Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
مجلة طور حياتك العدد 1

مجلة طور حياتك العدد 1

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 83 |Likes:
Published by hamada3747

More info:

Published by: hamada3747 on Oct 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2009

pdf

text

original

 
ÕãbÈm@ò«b‘@óçë@Ýj¦a@òàÓ@ŠÄäß@Ýîº@ìç@á×@Ýºþa@æc@†×û½a@åß@åØÛë@lbjšÛa@Šßbmë@lbzÛa@óÏ@Œ׊ànm@oãcë@ÙÛìy@bÈÛa@ŠÄäß@ìç@Êë‰þaë@òàÔÛaNNNòÜîº@‰þa@ôÏ@ÝÐþa@µg@ŠÄämÛa@æd×ë@ŠÈ’nÏ@ñŠçŒßbÙãbšyc@åNN @ÝÌ’í@ôˆÛa@ÞaûÛaë@Þbilbz•c@áç@å¾@åírØÛa@ôˆÛa@áèߌÇ@ìç@µbȽa@µg@´ªbİÛaë@òîÛbÈÛa@áàa@òàÔÛa@µg@Ý•c@æc@†í‰c@ô…bäíNNNÑî×@åØÛëNNN @óÏ@ÑÔíë@lbÈ–Ûa@áİ°@ôˆÛa@laì¦a@æìØí@ÙÛˆië@åßë@bäؾ@Ýîzn½a@åß@Ýȯë@pbjÔÈÛa@Éîº@éuëic@|nÐíë@Ćbäîç@kÈ–Ûaߣa@laìÞb
@†×ûã@å−ëãc
a‰bè½a@òÏŠÈß@æë…@òàÔÛa@µg@Þì•ë@üþaëbk@Þì•ìÜÛ@Ú†Çbm@ónÛabèîÛg nÛaëî–ÐnÛbi@bç†vn@
@ÙmìÐm@ò•ŠÐÛa@ʆm@ýÏ@ñŠ’äÛa@êˆç@óÏ
 
 
אאWא
ﺖﻴﺒﺜﺗ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻋﺎﺴﻳ 
 
ﻮﻬﻓ 
 
ةﺮآاﺬﻟاو 
 
مﻮﻨﻟا
 
ﻦﻴﺑ 
 
ﺔﻳﻮﻗ 
 
ﺔﻗﻼﻋ
 
كﺎﻨهتﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاةﺮآاﺬﻟا
 
ﺎﻬﻟﻼﺧ 
 
مﻮﻘﺗ 
 
ةﺮﺘﻓ 
 
كﺎﻨﻬﻓ 
 
،
 
ةﺮآاﺬﻟا
 
ﻰﻓ 
 
مﻮﻨﻟﺎﺑ 
 
ﻢﻌﻨﺗ 
 
ﻢﻟ 
 
اذﺈﻓ 
 
ﺎﻬﻨﻳﺰﺨﺗو 
 
تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
 
ﻊﻣ 
 
ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﺮﺜآأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﺳارد 
 
ﺖﻳﺮﺟأو 
 
،
 
ﺖﻤﻠﻌﺗ 
 
ﺎﻣ 
 
ﻢﻈﻌﻣ 
 
ﻚﻴﻠﻋ
 
ﻊﻴﻀﻴﺴﻓ 
 
ﻦﻣ ٥٠ﻦﻴﺑ 
 
ﺎﻣ 
 
نﻮﻣﺎﻨﻳ 
 
ﻢﻬﻧأ
 
ﺪﺟو 
 
ﺔﺤﺟﺎﻧ 
 
ﺔﻴﺼﺨﺷ 
 
٣٫٤
 
مﻮﻴﻟا
 
لﻼﺧ 
 
تﺎﻋﺎﺳ 
.
אאWא
 
ﻟا
 
ءﺎﻴﻤﻴآ 
 
نأ
 
ﺪﺟُو ﺔﻟﺎﺣ 
 
ﻰﻓ 
 
ﻞﻀﻓأ
 
ةرﻮﺼﺑ 
 
ﻞﻤﻌﺗ 
 
ﺦﻤ ﻹاو 
 
ﺪﻳﺪ ﺸﻟا
 
ﻂﻐ ﻀﻟا
 
ﺔ ﻟﺎﺣ 
 
ﻰ ﻓ 
 
ﺚﻴﺣ 
 
ءﺎﺧﺮﺘ ﺳﻹا ﻌﻔﻧ ﻖﻠﻘﻟاو 
 
لﺎ 
 
لوﺰﻴﺗرﻮﻜﻟا
 
نﻮﻣﺮه
 
ﺔﻳﺮﻈﻜﻟا
 
ةﺪﻐﻟا
 
زﺮﻔﺗ 
 
فﻮﺨﻟاو 
)
ﻞﺗﺎﻗ 
 
ﺰﻴآﺮﺘﻟا
(
ﻦﻴﻟﻮﺴﻧﻷا
 
نﻮﻣﺮه
 
زاﺮﻓإ
 
ةدﺎﻳز 
 
ﻰﻟإ
 
ىدﺆﻳ 
 
ىﺬﻟاو 
 
ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو 
 
ةءﺎﻔﻜﺑ 
 
ﺮﻜﺴﻟا
 
لﺎﻤﻌﺘﺳا
 
ﻦﻣ 
 
ﺦﻤﻟا
 
ﻊﻨﻤﻳ 
 
ىﺬﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا
 
ىدﺆ ﺗ 
 
ﻰﺘﻟاو ﻰﻟإ
 
ﺺ ﻘﻧ ﺎﻴﺋﺎﻤﻴآ 
 
ﺦ ﻤﻟا
 
ةءﺎﻔآ 
 
ًﻰﻓ 
 
ﻂﻘﻓ 
 
ﺲﻴ ﻟ عﺎﺟﺮﺘﺳا
 
تﺎﻴﻠﻤﻋ
 
ﻰﻓ 
 
ًﺎﻀﻳأ
 
و 
 
تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
 
ﻲﻧﺰﺨﺗ 
 
تﺎﻴﻠﻤﻋ
 
ﺔﻈﺣﻼﻣ 
 
،
 
تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
:
ﻞﺜﻣ 
 
ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا
 
تﺎﻨﻳﺮﻤﺘﻟا
 
ﺾﻌﺑ 
 
ءﺎﺧﺮﺘﺳﻻا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻋﺎﺴﺗ 
 
ﻖﻴﻤﻌﻟا
 
ﺲﻔﻨﺘﻟا
 
وأ
 
ﺎﺟﻮﻴﻟا
.
אאאWאא
 
آاﺬﻟا
 
ىﻮﻘﺗ 
 
ﺦﻤﻠﻟ 
 
ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا
 
ﻦﻳﺮﻤﺘﻟا
 
ﻖﻳﺮﻃ 
 
ﻦﻌﻓ ﺖﻈﻔﺣ 
 
اذﺈﻓ 
 
ةﺮ ﻚﻧﺈﻓ 
 
راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ 
 
ﺎﻬﺘﻌﺟاﺮﻣ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺖﻣوادو 
 
نﺁﺮﻘﻟا
 
ﻦﻣ 
 
ةرﻮﺳ 
 
ﺨﻟا
 
ةﺮآاﺬﻟا
 
تارﺎﺴﻣ 
 
ىﻮﻘﺗ 
 
ﻚﻟﺬﺑ ﺐﻌﺼﻟا
 
ﻦﻣ 
 
نﻮﻜﻴﻓ 
 
ﺎﻬﺑ 
 
ﺔﺻﺎ ﻰﻠﻋ
 
ًﺎﻴﻣﻮﻳ 
 
ﺔﻋﺎﺳ 
 
ءﺎﻀﻘﺑ 
 
نﻮﺼﺼﺨﺘﻤﻟا
 
ﺢﺼﻨﻳو 
 
،
 
ﺎﻬﻧﺎﻴﺴﻧ وأ
 
ﺞﻧﺮﻄﺸﻟا
 
ﺐﻌﻟو 
 
ةءاﺮﻘﻟا
 
ﻞﺜﻣ 
 
ﺔﻴﻨهذ 
 
تﺎﻨﻳﺮﻤﺗ 
 
ءادأ
 
ﻰﻓ 
 
ﻞﻗﻷا
 
ا
 
ﻞﻤﻋ
 
ﻂﻴﺸﻨﺘﻟ 
 
ﻚﻟذو 
 
ﺔﻌﻃﺎﻘﺘﻤﻟا
 
تﺎﻤﻠﻜﻟا
 
ﻞﺣ ﺢﺼﻨﻳ 
 
و 
 
،
 
ةﺮآاﺬﻟ ةﺮآاﺬﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ًﺎﺒﻠﺳ 
 
ﺮﺛﺆﻳ 
 
ﻪﻧﻷ
 
زﺎﻔﻠﺘﻟا
 
ةﺪهﺎﺸﻣ 
 
ﻦﻣ 
 
رﺎﺜآﻹا
 
مﺪﻌﺑ 
. 
אאWאא
 
ﺐﻴآﺮﺗ 
 
نأ
 
ﺢﻀﺗأﺦﻤﻟا
 
ﻦﻣ 
 
ﺪﺑﻼﻓ 
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
ﻪﻠآﺄﻳ 
 
ﺎﻤﺑ 
 
ﺮﺛﺄﺘﻳ رﺎﻴﺗ 
 
ﻦﻣ 
 
ﺦﻤﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﻞﺧﺪﺗ 
 
ﻰﺘﻟا
 
ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا
 
داﻮﻤﻟا
 
ﺔﻴﻋﻮﻧ 
 
رﺎﻴﺘﺧا
 
ﺔﻤﻬﻤﻟا
 
ﺔﻴﻧﺪﻌﻤﻟا
 
ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا
 
ﻢهأ
 
ﻦﻣو 
 
،
 
مﺪﻟا١
-
ﺪﻳﺪﺤﻟا
 ) 
ﺶﻤﺸﻤﻟا
 – 
لﻮﻔﻟا
  – 
ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟا
  – 
قاروﻷا
 
تاذ 
 
تاوﺮﻀﺨﻟا
 (...
٢
-
مﻮﻴﺴﻴﻨﻏﺎﻤﻟا
 )
ﺔﻴﻗرﻮﻟا
 
تاوﺮﻀﺨﻟا
 
ﻰﻓ 
 
ﺮﻓﻮﺘﻣ 
( ...
٣
-
ﺰﻴﻨﺠﻨﻤﻟا
 )
ءاﺮﻀﺨﻟا
 
ﺔﻃﻼﺴﻟا
 – 
سﺎﻧﺎﻧﻷاو 
  – 
رﺎﻔﺻ 
 
ﺾﻴﺒﻟا
(..
٤
-
رﻮﻔﺴﻔﻟا
 )
مﻮﺤﻠﻟاو 
 
كﺎﻤﺳﻷا
 
ﻰﻓ 
 
ﺮﻓﻮﺘﻳ 
 
ﺾﻴﺒﻟاو 
. ( 
ﺸﻟاو 
 
ةﻮﻬﻘﻟا
 
لوﺎﻨﺗ 
 
رﺬﺣإ
 
ًاﺮﻴﺧأو ﻰﻠﻋ
 
ﻚﻧاﺪﻋﺎﺴﻳ 
 
ﺪﻘﻓ 
 
ىﺎ ﺲﻜﻌﻟا
 
ثﺪﺤﻳ 
 
ﺎﻤﻬﻨﻣ 
 
رﺎﺜآﻹا
 
ﻦﻜﻟو 
 
ﺮﺜآأ
 
ةءﺎﻔﻜﺑ 
 
ﻞﻤﻌﻟاو 
 
ﺮﻴﻜﻔﺘﻟا
 
ًﺎﻣﺎﻤﺗ 
. 
ﻢﻳﺪﻘﺗ 
/
رﻮﺘآد 
:
تﺎﻳﺰﻟا
 
ﻰﺤﺘﻓ 
 
@
@
 
؟
 
ةﺮآاذ 
 
نوﺪﺑ 
 
ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟا
 
زﺎﻬﺟ 
 
نﻮﻜﻳ 
 
ﻒﻴآ 
 
ﺖﻠﻴﺨﺗ 
 
ﻞه
! 
ﺎﻨﻌﻣ 
 
ﻞﻴﺨﺗ 
..
ﺘﺳا
 
اذإﻰﻠﻋ
 
فﺮﻌﺘﺗ 
 
ﻢﻟو 
 
؟
 
ﻚﻣﻮﻧ 
 
ﻦﻣ 
 
ﺖﻈﻘﻴ 
 
ﻚﺴﻔﻧ 
!
ﻚﺑ 
 
ﺔﻄﻴﺤﻤﻟا
 
ءﺎﻴﺷﻷا
 
ءﺎﻤﺳأ
 
ﻰﻠﻋ
 
فﺮﻌﺘﺗ 
 
ﻢﻟو 
! 
ﺎﻬﻣﺪﺨﺘﺴﺗ 
 
ﺎﻤﻴﻓو 
 
ﺎﻬﻣﺪﺨﺘﺴﺗ 
 
ﻒﻴآ 
 
فﺮﻌﺘﺗ 
 
ﻢﻟو 
!
فﺮﻌﺗ 
 
ﻢﻟو 
 
ﻚﻴﻟإ
 
سﺎﻨﻟا
 
بﺮﻗأ
!
؟
...
ﻟ ثﺪﺤﻳ 
 
اذﺎﻤ اﺬه
 
ﻞآ ؟
 
ﻻ
 
ﺎﻬﻧوﺪﺑ 
 
ﻰﺘﻟا
 
ةﺮآاﺬﻟا
 
ﺐﺒﺴﺑ ةﺎﻴﺤﻠﻟ 
 
سﺎﺴﺣإ
 
ﺪﺟﻮﻳ 
 
ﻀﻋأ
 
ﻦﻣ 
 
ﻮﻀﻋ
 
ىأ
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
ﺪﻘﻓ 
 
اذإ
 
ﷲا
 
نﺎﺤﺒﺳ ﺪﺠﻳ 
 
ﻪﻤﺴﺟ 
 
ءﺎ ﺪﻘﻓ 
 
اذإ
 
ﻦﻜﻟو 
 
ﻊﻗاﻮﻟا
 
ﻊﻣ 
 
ﻒﻴﻜﺘﻳو 
 
ﺶﻴﻌﻳ 
 
نأ
 
ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ 
 
وأ
 
ﻞﻳﺪﺒﻟا،
 
ﺮﺧﺁ
 
ﻦﺋﺎآ 
 
ﻰﻟإ
 
لﻮﺤﺘﻳ 
 
ﻞه
 
،
 
ﻪﻟﺎﺣ 
 
نﻮﻜﻳ 
 
ﻒﻴآ 
 
ﻪﺗﺮآاذ 
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
ﻦﻣو 
 
ﻰﺿﺎﻣ 
 
ﻪﻟ 
 
نﻮﻜﻳ 
 
ﻦﻟ ﺮﺿﺎﺣ 
 
ﻪﻟ 
 
ﺲﻴﻟ 
 
ﻰﺿﺎﻣ 
 
ﻪﻳﺪﻟ 
 
ﺲﻴﻟ 
 
ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ 
 
ﻪﻟ 
 
ﺲﻴﻟو 
. 
ﻦﻳأو 
 
ةﺮآاﺬﻟا
 
ﻰه
 
ﺎﻣ 
 
نﻵا
 
ﻚﻨهذ 
 
ﻰﻓ 
 
روﺪﻴﺳ 
 
ىﺬﻟا
 
لاﺆﺴﻟاﻬﺗﺎﻔﺻاﻮﻣ 
 
ﻰه
 
ﺎﻣو 
 
ﺪﺟﻮﺗ ﺎ ؟
 
ﻰﻟاﻮﺣ 
 
ﺦﻤﻟا
 
نﺰﻳ 
 
ﺚﻴﺣ 
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
ﺦﻣ 
 
ﻰﻓ 
 
ةﺮآاﺬﻟا
 
ﺪﺟﻮﺗ ١٫٤
 
ـﺑ 
 
رﺪﻘﺗ 
 
ﺔﻴﺒﺼﻋ
 
ﺎﻳﻼﺧ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ىﻮﺘﺤﻳو،
 
ﻢﺠآ 
)
١٠٠رﺎﻴﻠﻣ 
 
ﺔﻴﺒﺼﻋ
 
ﺔﻴﻠﺧ 
(
ﻞﻜﺸﻟا
 
ﺔﻴﺗﻮﺒﻜﻨﻋ
 
ﺎﻳﻼﺧ 
 
ﻦﻋ
 
ةرﺎﺒﻋ
 
ةﺮآاﺬﻟاو 
 
،تارﺎﺷﻹا
 
لﺎﺒﻘﺘﺳاو 
 
لﺎﺳرﺈﺑ 
 
مﻮﻘﺗ 
 
روﺎﺤﻣ 
 
ﺎﻬﻟو 
 
ﺪﺋاوز 
 
تاذ 
 
ﻏ
 
ﻰﻓ 
 
ﺎﻬﻧأ
 
ىأ
 
ﻞﻠﻣ 
 
نود 
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
ﺮﻤﻋ
 
لاﻮﻃ 
 
ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟاﺔﻳﺎ 
 
ﺦﻤﻟا
 
نأ
 
ﺐﺠﻋ
 
ﻻ
 
ﻚﻟﺬﻠﻓ 
 
طﺎﺸﻨﻟانﺰﻳ 
 
ﻞﻴﺌﻀﻟا
 
ﻪﻧزو 
 
ﻢﻏر 
 
٣٠
%
و 
 
،
 
ًﺎﻴﻣﻮﻳ 
 
دﺮﻔﻟا
 
ﺎﻬﻟوﺎﻨﺘﻳ 
 
ﻰﺘﻟا
 
ﺔﻳراﺮﺤﻟا
 
تاﺮﻌﺴﻟا
 
ﻦﻣ ٢٠
%
ﻦﻣ ﻴﺠﺴآﻷاــ ﻦ 
.
؟
 
ﺔﻳﺪﻳﺪﺣ 
 
ةﺮآاذ 
 
ﻚﻠﺘﻤﺗ 
 
ﻒﻴآ 
 
نﻵا
 
ﻚﻨهذ 
 
ﻰﻓ 
 
روﺪﻳ 
 
ىﺬﻟا
 
لاﺆﺴﻟا
 
ـﺑ 
 
ﺎﻌﻣ 
 
أﺪﺒﻨﻠﻓ 
 
ﺢﻴﺗﺎﻔﻣ 
 
ةﺪﻋ
 
كﺎﻨه
 
ﺔﺑﺎﺟﻺﻟ 
:-
אאWא 
 
ﻦﻴﺑو 
 
ةدﺎﻌﺴﻟا
 
ﻦﻴﺑ 
 
ﺔﻗﻼﻋ
 
كﺎﻨه
 
ﻞه
 
ﺾﻌﺒﻟا
 
لﺄﺴﻳ 
 
ﺪﻗ ﺔﺑﺮﺠﺗ 
 
ﺖﻳﺮﺟأ
 
ﺎﻴﻧرﻮﻔﻴﻟﺎآ 
 
ﻰﻓ 
 
كﺎﻨﻬﻓ 
 
؟
 
ةﺮآاﺬﻟا
 
ﺔﻳﻮﻘﺗ ﻰﻟوﻷا
 
ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا
 
ناﺮﺌﻔﻟا
 
ﻦﻣ 
 
ﻦﻴﺘﻋﻮﻤﺠﻣ 
 
ﻰﻠﻋنﺎﻜﻣ 
 
ﺚﻴﺣ 
 
ﻦﻣ 
 
ﻞﻀﻓﻷا
 
ﺚﻴﺣ 
 
،
 
ةﺰﻴﻤﻤﻟا
 
ﻰﻤﺴﺗ 
 
ﺪﻴﺠﻟا
 
ءاﺬﻐﻟاو 
 
ﺔﺸﻴﻌﻤﻟا
....
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
 
ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟاو 
 
ذﺎﻣ 
 
،
 
ﺔﻳدﺎﻋ
 
فوﺮﻇ 
 
ﺖﺤﺗ 
 
ﺶﻴﻌﺗو 
 
ﺔﻄﺑﺎﻀﻟا
 
ﻰﻤﺴﺗو ا
 
ﺪﻌﺑ 
 
ثﺪﺣ ٤٠ﻰﻟوﻷا
 
ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا
 
ءادأ
 
نﺎآ 
 
ً
 
ﺎﻣﻮﻳ 
 
ﻞﻀﻓأ
 
تارﺎﺒﺘﺧﻻاو 
 
تﺎهﺎﺘﻤﻟا
 
زﺎﻴﺘﺟا
 
ﻰﻓ ﻦﻣ ﻞﻜﺑ 
 
ةدﺎﻌﺴﻟا
 
قدأ
 
ﻰﻨﻌﻤﺑ 
 
ىأ
 
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
 
ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟاً
 
اءﺎآذ 
 
ﺮﺜآأ
 
ﻚﻠﻌﺠﺗ 
 
ﺎﻤﺑر 
 
ﺎﻬﻴﻧﺎﻌﻣ 
.
@
 
 
 
אKKKאאאאא،אא
 
م 
 
ﻝﺍﺆﺴﻟﺍ
 
ﻻ
 
ً
 
ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ
 
ً
 
ﺎﺒﻟﺎﻏ
 
ً١
 
ﺮﻈﻧ 
 
ﻪﻬﺟو 
 
مﺮﺘﺣأو 
 
،
 
ﺔﻘﻴﻘﺤﻟا
 
ﻦﻣ 
 
ًاﺪﺣاو 
 
ًﺎﺒﻧﺎﺟ 
 
ﻞﺜﻤﺗ 
 
يﺮﻈﻧ 
 
ﻪﻬﺟو 
 
نأ
 
كردأ
 
ﺎﻨﻨﻴﺑ 
 
راﻮﺤﻟا
 
ﻞﺤﻣ 
 
عﻮﺿﻮﻤﻟا
 
ﺔﻳؤر 
 
ﻰﻓ 
 
ﻦﻳﺮﺧﻵا
 
٢
 
ﻢﻬﺋﺎﻄﺧأ
 
ﻦﻋ
 
فﺮﻄﻟا
 
ﺾﻏأو 
 
،
 
ﻢه
 
ﺎﻤآ 
 
سﺎﻨﻟا
 
ﻞﺒﻘﺗأ
 
نأ
 
لوﺎﺣأ
 
٣ﻰﻌﻣ 
 
نﻮﻔﻠﺘﺨﻳ 
 
اﻮﻧﺎآ 
 
اذإ
 
ﻰﺘﺣ 
 
ﻦﻳﺮﺧﻵا
 
ﻊﻣ 
 
ﻲﺜﻳﺪﺣ 
 
ءﺎﻨﺛأ
 
ﻲﻬﺟو 
 
ﺔﻣﺎﺴﺘﺑﻻا
 
قرﺎﻔﺗ 
 
ﻻ
 
ىأﺮﻟا
 
ﻰﻓ 
 
 
٤ﻦﻳﺮﺧﻵا
 
بﻮﻴﻋ
 
ﻰﻓ 
 
ضﻮﺨﻟا
 
ﺐﻨﺠﺗأ
.. 
ﺮﺜآأ
 
ﻲﺑﻮﻴﻋ
 
نأ
 
ًﺎﻤﺋاد 
 
ﺮآﺬﺗأو 
 
٥ﺔآﺮﺘﺸﻣ 
 
ﺔﻴﺿرأ
 
ﺪﺟوأ
 
نأ
 
لوﺎﺣأﻦﻣ 
 
ًﻻﺪﺑ 
 
ﺎﻨﻴﺑ 
 
قﺎﻔﺗﻻا
 
طﺎﻘﻧ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺰﻴآﺮﺘﻟا
 
لﻼﺧ 
 
ﻦﻣ 
 
فﻼﺘﺧﻻا
 
طﺎﻘﻧ 
 
 
٦ﻲﺗﺎﺼﻧإ
 
ﻪﻟ 
 
ﺪآؤأ
 
ﻲﻜﻟ 
 
ﺪﺴﺠﻟا
 
ﺔﻐﻟ 
 
مﺪﺨﺘﺳاو 
 
ثﺪﺤﺘﻤﻟا
 
مﻼﻜﻟ 
 
مﺎﻤﺘهاو 
 
تﺎﺼﻧﺈﺑ 
 
ﻊﻤﺳأ
 
ﻰﺣراﻮﺟ 
 
ﻞﻜﺑ 
 
٧ﻲﻋأو 
 
ﻢﻬﻓأ
 
ﻲﻨﻧأ
 
ﺮﻌﺸﻳ 
 
ﻰﺘﺣ 
 
ﻪﺗﺎﻤﻠآ 
 
ﻦﻣ 
 
ﺎﻀﻌﺑ 
 
ﻰﻌﻣ 
 
ثﺪﺤﺘﻳ 
 
ﻦﻣ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻴﻋأ
 
نأ
 
لوﺎﺣأ
 
لﻮﻘﻳ 
 
ﺎﻣ 
 
٨ﺣأذﺎﺨﺗا
 
ﻦﻣ 
 
ﻦﻜﻤﺗأ
 
ﻰﺘﺣ 
 
ﺎﻬﺋارو 
 
ﻦﻣ 
 
ﻦﻣﺎﻜﻟا
 
فﺪﻬﻟاو 
 
ثﺪﺤﺘﻤﻟا
 
كﻮﻠﺳ 
 
ﺮﺴﻓأ
 
نأ
 
لوﺎ 
 
ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ 
 
ﻞﻌﻓ 
 
دودر 
 
٩ﻦﻳﺮﺧﻵﺎﺑ 
 
ﻦﻈﻟا
 
ﻦﺴﺣٌأ
... 
ﻢﻬﻳﺪﻟ 
 
ﺎﻣ 
 
ﻞﻀﻓأ
 
جاﺮﺧإ
 
فﺪﻬﺘﺳأو ١٠
 
ﻞﻜﺸﺑ 
 
ﻚﻟذ 
 
نﺎآ 
 
ءاﻮﺳ 
 
ﻰﻟ 
 
ﻢﻬﺘﻧوﺎﻌﻣو 
 
ﻦﻳﺮﺧﻵا
 
دﻮﻬﺠﺑ 
 
ﻻإ
 
ﻊﻄﺴﻳ 
 
ﻦﻟ 
 
ﻰﻤﺠﻧ 
 
نأ
 
كردأ
 
ﺮﺷﺎﺒﻣ 
 
ﺮﻴﻏ
 
ﻞﻜﺷ 
 
وأ
 
ﺮﺷﺎﺒﻣ 
 
١١
 
ﺺﺨﺷ 
 
ىﻷ
 
ﻲﺗﻻﺎﻌﻔﻧاو 
 
ﻰﻔﻃاﻮﻋ
 
ّﻰﻠﻋ
 
ﺎﻬﻴﻠﻤﺗ 
 
ءاﺪﻋ
 
ﺮﻋﺎﺸﻣ 
 
ىﻷ
 
ﺐﻴﺠﺘﺳأ
 
ﻻ١٢
 
ﻢﻬآرﺎﺷأ
 
نأ
 
لوﺎﺣأو 
 
ﻦﻳﺮﺧﻵا
 
ةﺎﻴﺣ 
 
ﻰﻓ 
 
ﺔﺠﻬﺒﻤﻟا
 
تﺎﻈﺤﻠﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
فﺮﻌﺗأ
 
نأ
 
لوﺎﺣأ١٣ﻞﺜﻤﻟﺎﺑ 
 
ﻰﺘﻠﻣﺎﻌﻣ 
 
ﻢﻬﻨﻣ 
 
ﺐﻠﻃأ
 
ﻻو 
 
ﻢﻬﺒﻋﺎﺘﻣو 
 
ﻢﻬﻧاﺰﺣأ
 
ﻰﻓ 
 
ﻦﻳﺮﺧﻵا
 
كرﺎﺷأ١٤ﺎﻜﻓﻷ
 
ضﺮﻌﺗأو 
 
ﺺﺨﺸﻟا
 
ﺪﻘﻧ 
 
ﺐﻨﺠﺗأﻢﻬﺘﻴﺑﺎﺠﻳإ
 
نﺎﻴﺑ 
 
لوﺎﺣأو 
 
ءىدﺎﻬﻟا
 
ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺎﺑ 
 
ﻩر 
 
ﺔﻴﻋﻮﺿﻮﻣ 
 
ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ 
 
ﻢﻬﺗﺎﻴﺒﻠﺳو 
 
١٥لﺎﻤﻜﻟا
 
ﻢﻬﻨﻣ 
 
ﺐﻠﻃأ
 
ﻻو 
 
نﻮﺒﻴﺼﻳو 
 
نﻮﺌﻄﺨﻳ 
 
ﺮﺸﺑ 
 
ﻢﻬﻌﻣ 
 
ﻞﻣﺎﻌﺗأ
 
ﻦﻣ 
 
نأ
 
كردأ١٦ﻦﻳﺮﺧﻵا
 
ﻰﻠﻋ
 
فﺮﻌﺗأ
 
نأ
 
لوﺎﺣأ
...
ﻢﻬﻟﻮﻘﻋ
 
رﺪﻗ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻢﻬﺒﻃﺎﺧأو ١٧ﻦﻳﺮﺧﻶﻟ 
 
ﻞﻤﻌﻟا
 
حﺎﺠﻧ 
 
ﺐﺴﻧأ
...
ﻟ 
 
ﻪﺒﺴﻧا
 
نأ
 
ﻞﺒﻗ 
 
ﻢﻬﺑ 
 
ﻻإ
 
ﺎﻧأ
 
ﺖﻨآ 
 
ﺎﻤﻓ 
 
ﻰﺴﻔﻨ ١٨وأ
 
لﺎﻣ 
 
وأ
 
ﻢﻠﻋ
 
ﻦﻣ 
 
ىﺪﻨﻋ
 
ﻦﻣ 
 
ﻰﻟإ
 
ﻪﺟﺎﺣ 
 
ﻰﻓ 
 
اﻮﻧﺎآ 
 
نإو 
 
ﻰﺘﺣ 
 
،
 
ﻦﻳﺮﺧﻶﻟ 
 
ﻊﺿاﻮﺗأ
 
ﻩرﺎﺸﺘﺳا
 
١٩نأ
 
كردأو 
 
ﻪﺴﻜﻋ
 
ﻦﻄﺑأ
 
ﺎﻧأو 
 
ﺮﻬﻈﻤﺑ 
 
وﺪﺑأ
 
ﻻو 
 
ﻒﻗاﻮﻤﻟا
 
ﻰﻓ 
 
ﻲﻠﻣﺎﻌﺗ 
 
ﻰﻓ 
 
ﺔﻴﻓﺎﻔﺸﺑ 
 
ﻊﺘﻤﺗأ
 
ﺔﻟﺎﺤﻣ 
 
ﻻ
 
ﻚﻟذ 
 
نﻮﻔﺸﺘﻜﻴﺳ 
 
ﻦﻳﺮﺧﻵا
 
٢٠ا
 
ﺐﺣﺄﺑ 
 
ﻦﻳﺮﺧﻵا
 
ىدﺎﻧأةﺰﻴﻤﺘﻣ 
 
ﺔﻔﺻ 
 
وأ
 
ﻪﻴﻨآ 
 
وأ
 
ﻰﻤﻠﻋ
 
ﺐﻘﻠآ 
 
ﻢﻬﻴﻟإ
 
ءﺎﻤﺳﻷ
אWZ١Z٢Z٣אZ٤
ﺎﻣ ﻦﻴﺑ 
 
٢٠،٤٠ﺮﺧﻵا
 
ﻚﻟدﺎﺒﻳ 
 
نأ
 
ﻊﻗﻮﺘﺗ 
 
ﻼﻓ 
 
ﻢﻬﺑ 
 
مﺎﻤﺘهﻻا
 
ﻞهﺎﺠﺘﺗو 
 
ﻚﺗﺎﻴﺣ 
 
ﻰﻓ 
 
ﻦﻳﺮﺧﻵا
 
ﺔﻤﻴﻘﻟ 
 
ًﺎﻴﻓﺎآ 
 
ًﺎآاردإ
 
كرﺪﺗ 
 
ﻻ
 
ﺖﻧﺄﻓ 
 
نو 
 
ﻩﺬه
 
كاردإو 
 
ﻚﻠﻘﻋ
 
ﻰﻓ 
 
ﻰﻨﺒﺗو 
 
ﺎﻬﺘﺳرﺎﻤﻣ 
 
ﺪﻴﺠﺗو 
 
ةرﺎﻬﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻦﻘﺘﺗ 
 
نأ
 
ﺪﺑ 
 
ﻼﻓ 
 
ﻦﻳﺮﺧﻵا
 
ﻊﻣ 
 
ﺔﺤﺟﺎﻧ 
 
تﺎﻗﻼﻋ
 
ﻰﻨﺒﺗ 
 
نأ
 
تدرأ
 
اذإو 
 
مﺎﻤﺘهﻻا
 
ًﻻوأ
 
ةرﺎﻬﻤﻟا
.
ﺎﻣ ﻦﻴﺑ 
 
٤١،٦٥تارﺎﻬﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
لﺎﻤﻜﺘﺳا
 
ﻰﻟإ
 
ﺔﺟﺎﺣ 
 
ﻰﻓ 
 
ﻚﻧأ
 
ﺮﻴﻏ
 
،
 
ﻚﺑ 
 
ﻦﻴﻄﻴﺤﻤﻟاو 
 
ﻦﻳﺮﺧﻵا
 
ﻊﻣ 
 
تﺎﻗﻼﻌﻟا
 
ﻰﻓ 
 
ةﺪﻴﺟ 
 
ﻚﺗرﺎﻬﻣ 
 
نﻮﻜﺘﻓ 
 
ﺎﺴﺘﺳو ﻚﺗارﺎﻬﻣ 
 
لﺎﻤﻜﺘﺳا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻢﻴﻴﻘﺘﻟا
 
اﺬه
 
ﻰﻓ 
 
ةﺮآﺬﻤﻟا
 
تارﺎﺒﻌﻟا
 
كﺪﻋ
.
ﺎﻣ ﻦﻴﺑ 
 
٦٦،
 
٨٠ﻢﻬﻌﻣ 
 
ﻞﺻاﻮﺘﻟاو 
 
ﻢﻬﺑ 
 
لﺎﺼﺗﻻا
 
ﻦﺴﺣ 
 
ﻰﻓو 
 
ﻦﻳﺮﺧﻵﺎﺑ 
 
ﻚﺗﺎﻗﻼﻋ
 
ﻰﻓ 
 
ﺰﻴﻤﺘﻣ 
 
نﺎﺴﻧإ
 
ﺖﻧﺄﻓ 
 ..
اﺬه
 
ةﺮﻤﺛ 
 
ﻰﻨﺠﺘﺳو ،
 
ﻚﻌﻣ 
 
ﻞﻣﺎﻌﺘﻟاو 
 
ﻚﺘﻠﻣﺎﻌﻣ 
 
نوﺮﺧﻵا
 
ﻦﺴﺤﻴﺳو 
 
ﻞﺻاﻮﺘﻟاﻚﻗﻮﻔﺗو 
 
ﺰﻴﻤﺗ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺐﻇاﻮﺗ 
 
نأ
 
لوﺎﺣ 
 .
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->