Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Regulament de Functionare Propriu Al Cssm

Regulament de Functionare Propriu Al Cssm

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by danixweb

More info:

Published by: danixweb on Feb 10, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

 
REGULAMENT DE FUNCTIONARE PROPRIU AL CSSM- ului SC.___________ SRL SECTIUNEA 1Organizarea c!i"e"ului #e $ecuri"a"e $i $ana"a"e %n !unca 1.
 Comitetul de securitate si sanatate în munca se constituie în cadrul societatii avand un numar de ------------------- lucratori. . Se înfiinteaza comitetul de securitate si sanatate în munca , conform deciziei  Nr -------------------din--------------- 2007,componenta acestuia fiind dupa cum urmeaza:- Presedinte - ---------------------------------------- Administrator -Secretar - ---------------------------------------Pers.desemnata ssm.-em!ru -------------------------------------- edic med muncii- em!ru - --------------------------------------"eprez.lucrat.cu atri!specifice.ssm - em!ru - --------------------------------------"eprez.lucrat.cu atri!.specifice ssm - em!ru - --------------------------------------"eprez.lucrat.cu atri!specifice .ssm  Nota: #a nevoie datele prezentate mai sus vor fi reactualizate ori de cate ori situatia o impune
&.
 Comitetul de securitate si sanatate în munca este constituit din reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, pe de o parte, si an$a%ator sau reprezentantul sau le$al si&sau reprezentantii sai în numar e$al cu cel al reprezentantilor lucratorilor si medicul de medicina muncii, pe de alta  parte.,componenta si functiile acesteia fiind conform prezentului re$ulament.
'.
#ucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie este secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca, fiind nominalizat conform deciziei prezentate mai sus.
(.
 "eprezentantii lucratorilor în comitetul de securitate si sanatate în munca vor fi alesi pe o perioada de 2 ani.
).
 'n cazul în care unul sau mai multi reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor se retra$ din comitetul de securitate si sanatate în munca, acestia vor fi înlocuiti imediat prin alti reprezentanti alesi., criteriile de selectionare fiind potrivit $radului de pre$atire si al competentei ,aspect stipulat in "() sau in "(*.
*.
.)n conformitate cu le$islatia in vi$oare pe linie de SS,reprezentantii lucratorilor în comitetele de securitate si sanatate în munca vor fi desemnati de catre lucratori dintre reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii ,dupa cum urmeaza: a+ de la 0 la 00 de lucratori - 2 reprezentanti  !+ de la 0 la 00 de lucratori - / reprezentanti c+ de la 0 la .000 de lucratori -  reprezentanti d+ de la .00 la 2.000 de lucratori -  reprezentanti e+ de la 2.00 la /.000 de lucratori - 1 reprezentanti f+ de la /.00 la .000 de lucratori - 7 reprezentanti $+ peste .000 de lucratori -  reprezentanti.
+.
 An$a%atorul are o!li$atia sa acorde fiecarui reprezentant al lucratorilor în comitetele de securitate si sanatate în munca timpul necesar e3ercitarii atri!utiilor specifice. 4impul alocat acestei activitati va fi considerat timp de munca si va fi de cel putin: a+ 2 ore pe luna în unitatile av5nd un efectiv de p5na la 66 de lucratori  !+  ore pe luna în unitatile av5nd un efectiv între 00 si 266 de lucratori c+ 0 ore pe luna în unitatile av5nd un efectiv între /00 si 66 de lucratori d+  ore pe luna în unitatile av5nd un efectiv între 00 si .66 de lucratori e+ 20 de ore pe luna în unitatile av5nd un efectiv de .00 de lucratori si  peste.
 
,.
 An$a%atorul sau reprezentantul sau le$al este presedintele comitetului de securitate si sanatate în munca.
.
 em!rii comitetului de securitate si sanatate în munca sunt nominalizati prin decizie scrisa a presedintelui acestuia, iar componenta comitetului va fi adusa la cunostinta tuturor lucratorilor..
1.
 #a întrunirile comitetului de securitate si sanatate în munca vor fi convocati sa participe si reprezentantii serviciului e3tern, conform contractului de prestari serviciu in domeniu SS si PS).
11
 #a întrunirile comitetului de securitate si sanatate în munca pot fi invitati sa participe inspectori de munca.,
SECTIUNEA a &-a -Func"inarea c!i"e"ului #e $ecuri"a"e $i $ana"a"e %n !unca 1&.
Comitetul de securitate si sanatate în munca isi desfasoara activitatea în !aza re$ulamentului de functionare  propriu.,inre$istrat cu nr.---------
1'.
An$a%atorul are o!li$atia sa asi$ure întrunirea comitetului de securitate si sanatate în munca cel putin o data pe trimestru si ori de c5te ori este necesar., data fiind sta!ilita de comunacord cu mem!rii CSS-ului si in concordanta cu ordinea de zi propusa.
1(.
(rdinea de zi a fiecarei întruniri este sta!ilita de catre presedinte si secretar, cu consultarea reprezentantilor lucratorilor, si este transmisa mem!rilor comitetului de securitate si sanatate în munca, inspectoratului teritorial de munca si serviciului e3tern de protectie si prevenire, cu cel putin  zile înaintea datei sta!ilite pentru întrunirea comitetului.
1).
Comitetul de securitate si sanatate în munca este le$al întrunit daca sunt prezenti cel putin %umatate plus unu din numarul mem!rilor sai.
1*.
Comitetul de securitate si sanatate în munca convine cu votul a cel putin doua treimi din numarul mem!rilor  prezenti .
SECTIUNEA a ' / a A"ri0u"iile c!i"e"ului #e $ecuri"a"e $i $ana"a"e %n !unca A. O0liga"iile re$e#in"elui 2anga3a"rului 4re5eri"are la c!i"e"ul #e $ecuri"a"e $i $ana"a"e %n !unca 1+.
Sa furnizeze comitetului de securitate si sanatate în munca toate informatiile ssm necesare, pentru ca mem!rii acestuia sa îsi poata da avizul în cunostinta de cauza.
1,
 Sa asi$ure întrunirea comitetului de securitate si sanatate în munca cel putin o data pe trimestru si ori de c5te ori este necesar.
1
.Sta!ileste impreuna cu secretarul ordinea de zi a fiecarei întruniri, cu consultarea reprezentantilor lucratorilor, ordine de zi ,care va fi transmisa mem!rilor comitetului de securitate si sanatate în munca, inspectoratului teritorial de munca cat si reprezentantilor serviciului e3tern de protectie si prevenire, cu cel putin  zile înaintea datei sta!ilite  pentru întrunirea comitetului.
&.
 Sa verifice daca CSS ul este le$al intrunit , daca sunt prezenti cel putin %umatate plus unu din numarul mem!rilor sai.
&1.
 Sa conduca activitatile prezentate in ordinea de zi, sa ve$8eze la respectarea  procedurilor sta!ilite, iar pentru luarea deciziilor comitetul de securitate si sanatate în munca sa convina cu votul a cel putin doua treimi din numarul mem!rilor prezenti.
&&.
)n calitate de an$a%ator sa prezinte, cel putin o data pe an, comitetului de securitate si sanatate în munca un raport scris care va cuprinde situatia securitatii si sanatatii în munca, actiunile care au fost întreprinse si eficienta acestora în anul înc8eiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor realiza în anul urmator. "aportul prezentat va fiavizat de mem!rii comitetului de securitate si sanatate în munca,si se va transmite )4-ul
&'.
Sa comunice comitetului de securitate si sanatate în munca punctul sau de vedere sau, daca este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului e3tern de prevenire si protectie, asupra pl5n$erilor lucratorilor privind conditiile de munca si modul în care serviciul e3tern de prevenire si protectie îsi îndeplineste atri!utiile.
&(.
 Sa informeze comitetul de securitate si sanatate în munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate, masurile de prevenire si protectie at5t la nivel de unitate, c5t si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru, masurile de prim a%utor, de prevenire si stin$ere a incendiilor si evacuare a lucratorilor ,precum si de salvare a !unurilor societatii.
 
&).
 Sa supuna analizei comitetului de securitate si sanatate în munca si sa apro!e documentatia referitoare la caracteristicile ec8ipamentelor de munca, ale ec8ipamentelor de protectie colectiva si individuala, în vederea selectionarii ec8ipamentelor optime.,aprovizionariisi distri!uirii acestora functie de o!iectivele sta!ilite, prin politica mana$eriala a societatii.
&*.
 Analizeaza, urmareste si realizeaza activitatile stipulate in atri!utiile sta!ilite pentru mem!rii CSS  ului.
&+.
 Coordoneaza, indruma si controleaza activitatea secretarului, indeplinirea indatoririlor de catre acesta.
&,.
'n cazul în care presedintele 9an$a%atorul+ nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate si sanatate în munca, conform atri!utiilor sale, tre!uie sa motiveze decizia sa în fata comitetului. otivatia va fi consemnata în  procesul-ver!al.
6. O0liga"iile $ecre"arului c!i"e"ului #e $ecuri"a"e $i $ana"a"e %n !unca re5eri"are la CSSM&.
Sa furnizeze comitetului de securitate si sanatate în munca toate informatiile necesare, pentru ca mem!rii acestuia sa îsi poata desfasura activitatea in conditii optime.
'.
Sa sta!ileasca impreuna cu presedintele , ordinea de zi a fiecarei întruniri, cu consultarea reprezentantilor lucratorilor, ordine de zi ,care va fi transmisa mem!rilor comitetului de securitate si sanatate în munca, inspectoratului teritorial de munca cat si reprezentantilor serviciului e3tern de protectie si prevenire, cu cel putin  zile înaintea datei sta!ilite pentru întrunirea comitetului.
'1
 Convoaca în scris mem!rii comitetului cu cel putin  zile înainte de data întrunirii, indic5nd locul, data si ora sta!iliteSa verifice daca CSS ul este le$al intrunit , daca sunt prezenti cel putin %umatate plus unu din numarul mem!rilor sai.
'&
 rmareste ca "AP("4# ANA# prezentat de presedinte, comitetului de securitate si sanatate în munca  privind situatia securitatii si sanatatii în munca, actiunile care au fost întreprinse si eficienta acestora în anul înc8eiat,  precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor realiza în anul urmator,sa fie avizat de mem!rii comitetului de securitate si sanatate în munca.
''.
 )nformeaza pe presedinte ca "AP("4# ANA#. avizat de mem!rii comitetului de securitate si sanatate în munca este pre$atit si a fost transmis în termen de 0 zile, inspectoratului teritorial de munca. , o copie a procesului-ver!al înc8eiat.
'(.
#a fiecare întrunire ,înc8eie un proces-ver!al care va fi semnat de catre toti mem!rii comitetului. /. #a terminarea sedintelor CSS , va informa toti conducatorii locurilor de munca si lucratorii societatii afisand la loc vizi!il copii ale procesului-ver!al înc8eiat. /1. )ndeplineste si alte atri!utii corespunzatoare functiei.
C. O0liga"iile !e#icului #e !e#icina !uncii re5eri"are la CSSM
Suprave$8erea sanatatii
'+.
Sa asi$ure suprave$8erea corespunzatoare a sanatatii lucratorilor în functie de riscurile privind securitatea si sanatatea în munca potrivit re$lementarilor le$ale., înc5t fiecare lucrator sa poata !eneficia de suprave$8erea sanatatii la intervale re$ulate.
',.
 Prezentarea de rapoarte potrivit cerintelor;; <otar5re nr. / din &0&2007=, cu privire la suprave$8erea sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate, pentru prevenirea îm!olnavirii lucratorilor cu !oli  profesionale cauzate de a$enti nocivi c8imici, fizici, fizico-c8imici sau sau !iolo$ici, caracteristici locului de munca,  precum si a suprasolicitarii diferitelor or$ane sau sisteme ale or$anismului în procesul de munca.
'.
Coopereaza cu an$a%atorul societatii pentru asi$urarea fondurilor si conditiilor efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru suprave$8erea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati în nici un fel în costurile aferente suprave$8erii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.
(.
Prezinta informari punctuale privind masurile de protectie sociala pentru salariatele $ravide si mame, lauze sau care alapteaza, tineri, persoane cu diza!ilitati, cu raporturi de munca sau raporturi de serviciu cu an$a%atorul societatii..>. (!li$atiile mem!rilor 9reprezentantilor lucratorilor cu atri!utii specificessm. +referitoare la CSS
(1.
Analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate în munca si planul de prevenire si protectie, conform re$ulamentului intern sau re$ulamentului de or$anizare si functionare
(&.
 rmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea mi%loacelor necesare realizarii  prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al îm!unatatirii conditiilor de munca

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->