Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
154Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Školski geografski leksikon

Školski geografski leksikon

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 43,046|Likes:
Published by Abdullah Arifović

More info:

Published by: Abdullah Arifović on Oct 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2014

pdf

text

original

 
 1
ŠKOLSKI GEOGRAFSKILEKSIKON
 
Dr. sc. ZORAN CURI
Ć
BOŽICA CURI
Ć
, prof.
 
 Nakladnik:
HRVATSKO GEOGRAFSKO DRUŠTVO
 Posebna izdanja, svezak 14
Urednik:
Dr. sc. ZLATKO PEPEONIK, red. prof.
 
 Recenzenti:
 
Dr. sc. MATE MATAS, docent
 
Dr. sc. IVO NEJAŠMI
Ć
, izv. prof.
 
Dr. sc. TOMISLAV ŠEGOTA, red. prof.
 
Crteži:
IVICA RENDULI
Ć
, prof.
 
 Lektura:
JURE KARAKAŠ, prof.
 
 Korektura:
BOŽICA CURI
Ć
, prof.
 
Grafi
č 
ki urednik:
Dr.
sc.
ZORAN CURI
Ć
, docent
 
Slog, prijelom i tisak:
HEROINA, Zagreb
 Zagreb, 1999.
 
 
 2
A
ABISAL
- prostor dubokomorskog dna na dubiniizme
đ
u 3 000 i 7000 metara, obuhva
ć
a54,7 % dna svjetskog mora.
ABISALNA RAVNICA -
zaravnjenodubokomorsko dno s vrlo malim nagibima.
ABLACIJA
- 1. kopnjenje i isparivanje leda; 2. proces nestajanja leda.
ABRAZIJA
- razaraju
ć
e djelovanje morskih i jezerskih valova na obalama.
ABRAZIJSKA (OBALNA) RAVAN -
abrazijski reljefni oblik nastao taloženjem usitnjenestjenovite gra
đ
e razorene udaranjem valova. Najve
ć
e abrazijske ravni su morski pli
ć
aci (šelf).
ABRAZIJSKA PE
Ć
INA
 – udubina(potkapina) u stjenovitoj obali, oblikovanadjelovanjem valova, a u vapnencima i korozijommorske ili jezerske vode.ADA - rije
č
ni otok nastao akumulacijom rije
č
nogmaterijala u koritu.
ADAPTACIJA
- 1. proces prilago
đ
avanja promijenjenim uvjetima okoline; 2. preure
đ
enjenekog prostora za svrsishodnije korištenje.
ADVEKCIJA
- vodoravno kretanje zrakaizme
đ
u pojedinih dijelova Zemlje. Vodoravnaizmjena topline izme
đ
u pojedinih dijelova Zemljezove se advekcija topline. Pojavu advekcijesusre
ć
emo i kod vodene pare u atmosferi.
AERACIJA
- prozra
č
ivanje, dovo
đ
enjeatmosferskog zraka (npr. u vodu radi pro
č
ć
avanja;oranjem se umjetno prozra
č
uje tlo).
AEROFOTOGRAMETRIJA
 – metodakorištenja posebnih zra
č
nih snimaka za izradu planova i geografskih karata. To je istovremenona
č
in odre
đ
ivanja visine.
AEROPOLUTANTI
- skupni naziv zaone
č
ć
iva
č
e atmosfere; visoke koncentracije plinovai
č
estica koje remete
ć
i prirodne procese ugrožavajuživot na Zemlji.
AEROSOL
-
č
estice teku
ć
e ili krute tvari raspršene uatmosferi; uglavnom one
č
ć
ujuzrak.
AFEL
- najudaljenija to
č
ka od Sunca na stazi nekog planeta. Zemlja prolazi kroz afel po
č
etkom srpnja.
AGLOMERACIJA
- gradska regija koju
č
inisredišnji (mati
č
ni) grad sa svojomurbaniziranom okolicom.
AGLOMERAT
- stijena nastala spajanjem (bezveziva) nezaobljenih komadi
ć
a (krša).
AGORA v. ANTI
Č
KI GRAD
 
AGRADACIJA
- oblikovanje reljefa Zemljine površine od materijala akumuliranog djelovanjemvode, vjetra i leda.
AGRAR 
- ukupnost odnosa zemlje kao posjeda i predmeta obra
đ
ivanja, ukupnost odnosa u poljodjelstvu.
AGRARNA DRŽAVA
- gospodarski nerazvijenazemlja u kojoj je poljoprivreda dominantnadjelatnost, tj. u kojoj je pretežiti dio stanovništvazaposlen u poljodjelstvu i ve
ć
i dio izvoznih prihodadaju primarne djelatnosti.
AGRARNA GUSTO
Ć
A v. GUSTO
Ć
ANASELJENOSTIAGRARNA REFORMA
- mjera državne vlastikojom se mijenjaju posjedovni odnosi i pravovlasništva nad zemljom radi odre
đ
enih socijalnih,gospodarskih ili politi
č
kih ciljeva. U užem smislu: ponovna raspodjela zemlje, osobito razdioba velikih posjeda siromašnim seljacima i bezemljašima.
AGRARNI PEJZAŽ
- krajolik koji odražava jedinstvo prirodne osnove (reljef, voda, klima ivegetacija) i stupnja okupljenosti seoskih domova izemljišnih
č
estica jednoga gospodarstva. Zbijenanaselja s raštrkanim posjedom tvore
agrarni pejzaž otvorenih polja,
a osamljena gospodarstva sokupljenim posjedom
č
ine
agrarni pejzaž ogra
đ 
enih(zatvorenih) polja.
 
Sjever. njem. nizina
 
AGRARNO (POLJOPRIVREDNO)DRUŠTVO
- gospodarski nerazvijeno društvo ukojem prevladavaju djelatnosti primarnoga sektora(poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo) s relativnovelikim brojem nekvalificiranih radnika.
AGREGAT
- op
ć
enito nešto što je složeno,sastavljeno od razli
č
itih dijelova (npr. nakupina
č
estica tla).
AGRESIVNA VODA
- voda koja sadrži slobodnukiselinu (uglji
č
nu, duši
č
nu i dr.), što joj omogu
ć
avaotapanje karbonatnih stijena.
AGROTEHNIKA
- skup tehni
č
kih mjera koje se primjenjuju pri uzgoju poljoprivrednih kultura(obradba tla, gnojidba, zaštita bilja i dr.).
AGRUMI
- skupni naziv za naran
č
e, limune,mandarine, grejp i ostalo kiselkasto vo
ć
e; plodoviroda
Citrus.
AKLIMATIZACIJA
- prilago
đ
avanje organizamaklimi nove životne sredine. U širem zna
č
enjuaklimatizacija je op
ć
enito prilago
đ
avanje novimuvjetima.
 
 3
AKROPOLA v. ANTI
Č
KI GRADAKROPOLSKO NASELJE
- okupljeno naseljeizgra
đ
eno na brežuljku, nastalo u prošlosti radi lakšeobrane.
AKTINIDIJA (KIVIKA, KIVI)
- biljka povijušakoja se uzgaja u Kaliforniji, Novom Zelandu izemljama Sredozemlja. Plod je sme
đ
e kore sa sitnimdla
č
icama, a zeleno slatko-kiselo meso ugodne jearome i bogato vitaminom C.
AKTIVNO STANOVNIŠTVO v.DJELATNO STANOVNIŠTVOAKUMULACIJA
- sabiranje, nakupljanje,gomilanje (vode, leda, denudiranog materijala...).
AKVATORIJ
- vodena površina (mora i unutarnjihvoda) s odre
đ
enom namjenom ilisvojstvom.
ALBEDO
- svojstvo odražavanja (refleksije)svjetlosti onih tijela koja sama ne svijetle, odnosnosposobnost odbijanja Sun
č
eva zra
č
enja od neke tvari.Iskazuje se omjerom izme
đ
u reflektiranog i upadnogzra
č
enja, a ovisi o vrsti površine (npr. albedo zelenog polja je 16-27 %, a snijega do 90 %).
ALGONKIJ (PROTEROZOIK)
- mla
đ
e razdoblje prekambrija koje je trajalo oko 1,93 milijarde godina(prije 2,5 milijarde do prije 570 milijuna godina).Živi svijet karakteriziraju: alge, spužve, meduze ikoralji.
ALOGENE (ALOHTONE) TEKU
Ć
ICE
- teku
ć
icekoje se vodom opskrbljuju u druga
č
ijem, razmjernovlažnijem prostoru u odnosu na suhe krajeve krozkoje teku, odnosno teku
ć
ice koje pritje
č
u iz krajevadruga
č
ijih petrografsko-geoloških obilježja (npr. pritje
č
u na krš s vododrživih stijena).
ALOHTONE TEKU
Ć
ICE – v. ALOGENE TEKU
Ć
ICEALOHTONI SEDIMENTI -
nanosi koji potje
č
u izdrugog kraja.
ALPINSKA OROGENEZA
- proces nastajanjaulan
č
anoga gorja tijekom mezozoika i kenozoika(najintenzivnija u tercijaru). Tada su nastale Alpe,Dinaridi, Apenini, Karpati, Himalaja, Ande,Stjenjak.
ALTERNATIVNA POLJOPRIVREDA
- pokretkoji teži stvaranju poljoprivrednog gospodarstvautemeljenog na gospodarsko-ekološkom jedinstvu,tj. teži proizvodnji zdrave hrane.
ALTIMETAR v. VISINOMJER ALUVIJ - v. HOLOCENALUVIJALNA NIZINA - v. NAPLAVNARAVANALUVIJALNA RAVAN v. NAPLAVNARAVAN
 
ALUVIJALNA TLA
- najmla
đ
a naplavna tla uzrije
č
ne tokove.
AMFIBIJSKA ZONA
- dio morske obale koji jeizložen djelovanju plime i oseke.
Amfidromija
- kružno rasprostiranje plimnog vala.
AMPLITUDA
- razlika izme
đ
u najviše i najniževrijednosti u kretanju neke pojave uodre
đ
enome razdoblju (npr. dnevna, mjese
č
na iligodišnja amplitudatemperatura).
ANANAS
- tropska biljka jestivih plodova sa so
č
nimaromati
č
nim mesom i listovimakoji daju
č
vrsto vlakno.
ANEKUMENA
- nenaseljeni dio Zemljine površine,obuhva
ć
a polarne krajeve, visoke planine, pustinje i velika mo
č
varna prostranstva.
 Nenaseljeni prostor Sjeverne Amerike
 
ANEMOGRAF
- ure
đ
aj za trajno bilježenje smjera i brzine vjetra.
ANEMOMETAR v. VJETROMJER 
 
ANEROID
- naprava za mjerenje tlakazraka na temelju deformacije elasti
č
ne metalnemembrane.
ANGLOAMERIKA
- sjeverni dio Amerike koji jeu prošlosti bio pod jakim kulturnim, nacionalnim i politi
č
kim utjecajem Velike Britanije. Angloamerikaobuhva
ć
a dvije države: SAD i Kanadu.
ANGLOSASI
- širi naziv za Engleze i pripadnikeonih naroda kojima preci potje
č
u iz Velike Britanije(Sjevernoamerikanci, Australci, Novozelan
đ
ani).
ANTECEDENTNA DOLINA
- udubina usje
č
ena uotpornijim stijenama, starija od uzvišenja koja jeokružuju; 1. rijeka se usijecala istom brzinom kojomsu se izdizale otpornije naslage kroz koje te
č
e; 2.rijeka se usijecala u okolišu koji je mirovao.
ANTICIKLONA
- podru
č
 je visokoga tlaka zraka odkojega se zrak vrtložno kre
ć
e prema okolnim podru
č
 jima nižeg tlaka zraka. Donosi vedro ilimaglovito, postojano vrijeme.
ANTI
Č
KI GRAD
- naselje obilježeno pravocrtnommrežom ulica i posebnim tlocrtom unutar zidina kojesu okruživale grad. Središnji dio grada bio je trg(gr 
č
.
agora,
rim.
 forum)
s vladarskim i javnim pala
č
ama. Jezgra im je obi
č
no bila na brijegu
(akropola)
 pa ih nazivamo akropolskim tipomnaselja.

Activity (154)

You've already reviewed this. Edit your review.
fernandarubi liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Zdenko Vukelić liked this
Matea Hanousek liked this
Vuk Miloš liked this
Dalia Šipek liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->