Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tati Met

Tati Met

Ratings: (0)|Views: 1,576 |Likes:
Published by ekonomik 10

More info:

Published by: ekonomik 10 on Oct 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
Tatimet1.Definicionet tatimore sipas autorve
:
-Eberg per tatimin thote
: me qellim te plotesimit te te dalave publike tatimi ne parim eshte dheniene para shtetit ose organeve te tjera juridike-publike.
-Montesquieu lidhur me tatimet ka thene
: tatimi eshte ajo pjese e pasurise te cilen qdo qytetar ia jep shtetit ne menyre qe pjesen tjeter ta kete te sigurt.
-Gaston zhez
: tatimi eshte dhenie ne par ate cilat shteti I mbledh prej individeve ne baze tesovranitetit te vet pa kundersherbim te drejtperdrejt me qellim te mbulimit te nevojave publike.
-De viti de Marco thote
: tatimi eshte qmim te cilin qytetari ia paguan shtetit per te kompensuar  pjesen e vet te qmimit kushtues te sherbimeve publike te cilat do ti shpenzoje.
-Laufenburger ka thene
: pagimi I tatimit paraqitet si kryrje e detyres nacionale e cila bazohet neate se qdo individ ne kufijt e mjeteve te veta te merr pjese ne te dalat e bashkesis shoqerore.
-Holmes per tatimin thote
: se jane qmimi qe duhet paguar per funksionimin e nje shoqerie tecivilizuar dhe demokratike.
-Adolph Wagner ka thene
: tatimet jane dhenie e detyrueshme e njesive ekonomike te cilat me nje pjese sherbejn per mbulimin e nevojave te perbashketa shoqerore, kurse me pjesen tjeter per shperndarjen tjeterfare te te ardhurave kombetare.
2.Karakteristikat e tatimit:-
Karakteristike esenciale e tatimit eshte detyrimi- Tatimet paraqesin dhenie pa kundersherbim te drejteperdrejt- Tatimet i dedikohen te dalave me interes te pergjithshem- Tatimet jane dhenie ne para
3.
 
Qellimet ekonomike te natyres mikroekonomike te tatimit
:
-
favorizimi i degeve te veqanta ekonomike,
-
rritja e produktivitetit te punes nga ana e obliguesit tatimor,
-
stimulimi i investimeve te jashtme,
-
pershpejtimi I zhvillimit te regjioneve me pak te zhvilluara,
-
nxitja e investimeve.
4. Qellimet me te rendesishme makroekonomike jane
:
-
qendrushmeria e qmimeve,
-
punezenia e plote,- bilanci I ekuilibruar i pagesave.
5. Klasifikimi I tatimeve
:
-
tatimet e drejteperdrejta dhe te terthorta,
-
tatimet reale dhe personale,- tatimet analitike dhe sintetike,- tatimet e pergjithshme dhe me destinim te caktuar,- tatimet sipas vleres dhe specifike,- tatimet burimore dhe joburimore,- tatimet e rregullta dhe te jashtezakonshme,- tatimet kadastrale dhe tarifore,- tatimet qendrore dhe locale,- klasifikimi I tatimeve te OECD-se.
 
6. Klasifikimi I tatimeve te OECD-se-
tatimet mbi te ardhurat,
-
kontributet per sigurim social,
-
kontributet mbi listen e pagese dhe te fuqise puntore,
-
tatimet mbi pasurine,
-
tatimet mbi te mirat dhe shebimet,
-
tatimet tjera.
7. Te gjitha teorit per arsyetimin e tatimit mund ti ndajme
ne teori te vjetra dhe ato te reja.Teorit e vjetra qe perfshijne teori me emertime te ndryshme bazohen ne tatim-kembim, kurse sipasteorive te reja tatimi konsiderohet detyre kombetare.
8. Obliguesi
(detyruesi) tatimor ose subjekti tatimor - eshte personi i cili sipas ligjit eshte idetyruar te paguaj tatim.
9. Tatim paguesi
– eshte personi fizik ose juridik I cili paguan tatimin por nuk do te thot domosdote jete njehkosisht edhe obligues tatimor.
10. Destinusi tatimor
– eshte person fizik ose juridik I cili me te vertet e paguan tatimin dhe emban ngarkesen tatimore.
11. Autoriteti (pushteti) tatimor – 
eshte subjekti aktiv tatimor gjegjesisht eshte shteti dhe bashkesia shoqerore politike, te cilet kane te drejt te bejne arketimin e tatimit.
12. Aftesia tatimore
– paraqet aftesin ose fuqin ekonomike e cila mundeson pagimin e tatimit.Aftesia tatimore eshte baze per krijimin e raportit ne mes te autoritetit tatimor dhe obligusittatimor.
13. Burimi tatimor
– nga aspekti ekonomik burimet tatimore jane mjetet materiale me te cilatdisponon obliguesi tatimor dhe per te cilat paguan tatim.
14. Objekti tatimor
– tregon ate object dhe ate vend per te cilen osht I lidhur tatimi dhe per shkatte te cilit ai paguhet.
15. Baza tatimore
– eshte madhesia teknike-fizike ose monetare qe sherben si baze per te caktuar  borxhin tatimor.
16. Njesia tatimore
– eshte njesia e bazes tatimore qe e percakton lidhshmerin dhe mbi te cilatzbatohet norma tatimore.
17. Norma tatimore
– paraqet shumen e tatimit e cila paguhet ne njesi tatimore.
18. Tarifa tatimore
– eshte nje pasqyre sistematike e bazave tatimore dhe e normave gjegjesetatimore me ndihmen e se ciles llogaritet obligimi tatimor.
19. Emri I tatimit
– ne parim duhet te permbaj karakteristikat themellore te atij institucionitatimor p.sh. tatimi mbi vleren e shtuar, tatimi mbi te ardhurat etj.
20.Bordi public
– mund te definohet si shum e mjeteve monetare te huazuara, te cilat shteti u a ka borxh kreditorve te ti ne nje moment te caktuar.Borxhi publik korrespodon me deficit bugjetor, prandaj dhe definohet si kumolativ I deficiteve bugjetor te kaluara
21. Deficiti bugjeetor dallon nga borgji public
- deficiti bugjetor eshte proves (rrjedh),kurse borgji public eshte gjendje.
22. Bruto borgji publik 
– ne nje moment te caktuar paraqet borgjin qe shteti ja ka bankesqendrore,agjensive shtetrore ,fondeve socjale ,investitorve privat,dhe institucioneve te ndryshmefinanciare.
23. Neto borgji-
neto borgji publik paraqet kredi per shtetin ne kuptim te vertet te fjales.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Salih Xhaferi liked this
Lulezim Hoxha liked this
Mustaf Murina liked this
Fisnik Haxhaj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->