Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Public Transcript 23-01-14

Public Transcript 23-01-14

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by STLebanon

More info:

Published by: STLebanon on Feb 11, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2014

pdf

text

original

 
 ﻋ
 
ﲰر
 
ﺮﻀﳏ
 )
ﺔﻴﻟﻻﺪﺘﺳ
 
ﻞﺋﺎﺴ
 
ﻴ ﻋ
 
ﺔﺴ ﺟ
 (
ﺔﺤﻔﺼﻟ
 
1
ﺲﻴﻤﳋا
 
،
 
23
ﺮﻳﺎﻨﻳ
/
ﱐﺎﺜﻟ
 
نﻮﻧﺎﻛ
 
2014 STL-11-01
ﺔﻳﻮﻔﻟ
 
ﺔﲨﱰﻟ
 
فﺪ
 
ﱃإ
 
ﺻاﻮﺘﻟ
 
ﺔﻴ ﻤﻋ
 
ﻞﻴﻬﺴ
 
بﺎﻄﳋا
 
ﺔﻐﻟ
 
ﺎﻫﺪﺣو
 
ﻴﺠﳊ
 
تاذ
 
ﺔﻐ ﻟ
 
ﻲﻫ
 
ﺔﻴ ﺻﻷا
 
نﺎﻨﺒ ﺑ
 
ﺔﺻﺎﳋا
 
ﺔﻤﻜﶈ
 .
1
:
ﺪﺿ
 
مﺎﻌﻟ
 
ﻲﻋﺪﳌ
 
ﺔﻴﻀ
 
ﱪﺻو
 
ﻲﺴﻴﻋو
 
ﻦﻳﺪﻟ
 
رﺪﺑو
 
شﺎﻴﻋ
 .
2
ﻢﻗر
 
ﺔﻴﻀﻘﻟ
 
STL-11-01
.
3
ﺎﺴﻴﺋر
 
ير
 
ﺪﻴﻔﻳد
 
ﻲﺿﺎﻘﻟ
 
،
 
ﺛروﻮﺳﻮﻧ
 
ﺖﻴﻧﺎﺟ
 
ﺔﻴﺿﺎﻘﻟ
 
،
 
ﻮﻛﻋ
 
ﺪﻴﻟو
 
ﻲﺿﺎﻘﻟ
 .
4
ﺔﻴﺿﺎﻘﻟ
 
ﺪﻳﺮﺑ
 
ﲔ ﺸﻴ
 - .
ﱃوﻷا
 
ﺔﺟﺪﻟ
 
ﺔﻓﺮﻏ
 
5
ﺲﻴﻤﳋا
 
،
 
23
ﻳﺎﻨﻳ
/
ﱐﺎﺜﻟ
 
نﻮﻧﺎﻛ
 
2014
 – [
ﺔﻤﻛﶈ
 
ﺔﺴ ﺟ
] .
6
.
ﺔﻴ ﻋ
 
ﺔﺴ ﺟ
 
7
- --
ﺔﻋﺎﺴﻟ
 
ﰲ
 
ﺔﺴ ﳉا
 
ءﺪﺑ
 
10.05
ﺎﺣﺎﺒﺻ
 .
8
.
فﻮﻗﻮﻟﺎﺑ
 
ﻮ ﻀﻔ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ﺔﻤﻜﶈ
 
ﺐﺟﺎﺣ
 
9
ﺔﺴ ﺟ
 
نﻵا
 
ﺪﻘﻌﻨﺗ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ﺔﻤﻜﶈ
 
ﺐﺟﺎﺣ
 .
نﺎﻨﺒ ﺑ
 
ﺔﺻﺎﳋا
 
ﺔﻤﻜﺤﻤ
10
.
سﻮ ﳉﺎﺑ
 
ﻮ ﻀﻔ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ﺔﻤﻜﶈ
 
ﺐﺟﺎﺣ
 
11
:[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ير
 
ﻲﺿﺎﻘﻟ
 
ﺔﻔﻇﻮﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﺐ ﻄﻧ
 
ﻢ ءﺎﻋﺪﺘﺳ
 
ﺔﻤﻜﶈ
 .
ﺔﻴﻀﻘﻟ
 
12
،ﻦﻳﺪﻟ
 
رﺪﺑ
 
،شﺎﻴﻋ
 
ﺪﺿ
 
مﺎﻌﻟ
 
ﻲﻋﺪﳌ
 
ﺔﻴﻀ
 
ﰲ
 
ﺔﻴ ﻋ
 
ﺔﺴ ﺟ
 
نﺎﻨﺒ ﺑ
 
ﺔﺻﺎﳋا
 
ﺔﻤﻜﶈ
 
ﺪﻘﻌﺗ
 
،ﲑﳋا
 
حﺎﺒﺻ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ﺔﻤﻜﶈ
 
ﻢ ﺔﺴﻴﺋ
 
13
ﻢﻗر
 
ﺔﻴﻀﻘﻟ
 
ﰲ
 
ﱪﺻو
 
،ﻲﺴﻴﻋ
 
STL-11-01
.
14
:[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ير
 
ﻲﺿﺎﻘﻟ
 
ﳋا
 
حﺎﺒﺻ
 
،
 
مﻮﻴﻟ
 
ﻞﻤﻜﻧ
 
فﻮﺳ
 
ﱃإ
 
عﺎﻤﺘﺳﻻﺎ
 
ةدﺎﻓ
 
ﺪﻫﺎﺸﻟ
 
ﻴﺴﻟ
 
ور
 
ﺰﻳﺮﻓ
 .
ﻣ
 
ﺐﺴﺣ
 
ﺖﻤﻬﻓ
 
ﺎ
 
15
ﺪﻌﺘﺴ
 
ﻜﶈ
 
ﺔﻋﺎﻗ
 
ﱃإ
 
لﻮﺧﺪ ﻟ
 .
16
ﻲﺿﺎﻘﻟ
 
ةﺮﻀﺣ
 
ﻢﻌﻧ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ﻦ ﻳﺎﻣ
 
ﺪﻴﺴﻟ
 .
17
ﻐ
 
ﻦﻣ
 
ﻞﻫ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ير
 
ﻲﺿﺎﻘﻟ
 
ﲔﻣﺎﶈ
 
ﰲو
 
؟رﻮﻀﳊ
 
ﰲ
 
تاﲑ
 
ﻣ
 
ﻞﻫ
 
ﳉا
 
ﺮﻀﳏ
 
ﱃإ
 
ﻪﺘﻓﺎﺿﺈﺑ
 
نﻮﺒﻏﺮﺗ
 
18
ماﺪﺨﺘﺳ
 
ﻰﺟﺮﻳ
 
،نﻮﻓوﺮﻜﻴ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ﻮﻓوﺮﻜﻴﳌ
 .
19
:[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ير
 
ﻲﺿﺎﻘﻟ
 
ﻞﺋﺎﺴ
 
ﻦﻣ
 
ﻞﻫ
 
ﺪﺒﻟ
 
ﻞﺒﻗ
 
ﺎﻬﺣﺮﻄﺑ
 
نﻮﺒﻏﺮﺗ
 
ىﺮﺧ
 
ﻳ
 
20
ﻢﻌﻧ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ﺰﻨﻳﺎﻫ
 
ﺪﻴﺴﻟ
 
ﺎﺒﻟ
 
ﰲ
 
ﻴﺑ
 
ﺖﺿﺮﻋ
 
وﻷا
 
ﺪﻫﺎﺸﻟ
 
ﻰ ﻋ
 .
يﺪﻟ
 
نﻵاو
 
ﺔﻳﺰﻴ ﳒﻹا
 
ﲔﺘﻐ ﻟﺎﺑ
 
تاﺪﻨﺘﺴﻤ ﻟ
 
ﻊﺟﺮﳌﺎ
 .
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟو
 
21
ﰲ
 
ﻐ ﻟ
 :
ﻮﻫ
 
ﻊﺟﺮﳌ
 
ﺔﻳﺰﻴ ﳒﻹا
 
V040e0003
،
 
،ﻩﺪﺣو
 
ﺔﺤﻔﺻ
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻨﺘﺴ
 
ﻮﻫو
 
ﻐ ﻟﺎﺑو
 
ﻴﺑﺮﻌﻟ
 
ﻮﻫ
 
ﻲﻌﺟﺮﳌ
 
ﻢﻗﺮﻟ
 
V040001
.
ذإ
 
نﺎﻛ
 
22
ﻚﻟذ
 
رﺎﺒﻋ
 
ﺪﻨﺘﺴﳌ
 
ﺿﺮﻋ
 
يﺬﻟ
 
ﱯﻄﻟ
 
ﺮﻳﺮﻘﺘﻟ
 
ﻦﻋ
 
ﻰ ﻋ
 
ﻩ
 
ﺷﺎﺸﻟ
 .
23
ﻚﻟذ
 
ﻰ ﻋ
 
ءﺎﻋدﻻا
 
وأ
 
عﺎﻓﺪﻟ
 
ﺔﻬﺟ
 
ﻦﻣ
 
تﺎﺿﱰﻋ
 
ﻦﻣ
 
ﺎﻣ
 
ﻪﻧ
 
ﺪﻘﺘﻋ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ير
 
ﻲﺿﺎﻘﻟ
 .
ﻦﻜﳝ
 
ﻞﻫ
 
ﻴﺑ
 
ﻢﻗر
 
ﺪﻨﺘﺴﳌ
 
ءﺎﻄﻋ
 
؟
 
ﺪﻴﺳ
 
24
ﻞﻫ
 
ﺰﻨﻳﺎﻫ
 
ﺪﻳﺪﲢ
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻜﻤﺘﻧ
 
ﻲﻜﻟ
 
نوﺪﳌ
 
ﺺﻨﻟ
 
ﰲ
 
ﺮﻣﻷا
 
ﺬﻫ
 
ﻊﻗﻮﻣ
 
فﺮﻌﺗ
 
ﺤﻔﺼﻟ
 
25
20140123_STL-11-01_T_T33_OFF_PUB_AR 1/49
 
 ﻋ
 
ﲰر
 
ﺮﻀﳏ
 )
ﺔﻴﻟﻻﺪﺘﺳ
 
ﻞﺋﺎﺴ
 
ﻴ ﻋ
 
ﺔﺴ ﺟ
 (
ﺔﺤﻔﺼﻟ
 
2
ﺲﻴﻤﳋا
 
،
 
23
ﺮﻳﺎﻨﻳ
/
ﱐﺎﺜﻟ
 
نﻮﻧﺎﻛ
 
2014 STL-11-01
ﺔﻳﻮﻔﻟ
 
ﺔﲨﱰﻟ
 
فﺪ
 
ﱃإ
 
ﺻاﻮﺘﻟ
 
ﺔﻴ ﻤﻋ
 
ﻞﻴﻬﺴ
 
بﺎﻄﳋا
 
ﺔﻐﻟ
 
ﺎﻫﺪﺣو
 
ﻴﺠﳊ
 
تاذ
 
ﺔﻐ ﻟ
 
ﻲﻫ
 
ﺔﻴ ﺻﻷا
 
:[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ﺰﻨﻳﺎﻫ
 
ﺪﻴﺴﻟ
 
ﻩﺬﻫ
 
ﻚﻴﻄﻋ
 
فﻮﺳ
 
ﻲﺿﺎﻘﻟ
 
ةﺮﻀﺣ
 
ﻣﻮ ﻌﳌ
 
ﻘﺣﻻ
 .
1
ﻢ ﺔﺴﻴﺋ
 
ﻜﶈ
 
ﺔ
 
ﻢﻗر
 
ﻰﻄﻌﻳ
 
فﻮﺳ
 
ﻦﻳﺮﻀﺘﻤ ﻟ
 
ﱐﻮﻧﺎﻘﻟ
 
ﻞﺜﻤﳌ
 
ﻪﻣﺪﻗ
 
يﺬﻟ
 
ﺪﻨﺘﺴﳌ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ﻨﻴﻟ
 
v000011
.
2
ير
 
ﻲﺿﺎﻘﻟ
 
ﻩﺬﻫ
 
ﻞﻛﻰﻘﺗ
 
نأ
 
ﺐﳚو
 
نوﺪﳌ
 
ﺺﻨﻟ
 
ﰲ
 
ﻚﻟذ
 
ﺪﺟﻮﺗ
 
نﺎﻜﻣو
 
ةرﻮﺼﻟ
 
ﺖﺿﺮﻋ
 
ﻦﻣ
 
ﻰ ﻋ
 
فﺮﻌﻧ
 
نﻷ
 
ةدﺎﲝ
 
ﻦﳓ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
3
ﻇﻮﻔﳏ
 
رﻮﻣﻷا
 
ﺮﻀﳏ
 
ﰲ
 
ﺴ ﳉا
 
ﻷ
 
ﻮﻬﺸﻟو
 
رﻮﺼﻟ
 
ﲔﺑ
 
طﻼﺘﺧ
 
يأ
 
ﻞﺼﳛ
 .
4
ﺮﻈﻧ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ﺰﻨﻳﺎﻫ
 
ﺪﻴﺴﻟ
 
ﺎﻧ
 
ﻚﻟﺬﺑ
 
مﺎﻴﻘﻟ
 
ﱃإ
 
تﻮﻋد
 
ﺎﻧ
 
ﻧﻷ
 
ﻄﳐ
 
ﻨﻜﻟو
 
ﻮﺳ
 
ﻩﺬﻫ
 
ﻲﻄﻋ
 
ﻣﻮ ﻌﳌ
 
لﻼﺧ
 
ﻖﺣﻻ
 
ﺖﻗو
 
ﰲ
 
5
تاءاﺮﺟﻹا
 .
6
:[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ير
 
ﻲﺿﺎﻘﻟ
 
ﻌﲰا
 
ﻮ ﻌﻔ
 
ﻻو
 
ﱄاﻮﻗ
 
ﺎﻌﻓ
 .
7
ﻋ
 
ﻲﺿﺎﻘﻟ
 
ﻮﻛ
 
ﻦﻜﻤﳌ
 
ﻦﻣ
 
ﻞﻫ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ﻪﺟو
 
ﺔﻳؤر
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻜﻤﺘﻧ
 
ﻲﻜﻟ
 
ﻢﺴ
 
 
ﺔﺣز
 
ﺪﻫﺎﺸﻟ
 
8
ﻷا
 
ﻦﻣ
 
نﻮﻜﻳ
 
ﺪﻗ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ير
 
ﻲﺿﺎﻘﻟ
 
ﺮﻤﺘﺴﻧ
 
نأ
 
ﻞﻀﻓ
 
ﱃإ
 
عﺎﻤﺘﺳﻻﺎ
 
دﺎﻓﻹ
 
نﺎﻜﻣ
 
ﲑﻐﻧ
 
نأ
 
ﻦﻜﻤﳌ
 
ﻦﻣ
 
ﻞﻫ
 
ﺐﺳﺎﻨﳌ
 
ﺖﻗﻮﻟ
 
ﰲو
 
9
ﺮﺧﺂﺑ
 
وأ
 
ﻩﺎﲡﺎﺑ
 
ﻢﺴ
 
 
ﺑﻮﻌﺼﻟ
 
؟
 
إ
 
ﻦﳓ
 
ﻞﻴﳕ
 
فﻮﺳ
 
ﲔﻤﻴﻟ
 
ﱃإ
 
ﻪﻧﺎﻜﻣ
 
ﺎﻧﲑﻏ
 
ذإ
 
نأ
 
ﰲ
 
ﻦﻤﻜﺗ
 
ﻬﺟ
 
ﻴﺤﺻ
 
ﺲﻜﻌﻟو
 
رﺎﺴﻴﻟ
 .
ذإ
 
ﺎﻨﻨﻜﳝ
 
ﺎﲟ
 
10
ﺔﻄﻘﻟ
 
دﺪﳓ
 
نأ
 
ﻤﺋﻼﳌ
 
ﻴﻤﺠ ﻟ
 
ﺐﺳﺎﻨﻣ
 
ﺮﻣﻷا
 
نﻮﻜﻳ
 
ﻲﻜﻟ
 
ﻢﺋﻼﳌ
 
ﺖﻗﻮﻟ
 
ﰲ
 .
ﻞﻀﻔ
 
ﻳﺎﻣ
 
ﺪﻴﺴﻟ
 .
11
:
ﻦ ﻳﺎﻣ
 
ﺪﻴﺴﻟ
 
ﻪﻳﺮﳚ
 
باﻮﺠﺘﺳ
 
ﺔﻌﺑﺎﺘ
 .
12
ﻦ ﻳﺎﻣ
 
ﺪﻴﺴﻟ
 
ﺿﺎﻘﻟ
 
ةﺮﻀﺣ
 
ﺮﻜﺷ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
] .
ﻴﺳ
 
ﲑﳋا
 
حﺎﺒﺻ
 
ﺰﻳﺮﻓ
 ..
13
ةﺪﻫﺎﺸﻟ
 
ﳋا
 
حﺎﺒﺻ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
] .
14
ﺮﻛﺬﺘﻟ
 
ﻂﻴﺴﺑ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
ﺎﻧﺪﻋ
 
ﺎﻣ
 
ذإ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
لاﺆﺴﻟ
 
ﺣﺮﳌ
 
ﻣﻷا
 
مﻮﻳ
 
ﰲ
 
ﺎﻬﻴﻟ
 
ﺎﻨ ﺻو
 
ﱵﻟ
 .
ﻚﻧ
 
ﺪﻘﺘﻋ
 
ﺘﻟ
 
ﻚﻌﻣ
 
لازﺎ
 
ﱃإ
 
ﺪﺋﺎﻌﻟ
 
ﺮﻳ
 
15 5
ﺎﺜﻟ
 
ﻦﻳﺮﺸ
 /
ﱪﻤﻓﻮﻧ
 
2012
.
16
ﺢﻴﺤﺻ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
باﻮﳉا
 .
17
ﰲ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
لاﺆﺴﻟ
 
ﺤﻔﺼﻟ
 
دﺎﳊ
 
ﺮﺸﻋ
 
ﺮﻘﻔﻟ
 
35
ةﺪﻳﺪﺟ
 
ﺔﺨﺴﻧ
 
داﺪﻋ
 
ﰎ
 
ﻪﻧ
 
ﰐﺮﻛ
 
ﺪﻗ
 
ﺖﻨﻛ
 
ﻼﻴﺠﺴﺘﻟ
 
ﺔﺒﻗاﺮﻣ
 
تاﲑﻣﺎﻛ
 
18
فﺮﺼﻣ
 
HSBC
.
ةزﻮﺣ
 
ﰲ
 
ﻲﻫو
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ﺎﻌﻟ
 
ﻲﻋﺪﳌ
 
19
ﺔﲨﺗ
]
باﻮﳉا
 
ﻴﺤﺻ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 .
20
ﰎ
 
ﻪﻧ
 
ﺪﻘﺘﻋو
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
لاﺆﺴﻟ
 
ﻟ
 
نأ
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻛﺄﺘ ﻟ
 
ﺔﻳﺮﺼﺑ
 
ﺔﻧﺎﻘ
 
ءاﺮﺟ
 
ﻼﻴﺠﺴ
 
ةدﻮﺟﻮﳌ
 
ﺔﺨﺴ ﻟ
 
ﺔﻘﺑﺎﻄﻣ
 
وأ
 
ﺎﻬﺴﻔﻧ
 
ﻲﻫ
 
21
ﻢﻌﻧ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
باﻮﳉا
 
ﻨﻤ
 
ﱵﻟ
 
رﻮﺼﻟو
 
ﺎﻬﺴﻔﻧ
 
ﻲﻫ
 
ﺖﻧﺎﻛتﻼﻴﺠﺴﺘﻟ
 .
22
ﺮﻈﻧ
 
ﻪﻧ
 
ﺪﻘﺘﻋ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
لاﺆﺴﻟ
 
ﺔﻌﻴﻄ ﻟ
 
ﻴﻘﺘﻟ
 
ﺘ ﻟ
 
أ
 
ﰐﺮﻛ
 
ﻞﻴﺠ
 
عﻮﻧ
 
ﻦﻣ
 
ﺲﻴﻟ
 
ﻞﻴﺠﺴﺘﻟ
 
VHS
ﻦﻣ
 
ﻞﺑ
 
ﺧآ
 
عﻮﻧ
 
23
ﺎﻴﻤر
 
نﺎﻛ
:[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
باﻮﳉا
 .
24
ﻲﻤﺮﻟ
 
ﻞﻴﺠﺴﺘﻟ
 
عﻮﻧ
 
ﺎﻣ
 
ﲔﻓﺮﻌﺗ
 
ﻞﻫ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
لاﺆﺴﻟ
 
25
20140123_STL-11-01_T_T33_OFF_PUB_AR 2/49
 
 ﻋ
 
ﲰر
 
ﺮﻀﳏ
 )
ﺔﻴﻟﻻﺪﺘﺳ
 
ﻞﺋﺎﺴ
 
ﻴ ﻋ
 
ﺔﺴ ﺟ
 (
ﺔﺤﻔﺼﻟ
 
3
ﺲﻴﻤﳋا
 
،
 
23
ﺮﻳﺎﻨﻳ
/
ﱐﺎﺜﻟ
 
نﻮﻧﺎﻛ
 
2014 STL-11-01
ﺔﻳﻮﻔﻟ
 
ﺔﲨﱰﻟ
 
فﺪ
 
ﱃإ
 
ﺻاﻮﺘﻟ
 
ﺔﻴ ﻤﻋ
 
ﻞﻴﻬﺴ
 
بﺎﻄﳋا
 
ﺔﻐﻟ
 
ﺎﻫﺪﺣو
 
ﻴﺠﳊ
 
تاذ
 
ﺔﻐ ﻟ
 
ﻲﻫ
 
ﺔﻴ ﺻﻷا
 
ﻻ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
باﻮﳉا
 
ﺮﻋ
 
ﻻ
 .
1
:[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
لاﺆﺴﻟ
 
ﻀﻓ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
ﻪﺗﺪﻫﺎﺸ
 
ﻦﻜﳝ
 
ﻞﻴﺠﺴ
 
ﱃإ
 
ﻞﻴﺠﺴﺘﻟ
 
ﺬﻫ
 
ﻞﻳﻮﲢ
 
ﰎ
 .
2
ﳉا
 
ﻌﻧ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
باﻮ
 
ﻜﺸﳌ
 
ﻣﺎﻧﱪﻟ
 
ﻊﻣ
 
ﻞﺑ
 
ﻞﻴﺠﺴﺘﻟ
 
ﻊﻣ
 
ﻦﻜﺗ
 
ﺴﳌ
 
ﻴﺠﺴﺘﻟ
 
ﺬﻫ
 
ضﺮﻌﻟ
 
مﺪ
 .
3
ﻦﻣ
 
ﺐ ﻃأ
 
فﻮﺳ
 
ﻲﺿﺎﻘﻟ
 
ةﺮﻀﺣ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
لاﺆﺴﻟ
 
ﻤﻜﶈ
 
ﻦﻣو
 
ﻓﺮﻐﻟ
 
ﻳﺮﺸﻟ
 
ةﺪﻫﺎﺸ
 .
ﱃوﻷا
 
ةﺮﳌ
 
ﻩﺬﻫ
 
ﻬﻴﻓ
 
ﺪﻫﺎﺷ
 
ﺬﻫ
 
4
ﻂﻳﺮﺸﻟ
 
ﺬﻫ
 
ﻢﻗرو
 
ﻂﻳﺮﺸﻟ
 
200213
ﺟﻮﲟ
 
دﺎﳌ
 
91
ﻗﺮﻟو
 
ﻮﻫ
 
ﻲﻌﺟﺮﳌ
 
D0350280
.
ﻞﻴﻟﺪﻟ
 
ﺬﻫ
 
ﺢﺒﺼﻳ
 
فﻮﺳو
 
ﻨﻴﻟ
 
ﻢﻗر
 
P24
.
5
ﺮﻜﺷ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ير
 
ﻲﺿﺎﻘﻟ
 
ﻘﻟ
 
ﻴﻟﺪﻛ
 
ﻪﺑ
 
ﻞﺒﻗ
 .
6
ﻦ ﻳﺎﻣ
 
ﺪﻴﺴﻟ
 
ﺮﻌﻧ
 
فﻮﺳ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
وﻷا
 
ةﺮﻤ ﻟ
 
ﻪ ﺎﻜﺑ
 
ﻩﺪﻫﺎﺸﻧ
 
فﻮﺳو
 
ﻂﻳﺮﺸﻟ
 
ﺬﻫ
 .
7
[
ﻮﻳﺪﻴﻓ
 
ﻂﻳﺮﺷ
 
ضﺮﻋ
] .
8
ﻦ ﻳﺎﻣ
 
ﺪﻴﺴﻟ
 
ﺮﻜﺷ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
] ..
9
لاﺆﺴﻟ
 
ﻴﺳ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
ﺰﻳﺮﻓ
 
كﺮﻳﺮﻘ
 
ﻰ ﻋ
 
ﻲﻌ ﻄﺗ
 
نأ
 
ﻦﻜﳝ
 
ﺤﻔﺼﻟ
 
20
ﺮﻘﻔﻟ
 
72
ﻬﻴ ﱵﻟ
 
تاﺮﻘﻔﻟو
 .
ﻮﺘ ﻟ
 
ﻩﺎﻧﺪﻫﺎﺷ
 
يﺬﻟ
 
ﻂﻳﺮﺸﻟ
 
10
ﻪﻧ
 
ﺢﺿﻮﻟ
 
ﻦﻣ
 
نأ
 
ﺪﻘﺘﻋ
 
ﻧ
 
عﺮﺳ
 
ﻴ ﻘﺑ
 
ﻲ ﻌﻔﻟ
 
ﺖﻗﻮﻟ
 
ﻖﺒﺴﻳ
 .
11
:[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
لاﺆﺴﻟ
 
ﺎﻣ
 
ﱰﻔﻟ
 
ﻬﻴﻄﻐﻳ
 
ﱵﻟ
 .
12
ةﱰﻓ
 
ﻲﻄﻐﻳ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
باﻮﳉا
 
ﻼﺛ
 
ﺎﺒﻳﺮﻘ
 
ﻖﺋﺎﻗد
 .
13
ﲑﻣﺎﻛيأ
 
ﻦﻣ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
لاﺆﺴﻟ
 
ﻘﺘﻟ
 
14
ﲑﻣﺎﻜﻟ
 
ﻦﻣ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
باﻮﳉا
 
15
ﺮﺼﻣ
 
ﻦﻣ
 
HSBC
.
15
لﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
لاﺆﺴﻟ
 
،ﻚﺗﻼﻴ ﲢ
 
يدﺪﲢ
 
ﻦﻜﳝ
 
ﻞﻫ
 
ﱰﻔﻟ
 
ﻴﻣﺰﻟ
 
ﻬﻴﻄﻐﻳ
 
ﱵﻟ
 
16
ﻨﻜﳝ
 
ﻻ
 
ﻢﻌﻧ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
باﻮﳉا
 
ﰐﺮﻛذ
 
ﻦﻣ
 
ﻚﻟذ
 
لﻮﻗأ
 
ن
 
ﻳﺮﻘﺘﻟ
 
ﰲ
 
ﻚﻟذ
 
ﺖﻧود
 
ﻨﻜﻟو
 ..
17
:[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
لاﺆﺴﻟ
 
إ
 
نﺎﻛ
 
ﺎﻜﻣﺈﺑ
 
ﻋﺎﺴ
 
ﺮﻳﺮﻘﺘﻟ
 
ﺗ
 
ﱃإ
 
ةدﻮﻌﻟ
 
ﻚﻨﻣ
 
ﺐ ﻃأ
 
ﺮﻘﻔﻟ
 
74
.
18
ﲔﺑ
 
حواﱰﻳ
 
ﺖﻗﻮﻟ
 
ﺖﻧﺎﻛ
:[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
باﻮﳉا
 
ﻋﺎﺴﻟ
 
12:52:36
يأ
 
ﻈﺤ ﻟ
 
ﱃوﻷا
 
رﻮﺼﻟ
 
ﺣ
 
ﻂﻳﺮﺸﻟ
 
رﺎﺠﻔﻧﻻا
 
ﺖﻗو
 
ﻮﻫو
 
19 12:55:03
.
20
ﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
لاﺆﺴﻟ
 
ذإ
 :[
ﺔﻳرﻮ
 
ﱰﻔﻟ
 
ﲔﺑ
 
حواﱰﺗ
 
ﲔﺘﻘﻴد
 
ﻼﺛ
 
ﱃإ
 
ﻒﺼﻧو
 
ﺋﺎﻗد
 .
21
ﺢﻴﺤﺻ
 
ﻢﻌﻧ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
باﻮﳉا
 .
22
ﺎﻣ
 
ﺎﻨﻳﱪﲣ
 
نأ
 
ﻚﻨﻜﳝ
 
ﺎﲟ
 
ﻂﻳﺮﺸﻟ
 
ةﺪﻫﺎﺸ
 
ﻊﻣو
 
ﺪﻳﺪﺟ
 
ﻦﻣ
 
ﻂﻳﺮﺸﻟ
 
ﺪﻫﺎﺸﻧ
 
نأ
 
ﻦﻜﳝ
 
ﻞﻫ
 :[
ﺔﻳﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
لاﺆﺴﻟ
 
ﺎﻫﺪﻫﺎﺸﻧ
 
ﱵﻟ
 
رﻮﻣﻷا
 
ﻲﻫ
 
23
ﻂﻳﺮﺸﻟ
 
ﻰ ﻋ
 
24
ﺎﻨﺴﺣ
 :[
ﺔﻳرﻮﻓ
 
ﺔﲨﺗ
]
باﻮﳉا
 .
25
20140123_STL-11-01_T_T33_OFF_PUB_AR 3/49

You're Reading a Free Preview

Download