Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ZZP Barometer - Jaarrapport - "Feiten, cijfers & trends 2013/2014"

ZZP Barometer - Jaarrapport - "Feiten, cijfers & trends 2013/2014"

Ratings: (0)|Views: 27,049 |Likes:
Published by Jeroen Sakkers
Uit de ZZP Barometer, gehouden onder 631 zelfstandigen blijkt dat de gemiddelde (z)zp’er, freelancer en interim professional is gestart om positieve redenen: slechts 18,4% van hen had geen andere optie, bijvoorbeeld vanwege een ontslag. De belangrijkste motieven om te starten als zelfstandige zijn achtereenvolgens zelfstandigheid ofwel onafhankelijkheid (41,8%), meer vrijheid (60,9%), meer flexibiliteit (56,6%) hiërarchie of eigen baas zijn (41,8%) en meer verdienen ofwel loon naar werken (24,6%). Een deel van de zelfstandigen geeft aan het ondernemerschap als enige mogelijke bron van inkomsten te zien – een reden waar geen algemene conclusie uit te trekken valt.
Uit de ZZP Barometer, gehouden onder 631 zelfstandigen blijkt dat de gemiddelde (z)zp’er, freelancer en interim professional is gestart om positieve redenen: slechts 18,4% van hen had geen andere optie, bijvoorbeeld vanwege een ontslag. De belangrijkste motieven om te starten als zelfstandige zijn achtereenvolgens zelfstandigheid ofwel onafhankelijkheid (41,8%), meer vrijheid (60,9%), meer flexibiliteit (56,6%) hiërarchie of eigen baas zijn (41,8%) en meer verdienen ofwel loon naar werken (24,6%). Een deel van de zelfstandigen geeft aan het ondernemerschap als enige mogelijke bron van inkomsten te zien – een reden waar geen algemene conclusie uit te trekken valt.

More info:

Published by: Jeroen Sakkers on Feb 10, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/25/2014

 
 
 
 Februari 2014 ZZP Barometer © 2010-2014 Pagina 2 van 32
 
 
 Februari 2014 ZZP Barometer © 2010-2014 Pagina 3 van 32
 
"#$%&'(%)*+,-
 
!""#$""#%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""
"
'()(*+,+)-.(,+)/(--0)*
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
#
12+,(#(33"#- 45+0-+)6 7089+#. : -#+)%. ;<=>?;<=@A
"#$%&' &( )*(+(,*-.& /.+((*(%
!!!!!!"!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
$
0+(1 2) (22$3++45
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%"
6&7'72#8&(9 :&$7*;) &( &,2(2<*&
!!!!"!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
%$
0&7(%&'+..&(9 2<3&'= 8*(1' &( '+7*&)
!!!!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
%&
'(#B-C+0%+#. +) +D3+#-. (() 2+- $""#%E
>?/&7'*('&7@*&8 <&' A#4* B*'1#(+%+ C>?+,'D
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
''
 >?/&7'*('&7@*&8 <&' E*&.1 F#*1<+(1 CG+1'G.&?D
!!!!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!"""!
'(
>?/&7'*('&7@*&8 <&' B+7'*;( H&((&4+</ C*4827$33/&7I(.D
!!!!!!!!!!!!!!!"
"#
 >?/&7'*('&7@*&8 <&' J&11&. ;7I @+( K./L&( CMNOP'+))*(%D
!!!!!"""""""""""""""""""""""""""""!"
'$
>?/&7'*('&7@*&8 <&' Q27&(3 @+( R22. CES3+4&.*;4D
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
')
 >?/&7'*('&7@*&8 <&' T+( 07++*;&@&.$ CU/$7+,L'&(I(.D
!!!!!"""""""""""""""""""""""""""""""""!"
'&
>?/&7'*('&7@*&8 <&' B+7*'+ $& "2($' CS(*)27,&D
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
(*
 >?/&7'*('&7@*&8 <&' F#%2OT+( V#'1 CW*/,2(2<XD
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(%
 >?/&7'*('&7@*&8 <&' Q&2 0*'1 CWWH E&$&7.+($D
!!!!!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!"""!"
('

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->