Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
aralik_001

aralik_001

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:

More info:

Published by: http://www.timeturk.com on Oct 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2011

pdf

text

original

 
‹SLÂM KOLAYLIK D‹N‹D‹R 
‹slâm dininde, insan›n üstesin-den gelemeyece¤i, gücünün yetme- yece¤i hiçbir hüküm yoktur. Al-lah’›n insanlara verdi¤i güç ve kuv- vet, yükledi¤i sorumluluklardan da-ha genifl ve daha büyüktür. ‹slâmdininin koydu¤u emirler, insan› ol-gunlaflt›rmak ve daha yüksek bir ha- yata haz›rlamak içindir. ‹slâm’dazorlama yoktur. Bu ‹slâm’›n evren-sel oluflunun bir özelli¤idir. ‹slâmprensiplerinin en baflta geleni, ko-laylaflt›rma, kolay› emretme ve ko-lay olan› istemedir. Allahu Teâlâ(c.c.) Kur’an-› Kerim’de
“…Allah si- ze kolayl›k diler, zorluk dilemez.” 
(Ba-kara, 2/185);
“Allah bir kimseyi an- cak gücünün yetti¤i fleyle yükümlü k›- lar.” 
(Bakara, 2/286);
“Allah, sizden (yükümlülüklerini) hafifletmek istiyor.Çünkü insan zay›f yarat›lm›flt›r.” 
(Ni-sa, 4/28) buyurmaktad›r. Ayetler-den de anlafl›laca¤› üzere ‹slâm heralanda kolayl›¤› tercih etmifltir.
“Kolaylaflt›r›n zorlaflt›rmay›n; müjde- leyin nefret ettirmeyin.” 
(Buharî,“‹lim”, 12; Müslim, “Cihad”, 6) em-ri, sadece ‹slâm’› tebli¤ eden Pey-gamberimizin de¤il, herkesin uy-mas› ve uygulamas› gereken birprensiptir. Aile hayat›m›zda, ticarî ve ifl hayat›m›zda kolayl›k esast›r.Kolayl›kta gönül rahatl›¤›, zorluktaise ruh s›k›nt›s› vard›r.Öyleyse yaflad›¤›m›z bu ortamda,zorlaflt›rmadan kolaylaflt›rman›n,nefret ettirmeden sevindirmenin ve korkutmadan müjdelemenin ya-p›lmas›na ihtiyaç vard›r.
1Aral›k
Cem Veb Ofset Tel: 
(0.312) 385 37 27 
 
HIRSIZLIK VE HAKSIZLIK 
H›rs›zl›k, “baflkalar›na ait bir ma-l› korundu¤u yerden, sahibininbilgisi d›fl›nda gizlice almak” de-mektir. Al›n teri ve meflru kazançtan do-¤an servetin korunmas›, ‹slâm’›ntemel ilkeleri aras›ndad›r. ‹slâm’agöre, insan›n hayat›, ›rz ve namusugibi mal› da dokunulmazd›r.Onun için dinimiz eme¤i ve mülki- yeti kutsal saym›fl, mülkiyete haks›zolarak el uzatmay› cezaland›rm›fl-t›r. (Maide, 5/38)Hile ile, doland›r›c›l›kla, yalanflahitlik ve rüflvet vb. meflru olma- yan bir yolla, baflkas›n›n mal›n›elinden almak h›rs›zl›kt›r ve büyükgünaht›r. Bunun içindir ki, AllahTeala flöyle buyurur:
“Ey müminler! Mallar›n›z› aran›zda bat›l (haks›z ve haram) yollarla yemeyin. Ancak kar- fl›l›kl› r›za ile yap›lan ticaretle olursa baflka…” 
(Nisa, 4/29)Peygamberimiz de flöyle buyuru- yor: “Kim haks›z bir iddiada bulu-nur, kendisinin olmayan› kendisi-nin yapmaya çal›fl›rsa bizden de¤il-dir. O, cehennemdeki yerine ha-z›rlans›n.” (‹bn Mace, “Ahkam”, 6)‹slâm’›n temel amac›, baz› kimse-leri cezaland›rmak de¤il, aksineh›rs›zl›k suçunun ifllenmesine im-kân b›rakmayacak önlemler al-makt›r. ‹yi bir mümin, baflkalar›-n›n can›na, mal›na, mevkiine, na-mus ve flerefine zarar vermeyen,haks›zl›k yapmayan insand›r.
2Aral›k
Cem Veb Ofset Tel: 
(0.312) 385 37 27 
 
 YET‹ME KARfiI fiEFKAT VEMERHAMETL‹ OLMAK 
‹slâm dini yetimleri, kendi ço-cuklar›m›z gibi görüp gözetmemi-zi, onlara flefkat ve merhametlidavranmam›z›, e¤itip yetifltirme-mizi tavsiye eder. Kendisi de yetimolan sevgili Peygamberimiz(s.a.s.), yetimlere kol kanat ger-mifl, onlara iyi davranm›fl, bizim deiyi davranmam›z› emretmifltir.Peygamberimiz iflaret parma¤› ve orta parma¤›yla iflaret ederek:
“Gerek kendisine ve gerekse baflkas›na ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette ifl- te böyle yan yanay›z” 
(Ahmed b.Hanbel, V, 250) buyurmufltur. Yetimler bize Allah’›n birer ema-netidir. Onlara flefkat ve merha-met göstermek, e¤itip yetifltirerektopluma yararl› birer insan halinegetirmek, büyüyünceye kadar mal-lar›n› kollay›p gözetmek ve evlene-cek ça¤a gelince de evlendirmekbizim görevimizdir. Allah Teâlâ, Peygamberimizekendisinin de yetim oldu¤unu ha-t›rlatarak:
“Seni yetim bulup da ba- r›nd›rmad› m›? Seni yolunu kaybet- mifl olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zen-  gin etmedi mi? Öyleyse sak›n yetimi ezme!” 
(Duhâ, 93/6-9) buyurup, yetimlere flefkat ve merhametlemuamele edilmesini emretmifltir.
3Aral›k
Cem Veb Ofset Tel: 
(0.312) 385 37 27 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->