Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
aylik

aylik

Ratings: (0)|Views: 70|Likes:

More info:

Published by: http://www.timeturk.com on Oct 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
GÜNDEM Yenilenme: Yeniden ‹man Etmenin Ad› . . . . . . . . . . .4Prof. Dr. Ejder OkumuflKur’an ile Hayata Dönmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Doç. Dr. Soner GündüzözDinî Bilgiyi Tecdit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Prof. Dr. M. fievki Ayd›nGÜNDEM/SÖYLEfi‹Prof. Dr. M. Saim Yeprem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Prof. Dr. M. Said Hatibo¤lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Ayfer Balaban/Ali Duran Demircio¤luKALB‹N ERBAÎN‹‹flgal Alt›ndaki Kalpler ve Merhamet E¤itimi . . . . . . . .22Prof. Dr. Mehmet GörmezD‹N - DÜfiÜNCE - YORUM‹nsan›n Anlam Kayna¤›: Niceli¤e/Tekâsür’eKarfl› Nitelik/Kevser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Prof. Dr. fiaban Ali DüzgünD‹N ve SOSYAL HAYATSivil Hizmet Anlay›fl›nda Din Görevlilerinin Yeri ve Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Doç. Dr. Fikret Karaman Yeter ki Zihin ve Gönüller(imiz) Engelli Olmas›n . . . . .34Dr. Yaflar Yi¤it A‹LEfiiddetten Keyif Almak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Prof. Dr. Enbiya Y›ld›r›mB‹R KONU B‹R AYETDünya Mal›n› Kap›flanlar Kimler? . . . . . . . . . . . . . . . .42Doç. Dr. ‹brahim Hilmi Karsl›B‹R HAD‹S B‹R YORUMMal› S›rtta Tafl›mak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44Prof. Dr. ‹. Hakk› ÜnalDÜNDEN BUGÜNE D‹YANET ‹fiLER‹ BAfiKANLI⁄IDiyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n ‹lk Y›llar› . . . . . . . . . . . . .46Dr. Mehmet BulutD‹N GÖREVL‹S‹N‹N HATIRA DEFTER‹NDENBac›yan-› Rumdan ‹mam Efllerine . . . . . . . . . . . . . . .48 Tu¤ba KüçükvarKÜLTÜR - SANATKaside-i Bürde’nin Besteleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Yard. Doç. Dr. Recep UsluEDEB‹YATBilgi ve Zenginlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54Mustafa Özçelik SÖZÜN ÖZÜ - BERCESTE BEY‹TLERÖlüm güzel fley, budur perde ard›ndan haber...Hiç güzel olmasayd›, ölür müydü Peygamber? . . . . .56 Vedat Ali Tok CAM‹LER‹M‹Zfiehit Murad Han Gazi Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58Cevat AkkanatPORTREKa’b b. Mâlik (r.a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62Doç. Dr. Adem Apak 
Yenilenme:Yeniden ‹manEtmenin Ad›
      ‹     Ç      ‹     N     D     E     K      ‹     L     E     R
4
fiiddetten Keyif  Almak 
38
‹nsan›n AnlamKayna¤›:Niceli¤e/Tekâsür’eKarfl›Nitelik/Kevser 
26
fiehit Murad Han Gazi Camii 
58
D‹YANET AYLIK DERG‹ TEMMUZ 2009 SAYI: 223

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->