Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SUKATAN PELAJARAN SEMAKAN 31 DESEMBER 2001

SUKATAN PELAJARAN SEMAKAN 31 DESEMBER 2001

Ratings:

4.63

(8)
|Views: 884 |Likes:
Published by alhadith1
Umat manusia sekarang ini berada di tepi jurang kehancuran. Keadaan ini
bukanlah berpunca dari ancaman maut yang sedang tergantung di atas ubunubunnya.
Ancaman maut itu adalah satu gejala penyakit sahaja dan bukanlah ia
penyakit itu sendiri. Sebenarnya punca utama dari keadaan.ini ialah: bengkrap dan
melesetnya umat manusia itu di bidang “nilai” yang menjadi pelindung hidupnya.
Hal ini terlalu menonjol di negara-negara blok Barat yang sememangnya sudah
tidak punya apa pun “Nilai” yang dapat diberinya kepada umat manusia; malah
tidak punya satu apa pun yang dapat memberi ketenangan hatinya sendiri, untuk
merasa perlu hidup lebih lama lagi; setelah sistem “demokrasi” nampaknya
berakhir dengan kegagalan dan kebengkrapan, sebab ternyata ia sudah mulai
meniru - dengan secara beransur-ansur - dari sistem negara-negara blok Timur,
khususnya di bidang ekonomi, dengan memakai nama sosialisme!
Demikian juga halnya di negara-negara blok Timur itu sendiri. Teori-teori
yang bercorak kolektif, terutamanya Marxisme yang telah berhasil menarik
perhatian sebahagian besar umat manusia di negara-negara blok Timur itu - dan
malah di negara-negara blok Barat juga - dengan sifatnya sebagai suatu isme yang
memakai cap akidah juga telah mulai mundur teratur sekali dari segi ‘teori’ hingga
hampirlah sekarang ini lingkungannya terbatas di dalam soal-soal ‘sistem
kenegaraan’ sahaja dan sudah menyeleweng begitu jauh dari dasar isme yang asal
dasar-dasar pokok yang pada umumnya bertentangan dengan fitrah umat manusia
dan tidak mungkin berkembang kecuali di dalam masyarakat yang mundur, atau
pun masyarakat yang begitu lama menderita di bawah tekanan sistem pemerintahan
diktator. Hatta di dalam masyarakat seperti itu sendiri pun - telah mulai nampak
kegagalan di bidang benda dan ekonomi; iaitu bidang yang paling dibanggakan
oleh sistem itu sendiri. Lihat sahaja Russia, negara model dari sistem kolektif itu,
telah mulai diancam bahaya kebuluran yang hampir sama dengan keadaan di
zaman Tzar dahulu; hingga negara itu telah terpaksa mengimpot gandum dan
bahan-bahan makanan serta menjual emas simpanannya untuk membeli bahan
makanan itu. Ini berpunca daripada kegagalan sistem pertanian kolektif dan sistem
ekonomi yang bertentangan dengan fitrah umat manusia.
Oleh itu, maka umat manusia mestilah diberikan pimpinan baru!
Sesungguhnya peranan pimpinan manusia barat ke atas umat manusia ini
telah hampir tamat. Ini bukanlah kerana tamaddun Barat itu telah bengkerap dan
dari segi benda atau telah lemah dari segi ekonomi dan kekuatan tentera tetapi
sebenarnya kerana sistem Barat itu telah tamat tempohnya sebab ia tidak lagi
mempunyai stock “nilai” yang melayakkan dia memegang pimpinan.Petunjuk Sepanjang Jalan_____________________________________________________________________
Syed Qutb 1
SYED QUTB
PETUNJUK
SEPANJANG JALAN
Petunjuk Sepanjang Jalan_____________________________________________________________________
Syed Qutb 2
ISI KANDUNGAN
Umat manusia sekarang ini berada di tepi jurang kehancuran. Keadaan ini
bukanlah berpunca dari ancaman maut yang sedang tergantung di atas ubunubunnya.
Ancaman maut itu adalah satu gejala penyakit sahaja dan bukanlah ia
penyakit itu sendiri. Sebenarnya punca utama dari keadaan.ini ialah: bengkrap dan
melesetnya umat manusia itu di bidang “nilai” yang menjadi pelindung hidupnya.
Hal ini terlalu menonjol di negara-negara blok Barat yang sememangnya sudah
tidak punya apa pun “Nilai” yang dapat diberinya kepada umat manusia; malah
tidak punya satu apa pun yang dapat memberi ketenangan hatinya sendiri, untuk
merasa perlu hidup lebih lama lagi; setelah sistem “demokrasi” nampaknya
berakhir dengan kegagalan dan kebengkrapan, sebab ternyata ia sudah mulai
meniru - dengan secara beransur-ansur - dari sistem negara-negara blok Timur,
khususnya di bidang ekonomi, dengan memakai nama sosialisme!
Demikian juga halnya di negara-negara blok Timur itu sendiri. Teori-teori
yang bercorak kolektif, terutamanya Marxisme yang telah berhasil menarik
perhatian sebahagian besar umat manusia di negara-negara blok Timur itu - dan
malah di negara-negara blok Barat juga - dengan sifatnya sebagai suatu isme yang
memakai cap akidah juga telah mulai mundur teratur sekali dari segi ‘teori’ hingga
hampirlah sekarang ini lingkungannya terbatas di dalam soal-soal ‘sistem
kenegaraan’ sahaja dan sudah menyeleweng begitu jauh dari dasar isme yang asal
dasar-dasar pokok yang pada umumnya bertentangan dengan fitrah umat manusia
dan tidak mungkin berkembang kecuali di dalam masyarakat yang mundur, atau
pun masyarakat yang begitu lama menderita di bawah tekanan sistem pemerintahan
diktator. Hatta di dalam masyarakat seperti itu sendiri pun - telah mulai nampak
kegagalan di bidang benda dan ekonomi; iaitu bidang yang paling dibanggakan
oleh sistem itu sendiri. Lihat sahaja Russia, negara model dari sistem kolektif itu,
telah mulai diancam bahaya kebuluran yang hampir sama dengan keadaan di
zaman Tzar dahulu; hingga negara itu telah terpaksa mengimpot gandum dan
bahan-bahan makanan serta menjual emas simpanannya untuk membeli bahan
makanan itu. Ini berpunca daripada kegagalan sistem pertanian kolektif dan sistem
ekonomi yang bertentangan dengan fitrah umat manusia.
Oleh itu, maka umat manusia mestilah diberikan pimpinan baru!
Sesungguhnya peranan pimpinan manusia barat ke atas umat manusia ini
telah hampir tamat. Ini bukanlah kerana tamaddun Barat itu telah bengkerap dan
dari segi benda atau telah lemah dari segi ekonomi dan kekuatan tentera tetapi
sebenarnya kerana sistem Barat itu telah tamat tempohnya sebab ia tidak lagi
mempunyai stock “nilai” yang melayakkan dia memegang pimpinan.Petunjuk Sepanjang Jalan_____________________________________________________________________
Syed Qutb 1
SYED QUTB
PETUNJUK
SEPANJANG JALAN
Petunjuk Sepanjang Jalan_____________________________________________________________________
Syed Qutb 2
ISI KANDUNGAN

More info:

Published by: alhadith1 on Feb 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2012

pdf

text

original

 
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
PENDAHULUAN
ميحرلا نرلا ا مسب  داد دي ىع سلاو ةصلاو لا
 
جأ هبأو هلآ ىعو
 
Menyedari akan hakikat bahawa Islam itu merangkumi keseluruhan cara hidupdan amalan setiap detik bagi seorang muslim, maka Pendidikan Islammenekankan aspek ilmu, amalan dan penghayatan. Murid diberipengetahuan dan kefahaman yang mendalam serta mencukupi tentangpelbagai persoalan dan isu kehidupan yang luas bagi mencorak danmempengaruhi budaya serta cara hidup masyarakat dan umat Islam.Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam KBSM ini, hendaklah diajar dengan tulisan Jawi. Bidang-bidang pembelajaran hendaklah diolah dandisampaikan dengan berkesan melalui cara yang lebih menarik dan sentiasadikaitkan dengan pelbagai aspek ilmu dan amalan yang dapat diaplikasikandalam kehidupan secara meluas, mampu mengubah dan membangunkan dirisendiri serta masyarakat yang mempunyai daya fikir yang cemerlang,berakhlak mulia, bersefahaman, bersyukur dan bersatu padu. Pengolahanyang demikian rupa hendaknya mampu menghasilkan tamadun ummah yangtinggi serta dapat memberi sumbangan terhadap pembangunan dankesejahteraan negara.Nilai-nilai daripada mata pelajaran lain seperti Sains, Geografi, Sejarah danMatematik juga perlulah direntas supaya wujud kesepaduan daripada pelbagaiilmu yang diperolehi di sekolah menengah. Melalui pendekatan ini, cita-citauntuk melahirkan insan harmonis, seimbang dan bertaqwa akan tercapai.
MATLAMAT
 Matlamat Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan muslim yang berilmu,beriman, berketerampilan, beramal soleh, beradab dan berakhlak muliaberdasarkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai hamba dan khalifah Allah yangbertaqwa dan menyumbang kepada tamadun bangsa dan negara.11
 
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
OBJEKTIF
Setelah mempelajari Pendidikan Islam Bersepadu Sekolah Menengah muriddapat :-1.Membaca ayat-ayat terpilih daripada al-Quran dengan betul, fasih,mahir dan bertajwid, untuk memperkukuhkan minat dan amalanmembaca al-Quran.2.Menghafaz ayat-ayat al-Quran yang terpilih untuk menambah bacaandalam solat dan amalan ibadah harian.3.Memahami maksud beberapa ayat al-Quran dan Hadis yang dipelajariserta menghayati pengajarannya sebagai sumber hukum dan panduanmukmin.4.Memantap keyakinan pegangan akidah Islamiah serta menghidupkankonsep tauhid secara sedar dalam keseluruhan amalan dan menjadibenteng keagamaan.5.Memperkukuh dan mempertingkat amalan ibadat-ibadat Fardu ‘Ainserta memahami sumbangan Fardu Kifayah sebagai kewajipan umatIslam menyumbang kepada kemajuan hidup di dunia dan di akhirat.6.Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah nabawiyah, khulafa’al-rasyidin, dan tokoh-tokoh Islam sebagai asas pembentukan danpembangunan insan yang cinta dan menyumbang ke arahpembangunan tamadun bangsa dan negara.
7.
Berakhlak mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni sebagai tunggakbudaya bangsa yang bermaruah.8.Membaca dan menulis Jawi melalui penggunaannya dalam pengajarandan pembelajaran pendidikan Islam sebagai warisan amalan budayabangsa akan terus diperkukuhkan. 12
 
sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm
KANDUNGAN KURIKULUM
Kandungan Kurikulum Pendidikan Islam ini dibahagi kepada tiga bidangpembelajaran. Peruntukan waktu Pendidikan Islam ialah sebanyak enamwaktu (3+1+2) di peringkat sekolah menengah rendah dan empat waktu (3+1)di peringkat sekolah menengah atas. Peruntukan waktu amali solat perlu di isidengan solat berjemaah dan tazkirah yang berkaitan dengan kehendaksukatan pelajaran. Manakala peruntukan dua waktu tambahan perludigunakan untuk aktiviti-aktiviti memperkukuhkan penyampaian objektif kurikulum Pendidikan Islam.1.
Bidang Pembelajaran Tilawah al-Quran dan Hadis
Bidang Pembelajaran Tilawah al-Quran dan Hadis menumpukan perkara-perkara berikut :-1.1Membaca ayat-ayat al-Quran mengikut hukum-hukum tajwid yangbetul dan fasih.1.2Menghafaz ayat-ayat al-Quran yang terpilih mengikut hukum-hukumtajwid yang betul dan fasih.1.3Memahami pengertian dan hikmah ayat-ayat tertentu dan hadis-hadispilihan.1.4Memahami serta menghayati pengajaran al-Quran dan Hadissebagai sumber hukum.2.
Bidang Pembelajaran ‘Ulum Syar‘iyah
Bidang Pembelajaran ‘Ulum Syar‘iyah menumpukan perkara-perkaraberikut :-2.1Pemantapan akidah menerusi peneguhan Iman, pemupukan sikap,tanggungjawab pelajar sebagai manusia yang sedar dan insaf akankedudukannya terhadap Allah s.w.t diri sendiri, alam sekitar,masyarakat dan negara.2.2Penghayatan ibadah menerusi pengetahuan dan pemahamantentang peraturan dan disiplin ibadah yang telah ditentukan olehAllah s.w.t serta melakukannya.13

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Azizah Anuar liked this
pantai_841311 liked this
risz601 liked this
Aizat Zainudin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->