Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sobre la qüestió de l'autenticitat la Holbein'schen Madonna.-català-Gustav Theodor Fechner

Sobre la qüestió de l'autenticitat la Holbein'schen Madonna.-català-Gustav Theodor Fechner

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
work by Gustav theodor Fechner
work by Gustav theodor Fechner

More info:

Published by: gabriel brias buendia on Feb 08, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2014

pdf

text

original

 
Sobre la qüestió de l'autenticitat
la
Holbein'schen Madonna.
Discussió i arxiusde
Gustav Theodor Fechner.
 
Leipzig,
Imprès i publicat per Breitkop i Hartel.
1871
 
Pròleg.
 
!er a al"uns# pot semblar estran$# el tractament d'un aparentment petit problema es  presenta com aqu%# dedicat tant d'espai per &eure# a que la mida de la ont s'ha cobrat# i molt treball dur# com el contin"ut de la mateixa (s probable que trair# ) encara no ha estat qüestió ni un interès reli"iós# ni pol%tic# ni social# ni en les ciències naturals. !er* ho ha et en els seus aparents limitacions d'un art no insi"niicant lle"at hist*ric i art%stic# a la &e"ada# &ull dir# l'interès nacional de l'estat d'+nim# i tamb( aix*# la pau del món# amb els seus armades interessos no intererents com un lloc b( ser lliurat  pels interessos mundials m(s "rans de nou espai per han deixat.
 
,s una obra important# si no la principal obra d'art del pintor aleman$# tamb( una imat"e preerida de la nació aleman$a a la se&a autenticitat (s i lluitar. -a ama de l'artista# de et# en certa manera# l'art aleman$ est+ in&olucrat aqu%. na no&a standenes c*pia amena/a la "l*ria del amiliar# l'or"ull de la 0aleria de Dresden# els ri&als aleman$s de Madonna Sixtina de 1aael per er res en impu"nar se&es al 2 le"acions amb les se&es pr*pies airmacions d'autenticitat i de manera massa "rans reclams de bellesa. 3ix* no (s indierent a la hist*ria de l'art# ni indierent a l'apreciació i l'experiència de l'obra. S% que es pot comparar amb el sempre encara cai"ut de primera se"ona m+ impressió de la m+4 !re"unta estran$a# encara5 ...
 
Manera 6a"a demostrar l'interès de la qüestió en detall nom(s despr(s que ha estat  prou demostrat per la quantitat i el 7el de les ne"ociacions que a s'han et al respecte. 3questes ne"ociacions# per*# són# d'una banda córrer tan distret per una altra part tant l'un de l'altre i l'un contra l'altre# i tota la qüestió (s tan di%cil i complicat que la situació de la mateixa (s susceptible de ser con8s# i seria# almen$s# una &er"on$a si la reproducció de les ne"ociacions del seu èxit autodestruir. 3 m(s
 
moltes d'aquestes ne"ociacions es duen a terme tan unilateral i sense tenir en compte conlictes de raons que probablement an esta# per* no es pot establir una condemna contundent. 3ix% que em &a semblar 8til# un cop cosits els 9ets de la pre"unta en el maor "rau possible la inte"ritat i presentat per tants a a&or o en contra dels pros i els contres s'enrontaran i imparcial possible per discutir.3questa (s la tasca d'aquest document.
 
3ra ni tan sols tenen un terren$ com8 en les ne"ociacions ins al moment# si"ui el contin"ut# per* despr(s a s'expedeixi l'exemplar de Darmstadt# a Munic :;<=>? &a demostrar la ment èrtil (s la propera# com una mena d'esde&eniment esperada compilació de les dues c*pies a Dresden :des a"ost ;@ ins octubre ;@# ;<A;? s'espera que si"ui un nou episodi de la mateixa marca. I potser les utures ne"ociacions di&er"irn men$s quan es presenta aqu% compilació d'empenta anterior en la con&icció que les possibles ormes de caminar a part a estan es"otades. Cn qualse&ol cas# (s important anar a la no&a in&esti"ació no deixa de tenir coneixement del que han portat els estudis anteriors. 3ix% que oereixo aquesta compilació no nom(s per a la inormació de l'anterior# per* tamb( com una base per a les ne"ociacions encara no s'espera que aquells que no &olen donar la molèstia de la disminució dels estudis ori"inals i la se&a comparació detallada. Cl pensament i desito que els a"radaria er al"uns ser&eis en aquesta capacitat (s# ins i tot ha&er estat la raó determinant perquè semblin ins i tot ara# si no millor un cop s'ha"u(s esperat amb el lloc on les ne"ociacions despr(s de l'emissió si no en absolut Di%cilment es pot esperar# conclusió# per* encara assen$alar trobat.
 
9inalment# un interès ormal en el mateix encara pot socialit7ar# que pot +cilment superar l'obectiu de la pre"unta mateixa. enim aqu% un proecte dut a terme en una +brica principal exemple# ima"ini que des d'on es pot arribar a conèixer millor que l'estat de la sentència d'a&ui l'art en el punt de qualse&ol caracter%stica "eneral historicocr%tic# art%stic i estètic. ( la mateixa cosa que en cap obecte m(s processats que aix*# i ha d'ha&er el mateix obecte de la mostra no (s m(s &ers+til i interessant  per a la llibertat condicional. ,s ara el resultat d'un resum "eneral dels èxits# a que hi ha aqu%# en "eneral# no (s molt a"radable# per*# (s un instructiu i dóna moltes coses que pensar el que deixo a la intel 2 li"ència especialista.
 
Eo mateix nom(s era per a un amant de l'art# que (s els coneixedors a"raFts per la  bona disposició amb què ha&ien aplicat el +mpliament acceptat per ell de la inormació i l'educació# que es &eu aectat en la discussió d'altres punts de &ista d'una  passió personal i una propi udici nom(s cauen pel que ell a creure que t( els requisits  pre&is en estudis pre&is suicients# que no (s el cas en di&ersos aspectes# com ara# en  particular# la important# per* al mateix temps en Holbein una pre"unta tan di%cil l'estil de la pintura de l'artista.
;?
 Cn "eneral# per*# (s no tant que ho aci o# per deensar la se&a pr*pia opinió# sinó tamb( les carreres en "eneral# nom(s en un udici de probabilitat Gc pa" J# a que la batalla encara no est+ decidit d'opinions d'IMDb  perquè tothom pu"ui er el seu propi udici.
;?
 
# per* no probable que mai en aquest sentit# els estudis preliminars suicients4 Kompari el L i @ Secció.
 
 
 
3questa tasca no es pot complir en una breu presentació# per* que (s massa temps# les obser&acions de la discussió que se"ueix el ri"or# i la sèrie d'actes que encara sembla&a necessari inte"ritat o control# podr+ er representar a la# al 3l tancament del celler debat :a la Secció >? dóna# resum dels punts principals i prendre des d'all+ per "uiar les reerències ins ara als detalls# el que li pla"ui. !er aquest mit+ espero ha&er deixat el lector prou c*moda# encara que no puc satiser aquesta ordre# el que hauria  preerit que se celebra en un aperu curta lux de llum. !er* a a"radar en absolut# no cal# es pot trobar aquests entre els documents# i o mateix solia ser un resum m(s curt i m(s suau de la qüestió en el 0ren7boten :II# ;<A? donat# que pot ser considerat com l'extracte preliminar d'aquest document# amb per* per poder encara no han et prou en que els sentiments que m(s a&iat &olen saber el que passa amb la qüestió de com aquest i que# em &an disparar el mateix ha in&entat. ui &ol la i tamb( ha de &oler els mitans.
 
 Ni m(s ni men$s que la proporció autenticitat en disputa de les dues c*pies de la nostra imat"e (s la proporció de la mateixa bellesa i la interpretació del seu contin"ut# despr(s de les quals# excepte la qüestió d'autenticitat tamb( s'aplicaria a tractar una qüestió de bellesa i qüestionar la interpretació. Despr(s# per*# no (s molt discutit en aquest document# a que 7usammenhan"en amb la pre"unta autenticitat. No es discuteix# encara que probablement a un i"ual i al p8blic m(s ampli probablement ins i tot encara tenen un maor interès en la rei&indicació# com la relació entre l'autenticitat de la relació de la bellesa dues c*pies en la propera compilació# per* la qualitat d'imat"e subecti&a# inalment# se"uir+ sent crucial per a qualse&ol persona en aquest sentit. Si# d'altra banda# la qüestió d'interpretació de totes les se&es p+"ines# les rases i les ases d'un tractament independent m(s en prounditat com la qüestió d'autenticitat ha de ser dedicat# a continuació# es culti&a molt considerablement l'abast d'aquest document# per* la qüestió d'autenticitat apareix no nom(s en si mateix important# per* tamb( es produeix en el propera compilació de particular# a que no cal# aix% al primer pla de la interpretació d'un enrontament directe entre les dues c*pies. Mentrestant# al meu entendre bastant untriti"# la qüestió de la bellesa ha estat tan barreada amb la qüestió d'autenticitat que ins i tot aquesta &a ha&er de ser estès llun$ possible a les de la discussió# per*# es dedica a la qüestió d'interpretació nom(s en un punt substancial en la qüestió d'autenticitat# (s a dir# que el que est+ en cap. 6III es &a dir sobre ell# prou aparèixer per a l'orientació i la utilit7ació per al prop*sit d'aquest document. 3 molts els semblar+ massa.
 
ota l'Cscriptura est+ di&idida en dues di&isions principals en la discussió del t%tol i els arxius. Cn la discussió despr(s de les discussions preliminars per al coneixement "eneral requerida per la qüestió de la compilació i de sospesar els pros i els contres que u"uen un paper en la nostra matèria# si en els expedients "estionats pels autors ne"ociacions són possibles literalment auto)determinat. ui mai amb Crnst &a a la  pre"unta (s +cil de sentir els beneicis del suplement dos departaments &an icar amb la necessitat de la mateixa. Kom o encara tinc per* m'a"raden de reerència a en la discussió de tot el món# on s'en&ia# en certa mesura# en les pr*pies paraules dels autors# un (s les entitats m(s curts dels tipus de la repetida nom relació arxius# en termes dels passat"es m(s llar"s# per*# a partir dels documents en el trobar el punt de

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->