Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mahmut Esat Bozkurt-Atatürk Ihtilali

Mahmut Esat Bozkurt-Atatürk Ihtilali

Ratings:
(0)
|Views: 1,267|Likes:
Published by arsivlik12

More info:

Published by: arsivlik12 on Oct 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2013

pdf

text

original

 
(NOT: Bu e-kitap, serinin üç cildinin ardarda eklenmesiyle olu
ş
turulmu
ş
eksiksizbir bütündür)
 ATATÜRK 
İ 
HT 
İ 
LÂL 
İ 
 
C
İ
LT I
Nurer U
Ğ
URLU ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
nda bir kurul taraf
ı
ndan haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r.Dizgi - Yay
ı
mlayan:Yeni Gün Haber Ajans
ı
Bas
ı
n ve Yay
ı
nc
ı
l
ı
k A.
Ş
.Bask
ı
: Ça
ğ
da
ş
Matbaac
ı
l
ı
k ve Yay
ı
nc
ı
l
ı
k Ltd.
Ş
ti.Haziran 200MAHMUT ESAT BOZKURTATATÜRK
İ
HT
İ
LÂL
İ
 CUMHUR
İ
YET GAZETES
İ
N
İ
N OKURLARINA ARMA
Ğ
ANIDIR
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LERYazar Hakk
ı
nda 7Önsöz 11Ba
ş
lang
ı
ç 33Atatürk'e 39Yazar
ı
n Önsözü 41
İ
htilallerin Felsefesi 43
İ
htilal Nedir? 43Magna Carta Metni 44Bu
Ş
art ile Elde Edilen Yenilikler 461791 Beyannamesinin Ba
ş
lang
ı
c
ı
46
İ
nsanl
ı
ğ
ı
n Haklar
ı
Metni 47Tanzimat'
ı
n Metni 50Sosyalist
İ
htilali 54Engels Ne Diyor? 57Sovyetler Beyannamesi 57Rus Sosyalist Devletinin Yetkileri 59Lonis Marlis Ne Diyor? 61Türk
İ
htilali ve Prensipleri 62Fa
ş
istlik 62
İş
 
Ş
art
ı
63Nasyonal Sosyalistlik 73Hitler Teorisi 73I. Bölüm 73II. Bölüm: Nasyonal-Sosyalist (Milli Sosyalist)
İ
htilalinin Vas
ı
talar
ı
74III. Bölüm: Irk, Toprak ve Kan 75IV. Bölüm: Nasyonal-Sosyalist Devlet 76
İ
lave: Hayat Kar
ş
ı
s
ı
nda
İ
nsan 80Nasyonal-Sosyalist Program
ı
80Hitler'in Nutku 84Saray
İ
htilali 86Frans
ı
z Ansiklopedisine Gelince 87Son Ç
ı
kan Frans
ı
z Ansiklopedisine Göre 88
İ
ngiliz Ansiklopedisi 88Ansiklopedilerin Sentezi ve Kriti
ğ
i 89Bize Göre
İ
htilal Nedir? 90Eksilik, Yenilik 92Ay
ı
rt Hakk
ı
92Millet Geri Gidebilir mi? 93
İ
sa'y
ı
Ele Al
ı
yorum 99
 
Size Biraz da Muhammed'den Bahsetmeliyim 99Büyük Feragatin Sonu Ne Oldu? 101Devlet Adamlar
ı
ndan Fakirlik-Zenginlik 103Tanzimat'
ı
n Metni (Orijinal metin) 105
YAZAR HAKKINDA 
Mahmut Esat Bozkurt 1892'de Ku
ş
adas
ı
'nda do
ğ
du. Hac
ı
Mahmut o
ğ
ullar
ı
ndan HasanBeyin o
ğ
ludur. 1923'de evlenmi
ş
, iki k
ı
z
ı
ve bir o
ğ
lu dünyaya gelmi
ş
tir.
İ
lk ö
ğ
renimini Ku
ş
adas
ı
ve
İ
zmir Yusuf R
ı
za mektebinde yapan Mahmut Esat, ortave liseyi de
İ
zmir
İ
dadisinde tamamlad
ı
ktan sonra 1908'de
İ
stanbul Hukuku'nagirdi. 1912'de oradan ''Pek iyi'' derece ile mezun oldu.
İ
sviçre'ye giderek,Freiburg Hukuk Fakültesinden de diploma ald
ı
ve kapitülâsyonlar hakk
ı
ndahaz
ı
rlad
ı
ğ
ı
tezle Hukuk doktoru unvan
ı
n
ı
kazand
ı
.Vatan
ı
n dü
ş
manlar taraf
ı
ndan i
ş
gali üzerine yurda dönerek, silâha sar
ı
ld
ı
veMillî Mücadeleye Ku
ş
adas
ı
-Selçuk bölgesinde kat
ı
ld
ı
. Ayn
ı
zamanda Ankaragazetelerinde, özellikle Hâkimiyet-i Milliye, de ate
ş
li yaz
ı
lar yay
ı
nlad
ı
.Mahmut Esat Bozkurt, Birinci Büyük Millet Meclisine
İ
zmir milletvekili olarakkat
ı
ld
ı
, çok genç ya
ş
ta
İ
ktisat Vekilli
ğ
ine, ikinci seçim devresinde de AdliyeVekilli
ğ
ine getirildi (1924).Türkiye'de ilk hukuk düzeninin temellerini atanlar
ı
n ba
ş
ı
nda o gelir. Ate
ş
li birhatip, gerçek bir yurtseverdi.Ankara Hukuk Mektebinde, vekilli
ğ
i zaman
ı
nda ba
ş
layan profesörlü
ğ
üne,vekillikten çekildikten sonra da devam etti, bu arada Ankara Siyasal BilgilerOkulu ve
İ
stanbul
İ
nk
ı
lâp kürsüsü profesörlü
ğ
ünde de bulundu. Vekilliktençekildikten sonra çal
ı
ş
malar
ı
n
ı
Meclise ve bilime veren Mahmut Esat'
ı
n birçokgazetede ba
ş
makaleleri ç
ı
km
ı
ş
t
ı
r.Zaman zaman Ku
ş
adas
ı
'daki evine çekilerek, ülkenin sosyal yaralar
ı
üzerindenotlar toplam
ı
ş
ve bunlar
ı
çe
ş
itli gazetelerde yay
ı
nlam
ı
ş
t
ı
r.Son yaz
ı
lar
ı
n
ı
Yeni Sabah'da yazmaktayd
ı
. Yaz
ı
lar
ı
nda en gerçek, en önemli ülkesorunlar
ı
n
ı
ele alm
ı
ş
ve ülke bunlar
ı
derinli
ğ
ine i
ş
lemi
ş
tir.Mahmut Esat Bozkurt, en son yaz
ı
s
ı
''Yürekler Ac
ı
s
ı
''n
ı
bitirdikten bir süresonra 21 Aral
ı
k 1943'de hayata gözlerini kapam
ı
ş
t
ı
r.Vasiyeti üzerine Selçuk'taki çiftli
ğ
ine gömülmü
ş
tür.
HAKKINDA ÇIKAN YAZILARDAN ÜÇÜ
..
Ş
u günlerde yeniden, Türk Hukuk
İ
nk
ı
lâplar
ı
n
ı
n yap
ı
ld
ı
ğ
ı
günlerin ve oink
ı
lâb
ı
yapm
ı
ş
olanlar
ı
n, Atatürk'ün ve Mahmut Esat Bozkurt'un ruhuna, azim vegörü
ş
lerine muhtac
ı
z.Prof. Dr. Kudret Ayiter14.9.1966, Cumhuriyet
İ
sviçre da
ğ
lar
ı
ndan Anadolu da
ğ
lar
ı
na, silâh omuzda ko
ş
an hukuk doktoru,serdengeçti Mahmut Esat Bozkurt, vatan hudutlar
ı
ndan fikir hudutlar
ı
na kadar hercephede dö
ğ
ü
ş
e dö
ğ
ü
ş
e, en son kalem elinde, Allah
ı
na kavu
ş
tu......Bir yanarda
ğ
ı
topra
ğ
a gömüyoruz...Yusuf Ziya Ortaç1943, Akbaba
ÖNSÖZ
Prof. Cahit TanyolYerli ve yabanc
ı
kaynaklar Atatürk için birçok
ş
ey yazd
ı
lar ve daha dayaz
ı
lacakt
ı
r. O'nun ki
ş
ili
ğ
i ve devrimleri bugün de, d
ı
ş
dünyada ayr
ı
ayr
ı
 politik bloklarda çe
ş
itli yorumlara sebep olmaktad
ı
r. Bat
ı
emperyalist blokuiçin o, Tanzimat'tan beri devam eden bat
ı
la
ş
ma hareketinin bir lideridir. Onlaragöre Atatürk'ün devrimleri bat
ı
ya ve bat
ı
burjuva uygarl
ı
ğ
ı
na ba
ğ
l
ı
bir nitelikta
ş
ı
maktad
ı
r.Kurtulu
ş
Sava
ş
ı
'n
ı
n niteli
ğ
i ne olursa olsun, yapm
ı
ş
oldu
ğ
u devrimler ve kurmakistedi
ğ
i rejim 1789 Frans
ı
z
İ
htilâli'nin serpintilerini ve esintilerinita
ş
ı
maktad
ı
r. Bu görü
ş
ı
s
ı
ndan o, emperyalistlerin aray
ı
p da bulamad
ı
ğ
ı
birrejimin temsilcisidir.Nitekim bundan birkaç y
ı
l önce UNESCO'nun, ülkemizde, Millî E
ğ
itim Bakanl
ı
ğ
ı
 
 
arac
ı
l
ı
ğ
ı
ile Atatürk Haftas
ı
düzenlemesi Türkiye'de, sosyalistlerin Atatürk'edönme ile (sosyalizme dönmeyi) bir ve ayn
ı
anlamda kullanman
ı
n uyand
ı
rd
ı
ğ
ı
kayg
ı
 olsa gerek. Bir k
ı
s
ı
m sosyalist yazarlar, Atatürk'ün Kurtulu
ş
Sava
ş
ı
s
ı
ralar
ı
ndasöylemi
ş
oldu
ğ
u sözleri sosyalizm için bir senet saym
ı
ş
lar onun halkç
ı
l
ı
k,devletçilik ilkelerini böyle bir amaca yönelmenin belirtileri olarakyorumlam
ı
ş
lard
ı
r.Konuyu gün
ı
ş
ı
ğ
ı
na ç
ı
karmak için, Atatürk'ün kurdu
ğ
u Cumhuriyet rejiminin bat
ı
 demokrasilerine mi, yoksa sosyalist demokrasiye mi imkân haz
ı
rlad
ı
ğ
ı
n
ı
objektifolarak ele
ş
tirmek gerek.Atatürk'ü burjuva demokrasileri kendi saf
ı
nda görmek istedi
ğ
i gibi,Türkiye'deki sosyalist ak
ı
m da onun devrimlerini sosyalizm için bir temel veba
ş
lang
ı
ç saymaktad
ı
rlar. Bu ne dereceye kadar mümkündür Kemalizmden sosyalizmegeçilebilir mi? Bunun da aç
ı
klanmas
ı
gerekmektedir. Bu türden yorumlar
ı
n ilerideuzun uzad
ı
ya üzerinde duraca
ğ
ı
z ve onlar
ı
tart
ı
ş
aca
ğ
ı
z. Yaln
ı
z
ş
u kadar
ı
n
ı
 söyleyelim ki, sosyalist dünya, hiçbir zaman Atatürk'ü kendisinden saymam
ı
ş
veona, çe
ş
itli ülkelerdeki sosyalist ak
ı
mlar söz konusu edilirken, az veya çokherhangi bir yer ay
ı
rmam
ı
ş
t
ı
r.Gerek ilerici ve gerek gerici, gerek sa
ğ
c
ı
ve gerekse solcu, gerek sosyalistveya komünist ve gerekse sömürge demokrasilerinin savunucular
ı
olsun, tümü,Atatürk'ü ele ald
ı
ğ
ı
zaman, onun dü
ş
ünce ve hareketlerinden kendi lehlerine baz
ı
 deliller bulmaya çal
ı
ş
makta birle
ş
mi
ş
bulunuyorlar. Demek ki, kimse Atatürk'ünve onun devrimlerinin gerçek yüzünü, niteliklerini objektif olarak incelemekistemiyor. Çünkü kimsenin gerçe
ğ
i ara
ş
t
ı
rmaya niyeti yok. Herkes kendisine görekurulu düzenli bir ''tabu'' aramakta, herkes Ortaça
ğ
yorumlar
ı
na uyarak,Atatürk'ün sözleri üzerinde tefsirler yapmak suretiyle gerçe
ğ
i de
ğ
il, kendikanaatlerini savunmak çabas
ı
nda... Daha ba
ş
ka bir deyimle, her sosyal ve politike
ğ
ilim onu kendi saf
ı
nda görmek ve göstermek kayg
ı
s
ı
ndad
ı
r.
Ş
uras
ı
n
ı
da söyleyelim ki, Atatürk'e kar
ş
ı
duyulan bu sonsuz hayranl
ı
ğ
ı
ngerisinde birtak
ı
m ç
ı
karlar çöreklenmi
ş
tir. Mahmut Esat Bozkurt gibi gerçektenAtatürk'e inanm
ı
ş
birkaç ki
ş
i bir yana itilecek olursa, kasidecilik, dalkavuklukbir yerde hayranl
ı
k maskesine bürünerek ortaya ç
ı
k
ı
yor. Atatürk'ü sevimsizgösterenler i
ş
te bunlard
ı
r.
İ
nsanlar bir dü
ş
ünce yumu
ş
akl
ı
ğ
ı
ndan ç
ı
karak bir inanç kat
ı
l
ı
ğ
ı
na bürünürlersehem faydas
ı
z ve hem de zararl
ı
olurlar. Çünkü art
ı
k o kimse, sadece süreklibir sömürme konusu olur. Gün geçtikçe gerçek yan
ı
ortadan kalkar.Atatürk'ü övenlerin ve yerenlerin, onu kendi ç
ı
karlar
ı
u
ğ
runa bir araç olarakkullananlar
ı
n varm
ı
ş
olduklar
ı
yarg
ı
lar
ı
 
ş
öyle bir gözden geçirecek olsak,kar
ş
ı
m
ı
za birbirini tutmayan, birbirine ayk
ı
r
ı
renklerle örülmü
ş
bulan
ı
k veanlams
ı
z bir insan portresi ç
ı
kar. Sanki bu insanlar, onun gerçek yönünüayd
ı
nl
ı
ğ
a kavu
ş
turmak için de
ğ
il de, daha da bulan
ı
k hale getirmek için sözbirli
ğ
i yapm
ı
ş
a benziyorlar.Washington Irwing'in, Shakespeare hakk
ı
nda bir sözü var; onu bir
İ
talyan azizinebenzeterek:''Tap
ı
nanlar
ı
türbesine o kadar çok mum getirmi
ş
lerdir ki, dumandan tan
ı
nmazhale gelmi
ş
put...'' der.Bu söz Atatürk için de söylenebilir. Hele onun ad
ı
bir milletin kaderinekar
ı
ş
m
ı
ş
olursa... Çünkü bir azizin türbesine getirilen mumlar, azizlehayranlar
ı
aras
ı
nda özel ve içten bir ba
ğ
lant
ı
kurar. Halbuki Mustafa Kemal'inçevresinde yarat
ı
lan tabu, kat
ı
la
ş
m
ı
ş
, karanl
ı
k bir duvar gibi onunla Türktoplumunu birbirinden ay
ı
rm
ı
ş
t
ı
r. Hayranlar
ı
onu sevdirmeye çal
ı
ş
mam
ı
ş
lar, ad
ı
n
ı
 korkulu bir hale getirmek suretiyle hem kendisine ve hem de halka büyük kötülükyapm
ı
ş
lard
ı
r. Çünkü hepsinin hedef ve amac
ı
bir yerde Mustafa Kemal'i kendiç
ı
karlar
ı
na kullanmakt
ı
r. Hüzün verici bir al
ı
n yaz
ı
s
ı
...Bunlar
ı
n tart
ı
ş
mas
ı
n
ı
burada yapacak de
ğ
iliz. Atatürk'ün ki
ş
ili
ğ
ini, bir bütünekavu
ş
turmak veya onun üzerine yepyeni bir
ı
ş
ı
k tutmak, ancak yüzündeki bu sistabakas
ı
n
ı
kald
ı
rmakla mümkündür. Çünkü gün geçtikçe onun ki
ş
ili
ğ
i ve toplumsalyan
ı
, içinden ç
ı
k
ı
lmaz bir problem haline gelmektedir. Öyle ki, art
ı
k günümüzde,onun yürekten hayranlar
ı
yla, yürekten dü
ş
manlar
ı
na içimizde ayn
ı
türden birsayg
ı
duymaya ba
ş
l
ı
yoruz. Çünkü hiç olmazsa bu insanlar Atatürk'ü kendiç
ı
karlar
ı
için kullanmay
ı
ve kalkan yapmay
ı
ş
ünmüyorlar. Atatürk bugün art
ı
kgerçek gücü dü
ş
ünülecek olursa bir tabu olmaktan bile ç
ı
km
ı
ş
t
ı
r. Onun ad
ı
n
ı
bir

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aalfaa Beta liked this
ok1222 liked this
Okan Erdol liked this
steve_y liked this
steve_y liked this
Noctuary liked this
Noctuary liked this
Çağlar Koyuncu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->