Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
thay doi thai do_ doi cuoc doi

thay doi thai do_ doi cuoc doi

Ratings: (0)|Views: 679|Likes:
Published by bao_trinh

More info:

Published by: bao_trinh on Oct 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
Suu tam: trinhvubao.ac@gmail.comwww.scribd.com/bao_trinh
THAY THÁI ĐỘ
-
ĐỔI CUỘC ĐỜI
 Không có m
ột quyền lực n
 ào có th
ể ngăn cản được một người có thái độ, tinh thầnđúng đắn đạt được mục ti 
êu c
ủa m
ình. Và không gì trên
đời có thể giúp một người cóthái độ, tinh thần không đúng đạt đượ 
 c thành công. - Thomas Jefferson
Tên sách: Thay thái độ
-
Đổi cuộc đời
Tác gi
ả: Jeff Keller 
Nhà xu
ất bản: First News v
à NXB T
ổng hợp TP. HCM Năm xuất bản: Quý IV năm 2007
 S
ố trang: 192
Giá ti
ền: 22.000 VNĐ
Kh
ổ: 13x20,5cm
---------
Đánh máy: 5works
 S
ửa chính tả: 5works
 Chuy
ển sang ebook: 5works
 Ngày hoàn thành: 26/05/2008
M
ục lục
 L
ỜI GIỚI THIỆU
PH
ẦN 1. SỰ TỰ TIN V
À THÀNH CÔNG B
ẮT ĐẦU TỪ SUY NGHĨ1. Thái độ sống quyết định cách nh
 ìn, ni
ềm vui v
à h
ạnh
phúc2. Ngh
 ĩ m
 ình là ng
ười như thế n
ào, b
ạn sẽ trở thành người như vậy!
3. Bi
ết h
 ình dung, t
ưởng tượng ra mục ti
êu và thành công c
ủa m
 ình
4. Điều kỳ diệu của l
òng quy
ết tâm
5. Bi
ến trở ngại thành cơ hội
Bi
ến bất hạnh th
ành may m
ắn
PH
ẦN 2. SỨC MẠN
H C
ỦA NGÔN TỪ 
6. S
ức mạnh của suy nghĩ, ngôn từ 
7. Ngh
 ĩ về hướng tốt trong mọi ho
àn c
ảnh
8. Hãy tìm cách th
ực hiện
Đừng than v
ãn tìm lý do!PH
ẦN 3. H
ÃY HÀNH
ĐỘNG ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU MONG ƯỚC
9. Hãy giao ti
ếp v
à làm b
ạn
v
ới những người có suy nghĩ tích
c
ực
10. Không có gì ph
ải sợ h
ãi!
11. Đối mặt và vượt l
ên th
ất bại
 
 
Suu tam: trinhvubao.ac@gmail.comwww.scribd.com/bao_trinh
12. Bi
ết quan tâm, chia sẻ với mọi ngườiĐIỀU KỲ DIỆU CỦA THÁI ĐỘ SỐNG V
À TÁC GI
- JEFF KELLER
Qua câu chuy
ện n
ày, b
ạn sẽ hiểu tại sao cuốn sách này đ
ã n
ổi tiếng khắp thế giới, v
à hi
ểuđược trong ho
àn c
ảnh n
ào
Jeff Keller đ
ã vi
ết n
ên bài h
ọc quý báu này. Đây là thông điệp
tâm huy
ết từ một người đ
ã t
ừng gặp những khó khăn, vất vả nhất về tinh thần
-
người đ
ãt
ừng rơi vào sự bế tắc, tuyệt vọng, chán nản, mất niềm tin cuộc sống tận
 cùng:
Thay đổi thái độ
- B
ạn sẽ thay đổi được cuộc đời
!Cu
ốn sách ra đời đ
ã giúp
được h
àng tri
ệu người tr 
ên th
ế giới, trở th
ành m
ột hiện tượng
th
ời đại về cách nh
 ìn cu
ộc sống v
à ch
ọn lựa thái độ sống. Cuốn sách được mọi
 
người y
êuthích, truy
ền nhau v
à tr
th
ành cu
ốn sách bán chạy nhất. Cuốn sách đ
ã
được mua bản
quy
ền xuất bản ra 7 ngôn ngữ ở nhiều quốc gia tr 
ên th
ế giới (tiếng Pháp, Tây Ban Nha,Đức, Italia, Trung Quốc, H
àn Qu
ốc v
à hi
ện nay l
à Vi
ệt Nam).
ờ New York Times
bìnhlu
ận: "Đây l
à cu
ốn sách thực
s
ự để d
ùng - không ph
ải để đọc!", "Tư duy mới của thời đại
- Cu
ốn sách cứu người
-
 Life-changing book 
!"Jeff Keller, t
ừ một luật sư đ
ã tr
th
ành m
ột th
ành viên c
ủa Hiệp hội thuyết tr 
 ình viênqu
ốc gia, một tác giả nổi tiếng
- và hi
ện nay l
à T
ổng giám đốc của tập đo
àn
Attitude is
 
Everything, Inc
. (Thái độ sống l
à t
ất cả
- tên c
ủa cuốn
sách). M
ột tập đoàn đặc biệtchuyên tư vấn, nghi
ên c
ứu v
à h
ợp tác với các công ty, tập đo
àn trên th
ế giới để phát triển
và giúp m
ọi người hướng đến một thái độ sống tích cực nhằm vượt qua những khó khăn,
th
ử thách để đạt được hạnh
phúc, thành công và
ước mơ cuộc sống. (Bạn đọc có thể hiểu
thêm qua trang web: www.attitudeiseverything.com). M
ột tờ báo
-
thư điện tử c
ùng tênAttitude is Everything c
ủa ông đ
ã là ngu
ồn động vi
ên và c
ảm hứng của h
àng tri
ệu người
trên kh
ắp thế giới trong h
ành trình tìm ý ngh
 ĩa cuộc sống, khám phá ra khả năng vượt l
ênnh
ững giới hạn của con người.
 
Jeff Keller đ
ã nh
ận được h
àng ch
ục ngàn thư của bạn đọc chia sẻ, cảm ơn chân thành về
cu
ốn sách của m
 ình.
Độ
c gi
ả Peter Irlam đ
ã vi
ết:
 "
Cu
ốn sách
Thay thái độ
-
Đổi cuộc đời
 
đ 
ã
ạo n
ên m
ột thay đổi sâu sắc v
à l
ớn nhất 
trong tôi. T 
ừng câu, từng chữ trong cuốn sách đ 
ã giúp tôi thay
đổi từ một con người với
nh
ững suy nghĩ v
à l
ối sống ti
êu c
ực, luôn nh
ìn
đời xám m
àu, h
ẹp h
òi, khuôn kh
ổ, vị kỷ
trung tâm tr 
ở th
ành m
ột con người ho
àn toàn m
ới. Tôi thật sự không thể nhớ được đ 
ã
đọc
 
Suu tam: trinhvubao.ac@gmail.comwww.scribd.com/bao_trinh
cu
ốn sách n
ày bao nhiêu l
ần. Tôi đ 
ã quy
ết định khởi đầu lại cuộc sống mới của m
ình. Tôibi
ết ơn và mắc nợ cuốn sách n
ày. Gi
ờ đây tôi thật tr 
à
n đầy năng lượng sống, tự tin v
à
luôn có đươc niềm vui bất tận của cuộc sống. Cảm ơn cuốn sách cứu cuộc đời tôi…" 
 
Độc giả Petya Collins thổ lộ
: "… Tôi có th
ể nói đây l 
à cu
ốn sách m
à tôi quý nh
ất trong tủ
sách, tôi hi
ểu được điều này qua tác động của nó khô
ng ch
ỉ với tôi m
à v
ới người thântrong gia đ 
ình và v
ới bạn b
è tôi. Ai c
ũng t 
ìm thêm m
ột v
ài cu
ốn để tặng người thân của
mình."
First News trân tr
ọng giới thiệu với bạn đọc Việt Nam cuốn sách n
ày và chúc các b
ạn t
 ìm
được niềm vui, hạnh phúc v
à thành công trong cu
ộc sống.
 
L
ỜI GIỚI THIỆU
CÁI ĐÊM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI
 
 Khám phá v
ĩ đại nhất của thời đại chúng ta chính l 
 à vi
ệc con người có thể thayđổi cuộc sống của m
ình chính b
ằng cách thay đổi thái độ sống.
- William James
 Năm 1980, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân luật. Lúc ấy tôi đ
ã t
ừng nghĩ rằng
mình s
ẽ theo nghề luật sư suốt đời v
 ì
đó là mơ ước cháy bỏng trong tôi từ thời ni
ên thi
ếu.
 M
ọi việc diễn ra suôn sẻ đúng như dự định. Sau một thời gian ki
ên trì và n
ỗ lực, m
ùa hè
năm đó, tôi đ
ã v
ượt qua kỳ thi sát hạch cuối cùng và được cấp giấy phép h
ành ngh
ề luật
 
sư ở New York. Cuộc sống ri
êng c
ủa tôi cũng dần ổn định. Tôi đ
ã yêu Dolores, m
ột côgái xinh đẹp v
à có nh
ững cá tính t
hú v
ị, cũng l
àm ngh
ề luật. Chúng tôi kết hôn v
ào cu
ối
 
năm 1981. Cuộc đời dường như đang mở ra trước mắt tôi những dự định, viễn cảnh tươi
 sáng.
 Nhưng vài năm sau, tôi chợt nhận ra h
ình nh
ư cuộc sống của m
ình có
điều g 
ì
đó thực
 s
ự không ổn. Mà đó lại l 
 à m
ột 
trong nh
ững điều quan trọng nhất, đ 
 ã chi ph
ối cuộc
 s
ống tinh thần của tôi rất nhiều. Tôi cảm nhận r 
 õ ràng là mình không h
ề hạnh phúcnhư đ 
 ã t
ự gán cho m
ình tr
ước giờ, mặc d 
ù tôi v
ẫn thấy được ý nghĩa nghề nghiệp v
 à yêu thích công vi
ệc.
 
Đồng thời cũng có k 
há nhi
ều điều khiến tôi bực m
 ình, chán n
ản
– và chính nh
ững điềunày đ
ã hút c
ạn dần bầu nhiệt huyết c
ùng lòng
đam mê công việc của tôi, l
àm cho tinhth
ần tôi ng
ày m
ột đi xuống. Có những việc tôi nghĩ l
à khoa h
ọc v
à d
d
àng trong lýthuy
ết, nhưng thực tế lạ
i di
ễn ra ho
àn toàn ngoài d
ự kiến của m
 ình. Có nh
ững vấn đề
ph
ức tạp chưa hề có trong sách vở hay b
ài gi
ảng m
à hi
ện tại tôi phải đối đầu h
àng ngày.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tung Do liked this
Hùng Đinh liked this
trungluongtu liked this
nhinhinhi76 liked this
nouvales liked this
qtuy liked this
heoca liked this
tomkhai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->