m nhé? N
ế
u có c
ơ
 h
i, tôi s
 gi
i thích. Nh
ư
ng n
ế
u tôi gi
i thích bây gi
 thì s
 m
t nhi
u th
i gi
 h
ơ
n và ch
ươ
ng trình c
a quý v
 s
 b
 trì hoãn thêm. Nh
ư
 v
y
đượ
c không? M
i ng
ườ
i ch
u không? [NVTHVTS: D
 ch
u.] [V
 tay.] C
m
ơ
n. C
m
ơ
n quý v
. C
m
ơ
n th
t nhi
u. Quý v
 th
t t
 t
ế
. NVTHVTS:
y chúng ta hãy cho S 
ư 
 Ph 
 nh 
ữ 
ng tràng pháo tay n 
ng nhi 
t. Chúng con th 
t vui m 
ừ 
ng và vinh d 
ự 
 
đượ 
c g 
p Ngài. [V 
 tay.] 
 S
ư
 Ph
: Tôi th
t vinh h
nh.
Đượ
c r
i, c
ũ
ng c
m
ơ
n t
t c
 quý v
. Chúa
ơ
i. Th
t nhi
u ng
ườ
i và r
t nhi
u tình th
ươ
ng. Có l
 b
i vì hôm nay chúng ta ca ng
i tình th
ươ
ng.
Đ
ó là t
i sao? Hôm nay quý v
 có th
y nhi
u tình th
ươ
ng h
ơ
n th
ườ
ng l
, hay ch
ỉ 
...? [Khán thính gi
: Có!] Có. Ph
i, sau khi
đọ
c th
ơ
, quý v
 nên c
m th
y th
ươ
ng yêu ng
ườ
i b
n
đờ
i nhi
u h
ơ
n,
đ
úng không? Th
ươ
ng gia
đ
 ình, thú c
ư
ng, b
n bè, và láng gi
ng c
a quý v
, nh
t là Th
ượ
ng
Đế
. Chúng ta không quên Th
ượ
ng
Đế
. Và th
ươ
ng th
y cô, Minh S
ư
 c
a chúng ta, nh
ng ai d
y chúng ta l
i s
ng tâm linh; b
t c
 ai d
y d
 chúng ta. Và
đồ
ng th
i th
y cô giáo
đ
ã d
y chúng ta bi
ế
t
đọ
c, bi
ế
t vi
ế
t, và các thi s
 ĩ 
 khác
đ
ã t
o ngu
n c
m h
ng cho chúng ta,
để
 chúng ta yêu th
ơ
 r
i c
ũ
ng
ướ
c mu
n di
n
đạ
t th
ơ
 v
ă
n nh
ư
 cách h
 làm. Chúng ta ph
i c
m
ơ
n h
 và th
ươ
ng yêu t
t c
 h
. Và d
 ĩ 
 nhiên th
ươ
ng yêu m
i chúng sinh trên
đị
a c
u này,
đ
ó là t
i sao chúng ta làm
đ
i
u chúng ta làm. NVTHVTS:
Xin Ngài chia s 
 ngu 
n
m
ứ 
ng
a Ngài v 
 tuy 
n
p th 
ơ 
 'Ng 
ườ 
i Tình Thiên C 
' và l 
ờ 
i nh 
n xét v 
 tình tr 
ng hi 
n nay vào th 
ờ 
i
đ 
m này.
 S
ư
 Ph
:
Đượ
c. C
m
ơ
n c
ư
ng. Trông cô
đẹ
p h
ơ
n m
i l
n tôi g
p cô. T
i sao th
ế
? Cô
đ
ã làm gì? Bí m
t là gì?
 
‘Ch
 có khai ng
 m
i có th
 tiêu tr
 vô minh. Ch
 có tình th
ươ
ng c
a Th
ượ
ng
Đế
 m
i có th
 hóa gi
i h
n thù. Ch
 có tình huynh
đệ
 chân chính m
i có th
 hóa gi
i m
i xung
độ
t và b
t
đồ
ng gi
a các anh ch
 em.’  – Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 – 3 ‘Tha th
 là cách s
ng hòa bình và là
đườ
ng l
i c
a ng
ườ
i quân t
.’  – Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 –
NVTHVTS:
Con
ă
n thu 
n chay. Con thi 
n. Và chúng con có th 
ợ 
 trang
đ 
m tuy 
t
ờ 
i
ở 
 
đ 
ây. [S 
ư 
 Ph 
 và m 
i ng 
ườ 
i c 
ườ 
i.] 
 S
ư
 Ph
:
! Nh
ng ng
ườ
i may m
n. Tôi ph
i t
 làm l
y m
i
đ
i
u, k
 c
 tóc c
a tôi. NVTHVTS:
Nh 
ư 
ng trông Ngài luôn luôn xinh
đẹ
p.
S
ư
 Ph
: C
m
ơ
n c
ư
ng. C
m
ơ
n. Tôi ch
ỉ 
 tô lên m
t ít màu th
t nhanh.
Đượ
c r
i. Th
t hay là quý v
 
đế
n v
i nhau
để
 ca ng
i tình th
ươ
ng và sách c
a tôi. 'Ng
ườ
i Tình Thiên C
' ch
ỉ 
 là m
t xúc tác cho quý v
 
để
 nh
c nh
 r
ng chúng ta là hi
n thân c
a tình th
ươ
ng. Và th
ơ
, nh
ư
 m
t ti
u thuy
ế
t, không ph
i luôn luôn là v
 c
m xúc cá nhân c
a mình. Có th
 là m
t chút hoài ni
m trong không khí g
i ngu
n c
m h
ng giây phút
đ
ó. Có th
 là m
t thoáng h
ươ
ng th
ơ
m t
 khu v
ườ
n g
i lên nh
ng k
 ni
m t
 quá kh
 xa xôi
đ
ã quên. Cho nên chúng ta không bao gi
 có th
 gi
i thích c
m nh
n c
a ánh m
t
đầ
u tiên
đ
ó ho
c thoáng nhìn l
ư
u luy
ế
n th
 nhì t
 và
đế
n m
t ng
ườ
i khác, ho
c m
t loài v
t, ho
c c
ă
n nhà, hay m
t n
ơ
i ch
n, ho
c m
t c
nh
đặ
c bi
t nào
đ
ó làm dâng trào nh
ng cu
n sóng c
m xúc trong tâm mình. Hay có gì
đ
ó trong không khí thu hút linh h
n m
 ng
 c
a chúng ta b
ng s
 b
t ng
. Nh
ư
 hôm nay tôi
đ
ã làm v
i quý v
! [S
ư
 Ph
 và m
i ng
ườ
i c
ườ
i.] Và
đ
i
u b
t ng
 
đ
ó quy
ế
n r
ũ
 chúng ta vào m
t tâm tr
ng xa xôi c
a quá kh
 xa x
ư
a nào
đ
ó; có l
 tình yêu, có l
 m
t c
m xúc, tình c
m
đặ
c bi
t nào
đ
ó, và r
i m
t thi ph
m
đượ
c sinh ra qua hành trình này. R
i nh
ng v
n th
ơ
 
đ
ó s
 tuy
t v
i, m
 mi
u và thanh thoát, nh
ư
 làn gió tho
ng t
 
đạ
i d
ươ
ng, nh
ư
 b
u tr
i vào mùa thu. Trong ý ki
ế
n c
a tôi: Chúng ta không làm th
ơ
. Chúng ta l
y th
ơ
 ra t
 không khí, t
 b
u không khí. Chúng ta khám phá th
ơ
 trong tâm và không kh
i th
t lên thành nh
ng câu v
ă
n và v
n th
ơ
. Và th
ế
 gi
i quanh ta vang d
i, chuyên ch
 s
 k
 di
u này vào kho
ng cách xa xôi, v
ượ
t ngoài gi
y bút. Chúng ta chia s
 ni
m vui và cùng v
ươ
ng n
i bu
n c
a toàn nhân lo
i.
Đ
ó là cách thi ca ra
đờ
i. Và th
ơ
 thu
c v
 t
t c
 m
i ng
ườ
i trên
đị
a c
u c
ũ
ng nh
ư
 
 thiên
đ
àng. Ng
c nhiên m
t l
n n
a. Thi ca c
ũ
ng
đượ
c yêu thích b
i các thiên
đ
àng. Vì chúng ta
đồ
ng nh
t th
, t
ng luôn luôn và mãi mãi s
 là. Tr
i và
đấ
t, con ng
ườ
i và thánh th
n và loài v
t.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->