Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
agustos_001

agustos_001

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: http://www.timeturk.com on Oct 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2009

pdf

text

original

 
DE⁄ERLER‹N AKTARILMA-SINDA A‹LEN‹N ÖNEM‹
Millet olarak bizi birbirimizeba¤layan, ayakta tutan, birlik veberaberli¤imizi sa¤layan, tarihinderinliklerinden, dinimizin yüce-liklerinden, dilimizin zenginlik-lerinden, sanat ve esteti¤imizingüzelliklerinden gelen, kendimi-ze özgü örf ve adetlerimizvard›r.Bu de¤erler, as›rlardan beri ne-silden nesile, dededen toruna ak-tar›larak bu günlere gelmifltir.De¤erlerimizin bu günlere ak-tar›lmas›ndaki en etkili kurumhiç flüphesiz ailedir. Çocuk bir ai-le içerisinde do¤ar ve büyür. Ço-cuk en mükemmel gözlemcidir. Anne-baba ve kardefllerini modelalarak, yine model anne-baba vekardefl olma yolunda ilerler. Ailefertlerinden gördükleri iyisiylekötüsüyle haf›zas›nda yer eder.‹yilikle kötülü¤ü, sevgi, sayg› vemerhameti, cömertli¤i, misafir-perverli¤i, do¤ruluk ve emaneteriayeti, vatan sevgisini... veya bun-lar›n z›dd›n› aile içindeki model-lerden al›r ve benimser; öyle ya-flamaya devam eder. Aile bu görevini yerine getirdi-¤i müddetçe de¤erlerimiz aç›s›n-dan nesiller aras›nda bir kopuk-luk olmayacakt›r.
1ustos
Cem Veb Ofset Tel: 
(0.312) 385 37 27 
 
SEVG‹ VE SAYGI
Sevgi, sayg› ve kardefllik iç içeolan,birbirini tamamlayan husus-lard›r. Yüce Rabbimizin insana bahfletti-¤i en güzel duygular›n bafl›nda sev-gi,sayg› ve merhamet duygular› ge-lir.‹nsan ancak bu yüce duygularsayesinde mutlu olabilir. Bizleredüen Allahn emretti¤ivePey-gamberin tavsiye etti¤i flekilde hare-ket ederek insanlara karfl› sevgi,say-g› ve hürmette kusur etmemektir.Nitekim Peygamberimiz
“Küçükleri- ne merhamet etmeyen büyüklerine sayg› göstermeyen bizden de¤ildir,” 
(Tirmizi,“Birr”, 15) buyurmufltur. Ahlâkîvas›flar›n en güzel ve enüstününü kendinde toplayan örnekinsan Peygamberimiz sayg› yönün-den de insanlar›n en mükemmeliidi. Baz› kimseler onun kendi to-runlar› ve sahabilerin çocuklar›n›öpmelerini garip karfl›l›yordu. Ken-dilerinin yapmad›¤› baz› davran›fl-lar›n onun taraf›ndan yap›lmas›nabir anlam veremiyorlard›.Bir gün Akra isimli bir sahabeonun torunlar›ndan Hasan’› öptü-¤ünü görmüfl ve ona benim on ço-cu¤um var,hiçbirini öpmedim de-miflti. Bunun üzerine O;
“Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” 
buyura-rak sevgi ve sayg›n›n gereklili¤ini vurgulam›fl,
“yerdekilere sayg› gösterin ki, göktekilerde size merhamet etsin” 
bu- yurmufltur.
2ustos
Cem Veb Ofset Tel: 
(0.312) 385 37 27 
 
 AK AKÇE KARA GÜN ‹Ç‹ND‹R 
“Akçe” eskiden kullan›lan kü-çük gümüfl para anlam›na gel-mektedir. “Ak akçe”den kas›t iseinsan›n çal›flarak, helâl yoldan ka-zand›¤› parad›r. Sevgili Peygam-berimiz:
“Hiç kimse elinin eme¤i ile kazand›¤›ndan daha hay›rl› bir lok- ma yememifltir.” 
(Buharî, “Büyû”,15) buyurarak insanlar› çal›flmaya ve helâl yoldan geçimini sa¤lama- ya teflvik etmifltir. Burada “karagün”den kastedilen, karfl›lafl›langüçlüklerdir. ‹nsan›n bafl›na negelece¤i belli olmad›¤› için, kifli,helâl yoldan çal›flarak kazand›¤›paray› bafl›na gelebilecek s›k›nt›l›günleri de düflünerek dikkatli birflekilde harcamal›d›r. Yüce Allah
“‹nsan için ancak ça- l›flt›¤› vard›r.” 
(Necm, 53/39) bu- yurmufltur. Çal›flan insanlar, ka-zand›klar› para sayesinde, s›k›nt›l›günlerini rahat bir flekilde atlat-ma imkân› bulabilirler. Yüce Al-lah kazan›lan paran›n nas›l kulla-n›laca¤› konusunda da insanlar›uyarm›fl, insanlara savurganl›ktan ve cimrilikten uzak durarak orta yolu bulmalar›n› tavsiye etmifltir.(Furkân, 25/67) ‹flte insan, Yüce Allah’›n tavsiyesine uymal›, çal›fl-mal›, helâl yoldan geçimini sa¤la-mal› ve bafl›na gelebilecek olankötü günleri de düflünerek önle-mini almal›d›r.
3ustos
Cem Veb Ofset Tel: 
(0.312) 385 37 27 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->