Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mot So Luu Y Khi Giai Phuong Trinh Luong Giac - Nguyen Tat Thu

Mot So Luu Y Khi Giai Phuong Trinh Luong Giac - Nguyen Tat Thu

Ratings:
(0)
|Views: 3,484|Likes:
Published by pklpy

More info:

Published by: pklpy on Oct 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
Chuyên d
ề lượng giác
Nguy
ễn Tất Thu
 Nguy
ễn Tất Thu
Trường THPT L
ê H
ồng Phong
 
M
ỘT SỐ LƯU
Ý KHI GI
ẢI PHƯƠNG TR 
ÌNH
LƯỢNG GIÁC
 
Trong các kí thì chúng ta th
ường bắt gặp các phương tr 
 ình l
ượng giác v
à nh
ững b
ài
 phương tr 
 ình l
ượng giác này đ
ã gây không ít khó kh
ăn đối
v
ới nhiều em học học sinh, có
l
ẽ lí do m
à các em h
ọc sinh thường lo sợ 
khi gi
ải các phương tr 
 ình l
ượng giác l
à có nhi
ều
công th
ức biến đổi lượng giác n
ên không bi
ết sử dụng công thức nào để biến đổi phương
trình
đ
ã cho. Trong chuyên
đề này tôi xin trao đổi một chút kinh nghiệm nho nhỏ với các
em h
ọc sinh đang học lớp 11,12
và nh
ững em đang ngày đêm ôn tập để hướng tới k 
 ì thi
ĐH năm tới.
 
Trước hết th
 ì các b
ạn cần nắm được những phương tr 
 ình l
ượng giác thường gặp. Trong
nh
ững phương tr 
 ình này tôi xin bàn v
ới các bạn
m
ột chút về phương tr 
 ình
đẳng cấp đối
v
ới sin v
à cos.V
ới lí
do: v
ề dạng n
ày SGK ch
ỉ tr 
 ình bày cho chúng ta ph
ương tr 
 ình
đẳng cấp bậc hai m
àtrong các kì thi ta v
ẫn thấy xuất hiện những phương tr 
 ình
đẳng cấp bậc ba hay cao hơn.
Minh ch
ứng là đề thi khối B
– 2008“Gi
ải phương tr 
 ình :
3322
3.3.
sin x cos x sinxcos x sin xcosx
(
 ĐH 
Kh
ối B
 – 2008
).”
Trước hết ta nhớ lại khái niệm biểu thức
(;)
 f x y
g
ọi là đẳng cấp bậc k nếu
(;)(;)
 f tx ty t f x y
.T
ừ đây ta có thể định nghĩa được phương tr 
 ình
đẳng cấp bậc k đối với phương tr 
 ình ch
ứasin và cos là phương tr 
 ình có d
ạng
(,)0
 f sinx cosx
trong đó:
 (.,.)(;)
 f t sinx t cosx t f sinx cosx
 
Ví d
:
44223
35100
sin x cos x sin xcos x sin xcosx
là phương tr 
 ình
đẳng cấp bậc bốn .
 
Tuy nhiên ta xét phương tr 
 ình :
33
sin x cos x sinx cosx
m
ới nh
 ìn ta th
ấy đây không
ph
ải là phương tr 
 ình
đẳng cấp, những các bạn lưu
ý
22
1
sin x cos x
nên ta có th
vi
ết lại phương tr 
 ình
đ
ã cho nh
ư sau:
3322
()()
sin x cos x sinx cosx sin x cos x
, d
ễ thấy phương tr 
 ình này là ph
ương tr 
 ình
đẳng cấp bậc 3. Do vậy với phương tr 
 ình l
ượng giác th
 ìta có th
ể định ng
h
 ĩa lại khái niệm phương tr 
 ình
đẳng cấp như sau:
 
“Là phương tr 
 ình có d
ạng
(,)0
 f sinx cosx
trong đó luỹ thừa của sinx v
à cosx cùng ch
ẵn
ho
ặc c
ùng l
ẻ.”
 
Cách gi
ải:
Chia hai v
ế phương tr 
 ình cho
0
cos x
(k là s
ố mũ cao nhất) ta được phương tr 
 ình m
ột h
àm s
ố l
à tanx .Ví d
ụ: Giảii các phuong tr 
 ình sau
 
Chuyên d
ề lượng giác
Nguy
ễn Tất Thu
 Nguy
ễn Tất Thu
Trường THPT L
ê H
ồng Phong
 
1) Gi
ải b
ài thi ÐH Kh
ối B
– 2008 nêu trên2)
33
sin x cos x sinx cosx
3)
318
sinxsinx cosx
 Nh
ững phương tr 
 ình trên xin dành cho các b
ạn tự giải (v
 ì
đ
ã có ph
ương pháp giải)
.Bây gi
ờ tôi xin đi vào cách phân tích để t
 ìm l
ời giải cho loại phương tr 
 ình mà chúng ta
không ưa g
 ì m
ấy mà ta thường gọi là phương tr 
 ình l
ượng giác không mẫu mực. Không
riêng gì ph
ương tr 
 ình l
ượng giác không mẫu mực mà đối với mọi phương tr 
 ình
đại số hay
 
 phương tr 
 ình m
ũ, logarit.. để giải những phương tr 
 ình này ta ph
ải t
 ìm cách bi
ến đổi phương tr 
 ình
đ
ã có cách gi
ải v
à m
ột trong những phương pháp ta thường d
ùng là bi
ến đổi
v
ề phương tr 
 ình tích
và đưa về phương tr 
 ình ch
ỉ chứa một h
àm s
ố lượng giác.
 
Ví d
1
:Gi
ải phương tr 
 ình :
1174sin()3sin4()2
 x xsin x
  
(
Trích đề thi ĐH Khối 
 A – 2008
)V
ới b
ài toán này có l
ẽ khó khăn m
à chúng ta g
ặp phải là đó là sự xuất hiện hai cung
 32
 x
 
và cung7 4
x
 
.Các b
ạn lưu
ý là ta lu
ốn tính được giá trị đúng các giá trị lượng giác của các cung có dạng
m
 
trong đó
2,3,4,6
m
nên điều đầu ti
ên ta ngh
 ĩ tới l
à s
ử dụng công thức cộng để phá
b
ỏ hai cung đó
 Ta có:333()..222
sin x sinxcos cosxsin cosx
 
 
 Nên phương tr 
 ình
đ
ã cho1122(sincos)sincos
x x x x
 
()(2sin21)0.
sinx cosx xsinxcosx
 sincos0241sin25;288
 x xx  x x k x
    
    
 
 
Chuyên d
ề lượng giác
Nguy
ễn Tất Thu
 Nguy
ễn Tất Thu
Trường THPT L
ê H
ồng Phong
 Nh
ận xét:
* Để phá bỏ hai cung mà gây khó khăn cho chúng ta ngoài cách đ
ã nêu
ở tr 
ênta có th
ể làm theo cách khác như sau:
 
3sin()sin()2sin()cos222
 x x x x
  
.
71sin()sin2()sin()sincos4442
 x x x x x
  
.* Ta th
ấy sau khi phá bỏ hai cung
32
 x
 
và cung74
x
 
thì trong ph
ương tr 
 ình ch
ỉ c
ònl
ại một cung x duy nhất n
ên ta d
ẽ biến đổi hơn. Điều n
ày c
ũng ho
àn toàn t
ự nhi
ên thôiph
ải không
các b
ạn? Khi giải các b
ài toán toán h
ọc hay các b
ài toán trong cu
ộc sống đặc
bi
ệt l
à bài toán so sánh thì
điều chúng ta cần làm là đưa về c
ùng m
ột đơn vị hay l
à cùngm
ột dạng. Chẳng hạn tôi xin n
êu ví d
ụ đơn giản nhưng vô cùng thú vị mà tôi thường hỏi
các em h
ọc sinh l
à 5 qu
ả cam trừ 3 quả cam c
òn m
ấy quả ? v
à h
ọc sinh chỉ cười v
à tr
ả lời
ngay b
ằng hai quả. Thế tôi hỏi tiếp 5 quả cam trừ 3 quả táo bằng bao nhi
êu? Lúc này trênkhuôn m
ặt các em không c
òn nh
ững nụ cười nữa mà thay vào đó là một sự t
ò mò và cu
ối
cùng thì các em tr
ả lời l
à không tr
ừ được, dĩ nhi
ên câu h
ỏi tiếp theo l
à vì sao? Các em tr
l
ời l
à vì không cùng m
ột loại!
 Ch
ắc các em hiểu tôi muốn nói điều g
 ì r
ồi chứ ?
 V
ậy nguy
ên t
ắc thứ nhất tôi xin đưa ra cho các bạn l
à:
Đưa về c
ùng m
ột cung
.Bây gi
ờ ta vận dụng nguy
ên t
ắc n
ày vào gi
ải những phương tr 
 ình l
ượng giác có mặt trongcác đề thi của những năm gần đây nhé
 
Ví d 
ụ 2:
Gi
ải phương tr 
 ình :3210
cos x cos x cosx
(
 ĐH Khối D
 – 2006 
).
L
ời giải:
 V
ận dụng nguy
ên t
ắc tr 
ên ta s
ẽ chuyển hai cu
ng 2x và 3x v
ề cung x
Áp d
ụng công thức nhân đôi v
à nhân ba ta có:
32
4cos3cos(2cos1)cos10
PT x x x x
 
 
32
2coscos2cos10
 x x x
 

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thịt Ba Chỉ added this note
tks ạ >>>
Thịt Ba Chỉ liked this
Thao Nguyen liked this
crazycat9363 liked this
thanhnl liked this
Khanh Nguyen Trong liked this
khunglongcon2694314 liked this
gacon_628 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->