Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cac Yeu to Anh Huong Den He Thong Truyen Dan So

Cac Yeu to Anh Huong Den He Thong Truyen Dan So

Ratings: (0)|Views: 126|Likes:
Published by lientam1201

More info:

Published by: lientam1201 on Oct 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn
C¸c yÕu tè ¶nh h
− 
ëng tíi hÖ thèng truyÒn dÉn sè.
 
 Sinh viªn: L
− 
¬ng Xu©n Tr
− 
êng_Bïi Xu©n Th
− 
êng  Líp : K40§VT
1
 Môc lôc
PhÇn 1: tæng quan vÒ hÖ thèng th«ng tin sè…………………...3
1. LÞch sö ph¸t triÓn vµ c¸c yªu cÇu trong t
− 
¬ng lai ……….………………..32. C¸c ®Æc tÝnh cña truyÒn dÉn sè…………………………………..………..63. S¬ ®å khèi cña mét hÖ thèng th«ng tin sè………………….…….……….8
PhÇn 2: C¸c yÕu tè ¶nh h
−  
ëng Tíi hÖ thèng truyÒndÉn sè………………….……...……………………………………11
1.
 
C¸c yÕu tè ¶nh h
− 
ëng tíi qu¸ tr×nh truyÒn dÉn sç……………………….111.1. Xuyªn nhiÔu gi÷a c¸c dÊu (ISI:
 InterSymbol Interfrence
)…………..12
 
1.2 MÐo tÝn hiÖu………………………………………………………….131.2.1 MÐo tuyÕn tÝnh……………………….………………………...131.2.2 MÐo phi tuyÕn……………………….…………………………171.3. Fading……………………………………………………………….231.4
nh h
− 
ëng cña sai lÖch pha sãng mang vµ sai lÖch tÝn hiÖu ®ång hå.291.4.1.
nh h
− 
ëng cña sai lÖch pha sãng mang………………………29
 
1.4.2.
nh h
− 
ëng cña sai lÖch tÝn hiÖu ®ång hå……………………..311.5. Can nhiÔu vµ c¸c t¸c ®éng kh¸c cña ®
− 
êng truyÒn…………...……..341.5.1. Can nhiÔu vµ c¸c nguån nhiÔu………………….……………..341.5.2. T¸c ®éng kh¸c cña ®
− 
êng truyÒn……………………………...35
PhÇn 3: m« pháng b»ng phÇn mÒm ASTRAS……………………….36
 
http://www.ebook.edu.vn
C¸c yÕu tè ¶nh h
− 
ëng tíi hÖ thèng truyÒn dÉn sè.
 
 Sinh viªn: L
− 
¬ng Xu©n Tr
− 
êng_Bïi Xu©n Th
− 
êng  Líp : K40§VT
2
 
Lêi nãi ®Çu
C¸c hÖ thèng th«ng tin sè hiÖn nay ®ang ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ trªn toµn thÕ giíi vµ ®· thay thÕ hÇu hÕt c¸c hÖ thèng th«ng tin
analog 
.
ë
n
− 
íc ta, cã thÓ nãir»ng hiÖn nay gÇn nh
− 
tÊt c¶ c¸c hÖ thèng chuyÓn m¹ch vµ truyÒn dÉn cña ngµnhb
− 
u ®iÖn ®Òu ®· ®
− 
îc sè ho¸. Mét hÖ thèng th«ng tin sè cã tèt hay kh«ng, ph¶idùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ kh¨ n¨ng truyÒn dÉn cña nã. Khi truyÒn dÉn mµ ®¶mb¶o ®
− 
îc tÝnh an toµn, tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin vµ ph¶i ®¶m b¶o tèc ®étruyÒn tin, th× míi ®em l¹i hiÖu qu¶ vµ tinh kh¶ dông cao.V× vËy môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu c¸c yÕu tè ¶nh h
− 
ëng tíi hÖ thèngtruyÒn dÉn th«ng tin sè. Kh¶o s¸t nh÷ng yÕu tè nµy, mµ qua ®ã t×m ra c¸ch kh¾cphôc vµ ®¶m b¶o cho hÖ thèng th«ng tin sè ho¹t ®éng tèt.§Ó cã tÝnh thuyÕt phôc cao, ®Ò tµi sö dông gãi ch
− 
¬ng tr×nh ASTRAS ®Ó m«pháng chÊt l
− 
îng cña hÖ thèng th«ng tin sè.Sau mét thêi gian ®
− 
îc sù h
− 
íng dÉn tËn t×nh cña c«
:
§o
μ
n Thanh H¶i
m«n §iÖn tö ViÔn th«ng, ®ång thêi vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë líp ,th«ng qua b¹n bÌ vµ tµi liÖu tham kh¶o ®Õn nay ®å ¸n nµy ®· hoµn thµnh.Do vÊn ®Ò nghiªn cøu cßn réng vµ b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn trong ®Òtµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt hoÆc thiÕu chÝnh x¸c. RÊt mong nhËn ®
− 
îcsù ®ãng gãp cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi thùc sù cã chÊt l
− 
îngh¬n.Chóng em rÊt c¶m ¬n tíi c«:
§oµn Thanh H¶i 
bé m«n §iÖn tö viÔn th«ng,®· gi¶ng d¹y vµ h
− 
íng dÉn chóng em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
 
Sinh viªn:
 L
− 
¬ng Xu©n Tr
− 
êng_Bïi Xu©n Th
− 
êng 
 
 
http://www.ebook.edu.vn
C¸c yÕu tè ¶nh h
− 
ëng tíi hÖ thèng truyÒn dÉn sè.
 
 Sinh viªn: L
− 
¬ng Xu©n Tr
− 
êng_Bïi Xu©n Th
− 
êng  Líp : K40§VT
3
phÇn 1: Tæng quan vÒhÖ thèng th«ng tin sè
1. LÞch sö ph¸t triÓn v
μ
c¸c yªu cÇu trong t
− 
¬ng lai .
T
Ýn hiÖu lµ d¹ng hiÓn thÞ th«ng tin ®
− 
îc dïng ®Ó chuyÓn th«ng tin tõ n¬inµy( ng
− 
êi göi ) sang n¬i kh¸c ( nguêi nhËn ). BÊt cø tÝn hiÖu nµo ng
− 
êi göimuèn g
− 
Ø ®i th× ng
− 
êi nhËn ph¶i hiÓu ®
− 
îc néi dung th«ng tin chøa trong nã.TruyÒn th«ng lµ sù truyÒn ®¹t hoÆc trao dæi th«ng tin. ViÔn th«ng lµtruyÒn th«ng tin trªn mét kho¶ng c¸ch xa mµ kh«ng cÇn cã sù trî gióp cña conng
− 
êi .Trong suèt lÞch sö ph¸t triÓn cña loµi ng
− 
ßi viÖc ph¸t minh ra ng«n ng÷ lµcuéc c¸ch m¹ng truyÒn th«ng lín nhÊt. Sau ®ã Ýt l©u viÖc ph¸t minh ra tÝn hiÖu b»nglöa cã kh¶ n¨ng truyÒn ®¹t th«ng tin cã hiÖu qu¶ vµ nhanh chãng ®Õn vïng xa.- Cuéc ph¸t minh lín n÷a lµ con ng
− 
êi biÕt ®
− 
îc lµm thÕ nµo ®Ó nghi l¹isuy nghÜ vµ t
− 
t
− 
ëng cña m×nh b»ng c¸ch dïng ch÷ viÕt. Víi kh¶ n¨ng nµy conng
− 
êi cã thÓ truyÒn th«ng tin mµ kh«ng bÞ giíi h¹n bëi kh«ng gian vµ thêi gian.§ång thêi viÖc ph¸t minh nµy ®· ®
− 
a ra c¸c dÞch vô ®
− 
a th
− 
vµ ®iÖn b¸o.- N¨m 1820, Georgo Ohm ®· ®
− 
a ra c«ng thøc ph
− 
¬ng tr×nh to¸n häc ®Ógi¶i thÝch c¸c tÝn hiªu ®iÖn ch¹y qua mét d©y dÉn rÊt thµnh c«ng.- N¨m 1830, Michall Faraday ®· t×m ra ®Þnh luËt dÉn ®iÖn tõ tr
− 
êng.- N¨m 1850, ®¹i sè Boolean cña George Boolers ®· t¹o ra nÒn mãng chol«gic häc vµ ph¸t triÓn c¸c r¬-le ®iÖn sau nµy phôc vô trong c¸c chuyÓn m¹ch sè.- N¨m 1870 James Clerk Maxwell ®· ®
− 
a ra häc thuyÕt ®iÖn tõ tr
− 
êngb»ng c¸c c«ng thøc to¸n häc.Tæng ®µi ®iÖn tho¹i ®Çu tiªn ®
− 
îc thiÕt lËp ®©u tiªn n¨m 1876 ngay sau khiAlexander Graham Bell ph¸t minh ra ®iÖn tho¹i 5 n¨m sau. Bell b¾t ®Çu dÞchvôgäi ®iÖn tho¹i ®
− 
êng dµi gi÷a New York vµ Chicago vµ Guglieno Mareconicña Italia ®· b¾t ®Çu ®Æt mét tr¹m ph¸t sãng v« tuyÕn ®Ó ph¸t c¸c tÝn hiÖu ®iÖntÝn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->