Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RANCANGAN TAHUNAN TINGKATAN 5

RANCANGAN TAHUNAN TINGKATAN 5

Ratings: (0)|Views: 184|Likes:
Published by alhadith1
Umat manusia sekarang ini berada di tepi jurang kehancuran. Keadaan ini
bukanlah berpunca dari ancaman maut yang sedang tergantung di atas ubunubunnya.
Ancaman maut itu adalah satu gejala penyakit sahaja dan bukanlah ia
penyakit itu sendiri. Sebenarnya punca utama dari keadaan.ini ialah: bengkrap dan
melesetnya umat manusia itu di bidang “nilai” yang menjadi pelindung hidupnya.
Hal ini terlalu menonjol di negara-negara blok Barat yang sememangnya sudah
tidak punya apa pun “Nilai” yang dapat diberinya kepada umat manusia; malah
tidak punya satu apa pun yang dapat memberi ketenangan hatinya sendiri, untuk
merasa perlu hidup lebih lama lagi; setelah sistem “demokrasi” nampaknya
berakhir dengan kegagalan dan kebengkrapan, sebab ternyata ia sudah mulai
meniru - dengan secara beransur-ansur - dari sistem negara-negara blok Timur,
khususnya di bidang ekonomi, dengan memakai nama sosialisme!
Demikian juga halnya di negara-negara blok Timur itu sendiri. Teori-teori
yang bercorak kolektif, terutamanya Marxisme yang telah berhasil menarik
perhatian sebahagian besar umat manusia di negara-negara blok Timur itu - dan
malah di negara-negara blok Barat juga - dengan sifatnya sebagai suatu isme yang
memakai cap akidah juga telah mulai mundur teratur sekali dari segi ‘teori’ hingga
hampirlah sekarang ini lingkungannya terbatas di dalam soal-soal ‘sistem
kenegaraan’ sahaja dan sudah menyeleweng begitu jauh dari dasar isme yang asal
dasar-dasar pokok yang pada umumnya bertentangan dengan fitrah umat manusia
dan tidak mungkin berkembang kecuali di dalam masyarakat yang mundur, atau
pun masyarakat yang begitu lama menderita di bawah tekanan sistem pemerintahan
diktator. Hatta di dalam masyarakat seperti itu sendiri pun - telah mulai nampak
kegagalan di bidang benda dan ekonomi; iaitu bidang yang paling dibanggakan
oleh sistem itu sendiri. Lihat sahaja Russia, negara model dari sistem kolektif itu,
telah mulai diancam bahaya kebuluran yang hampir sama dengan keadaan di
zaman Tzar dahulu; hingga negara itu telah terpaksa mengimpot gandum dan
bahan-bahan makanan serta menjual emas simpanannya untuk membeli bahan
makanan itu. Ini berpunca daripada kegagalan sistem pertanian kolektif dan sistem
ekonomi yang bertentangan dengan fitrah umat manusia.
Oleh itu, maka umat manusia mestilah diberikan pimpinan baru!
Sesungguhnya peranan pimpinan manusia barat ke atas umat manusia ini
telah hampir tamat. Ini bukanlah kerana tamaddun Barat itu telah bengkerap dan
dari segi benda atau telah lemah dari segi ekonomi dan kekuatan tentera tetapi
sebenarnya kerana sistem Barat itu telah tamat tempohnya sebab ia tidak lagi
mempunyai stock “nilai” yang melayakkan dia memegang pimpinan.
Umat manusia sekarang ini berada di tepi jurang kehancuran. Keadaan ini
bukanlah berpunca dari ancaman maut yang sedang tergantung di atas ubunubunnya.
Ancaman maut itu adalah satu gejala penyakit sahaja dan bukanlah ia
penyakit itu sendiri. Sebenarnya punca utama dari keadaan.ini ialah: bengkrap dan
melesetnya umat manusia itu di bidang “nilai” yang menjadi pelindung hidupnya.
Hal ini terlalu menonjol di negara-negara blok Barat yang sememangnya sudah
tidak punya apa pun “Nilai” yang dapat diberinya kepada umat manusia; malah
tidak punya satu apa pun yang dapat memberi ketenangan hatinya sendiri, untuk
merasa perlu hidup lebih lama lagi; setelah sistem “demokrasi” nampaknya
berakhir dengan kegagalan dan kebengkrapan, sebab ternyata ia sudah mulai
meniru - dengan secara beransur-ansur - dari sistem negara-negara blok Timur,
khususnya di bidang ekonomi, dengan memakai nama sosialisme!
Demikian juga halnya di negara-negara blok Timur itu sendiri. Teori-teori
yang bercorak kolektif, terutamanya Marxisme yang telah berhasil menarik
perhatian sebahagian besar umat manusia di negara-negara blok Timur itu - dan
malah di negara-negara blok Barat juga - dengan sifatnya sebagai suatu isme yang
memakai cap akidah juga telah mulai mundur teratur sekali dari segi ‘teori’ hingga
hampirlah sekarang ini lingkungannya terbatas di dalam soal-soal ‘sistem
kenegaraan’ sahaja dan sudah menyeleweng begitu jauh dari dasar isme yang asal
dasar-dasar pokok yang pada umumnya bertentangan dengan fitrah umat manusia
dan tidak mungkin berkembang kecuali di dalam masyarakat yang mundur, atau
pun masyarakat yang begitu lama menderita di bawah tekanan sistem pemerintahan
diktator. Hatta di dalam masyarakat seperti itu sendiri pun - telah mulai nampak
kegagalan di bidang benda dan ekonomi; iaitu bidang yang paling dibanggakan
oleh sistem itu sendiri. Lihat sahaja Russia, negara model dari sistem kolektif itu,
telah mulai diancam bahaya kebuluran yang hampir sama dengan keadaan di
zaman Tzar dahulu; hingga negara itu telah terpaksa mengimpot gandum dan
bahan-bahan makanan serta menjual emas simpanannya untuk membeli bahan
makanan itu. Ini berpunca daripada kegagalan sistem pertanian kolektif dan sistem
ekonomi yang bertentangan dengan fitrah umat manusia.
Oleh itu, maka umat manusia mestilah diberikan pimpinan baru!
Sesungguhnya peranan pimpinan manusia barat ke atas umat manusia ini
telah hampir tamat. Ini bukanlah kerana tamaddun Barat itu telah bengkerap dan
dari segi benda atau telah lemah dari segi ekonomi dan kekuatan tentera tetapi
sebenarnya kerana sistem Barat itu telah tamat tempohnya sebab ia tidak lagi
mempunyai stock “nilai” yang melayakkan dia memegang pimpinan.

More info:

Published by: alhadith1 on Feb 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2012

pdf

text

original

 
 
1
א
5
 
ìšÌîß
 
ŠuýjàÏ@ΆîiŠuýjàÏ@Ýî•byíaŠuýjàÓ@å½bÌÏ@åË…b@
11
@
ñëýmæaõŠÔÛaZòíaZ
15
-
1
ñ‰ìòiìnÛaN@oÏa…@†í‰ìßZ
1
N
„bj¾òía
٢
LÞìni@åË…@ìnämŠm@†í죊i
،
âìØy
bbiõæ
iòÜà Ï† aõa‰@âìØy@Lñ‰ì@ÞëL@@ @âìØy
ﻒﻗﻭ
æa…aLõa†ni
ﺢﺗﺍﻮﻓ
@‰ìÛa@
2
N
LÝîmŠm@L†íì£@@åË…@„bj¾@@@@@@Šíë†mæa…
ﺢﻴﺼﻓ
@
3
N
ﻦﻜﻔﻗﻮﻣ
bbiõæ
a‰b@åË…Z@@
ﻒﻗﻭ
Lâ‹ü
ﻒﻗﻭ
Lâbm
ﻒﻗﻭ
@@@@@Œöbuæa…
ﻒﻗﻭ
|îjÓN@
Z
ð‰bšy
@âýg@ÑîäíŠÏ
aìÔn×@æa…@åãb¹d×
õ
†Ð×@æa
baìÌÏõæ
æaìçbnÌÏ@ìàÜÇ
îÛaì׊i@åÏë†îè×
 
1
N
äÏŠiï@å×놠Nð…N@
2
N
æaõŠÔÛaO
æõbbi
êìnãì‰…†Ï@
3
N
ë‰ì™OïNð…I
CD
HOaåàÓN
4
N
bbi@pìØía@†í‰ìß
õ
@@æ@
5
N
ë‰ì™N@
6
N
ïÔÜm
ﺔﻬﻓﺎﺸﻣ
N@
i
N
åÌbÏŠiN@
ii
N
aìn×…@åË…@åÛìÐßì׊i
õ
ð†í‰ìßIkîÔãNH@
2
@
ñ†îÔÇZæb¹a@òjmŠßN@
1
N
òjmŠß@Ñîãì×@å×bmbrß
٢
æb¹aæa…æa…@éj·Ši@æb¹a@òjmŠß@ÝîÛ…@Ήì׊iI
ﻔﻧﻷﺍﻝﺎ 
Z
2
Hð@L
٢
a‰b@æa…@sãb¹a@éj·Ši@Íí@Ήëa
٢
sä×ì×ýßN
2
N
Læb¹a@òjmŠß@Òbîn@åØía‰ìèÌßkj
٢
Ήì׊i@æa…@éj·Ši@æb¹aL
1
N
åÌ‚äîiŠÏOæb¹a@òjmŠßN@
2
N
åÛìÐßì×@åÌ‚äîiŠÏZ
i
N
Ñnm@Íí@æb¹a@
ii
N
Íí@æb¹a@LòØöýß@a‰bÏ@æb¹a@éj·Ši@bînä@
iii
N
Þì‰@æa…@ã@a‰bÏ@æb¹aL@æb¹a@Ήì׊i@bînä@Íí
 
 
2
ìšÌîß
 
ŠuýjàÏ@ΆîiŠuýjàÏ@Ýî•byíaŠuýjàÓ@å½bÌÏ@åË…b@
bj×
õ
æa…@éj·Ši@æb¹a@åÔíåÓë‰ìj×
٢
åˉì׊i@æb¹aΉëd@Ò…bçŠm@
3
N
å×@åØía‰bärß
٢
éj·Ši@Íí@æb¹aa‰b׊Ï@Låˉì׊i@Íí@æb¹a@æa…
٢
æb¹a@åØÜİj¾@ÍíN@Z
ð‰
ﺎﻀﺣ
@@âýg@ÑîäíŠÏ@
@
aìÔn×@æa…@åãb¹d×
õ
†Ð×@æa
Þ‰ìß@æa…@bía…ìi@åçìmëd×
baìÌÏ
õ
æaìçbnÌÏ@ìàÜÇ@æ@
iv
N
¹aΉëa@æb 
ﻖﺳﺎﻓ
LÍí@æb¹aæa…@éj·Ši@ð…bu@éîÛìiΉì׊i@
v
N
Ήëa@æb¹a
ﻦﻣﺆﻣ
Ííßåˉü@æa…@énäíŠÏ@å×ì×ý @æb¹a@LaÕÛìm…@ÍiI…ë…ŠßHMΉëa@æb¹a
ﻖﻓﺎﻨﻣ
N@
3
N
åÌ‚äîiŠÏZ׊Ïa‰
٢
åØÜİj¾@Ííæb¹aN@
4
N
ﻮﻴﻟﻮﻓ
 
ﻮﻛﻮﺑ
ðëbu@Za‰bÏ@é–îÓÞì‰êì×ìm@æa…
٢
âýg@
5
N
åíaìŠi@Íí@ìí†íú@åÌíbmN@
6
N
åìßë‰N
3
@
ñ†îÔÇZæb¹a@oØÌîmN
1
N
å×bmbrß
Ñîãì×æb¹a@oØÌîm@æb¹a@oØÌîm@´™bèi@æa…a‰b@LáÜß@Ήëd
٢
ÖìnãëaΉëd@æb¹a@åØnØÌîmN
2
N
oØÌîm@Òbîn@´mŠÌÏ@åØÜväßð@Læb¹a
٢
a……@…aŠi@Íí@Ήëaæb¹a@oØÌîm@ÒbînN@
3
N
oØÌîm@a‰bnãa@åÌí†äiŠÏ
٢
æb¹aN@Z
ð‰bšy
@âýg@ÑîäíŠÏ
æa…@åãb¹d×
aìÔn×õæ
a@†Ð×
îÛaì׊i@åÏë†îè×
 
1
N
åËŠäÏOåÌ‚äîiŠÏZÑîãì× æb¹a@oØÌîm@´™bèi@æa…N@
2
N
扆ía@mŠ×Za‰b
٢
oØÌîmæb¹aN
3
N
æ½buŠ×åÌ‚äîiŠÏ@æa…
ðõbäÌß
a‰b
٢
åØnØÌîmŠÐ¾ÝîÛ…@å׊a…Ši@æb¹a
٢
æaõŠÔÛaN
4
N
ﻡﻭﺭﻮﻓ
@oØÌîm
٢
æb¹aN@
5
N
åØÐØÌÜßî@ða‰bäÕà ðŠí…N@
 
 
3
ìšÌîß
 
ŠuýjàÏ@ΆîiŠuýjàÏ@Ýî•byíaŠuýjàÓ@å½bÌÏ@åË…b@
4
@
ïÜàÇZ@ÐÜ@õbÇ…ñý•N@
ﻆﻔﻟ
õbÇ…Z
ﹶﺍﹶﻤ ﺪ ِِﺭﺏﹶﻠﻌﻟﺍﻤ ﻴ ﻦ ﺣﻤ ﺪ ﺷ
 
ﺍﻛﺎ ﹺﺮ ﻦﻳ، ﻭﺼﻟﺍﹸﺓﻼ ﻭﺴﻟﺍﹶﻼ ﻡﻋﹶﻠ ﻰ ﹶﺃﺷﺮ ﻑﺍَﻷﻧﹺﺒ ﻴ ِﺀﺎ  ﻭﹾﻟﺍﻤ ﺮ ﺳﻠ ﲔ ﻭﻋﹶﻠ ﻟﺁ 
 
ﻰ ﻪ ﻭﹶﺍﺻﺤ ﹺﺑﺎ ﻪ  ﹶﺃﺟﻤ ﻌ ﻴ ﻦ 
. 
1
N
åj¹a@†×@†Ï‰…@õbÇ…@„bj¾N@
2
N
ÍÛëaŠi@„bj¾MÍÛëaN@
3
N
îÛìäß
ÅÐÛ
õbÇ…N@
4
N
ÏõbÇ…@æaìuìm@åËŠä N
2
 
1
@
 ía@ò 
ﻦﻤﻬﻔﻛ
Zòía
6
ñ‰ìòiìnÛaN@
1
N
å×bmbrß
ﻮﺼﻘﻣ
òíaa‰b‚êë‰ìÜrßL…ì–ÔßZòàÜ× ´×Š’½aåíbßa…ŠÏ@Ñîãì×@LN@
2
N
áÜß@laìvËìšÌm@åØÜväßåíbßa…ŠÏ@ÐÜïšîma@LêìÇ…ŠiN@
3
N
éØÌÛ@åØËŠäß
٢
Öìnãëaß´ßbvä @a@oàÈã
Šië‰ìmå a… Ήëd@åÏë†îè×
4
N
bj×@æa…@åÌînäÐ×@åØÜväß
õ
åÔíbi@åäíü@ð¾
õ
å×ìi@†Ð×@ÕíLâýgåËŠÐÏ@å×@æa… æŠubÌÏ@Låíbßa…ŠÏ
٢
òíaN@Z
ð‰
ﺎﻀﺣ
@@âýg@ÑîäíŠÏ@@
aìÔn×@æa…@åãb¹d×
õ
a@†Ð×@æ
baìÌÏ
õ
æaìçbnÌÏ@ìàÜÇ@æ
åäçbmŠÏ@åmaìÔ×@@
1
N
bi
õ
æòía
6
N
@
2
N
åËŠäÏ…ì–Ôßòíaæa… ýİ•a
٢
Z@@@
3
N
éäßdß@LÚ‰bvna@L´×Š’ß@
4
N
åÛìÐßì×@åÌ‚äîiŠÏZ@
i
N
ð
٢
êìdžäÏN
ii
N
æa…@ïšîma
ÙîäØîm
êìÇ…ŠiN
iii
N
êìÇ…@æ‰bbN
iv
N
êìÇ…@æ…bi@åãaŠÏN
v
N
l…a
٢
a…@åíbßa…ŠÏåËŠÐÏN@
5
N
´ub×
b×bnìÏŠÏõæ
ﻒﻟﺆﻣ
٢
Ýä׊mN@
6
N
êìÇ…@oìÐ×@åmëüZu³i @âb™agâýáî׊Ï@LðŠšãL áî×buN@
7
N
åÌíbm
ICT
 
ZÓé–î 
٢
åËŠÐÏâýg@bîã……N
2
æa…
3
ñ…bjÇZ
1
N
àØyé 
٢
pìØîÌß@åäíìè׊Ï
1
N
LbîîÜß@o׉b’ß@åäíìè׊Ï

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->