Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4. dn. reda

4. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2014

pdf

text

original

 
 
PRIJEDLOG
Na temelju odredbe
č
lanka 51. stavka 7. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj donijela
U R E D B U o kakvo
ć
i voda za kupanje
Č
lanak 1.
(1) Ovom se Uredbom propisuju standardi kakvo
ć
e voda za kupanje na površinskim vodama kopna (dalje u tekstu: voda za kupanje) kojima se odre
đ
uju grani
č
ne vrijednosti mikrobioloških pokazatelja i druge zna
č
ajke voda za kupanje te upravljanje kakvo
ć
om voda za kupanje u svrhu osiguranja o
č
uvanja, zaštite ili poboljšanja kakvo
ć
e površinskih voda koje se koriste za kupanje i time pridonosi o
č
uvanju i zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja. (2) U svrhu postizanja propisanih standarda kakvo
ć
e voda za kupanje iz stavka 1. ovoga
č
lanka provode se mjere upravljanja vodom za kupanje iz
č
lanka 3. stavka 1. to
č
ke 43. Zakona o vodama.
Č
lanak 2.
Mjere upravljanja iz
č
lanka 1. stavka 2. ove Uredbe provodi jedinica lokalne samouprave, a koordinira ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Č
lanak 3.
(1) Ova Uredba odnosi se na pra
ć
enje kakvo
ć
e voda za kupanje na kojima se o
č
ekuje veliki broj kupa
č
a, a za koje nije izdana trajna zabrana kupanja. (2) Ova Uredba ne odnosi se na: 1. kakvo
ć
u priobalnih voda za kupanje što se ure
đ
uje posebnim propisima o okolišu, 2. bazene za plivanje, uklju
č
ivo i bazene u toplicama, 3. vode u zatvorenom koje se pro
č
ć
avaju ili koriste u terapijske svrhe i 4. umjetno napravljene vode u zatvorenom odvojene od površinskih i podzemnih voda.
Č
lanak 4.
Pojmovi u ovoj Uredbi imaju sljede
ć
e zna
č
enje:
 
 2 1.
sezona kupanja
 je kalendarsko razdoblje u kojem se može o
č
ekivati velik broj kupa
č
a, 2.
velik broj kupa
č 
a
 je broj koji utvr
đ
uje nadležno tijelo jedinica lokalne samouprave s obzirom na broj kupa
č
a u prethodnim godinama ili na raspoloživu infrastrukturu i opremu ili druge mjere koje se poduzimaju za promicanje kupanja, 3.
one
č 
iš 
ć
enje voda za kupanje
 je prisutnost mikrobiološkog one
č
ć
enja ili one
č
ć
enja drugim organizmima ili otpadom koji utje
č
e na kakvo
ć
u površinskih voda za kupanje i koji
č
ini opasnost za zdravlje kupa
č
a, 4.
kratkotrajno one
č 
iš 
ć
enje
 je one
č
ć
enje voda mikrobiološkim organizmima ili drugim organizmima ili otpadnim tvarima za koje se o
č
ekuje da ne
ć
e utjecati na kakvo
ć
u voda dulje od 72 sata, 5.
skup podataka o kakvo
ć
i voda za kupanje
 je propisani broj podataka na temelju kojeg se ocjenjuje ili razvrstava voda za kupanje, 6.
 zabrana kupanja
 je zabrana kupanja koja traje sve dok dva uzastopno redovito analizirana uzorka vode ne budu ocijenjena najmanje ocjenom «dobro», 7.
trajna zabrana kupanja
 je zabrana kupanja ili preporuka da se izbjegava kupanje, a traje najmanje jednu sezonu kupanja, 8.
izvanredno pogoršanje kakvo
ć
e vode za kupanje
 je doga
đ
aj ili skup doga
đ
aja koji pogoršava kakvo
ć
u površinskih voda za kupanje, 9.
ocjena voda za kupanje (u daljnjem tekstu: ocjena)
 je postupak ocjenjivanja kakvo
ć
e voda za kupanje korištenjem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja i standarda, 10.
 profil voda za kupanje
 je skup osnovnih karakteristi
č
nih obilježja voda za kupanje, 11.
 proliferacija cijanobakterija
 je nakupljanje cijanobakterija u obliku cvjetanja ili pjene, 12.
mjerna to
č 
ka
 je mjesto na vodi za kupanje gdje je najve
ć
i broj kupa
č
a ili gdje je najve
ć
i rizik od one
č
ć
enja.
Č
lanak 5.
(1) Mikrobiološki pokazatelji koji se prate u vodama za kupanje su crijevni enterokoki i
 Escherichia coli
 
č
ije su grani
č
ne vrijednosti propisane u Prilogu I. ove Uredbe. (2) Druge zna
č
ajke kakvo
ć
e voda za kupanje koje se prate su meteorološki uvjeti, temperatura te vidljivo one
č
ć
enje.
Č
lanak 6.
(1) Sezona kupanja na vodama je razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna, ako ovisno o vremenskim prilikama i lokalnim prilikama, jedinica lokalne samouprave ne donese odluku da sezona kupanja traje duže. (2) Pra
ć
enje kakvo
ć
e voda za kupanje obavlja se od 15. svibnja do 15. rujna odnosno tijekom cijele sezone kupanja iz stavka 1. ovoga
č
lanka.
Č
lanak 7.
(1) Jedinica lokalne samouprave prije po
č
etka svake sezone kupanja donosi odluku kojom se:
-
utvr
đ
uju lokacije za kupanje (kupališta) na kojima se provodi pra
ć
enje kakvo
ć
e voda,
-
utvr
đ
uje trajanje sezone za kupanje na površinskim vodama za kupanje,
 
 3
-
prikazuje ocjena o kakvo
ć
i površinskih voda za kupanje za prethodnu godinu te obavlja razvrstavanje za prethodno razdoblje od 4 godine,
-
izra
đ
uje kartografski prikaz plaža te
-
odre
đ
uje profil vode za kupanje. (2) Podatke iz stavka 1. ovoga
č
lanka svaka jedinica lokalne samouprave dostavlja Hrvatskim vodama prije po
č
etka svake sezone kupanja.
Č
lanak 8.
Kartografski prikaz plaže iz
č
lanka 7. stavka 1. ove Uredbe sadrži:
-
granicu plaže,
-
ispust i koli
č
inu otpadne vode (Q dnevni),
-
ure
đ
aj za pro
č
ć
avanje otpadnih voda s oznakom vrste ure
đ
aja,
-
to
č
ke (geografske širine i dužine) uzimanja uzoraka i
-
oznake ocjene i razvrstavanja kakvo
ć
e voda za kupanje.
Č
lanak 9.
(1) Profil vode za kupanje odre
đ
uje se za plažu iz
č
lanka 7. stavka 1. ove Uredbe. (2) Profil vode za kupanje iz stavka 1. ovoga
č
lanka sadrži:
-
to
č
ke uzorkovanja,
-
opis fizikalnih, hidroloških, hidromorfoloških i geografskih karakteristika voda za kupanje,
-
ocjenu kakvo
ć
e voda za kupanje,
-
utvr
đ
ivanje i procjenu izvora one
č
ć
enja koji mogu utjecati na vodu za kupanje i zdravlje kupa
č
a,
-
utvr
đ
ivanje stupnja rizika one
č
ć
enja,
-
procjenu mogu
ć
e proliferacije cijanobakterija,
-
sustav obavješ
ć
ivanja javnosti. (3) Podaci o profilu vode za kupanje iz stavka 2. ovoga
č
lanka unose se u obrazac PVK – profil vode za kupanje. (4) Obrazac PVK dostavlja se nadležnom predstavni
č
kom tijelu jedinice lokalne samouprave. (5) Profili voda za kupanje izra
đ
uju se najkasnije do 1. ožujka 2012. godine.
Č
lanak 10.
(1) Kada profil vode za kupanje ukazuje na mogu
ć
nost proliferacije cijanobakterija, provest
ć
e se odgovaraju
ć
i monitoring kako bi se omogu
ć
ila pravovremena identifikacija zdravstvenih rizika.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->