Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140210

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140210

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Published by: Civitas Europica Centralis on Feb 10, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

 
Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában
 Approaching regions in East-Central Europe
KK
ISEBBSÉGIISEBBSÉGI
 SS
AJTÓFÓKUSZAJTÓFÓKUSZ
2014.
FEBRUÁR
 10.,
HÉTFŐ
B
OÉR
 K
RISZTINA
 
VárhatóVárható
 – Az anyanyelv nemzetközi napján,
&'BR()R
 *+ , *-
ÉN
 
a Kisebbségi Jogvédő Intézet, a Nemzetpolitikai Kutatintézet és a !agya"o"szágon élő Nemzetiségek Jogainak #édelmét $llát %iztos&elyettes kon'e"en(iát sze"vez )*elvidék+ma
MagyarországMagyarország
 -
 A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) várja a kormány javaslatait a vasárnap meghozothatározatára
. / mondta
Heisler András
, a !azsi&isz elnöke a sze"vezet "endk0v1li közgy2léseután ta"tott sajttájékoztatn vasá"nap, %udapesten+ Közölte3 a 45 igen és 6 nem szavazattal, 7ta"tzkodás mellett el'ogadott &atá"ozattal le&etőséget adtak a ko"mánynak a "eagálás"a, adokumentumot pedig 8gy 'ogalmazták meg, &ogy a ko"mány 9
viszonylag nagy szaadság!okkal t"djon javaslatot tenni
9, emiatt b0znak abban, &ogy a ko"mány a kon'liktusokat megsz1nteti+ A&atá"ozatban / amelyet
Heisler András
 'elolvasott a sajt képviselőinek / ké"ték !agya"o"szágminiszte"elnökét, áll0tsa le a :zabadság té""e te"vezett német megszállási emlékm2 'eláll0tását,áll0tsa le a jzse'vá"osi :o"sok ;áza/p"ojektet és 9
közéleti#szakmai megnyilván"lásai miatt 
9váltsa le a #e"itas kutatintézet élé"ől
Szakály Sándort
+
Heisler András
 ké"dés"e válaszolvaelmondta3 a !azsi&isz évente o"szágsze"te <7 &elyen emlékezik meg a &olokauszt má"t0"jai"l,ezt az idén is megteszik, e""e a költségvetés1kben megvan a 'edezet+ ;a nem veszik igénybe a=ivil lyázati Alap mogasait, akko" az ezen 'el1li oktatási, illetve megemlékező p"og"amjaik egy "észe elma"ad&at+ Annak a meggyőződésének adott &angot, &ogy a &azai és anemzetközi zsidságtl 'o""ásokat kapnak a kieső összegek ptlásá"a )!?I
 – Jelen kö"1lmények között a !azsi&isz nem vesz"észt az emlékév ko"mányzati p"og"amjaiban )Nsz
 )Nsz
 – A Nemzeti #álasztási %izottság )N#%8jabb &á"om pá"tot vett nyilvánta"tásba, 0gy &atvan"a nőtt azon sze"vezetek száma, amelyek indul&atnak az áp"ilis 5/i választáson )Nsz
 – A bukott miniszte"elnök elkezdte kite"0teni aká"tyáit+ %aloldali &atalmi &a"( áll&at az e &eti események &átte"ében )!N@
-
  A szeml1ben szere8l6 cikkek nag" r1sze a c7mre kattint#a meg3elenik , az /TI!7rek!ez tartoz% linkek eg"es esetekben csak a :::.mti.!4 oldalon el#1gzett eg"szer; 1s ing"enes regisztr$ci% 4t$n fognak m;k0dni
K
IS'BBSÉ<I
 S
 A=T>&>K(SZ
?i#itas '4ro8ica ?entralis ?'?
 ---C B4da8estD Szent81teri. 4. -+..
 
*+-+*-+.
 
 – Nemzeti jelkép megsé"tése ésga"ázdaság miatt indul&at ellen1k eljá"ás )!N@
 – Az elm8lt években s8lyos válsággal k1zdő délio"sgokban az á"ak (sökkenése, vagyis a dezin'lá(i jelent&et ko(zatot a vetkezőidőszakban, de !agya"o"szágon annak ellené"e, &ogy évtizedes mélypont"a (sökkent azin'lá(i, nem ta"tanak de'lá(itl a =o'a(e szaké"tői+ A B> vá"&at – sze"int1k C,< százalékos – növekedését kedvező 'olyamatként é"tékelik )!N@
 A &a"on t8l élő magya" állampol"o"egiszt"á(ijá"l és a levélben val szavazás le&etőségé"ől é"deklődnek a legtöbben a Nemzeti#álasztási I"oda )N#I központi választási in'o"má(is szolgálatánál )#I:D, naponta több mint'élszáz választpolgá" ke"esi meg tele'onon vagy e/mailben a szolgálatot, többen, mint ako"ábbi választások előtt )!N@
 $l'ogad&atatlannak ta"tja a !azsi&isz a ko"mányemlékezetpolitikáját /
Orbán Viktornak 
 kell válaszokat adni )Nszv
 9
 $lyen %egyenl&tlen !eltételekkel% '* ótanem voltak országgy+lési választások 
9 )Nszv
 9
 ,z azalkotás szimól"m- az érzéketlenségé. történelemhamis/tásé. az emeri méltóság semmievételéé. a széls&jooldali szavazatokért !olytatott nyers politikai k0zdelemé
9 )Nszv
$o%án!a$o%án!a
 
 –
Remus Pricopie
 "omán oktatási miniszte" sze"int nem sz1ntetik meg a sz1kségesnél kevesebbdiákkal m2tanoszlyokat a székely'öldi ;a"gita és Koszna megyében, &a azátsze"vezést nem övezi konszenzus )!?I
 
Traian Basescu
 "ománállam'ő kijelentette, nem nt&et a
Tőkés ászl!na
 adományozott Eománia =sillagaé"dem"end visszavonásá"l mindaddig, am0g az 1gy a b0"ságon van )!?I
 – %elépett a
Traian Basescu
 elnök támogati által lét"e&ozott Népi !ozgalom Alap0tványba
"mil Boc
 volt"omán miniszte"elnök, Kolozsvá" polgá"meste"e )!?I
 – -
 Ha valóan !ontosnak tekintj0k az oktatást. akkor azállamnak az oktatás igényeihez mért !inansz/rozást kellene iztos/tania. és ne a gazdaságimegközel/tés határozza meg a rendszer m+ködését 
. – szögezte le
Burus#Sikl!di
 
Botond
, aEomániai !agya" >edaggusok :zövetgének elnöke szombaton a sze"vezet:epsiszentgyö"gyön ta"tott elnöki ndo"gy2lését vetően+ A munka1lés témája aszakoktatás volt, de te"0ték"e ke"1ltek a szaktá"(a utbbi időben &ozott megszo"0t intézkedéseiis );á"omszék
 – azdag p"io"itáslistával vág neki az E!B:D az 8j pa"lamenti évadnak, te"veik között talál&atak általános, egész o"szágot é"intő elképzelések ésspe(iális, a magya"ság szempontjábl 'ontos javaslatok );á"omszék
 
Remus Pricopie
 oktatási miniszte" sze"intnem sz1ntetik meg a sz1kségesnél kevesebb diákkal m2tanosztályokat ;a"gita ésKovászna megyében, &a az átsze"vezést nem övezi konszenzus )K"nika
 – Négy 8j miniszte"t jelöltek a buka"esti ko"mánybaa "omán libe"álisok+ A jelöltek ko"ábban meg1"esedett miniszte"i posztokat töltenek be, vagyolyan kobbi miniszte"ek &elyé"e ke"1lnek, akiket leváltottak, me"t teljes0tnyökkel
K
IS'BBSÉ<I
 S
 A=T>&>K(SZ
?i#itas '4ro8ica ?entralis ?'?
 ---C B4da8estD Szent81teri. 4. -+..
 
*+-+*-+.
*
 
elégedetlenek voltak+ Az 8j bel1gyminiszte" és miniszte"elnök/&elyettes
$laus %o&annis
, Nagyszeben német nemzetiség2 polgá"meste"e lesz )kép1nkön, aki 6FFG/ben miniszte"elnök/ jelölt volt+ H a januá" végén lemondott
Radu Stroe
 &elyét 'oglalja el a bel1gyi tá"(a élén)K"nika
 – %á" össze'é"&etetlensége 'eloldása kap(sánny "dés g tiszzatlan ma"adt a "on koal0(iban
$laus %o&annis
 leendőko"mányzati tisztsége kö"1l, Nagyszeben polgá"meste"e vá"&atan &ama"osan átve&eti a bel1gyminiszté"ium i"ány0tását+ $záltal a német politikus lesz az első bel1gyminiszte" Eomániában, aki valamelyik nemzeti kisebbség so"aibl ke"1l ki+ A jelentős ko"mányzatitapasztalattal b0"E!B:D elisme"i3 a bel1gyi, k1l1gyi és delmi tá"(a olyan -
ta"
9miniszté"iumnak szám0t, amely élé"e nem 'ogadtak el magya"t a "omán pa"tne"ek )K"nika
 'olta lapunknak
'áté András e(ente
 E!B:D/esképviselő a buka"esti média &étvégi áll0tását, misze"int számá"a kedvezőtlen 0télet sz1letett aleg'elsőbb b0"ságon az @"szágos *edd&etetlenségi gynökség )ANI által kezdeményezett pe"ben, és emiatt elvesz0t&eti mandátumát )K"nika
 -
 ,gyre 1sökken az emerek izalma 2omániáan a ankok iránt3 A pénzintézeteknél már 1sak a politikai pártok és a m"nkáltatók népszer+tleneek 
. – de"1l ki az IN:=@> leg'"issebb 'elmé"éséből, amely sze"int tovább"a istö"etlen a lakosság bizalma a &adse"egben és az egy&ázban )!aszol+"o
 A ko"mányt okolta va"napKolozs"on az államEonia s(&engeni (satlakozása miatt+
Traian B)sescu
 a Népi!ozgalom Alap0tvány által sze"vezett politikai vita'"umon vett "észt a kin(ses vá"osban)!aszol+"o
 – A "omániaiak 7< százaléka &agyná elvégleg az o"szágot, de"1lt ki a Baedalus közvélemény/kutat intézet 'elmé"éséből, amelyet ama"osvasa"&ely+in'o idézett )!aszol+"o
 – A ny0lt vita témája a jogállam volt+ A Népi !ozgalom >á"t : ellenes politikai1zeneteket 'ogalmazott meg,
B)sescu
 a jogállam ő"ének sze"epében d0szelgett )?"ansindeL
 – A politolgus sze"int a"omániai választk több mint 'ele jobbközép i"ányultság8nak vallja magát+ Az ő szavazataié"tve"seng&et a >B és a >!> )?"ansindeL
Szer-!aSzer-!a
 – :ze"biát az ala(sony életsz0nvonal és a magasmunkanélk1liségi "áta miatt &asonl tá"sadalmi "obbanás 'enyegeti )Nszv
 – Az önko"mányzatok mulasztása miatt nem tudják ki'izetni a számlákat )!agya" :z
 -
 A szavazatok 45 százalékát kapja a Szer Haladó 6árt a szeriai parlamenti választásokon
. – véli a pá"t koal0(is pa"tne"e,
Velimir *li+
 )>annon E?#
K
IS'BBSÉ<I
 S
 A=T>&>K(SZ
?i#itas '4ro8ica ?entralis ?'?
 ---C B4da8estD Szent81teri. 4. -+..
 
*+-+*-+.
F

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->