Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aplicarea impozitului pe venit sub formă de royalty

Aplicarea impozitului pe venit sub formă de royalty

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by Ana Șaranuț

More info:

Published by: Ana Șaranuț on Feb 10, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/10/2014

pdf

text

original

 
Privind aplicarea impozitului pe venit sub formă de royalty (redevenţă)Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 14!"#$%& din 1$.#4.'#1'nspectoratul Fiscal Principal de Stat
Ministerul Finanţelor, în scopul aplicării corecte a legislaţiei fiscale privind impozitul pe venit, pentru cunoştinţă şi călăuză în activitatea cotidiană comunică următoarele.
. ispoziţii introductive.
Începînd cu 13.01.01, conform
art.12 pct.1)
din
Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 
, în redacţia
, ro!alt! "redevenţă# constituie venit care include plăţi de orice natură primite în calitate de compensaţie pentru utilizarea ori concesionarea oricărui drept de autor şi$sau a drepturilor cone%e, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau &enzi pentru televiziune sau radiodifuziune, pentru utilizarea ori concesionarea oricărui &revet de invenţie, em&lemă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori concesionarea utila'ului industrial, comercial sau ştiinţific, a informaţiei referitoare la e%perienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
. *ratamentul fiscal privind plăţile efectuate sub formă de royaltv (redevenţe) către nerezidenţi.
(otrivit
art.4 alin.(1)
 din
Codul fiscal 
, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care )epu&lica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.*stfel, în cazul în care +onvenţiile "*cordurile# pentru evitarea du&lei impuneri înceiate de )epu&lica Moldova cu alte -tate/ definesc noţiunea de ro!alt! "redevenţă# întro altă formulă, se va aplica noţiunea respectivă din +onvenţie "*cord#/ sta&ilesc alte cote ale impozitului pe venitul o&ţinut din ro!alt! "redevenţe# de către nerezidenţi, se vor aplica cotele impozitului din +onvenţie "*cord#.2otodată, potrivit prevederilor
art.79
3
 din
Codul fiscal 
/ pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale înceiate de )epu&lica Moldova cu alte state se utilizează +omentariile la Modelul +onvenţiei pentru evitarea du&lei impuneri al rganizaţiei pentru +ooperare şi 4ezvoltare 5conomică "+45# "alin."1##/ pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are o&ligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data acitării venitului, un certificat de rezidenţă eli&erat de autoritatea competentă din statul său de reşedinţă "alin."##.4e asemenea,
, recomandă utilizarea
 în activitatea desfăşurată de organele fiscale şi contri&ua&ili la interpretarea şi soluţionarea pro&lemelor de natură fiscală legate de aplicarea prevederilor +onvenţiilor "*cordurilor# pentru evitarea du&lei impuneri înceiate de )epu&lica Moldova cu alte -tate.
. *ipul +i re,ularitatea plăţilor efectuate sub formă de royalty (redevenţă).
Formula nouă a noţiunii de ro!alt! "redevenţă# prevede modificarea tipurilor şi regularităţii plăţilor efectuate su& formă de ro!alt! "redevenţă#, prin introducerea perioadei de acitare a 6oricăror plăţi regulate sau unice6 în scim&ul 6mai multor plăţi regulate6.*stfel, noţiunea de ro!alt! "redevenţă# constituie venit care include plăţi de orice natură regulate sau unice.
 
-. *ratamentul fiscal privind venitul care include plăţi de orice natură primite n calitate de compensaţie pentru utilizarea ori concesionarea produsului soft.
+onform
 paragr.13.1 al art.12
 din
, plăţile făcute pentru aciziţionarea unor drepturi parţiale legate de dreptul de autor "fără ca cele care fac transferul să înstrăineze în totalitate drepturile de autor# vor reprezenta ro!alt! în cazul în care compensaţia este primită  pentru acordarea drepturilor de a utiliza programul întro manieră care, fără o astfel de licenţă, ar constitui o încălcare a dreptului de autor. 5%emple ale unor astfel de aran'amente includ licenţele de reproducere şi distri&uţie către pu&lic a produselor soft care încorporează programul pentru care e%istă un drept de autor sau de modificare şi de prezentare pu&lică a programului. În aceste circumstanţe, plăţile sînt făcute pentru concesionarea dreptului de autor în cadrul programului "de e%emplu, e%ploatarea drepturilor care în alte situaţii ar constitui numai atri&uţia deţinătorului dreptului de autor#.7a fel, conform
 paragr.14 al art.12
 din
, drepturile do&îndite în legătură cu dreptul de autor care sînt limitate la acelea necesare pentru a permite utilizatorului să folosească programul, reprezintă tranzacţii o&işnuite de aciziţionare a unei copii a programului. 4repturile transferate în aceste cazuri sînt specifice naturii programelor de calculator. 5le permit utilizatorului să copieze programul, de e%emplu în memoria calculatorului utilizatorului sau în scopul arivării. )espectiv, drepturile în legătură cu aceste acte de copiere, care doar permit folosirea efectivă a programului de către utilizator, nu ar tre&ui să fie luate în considerare în analiza caracterului tranzacţiei în scopuri fiscale. (lăţile efectuate în cadrul acestor tipuri de tranzacţii ar tre&ui să fie tratate ca fiind venituri comerciale în conformitate cu prevederile
art.7 
 6(rofiturile din activitatea de întreprinzător6 din
, dar nu ca venituri o&ţinute su& formă de ro!alt! "redevenţă#, urmînd a fi aplicate regulile de impozitare a profiturilor agenţilor economici.*stfel, în cazul tranzacţiilor care implică transferul de produse soft, calificarea plăţilor efectuate su& formă de ro!alt! "redevenţă# ce urmează a fi acitate de către utilizator &eneficiarului plăţilor respective va depinde de natura drepturilor transferate, urmînd în acest sens să se analizeze minuţios caracterul tranzacţiei privind determinarea corectă a regimului fiscal privind impozitul pe "1# venitul o&ţinut su& formă de ro!alt! "redevenţă# sau "# venitul o&ţinut din desfăşurarea activităţii de întreprinzător "pargr.1. din +omentariile la
art.12
 din
 "versiunea 010##.În acest conte%t, specificăm cele mai frecvente cazuri în care plăţile nu se consideră ro!alt! "redevenţă# şi reies din +omentariile la
art.12
 din
 "versiunea 010#/ remuneraţia în &ani sau în natură acitată pentru aciziţiile de produs soft destinate e%clusiv operării acestuia, fără alte modificări decît cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestui produs soft "de e%emplu, programe de conta&ilitate, programe de calculator, sisteme operaţionale, pacete grafice, aplicaţii de oficiu, &aze de date# "
 pargr.14
#/ remuneraţia în &ani sau în natură acitată de intermediarii distri&uitori ai unui produs soft în &aza unui contract care acordă dreptul de a distri&ui unele e%emplare de aceste produse soft, fără a avea dreptul de reproducere a acestora "
 pargr.14.4
#/ remuneraţia în &ani sau în natură acitată pentru drepturile de utilizare a serviciilor prestate de către operatorii de reţea "de e%emplu, internetul, telefonia, televiziunea prin ca&lu# "
 pargr.9.1, pargr.9.2
 şi
 pargr.9.3
#/ remuneraţia în &ani sau în natură acitată pentru aciziţia în întregime a drepturilor de autor "
 pargr.8.2
#/ plăţile periodice "ratele de leasing# acitate în cadrul contractului de leasing naţional sau internaţional "
 pargr.9
 din +omentariile la art.1#. *cest caz se e%tinde şi pentru utila'ul industrial, comercial sau ştiinţific  prevăzut la compartimentul 8 din prezentul +omunicat.
-. *ratamentul fiscal privind venitul care include plăţi de orice natură primite n calitate de compensaţii pentru utilizarea ori concesionarea utila/ului industrial0 comercial sau +tiinţific.
 
În cazul transmiterii în posesie şi$sau în folosinţă "locaţiune, arendă, uzufruct# a utila'ului industrial, comercial sau ştiinţific, plata respectivă se va califica ca plată su& formă de ro!alt! "redevenţă# în cazul în care aceasta se va efectua pentru utilizarea o&iectelor de proprietate intelectuală în cadrul relaţiilor contractuale ce nu pot fi calificate drept locaţiune, uzufruct, arendă.2otodată, potrivit prevederilor art.90
1
 alin."3# din +odul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin."1# din aceiaşi lege reţin un impozit în mărime de 10: din veniturile o&ţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi$sau folosinţă "locaţiune, arendă, uzufruct# a proprietăţii mo&iliare şi imo&iliare, cu e%cepţia arendei terenurilor agricole.
-. Particularităţile calculării0 reţinerii0 acitării +i raportării impozitului pe venitul sub formă de royalty (redevenţe).
(otrivit prevederilor
Codului fiscal 
/ venitul su& formă de ro!alt! "redevenţă# reprezintă sursă de venit impoza&ilă şi respectiv se include în venitul  &rut al contri&ua&ilului "
art. 18 lit.h)
#/ venitul su& formă de ro!alt! ale persoanelor fizice  cetăţeni în vîrstă de ;0 de ani şi mai mult reprezintă sursă de venit neimpoza&ile "
art.20 lit.z )
#/ venituri ale nerezidenţilor o&ţinute în )epu&lica Moldova se consideră ro!alt! o&ţinute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în )epu&lica Moldova, dacă aceste ro!alt! sunt celtuieli ale reprezentanţei permanente "
art.71 lit.j)
#/ veniturile persoanelor 'uridice nerezidente, specificate la art.<1, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în )epu&lica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91, fără drepturi la deduceri, cu e%cepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de desciderea şi gestionarea conturilor corespondente ale  &ăncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor "
art.73 alin.(1)
#/ fiecare plătitor de do&înzi în folosul persoanelor fizice, cu e%cepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti "de fermier#, şi ro!alt! "cu e%cepţia plăţilor efectuate către nerezidenţi# este o&ligat să reţină din fiecare do&îndă şi ro!alt! şi să acite ca parte a impozitului o sumă egală cu 1=: din plată "
art.89 alin.(1)
#/ persoanele specificate la art.90 reţin şi acită un impozit în mărime de 1: din plăţile direcţionate spre acitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.<1 "
art.91 alin.(1) liniuţa unu
#.*stfel, la efectuarea plăţilor su& formă de ro!alt! "redevenţă# în folosulagenţilor economici şi persoanelor fizice  cetăţeni rezidenţi ai )epu&licii Moldova  se va reţine impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 1=: persoanelor fizice  cetăţeni în vîrstă de ;0 de ani şi mai mult  nu se va reţine impozitul pe venit la sursa de  platăagenţilor economici şi persoanelor fizice  cetăţeni nerezidenţi ai )epu&licii Moldova  se va reţine impozitul  pe venit la sursa de plată în mărime de 1:.(otrivit prevederilor
art.92
 din
Codul fiscal 
/ impozitul pe venit reţinut conform
art.89 alin.(1)
şi
art.91 alin.(1)
 se acită la &uget de către persoana care a efectuat reţinerea în termen de o lună de la înceierea lunii în care au fost efectuate plăţile "
alin.(1)
#/ darea de seamă fiscală privind veniturile acitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată "
# se prezintă de către plătitorii veniturilor organului fiscal teritorial în termen de o lună de la înceierea lunii în care au fost efectuate plăţile "
alin.(2)
#

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->