Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
130Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan Tich Hoat Dong Kinh Doanh

Phan Tich Hoat Dong Kinh Doanh

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 15,501|Likes:
Published by hienphuthutaymo

More info:

Published by: hienphuthutaymo on Oct 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

 
 ĐẠ
I H
C HU
 TR
ƯỜ
NG Ð
I H
C KINH T
 
KHOA K
TOÁN - TÀI CHÍNH------- -------
 
PHÂN TÍCHHO
T
ĐỘ
NG KINH DOANH
 Biên so
nTS. TR
NH V
Ă
N S
Ơ
NÐÀO NGUYÊN PHI
 
Hu
ế
, 2006
 
Ch
ươ
ng INH
NG C
Ơ
S
LÝ LU
N C
APHÂN TÍCH HO
T
ĐỘ
NG KINH DOANH
M
C TIÊU C
A CH
ƯƠ
NG I
Nh
m cung c
p:
Các khái ni
m
Ý ngh
 ĩ 
a
 
 Đố
i t
ượ
ng
Ph
ươ
ng pháp nghiên c
u c
a môn h
c
Trình t
phân tích ho
t
độ
ng kinh doanh
S
TI
T PHÂN B
C
A CH
ƯƠ
NG I: 4 Ti
ế
t1.1. Khái ni
m, ý ngh
 ĩ 
a và
đố
i t
ượ
ng c
a phân tích ho
t
độ
ng kinh doanh
 
1.1.1. Khái ni
m
“Phân tích, hi
u theo ngh
 ĩ 
a chung nh
t là s
chia nh
s
v
t và hi
n t
ượ
ngtrong m
i quan h
h
u c
ơ
gi
a các b
ph
n c
u thành s
v
t, hi
n t
ượ
ng
đ
ó”
1
“Phân tích ho
t
độ
ng kinh doanh (PTKD) là quá trình nghiên c
u
để
 
đ
ánh giátoàn b
quá trình và k
ế
t qu
c
a ho
t
độ
ng kinh doanh; các ngu
n ti
m n
ă
ng c
nkhai thác
doanh nghi
p (DN), trên c
ơ
s
 
đ
ó
đề
ra các ph
ươ
ng án và gi
i pháp
để
 nâng cao hi
u qu
ho
t
độ
ng s
n xu
t kinh doanh c
a DN”
2
.Tr 
ướ
c
đ
ây, trong
đ
i
u ki
n s
n xu
t kinh doanh
đơ
n gi
n và v
i quy mô nh
,yêu c
u thông tin cho nhà qu
n tr 
ch
ư
a nhi
u và ch
ư
a ph
c t
p, công vi
c phân tíchth
ườ
ng
đượ
c ti
ế
n hành gi
n
đơ
n, có th
th
y ngay trong công tác h
ch toán. Khi s
nxu
t kinh doanh càng phát tri
n thì nhu c
u thông tin cho nhà qu
n tr 
càng nhi
u,
đ
ad
ng và ph
c t
p. PTKD hình thành và phát tri
n nh
ư
m
t môn khoa h
c
độ
c l
p,
để
 
đ
áp
ng nhu c
u thông tin cho các nhà qu
n tr 
.Phân tích nh
ư
là m
t ho
t
độ
ng th
c ti
n, vì nó luôn
đ
i tr 
ướ
c quy
ế
t
đị
nh và là c
ơ
 s
cho vi
c ra quy
ế
t
đị
nh. PTKD nh
ư
là m
t ngành khoa h
c, nó nghiên c
u m
t cáchh
th
ng toàn b
ho
t
độ
ng s
n xu
t, kinh doanh
để
t
 
đ
ó
đề
xu
t nh
ng gi
ipháp h
u hi
u cho m
i DN.Nh
ư
v
y, PTKD là quá trình nh
n bi
ế
t b
n ch
t và s
tác
độ
ng c
a các m
t c
aho
t
độ
ng kinh doanh, là quá trình nh
n th
c và c
i t
o ho
t
độ
ng kinh doanh m
t
1
PGS. TS. Ph
m Thí Gái.2004.
 Phân tích ho
độ
ng kinh doanh.
 NXB Th
ng Kê, Hà N
i. Trang 5
2
TS. Tr 
nh V
ă
n S
ơ 
n. 2005.
 Phân tích ho
độ
ng kinh doanh
.
Đạ
i h
c Kinh t
ế
Hu
ế
. Trang 4
 
 
cách t
giác và có ý th
c, phù h
p v
i
đ
i
u ki
n c
th
c
a t
ng DN và phù h
p v
iyêu c
u c
a các quy lu
t kinh t
ế
khách quan nh
m mang l
i hi
u qu
kinh doanhcao.
1.1.2. Ý ngh
 ĩ 
a
- Phân tích ho
t
độ
ng kinh doanh là công c
quan tr 
ng
để
phát hi
n kh
n
ă
ngti
m tàng trong ho
t
độ
ng kinh doanh.- Thông qua phân tích ho
t
độ
ng DN chúng ta m
i th
y
đượ
c các nguyênnhân, nhân t
c
ũ
ng nh
ư
ngu
n g
c phát sinh c
a các nguyên nhân và nhân t
 
nhh
ưở
ng, t
 
đ
ó
để
có các gi
i pháp c
th
và k
p th
i trong công tác t
ch
c và qu
n lýs
n xu
t. Do
đ
ó nó là công c
c
i ti
ế
n c
ơ
ch
ế
qu
n lý trong kinh doanh.- PTKD giúp DN nhìn nh
n
đ
úng
đắ
n v
kh
n
ă
ng, s
c m
nh c
ũ
ng nh
ư
nh
ngh
n ch
ế
trong DN c
a mình. Chính trên c
ơ
s
này các DN s
xác
đị
nh
đ
úng
đắ
n m
ctiêu và chi
ế
n l
ượ
c kinh doanh có hi
u qu
.- PTKD là công c
quan tr 
ng trong ch
c n
ă
ng qu
n t
, là c
ơ
s
 
để
 
đề
ra cácquy
ế
t
đị
nh
đ
úng
đắ
n trong ch
c n
ă
ng qu
n lý, nh
t là trong các ch
c n
ă
ng ki
m tra,
đ
ánh giá và
đ
i
u hành ho
t
độ
ng SXKD trong DN.- Phân tích ho
t
độ
ng kinh doanh là bi
n pháp quan tr 
ng
để
phòng ng
a ng
ă
n ch
n nh
ng r 
i ro có th
x
y ra.- Tài li
u PTKD còn r 
t c
n thi
ế
t cho các
đố
i t
ượ
ng bên ngoài, khi h
có cácm
i quan h
v
kinh doanh, ngu
n l
i v
i DN, vì thông qua phân tích h
m
i có th
 có quy
ế
t
đị
nh
đ
úng
đắ
n trong vi
c h
p tác,
đầ
u t
ư
, cho vay...
đố
i v
i DN n
a haykhông?
1.1.3. Ð
i t
ượ
ng
V
i t
ư
cách là m
t khoa h
c
độ
c l
p, PTKD có
đố
i t
ượ
ng riêng:
 Đố
i t
ượ
ng c
a phân tích ho
t
độ
ng kinh doanh là quá trình và k
ế
t qu
c
a ho
t
độ
ng kinh doanh cùng v
i s
tác
độ
ng c
a các nhân t
 
nh h
ưở
ng
đế
n quá trình vàk
ế
t qu
 
đ
ó,
đượ
c bi
u hi
n thông qua các ch
ỉ 
tiêu kinh t
ế
3
.K
ế
t qu
kinh doanh mà ta nghiên c
u có th
là k
ế
t qu
c
a t
ng giai
đ
o
n riêngbi
t nh
ư
k
ế
t qu
mua hàng, k
ế
t qu
s
n xu
t, k
ế
t qu
bán hàng... hay có th
k
ế
tqu
t
ng h
p c
a quá trình kinh doanh, k
ế
t qu
tài chính...v.vKhi phân tích k
ế
t qu
kinh doanh, ng
ườ
i ta h
ướ
ng vào k
ế
t qu
th
c hi
n các
đị
nh h
ướ
ng m
c tiêu k
ế
ho
ch, ph
ươ
ng án
đặ
t ra.K
ế
t qu
kinh doanh thông th
ườ
ng
đượ
c bi
u hi
n d
ướ
i các ch
ỉ 
tiêu kinh t
ế
. Ch
ỉ 
 tiêu là s
xác
đị
nh v
n
i dung và ph
m vi c
a các k
ế
t qu
kinh doanh. N
i dung ch
 y
ế
u c
a phân tích k
ế
t qu
là phân tích các ch
ỉ 
tiêu k
ế
t qu
kinh doanh mà DN
đ
ã
đạ
t
đượ
c trong k
, nh
ư
doanh thu bán hàng, giá tr 
s
n xu
t, giá thành, l
i nhu
n...Tuynhiên, khi phân tích các ch
ỉ 
tiêu k
ế
t qu
kinh doanh chúng ta ph
i luôn luôn
đặ
t trongm
i quan h
v
i các
đ
i
u ki
n (y
ế
u t
) c
a quá trình kinh doanh nh
ư
lao
độ
ng, v
t t
ư
,ti
n v
n, di
n tích
đấ
t
đ
ai...vv. Ng
ượ
c l
i, ch
ỉ 
tiêu ch
t l
ượ
ng ph
n ánh lên hi
u qu
 kinh doanh ho
c hi
u su
t s
d
ng các y
ế
u t
kinh doanh nh
ư
giá thành, t
su
t chiphí, doanh l
i, n
ă
ng su
t lao
độ
ng...vv.
3
PGS. TS Ph
m V
ă
n D
ượ 
c, Th.S Hu
nh
Đứ
c L
ng, Th.S Lê Th
Minh Tuy
ế
t. 2004.
 Phân tích ho
độ
ng kinhdoanh
. NXB Th
ng kê, TP H
Chí Minh. trang 4.
- 1 -

Activity (130)

You've already reviewed this. Edit your review.
VU Super liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Phạm Minh Toàn liked this
Đào Huyền Đào added this note
dai wa ak, hic hic, mjh sap thj roi m co giao k cho de cuong j ka
Pham Tram liked this
Hùng Bá liked this
Nga Thu Le liked this
Duong Ngoc liked this
Phuoc Lehuu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->