Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
fpga_ceviri

fpga_ceviri

Ratings: (0)|Views: 136|Likes:
Published by stoness

More info:

Published by: stoness on Oct 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
 
FPGA
Giri
ş
 
FPGA’ler programlanabilir komponentler(Logic bloklar) ve ba
ğ
lant
ı
lar içeren yar 
ı
iletkencihazlard
ı
r. Lojic bloklar basit lojik kap
ı
lar 
ı
n(AND, XOR) i
ş
lemlerini yerine getirmek içinprogramlanabildikleri gibi, daha karma
ş
ı
k fonksiyonlar 
ı
nda(
Ş
ifre çözücüler-decoders, basitmatematiksel fonksiyonlar) i
ş
lemlerini yerine getirebilmektedirler. Birçok FPGA ayr 
ı
ca haf 
ı
za yap
ı
s
ı
nasahiptir bunlar basit Flip-Floplar olabilece
ğ
i gibi daha bütünsel haf 
ı
za bloklar 
ı
da olabilmektedir.Sistem tasar 
ı
mc
ı
s
ı
ihtiyaç duydu
ğ
unda logic bloklar 
ı
n birbirleri ile ba
ğ
lant
ı
kurmas
ı
n
ı
 sa
ğ
layabilir. Ba
ğ
lant
ı
hiyerar 
ş
isi bu tasar 
ı
ma izin verir. FPGA’lerin- üretim sonras
ı
herhangi bir mant
ı
ksal i
ş
lemi yerine getirebilmek için- hem logic kap
ı
lar 
ı
hem de ba
ğ
lant
ı
lar 
ı
ş
teri taraf 
ı
ndanprogramlanabilmektedirler. Bu nedenle isimleri field-programmable(Saha da programlanabilir) dir.FPGA’ler genellikle benzerleri ASIC’lere(application-specific integrated circuit) göre dahayava
ş
t
ı
rlar. Ancak ASIC’ler karma
ş
ı
k tasar 
ı
mlar 
ı
n üstesinden gelemezler, ayn
ı
zamanda da daha fazlagüç tüketirler. Bunlar 
ı
n yan
ı
nda ASIC’lerin pazara giri
ş
zaman
ı
ş
ük (daha k
ı
sa geli
ş
tirme zaman
ı
),ç
ı
kan hatalar 
ı
saha da düzeltebilme ve daha az tekrarlamayan mühendislik maliyeti gibi avantajlar 
ı
 vard
ı
r. FPGA’lerin daha az esnek olan ve bir kere tasarland
ı
ktan sonra de
ğ
i
ş
tirilemeyen versiyonlar 
ı
n
ı
 sat
ı
c
ı
lar daha ucuza satabilmektedirler. Tasar 
ı
mlar standart FPGA’ler üzerinde gerçekle
ş
tirilipASIC’lere daha çok benzeyen sabit versiyonlar 
ı
na aktar 
ı
l
ı
r. FPGA’lerin di
ğ
er bir alternatifi de CPLD’ler dir(complex programmable logic devices ).
Tarihçe
FPGA’lerin tarihsel kökleri 1980’lerin ortas
ı
ndan önceki CPLD’lere dayanmaktad
ı
r. RossFreeman, Xilinx 1984 y
ı
l
ı
nda FPGA’i birlikte bulmu
ş
lard
ı
r. CPLD’ler ve FPGA’ler oldukça fazla say
ı
daprogramlanabilir lojik element içermektedirler. CPLD’in lojik kap
ı
say
ı
s
ı
birkaç binlerden on binler düzeyine kadar olabilmektedir. FPGA’ler de ise bu say
ı
on binlerden milyonlarca ya kadar ç
ı
kabilmektedir.CPLD’ler ile FPGA’ler aras
ı
ndaki ba
ş
l
ı
ca fark Mimari ile ilgilidir. Bir CPLD oldukça s
ı
n
ı
rl
ı
bir yap
ı
ya sahiptir. Bir ya da daha fazla sum of products lojik dizisi nispeten daha az say
ı
da zamanyazmac
ı
n
ı
(clock register 
ı
n
ı
) beslemektedir. Bunun sonucu daha az esnekliktir (öngörülebilir zamanlama gecikmesi ve daha yüksek oranda ba
ğ
lant
ı
oran
ı
avantaj
ı
ile birlikte). Di
ğ
er taraftan FPGAmimarisi, ba
ğ
lant
ı
konusunda bask
ı
nd
ı
r. Bu durum FPGA’leri daha esnek (dizayn aral
ı
ğ
ı
ı
s
ı
ndanuygulamas
ı
daha elveri
ş
li ) ve daha karma
ş
ı
k dizaynlara hitap eden bir hale getirmektedir.CPLD’ler ile FPGA’ler aras
ı
ndaki dikkate de
ğ
er bir ba
ş
ka fark, bir çok FPGA üst düzey gömülüfonksiyonlara (toplama,çarpma) ve gömülü haf 
ı
zalara sahiptir. Bununla ili
ş
kili olan önemli fark, birçokmodern FPGA’de bütün ya da k
ı
smi sistem yeniden konfigürasyonu ve an
ı
nda(on the fly) tasar 
ı
mde
ğ
i
ş
imi ve system yükseltmesi normal sistem operasyonunun bir parças
ı
d
ı
r. Baz
ı
FPGA’lerde parçal
ı
 yeniden konfigürasyon yap
ı
labilmektedir. Bu
ş
ekilde sistemin bir parças
ı
yeniden yap
ı
land
ı
ı
l
ı
rkendi
ğ
er k
ı
s
ı
mlar 
ı
çal
ı
ş
maya devam etmektedir.
Ça
ğ
da
ş
Geli
ş
tirmeler(Modern Developments)
Son zamanlardaki iri taneli(coarse-grained) mimari yakla
ş
ı
m, geleneksel FPGA’lerin içindekiba
ğ
lant
ı
lar 
ı
ve lojik bloklar 
ı
dahili mikroi
ş
lemciler ve ili
ş
kili çevresel ayg
ı
tlarla birle
ş
tirerek haz
ı
r bir 
 
forma getirme de (Programlanabilir bir yongadaki sistem-system on a programmable chip) bir ad
ı
mileriye götürmü
ş
tür. Bu tarz melez örnekler Xilinx Virtex-II PRO ve Virtex-4 cihazlar 
ı
nda bulunabilir. Bucihazlarda bir ya da birden fazla FPGA lojik yap
ı
s
ı
ile yerle
ş
tirilmi
ş
PowerPC i
ş
lemcileri vard
ı
r. Di
ğ
er benzeri bir cihaz, Atmel FPSLIC dir.
İ
çerisinde Atmel’in programlanabilir lojik yap
ı
s
ı
n
ı
n kombinasyonubulunan bir AVR i
ş
lemci kullan
ı
r.Bir alternatif yakla
ş
ı
m, FPGA loji
ğ
iyle gerçekle
ş
tirilmi
ş
Soft i
ş
lemci çekirdeklerinigerçekle
ş
tirmek için Hard-macro i
ş
lemcileri kullanmakt
ı
r.Önceden bahsedildi
ğ
i gibi, Birçok modern FPGA run time da tekrar programlanabilmektedir.Bu önde gelen dü
ş
ünce (Yeniden programlanabilir sistemler) CPU’lar 
ı
n kendilerini yenidenyap
ı
land
ı
rmalar 
ı
na yard
ı
m etmektedir. Mitrionics firmas
ı
na ait Mitrion Virtual Processor FPGA ilegerçekle
ş
tirilmi
ş
yeniden yap
ı
land
ı
ı
labilir soft processor bu sistemlere bir örnektir. Bu örnek run timede dinamik olarak yeniden yap
ı
land
ı
rmay
ı
desteklememektedir fakat bunun yerine kendini spesifik bir programa adapte edebilmektedir.Ek olarak, yeni FPGA olmayan mimariler ortaya ç
ı
kmaktad
ı
r. Stretch S5000 gibi, yaz
ı
l
ı
mlayap
ı
land
ı
ı
labilir mikroi
ş
lemciler melez bir yakla
ş
ı
m
ı
benimsemi
ş
lerdir. Bu yakla
ş
ı
m i
ş
lemci dizileri ileFPGA benzeri programlanabilir çekirdeklerin ayn
ı
entegre üzerinde olmas
ı
d
ı
r. Di
ğ
er cihazlar (Mathstar's Field Programmable Object Array, FPOA) haf 
ı
za dizileri (fifos, queues and ram) , sekizyönerge, dört birle
ş
ik lojik input= iki kol, durum makinesi ve katl
ı
blok. Üstün I/O sa
ğ
lay
ı
c
ı
SDRAM,LVDS(1), GPIO(2) arayüzleri. Bloklar on x onalt
ı
+ dört tag/carry bit port geometrisi ile ba
ğ
l
ı
d
ı
r. Butasar 
ı
m
ı
n programlamas
ı
zor olabilmektedir. Özellikle limit üstü abonelik data yollar 
ı
s
ı
n
ı
rlanmas
ı
(3N/S and 2 E/W) ve kaydedilmi
ş
MUX indirgemesi bloklar aras
ı
ileti
ş
imde ve zamansenkronizasyonunda kullan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Bu durum bazen ç
ı
kt
ı
ihtiyaçlar 
ı
n
ı
sa
ğ
lamak için uygulaman
ı
ntamam
ı
yla yeniden tasar 
ı
m
ı
na neden olmaktad
ı
r. Geli
ş
tirmeci manuel olarak dizayn plan
ı
n
ı
 gerçekle
ş
tirmek zorundad
ı
r. 2006’n
ı
n sonras
ı
n itibari ile yönlendirme(routing), zamanlama(timing) veyerle
ş
tirme otomasyonu development araçlar 
ı
taraf 
ı
ndan desteklenmemektedir.(1)Dü
ş
ük voltaj diferansiye sinyalleme(Low voltage differential signaling)(2) Genel amaçl
ı
Giri
ş
ı
k
ı
ş
(General Purpose Input/Output)
Soft microprocessor 
Bir çok Soft microprocessor(3) çekirde
ğ
i kapal
ı
ya da aç
ı
k kaynak kodlu olarak bulunabilir.CPU mimarisinde, gömülü çekirdek(hard core – embedded-) soft core CPU’yu daha iyi yapmaktad
ı
r.(3)Soft microprocessor’ler tamam
ı
yla lojik sentezi ile gerçekle
ş
tirilmi
ş
mikroi
ş
lemci çekirdekleridir.Programlanabilir lojik içeren farkl
ı
yar 
ı
iletkenler ile yerine getirilebilmektedir.Tan
ı
nm
ı
ş
Soft microprocessor’ler:
MicroBlaze
 
Nios IIA
ş
a
ğ
ı
da detays
ı
z örnek bir liste görülebilmektedir.Processor Developer Source code Bus support Notes Project homeTSK3000 AltiumClosed,Royalty freeWishBone32-bit RISC ModifiedHarvard architectureAltiumTSK3000TSK51x/52x AltiumClosed,Royalty freeWishBone/80C518-bit 80C51 compatible,outperforms most 80C51derivativesTSK51xTSK52xTSK80 AltiumClosed,Royalty freeZ80 bus8-bit optimized Z80instruction set compatibleTSK80MicroBlaze Xilinxavailableunder XilinxlicenseOPB, FSL, LMBXilinxMicroBlazePicoBlaze Xilinxavailableunder XilinxlicenseXilinxPicoBlazeNios, Nios II Altera closed Altera Nios IIMico32 Lattice open source LatticeMico32OpenFireVirginia TechCCM Labopen source OPB, FSLBinary compatible withthe MicroBlazeVT OpenFirePacoBlaze Pablo Bleyer open sourceCompatible with thePicoBlaze processorsPacoBlaze(3) Soft microprocessor’ler tamam
ı
yla lojik sentezi ile gerçekle
ş
tirilmi
ş
mikroi
ş
lemci çekirdekleridir.Programlanabilir lojik içeren farkl
ı
yar 
ı
iletkenler ile yerine getirilebilmektedir.
Uygulamalar(Applications)
FPGA uygulamalar 
ı
Say
ı
sal sinyal i
ş
leme(digital signal processor DSP), Radyo haberle
ş
mesistemi(software-defined radio), uzay(aerospace) , savunma sistemleri (defense systems), ASICprototiplendirme(ASIC prototyping), medikal resimleme(medical imaging), Robotik(computer vision),ses tan
ı
ma(speech recognition),
ş
ifreleme(cryptography), Biyoinformatik(bioinformatics), Bilgisayar donan
ı
m emülasyon(computer hardware emulation) gibi ve geni
ş
leyen di
ğ
er alanlardakullan
ı
lmaktad
ı
r. FPGA orginal olarak CPLD’lerin rakibi olarak ba
ş
lad
ı
ve benzeri bir alanda mücadaleetti. Büyüklükleri, kapasiteleri ve h
ı
zlar 
ı
att
ı
kça markette full systems on chips (SOC) yakla
ş
ı
m
ı
iledaha da fazla yer almaya ba
ş
lad
ı
.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
temet66 liked this
Derya Coşar liked this
fenestron liked this
mdelbi8659 liked this
sucharush liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->