Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140211

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140211

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Published by: Civitas Europica Centralis on Feb 11, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

 
Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában
 Approaching regions in East-Central Europe
KK
ISEBBSÉGIISEBBSÉGI
 SS
AJTÓFÓKUSZAJTÓFÓKUSZ
2014.
FEBRUÁR
 11.,
KEDD
B
OÉR
 K
RISZTINA
 
KözérdekKözérdekűű
 – Nyílt pályázatot hirdet határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek ésifjúsági szakemerek rendezvényeinek támogatására a magyar kormány !meri !r"források #inisztéri$ma %!!#&' és a Nemzeti (salád- és )zociálpolitikai &ntézet* +ályázni
'(R)I*S
 +,
I-
lehet %elvidék*ma'
MagyarországMagyarország
 
BalogZoltán
, az emeri er"források minisztere sajnálja, hogy a #agyarországi sid. /itközségek )zövetsége %#azsihisz' úgy döntött, egyel"re nem vesz részt a holoka$szt-emlékév kormányzati programjain* 0 miniszter azt mondta az #1& kérdésére2 a #azsihisz által felvetett kérdésefigyelmet érdemelnek, de a ojkott, a resdt"l val. elzárk.zás rövid tágondolkodásm.dra vall* 3
Sajnálom, hogy ezt a döntést hozták, és azt is, hogy az első perctől kezdve ebbe az irányba haladt ez az ügy
3 - kommentálta
Balog Zoltán
 a #azsihisz vasárnapiközgy4lésén meghozott döntést* 0 #azsihisz azt közölte2 akkor vesz részt a holoka$szt-emlékévkormányzati programjain és használja fel a civil pályázati alapt.l elnyert támogatásokat, ha akormány harozat$k figyelemetevel ltoztat a holoka$szt emkezevel ésfeldolgozásával kapcsolatos gyakorlatán* 0 #azsihisz azt kérte, a miniszterelnök állítsa le a)zaadság térre tervezett német megszállási emlékm4 felállítását és a j.zsefvárosi )orsok /áza- projektet, valamint kérte a 5eritas k$tat.intézet élére kinevezett
Szakály Sándor
 felmentését*
Balog Zoltán
 szerint mindhárom dolog, amely ellen a #azsihisz felsz.lalt, figyelmet, dial.g$stérdemel* &tt azonan nem egyszer4en a kormányr.l és a #azsihiszr"l van sz.* 6
Van még itt 1milli! ember 
7 - folytatta* 8övid távú gondolkodásm.dr.l tanúskodik az, 3
ha valakik kijelentik,hogy amennyiben bizonyos dolgok nem "gy lesznek, ahogy azt ők szeretnék, akkor bojkottálják az egészet, és elzárk!znak a párbeszédtől 
3* 3
 #z pedig $gyancsak elgondolkodtat!, hogy sokanévtizedek !ta %agyarországon mindig azt hangoztatják egy épp akt$ális probléma kapcsán,
2
  A szeml%ben szere3l4 cikkek nag& r%sze a c5mre kattint$a meg#elenik 6 az 'TI,15rek1ez tartoz0 linkek eg&es esetekben csak a 777.mti.18 oldalon el$%gzett eg&szer9 %s ing&enes regisztrci0 8tn "ognak m9k/dni
K
IS:BBSÉ-I
 S
 A;T<=<K*SZ
)i$itas :8ro3ica )entralis >):)?
 H,222 B8da3est Szent3%teri. 8. 2..
 
2F,,22.
 
hogy az az $tols! csepp a pohárban& 'a ez (gy )olytat!dik, hiteltelenné válhatnak 
3 - f4zte hozzá%#1&'
 6
 # j!zse)városi Sorsok 'ázahelyett a magyar*zsid! együttélést bem$tat! intézményt hozna létre a %azsihisz
7 - der9l ki aszervezet vezet"ség által
Orbán Viktor
 kormányf"nek írt levél"l, amelyet a kormányzati portál tett közzé hétf"n %#1&'
 6
 +em bojkottot, hanem párbeszédet kezdeményezett a kormánnyal a %agyarországi sid! 'itközségek Szövetsége-%azsihisz.
7 - hanglyozta
Heisler András
, a #azsihisz elnöke tf"n, a
 
r 15
 %agyarország élőben
 cím4 m4soráan %#1&'
 6
 # Szabadság térimegszállási emlékm/nek több szempontb!l sem lehet létjogos$ltsága
7 – mondta lap$nknak 
Heinek Ottó
, a #agyarországi Németek :rszágos ;nkormányzatának elnöke, aki tiltakozik aterv ellen* 0 szoor mondanival.ja szerinte ellehetetleníti a hiteles történelmi szemenézést, anémet nemzetiségi közösségen is komoly ellenérzéseket kelt* 8eméli, hogy a kormány elátjaa hiáját, és eláll a szándékát.l %Nsz'
 
Balog Zoltán
 szerint a #azsihisz mindhárom feltételér"lérdemes eszélni %Nsz'
 – 0z
Orbán
-kormány fels"oktatást sújt. politikája kiváltotta !$r.pafigyelmét* !z pedig komoly figyelmeztetéssel járt2 jan$ár <=-én kelt leveléen a !$ropean0ssociation or >$alitiy 0ss$rance in /igher !d$cation %!N>0' jelezte, hogy nemhosszaítja meg a #agyar els"oktatási 0kkreditáci.s ?izottság %#0?' teljes jogú tagságát%Nsz'
 – Nem jelent meg a mentelmi izottság hétf"i 9lésén
Simon Gábor
, az #)+ volt elnökhelyettese, de írásan tájékoztatta atest9letet arr.l, hogy kijavította vagyonevallását %Nsz'
 0 Nemzeti !mlékezet ?izottsága a komm$nistadiktatúra m4ködési mechanizm$sát akarja feltárni %Nszv'
  – @ja zsid. szervezetek $tasították vissza aholoka$szt emlékévre kapott állami támogatást %Nszv'
 –
Áder János
 nem köztársasági elnökként viselkedett2kritika nélk9l aláírta a paksi "vítésr"l sz.l. törvényt %Nszv'
J
 – 0 felsz.lalások alatt a tömegtöször is azt skandálta2 3
 +em hagyj$k 
A3 %Nszv'
 – 6
 Áder János
 köztársasági elnök alá(rta a paksi atomerőm/ bőv(téséről sz!l! törvényt 
7 – err"l sz.l. közleményét hétf"n j$ttatta el az#1&-hez* 0z államf" zölte2 a törny alkotmányos szempont.l nem kifogásolhat.,visszak9ldéséhez egyetlen feltétel sem adott %#N:'
 – 6
 0ögtönzések és kapkodások jellemzik az %S kampányát, a baloldalnak nincs átgondolt stratégiája
7 – vélekedett
Kiszelly
 
Zoltán
 a
Bánchíd 8ádi.an hétf" reggel %#N:'
 – 0 magyarországi :ktatásk$tat. és ejleszt" &ntézet a múlt pénteken rendezte meg az Crtékek és dimenzi.k a Dárpát-medencei magyar köznevelésen cím4 szakmai
K
IS:BBSÉ-I
 S
 A;T<=<K*SZ
)i$itas :8ro3ica )entralis >):)?
 H,222 B8da3est Szent3%teri. 8. 2..
 
2F,,22.
 
m4helykonferencia $dapesti nyit. rendezvényét* 0z eseményen minden Dárpát-medenceiország képviseltette magát* /orvátország.l húsz magyar pedag.g$s, intézményvezet" ésoktatási szakemer vett részt az eseményen %@#D@'
)o'á"$a)o'á"$a
 – Eprilis F-ra halasztotta a #ik.-9gy felleviteli tárgyalását a ploiesti-i tálaír.ság hétf"n, mi$tán t$domás$l vette, hogy#agyarországr.l kell eidéznie az 9gy egyik vádlottját,
Marosán amást
, a reformát$s egyházvolt jogtanácsosát %#1&'
 
!"mitr" Marines#"
, a székelyföldi Dovászna megye prefekt$sa egy hétf"n tartottsepsiszentgyörgyi sajt.tájékoztat.n ejelentette, levélen kész9l javasolni a megyéen m4köd"közintézményeknek, hogy frissítsék honlapjaikat, és minden közérdek4 informáci.t tegyenek közzé magyar nyelven is* 0
 
#ediafaG hír9gynökség eszámol.ja szerint a prefekt$s 3
a megyelak!i iránti geszt$sként 
3 javasolta az intézményeknek, hogy fordítsanak nagyo figyelmet amagyar nyelv4 koztatásra* 0 prefekt$s mellapította, hogy a Doszna megyeiközintézményeknek csak egy része tartja tiszteleten a kétnyelv4 tájékoztatásra vonatkoz.törvényes el"írásokat, az intézmény nevét sem írta ki valamennyi intézmény magyar$l is %#1&'
 – +énzírságot szaott ki
raian Bases#"
 román államf"re az :rszágos Hiszkrimináci.ellenes 1anács %(N(H', amelyhétf"i 9lésén az emeri mélt.ságot sért" hátrányos megk9lönöztetésnek min"sítette az elnök egy korái, a romákkal kapcsolatos kijelentését %#1&'
 Nem j$tottak tf"nmegállapodásra a román kormánykoalíci.t alkot. szociáldemokraták és lierálisok arr.l, hogyátalakítják-e vagy sem a kainetet, ami úja parlamenti izalmi szavazást tesz sz9kségessé%#1&'
 – /argita megyéhez csatlakozna a moldvai Nyeámc megyéhez tartoz. Ham$k község* 0 polgármester felháorít.an kevésnek találja a $karesti kormány által megszavazott költségvetési támogatást, ezért decemeren népszavazásttartana arr.l, hogy Ham$k közigazgatásilag a szomszédos /argita megyéhez ker9ljön* 6
 2obbélet volt, amikor az 3sztrák*%agyar %onarchiához tartozt$nk& #z öregek, a nagyszüleink is azt mondják, hogy akkor jobb volt& +em loptak 
7 – nyilatkozta hétf"n a /írad.nak a dam$ki polgármester, akinek kijelentése nagy port kavart a román médiáan* #int fogalmazott, azértszeretne csatlakozni /argita megyéhez, mert akkor jelent"sen et lthetnének infrastr$ktúra-fejlesztésre %1iszaNeIs'
 – Nem j$tottak hétf"nmellapodásra a kormánykoalíci.t alkot. szociáldemokraták és lierálisok arr.l, hogyátalakítják-e vagy sem a kainetet, ami úja parlamenti izalmi szavazást tesz sz9kségessé%#aszol*ro'
 6
 Maros Sefcovic
 intézményközi és adminisztráci!s ügyekért )elelős 45*biztossal találkozott hét)őn
 Borbély szló
 , a képviselőház külügyi bizottságának elnöke
7 – számolt e az 8#H)sajt.irodája* 6
 6ontos év áll előttünk7 az 4*választások levezetése, akárcsak az állampolgárok akt(v és sikeres bevonása, nagy kih(vás lesz egész 4$r!pa számára& # választások $tán pedig arra kell törekednünk, hogy a kisebbségi jogok területén létrejöjjön egy egységes e$r!pai szabályozási keret, hogy a kisebbségi közösségek jogai ne )üggjenek a tagállamok változ! politikai légkörétől 
7 – hangsúlyozta
Borb$ly %ászló
 a találkoz.n, melyen rézt vett parlament
K
IS:BBSÉ-I
 S
 A;T<=<K*SZ
)i$itas :8ro3ica )entralis >):)?
 H,222 B8da3est Szent3%teri. 8. 2..
 
 C+D+ EF D2DF1tt3GG777. cecid.netG  admin@cecid.net 
2F,,22.
+

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->