Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HHLM Opening Ourselves to the Grace of God - The Christian Faith

HHLM Opening Ourselves to the Grace of God - The Christian Faith

Ratings:
(0)
|Views: 188|Likes:
Discipleship Exhortations (Filipino Language)
Discipleship Exhortations (Filipino Language)

More info:

Published by: Ransel Fernandez Villaruel on Oct 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2010

pdf

text

original

 
Shien Ransel Villaruel: Holiness of Heart & Life Movement 2008 (H.H.L.M. ’08)
“Be ye holy, for I am holy,” 
 says the Lord 
, (Leviticus
19:2
; I Peter
1:16
, Bible)
● Pangasinan ● Metro Manila ● Cavite ● Laguna ● Everywhere ●e-mail address: brilliant_shiencel_999@yahoo.com cleanselvillaruel@yahoo.com _____________________________________________________________________________ 
P
AGBUBUKAS
 
NG
A
TING
 
MGA
S
ARILI
U
PANG
T
 
ANGGAPIN
 
SA
P
USO
A
NG
B
IYAYA,
H
ABAG,
P
AG
-
IBIG,
A
T
AGANDAHANG
-L
OOB
 
NG
D
IYOS
:
 Ang Panimula ng Cristianong Proseso ng 
*PAGDIDISIPULO,
Inihanda ni
Steve W. Manskar (Methodist)
 Edited and Slightly
 Modified 
by Brother Shien R. F. Villaruel 
The General Board of Discipleship
* * *
Sumagot si Jesus, “Ang una ay ‘Pakinggan mo, O Israel: ang Panginoong ating Diyos – Siyalamang ang Panginoon; ang Panginoon
ay
iisa; iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos nangiyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong pag-iisip, at iyong buongkalakasan.’ Ang pangalawa ay ito, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’ Wala ngibang utos na mas hihigit pa rito.” – (Marcos 12:29-31, Bibliya).“Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na kayo’y magmahalan sa isa’t isa. Sa pamamagitan nito, malalaman ng lahat na kayo’y mga alagad ko, kung meron kayong pag-ibig para sa isa’t isa.” – (Juan 13:34-35).“Kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang mga utos ko,” wika ng Panginoong Hesus.- (Juan 14:15, Biblia).* * *
The Christian Faith:
An Expression of God’s Active Work in Redeeming the Fallen WorldThrough the Gospel about the Lord Jesus ChristBy the Aid of the Holy Spirit
* * *
“..Ang mahalaga’y ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig.”
(Mula sa
Sulat ni Pablo sa Mga Taga-
Galacia 5:6
 b
,
Bibliya
).
“Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya’y may
 pananampalataya
 , ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng 
gayong
 pananampalataya?”
(Mula sa Sulat ni
Santiago 2:14, Bibliya
).
Ang Cristianong Pananampalataya o Pananalig:
Isang
 Expression
ng Aktibong Pagkilos ng Diyos
1
 
Shien Ransel Villaruel: Holiness of Heart & Life Movement 2008 (H.H.L.M. ’08)
“Be ye holy, for I am holy,” 
 says the Lord 
, (Leviticus
19:2
; I Peter
1:16
, Bible)
● Pangasinan ● Metro Manila ● Cavite ● Laguna ● Everywhere ●e-mail address: brilliant_shiencel_999@yahoo.com cleanselvillaruel@yahoo.com _____________________________________________________________________________ 
sa Pagtubos sa Makasalanang Sangkatauhanat Pagpapanumbalik Nito sa Orihinal na Larawan— Larawan ng Katuwiran at Tunay na Kabanalan,sa Pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesu-Cristosa Tulong ng Makapangyarihang Espiritu Santona Siyang Nagco-Convict at Nagco-Convince sa mga TaoPatungkol sa “Kasalanan, Katuwiran, at Kahatulan”.
* * *
Introduction.
[1.]
Ang Ingles na salitang
 faith
ay isinalin sa
Filipino Bible
bilang
“pananalig, pananampalataya, paniniwala, at pagtitiwala”
– sapagkat mahirap isalin ito sa iisang salita lamang nang hindi mawawala ang buong bisa at kahulugan. Ang
pananampalatayang-Cristiano
(or,
‘Christian faith’ 
) ay hindi lamang iyong pagsang-ayon sa set ng mga doktrina [o, Katuruan] – bagamat kasama ito, of course. Bilang Cristiano,naniniwala tayo na ang Biblia ay
nagmula
sa Diyos, at ibinigay sa pamamagitan ng
inspiration
from the HolySpirit – ang Banal na Kasulatan (Holy Scriptures) ay nagmula
 sa
kaisipan ng Diyos, at hindi ito gawa-gawalamang ng tao. Isinulat ito ng mga taong
kinasihan
ng Espiritu Santo (ang mga writers ay ginagabayan ngBanal na Espiritu ng Diyos upang mapanatiling walang mali ang pagsulat ng Scriptures, thus, the Bible iserrorless, or 
inerrant 
.) Sa bisa ng pagkasi (or inspiration) ng Espiritu Santo,
“lahat ng 
kasulatan
[nakinasihan] ng Diyos
ay
magagamit (1) sa pagtuturo ng katotohanan, (2) sa pagpapabulaan sa maling aral, (3) sa pagtutuwid sa likong gawain, at (4) sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay.”
(2 Timothy 3:16). Sa puntong ito, nakikita ang pagkakaiba natin sa mga Jews (Hudyo), mga Turks, at mga Infidels. We believe thewritten word of God to be the
only
and
 sufficient 
*
rule
[both of Christian
 faith
and
 practice
];
 
 Naniniwala tayona ang
isinulat na salita
[
ng Diyos] ay ang
“nag-iisa at tanging 
 sapat 
na tuntunin”
ng ating paniniwala, atanumang hindi binabanggit rito ay hindi dapat ituro bilang article of faith; ang tunay na Cristiano aynaniniwala na ang Biblia ang pinakamataas na authority sa lahat ng mga paksa na binabanggit nito. TheAuthority of the Scripture is final, since this is the very Word of God. This is the only perfect guide, hencereliable. Proverbs 30:5 says,
“Every word of God is flawless.” 
Sabi ni Haring Solomon,
“Every word of God is
 pure
; He is a shield to those who trust in Him. Do not add to His words, lest He rebuke you, and you be found a liar.”
(Proverbs 30:5-6). At sa puntong ito, nakikita rin ang
ipinagkaiba
natin sa Simbahang Romano(or Romish Church). Ang Biblia rin ang tuntunin na ating susundin (bilang mga Christians), ito ang pagbabasehan ng ating mga gagawin (the basis of our practices & sacraments), and herein, again we arefundamentally
distinguished from
those of the Romish Church. Naniniwala tayo na si Cristo ay Kataas-taasangDiyos, kapantay ng Ama, at siya rin ang walang hanggang Diyos – Siya ang bugtong na Anak ng Diyos nawalang pasimula, walang wakas, at nabubuhay magpasawalang-hangan; at sa puntong ito, naiiba tayo sa mgaSocinians, Arians,
Watchtower Society
(or Jehovah’s Witnesses), Mormons (or 
The Church of Jesus Christ of  Latter-Day Saints
); gayundin, naiiba tayo sa
 Iglesia ni Cristo
[founded by Felix Manalo in 1914]. Naiiba tayosa kanila sa puntong ito tungkol sa pagka-Diyos ni Cristo [na kapantay ng Ama at Espiritu Santo].
We believeChrist to be the eternal, supreme God (
Romans 9:5
):
“…according to the flesh [human], Christ came,who is over all, the eternally blessed God. Amen.” 
 
Sa
Filipino Bible,
ganito ang nakalagay: “Ang mgaIsraelita ay nagmula sa mga patriyarka, at sa kanilang lahi nagmula
ang Cristonang siya’y maging tao
,
 Diyos na Kataas-taasan, na pinapupurihanmagpakailanman! Amen
.” Naniniwala tayo na iba ang persona ng
 Ama
sa persona ng
 Anak 
at sa persona ng
 Espiritu Santo
, datapwat silang tatlo ay iisang Diyos: Ang
Ama
ayDiyos, Ang
Anak 
ay Diyos (si Jesus Christ itong Anak), at ang
Holy Spirit
ay
2
 
 
Shien Ransel Villaruel: Holiness of Heart & Life Movement 2008 (H.H.L.M. ’08)
“Be ye holy, for I am holy,” 
 says the Lord 
, (Leviticus
19:2
; I Peter
1:16
, Bible)
● Pangasinan ● Metro Manila ● Cavite ● Laguna ● Everywhere ●e-mail address: brilliant_shiencel_999@yahoo.com cleanselvillaruel@yahoo.com _____________________________________________________________________________ 
Diyos—sapagkat sabi ng Biblia,
‘Mayroon lamang iisang Diyos’ 
. Tatlong persona ngunit ang Diyos ay iisa.
This is the mystery of our faith.
Ito ang hiwaga ng ating pananampalataya. Mahirap itong unawain ng atinglimitadong pag-iisip. Gayunman, dapat natin itong paniwalaan. Ito ay katotohanan na itinuturo ng Biblia. Angterm na Trinity ay hindi matatagpuan sa Biblia, subalit ang concept ng trinity ay nakapaloob sa Scriptures.TheMystery and Reality of the Blessed
Triune God 
: Triune means
Three-in-One
. Three Persons in
One God
.
(
1
) Iba ang
Ama
sa Anak; iba rin ang Ama sa Espiritu Santo.(
2
) Ang
Anak 
ay hindi ang Ama, at ang Anak ay hindi ang Espiritu Santo.(
3
) Ang
Espiritu Santo
ay hindi ang Anak; ang Espiritu Santo ay hindi rin ang Ama.
 Naniniwala tayo na si Hesu-Cristo
ang 
 
‘Salita’
— na kasama ng Diyos sa pasimula pa, bago pa nag-umpisaang mundo, bago pa nalikha ang buong universe, naroon na si Hesus (bagamat hindi pa Siya tinatawag naHesus), hindi pa siya nag-iincarnate (hindi pa niya ibinibihis ang anyo ng tao), subalit siya’y Siya na! – kasama na Siya ng Ama, taglay ang karangalan bilang Diyos, at Siya’y kamanggagawa ng Diyos sa paglikhasa mga langit at lupa – siya ay
co-Creator 
with God the Father, ayon sa Biblia (Juan 1:1-3). Ang buhay niHesus ay hindi nagsimula sa sinapupunan ni Maria. (Gayunman, ang panlupang life ni Jesus Christ aynagsimula nang isilang siya ni Mary.) Bilang Tao, si Maria ang ina ni Hesus. Ngunit bilang Diyos, walang inasi Hesus, dahil walang ina ang Diyos; kaya ang teaching na nagsasabing “Mary is the Mother of God” aykasinungalingan. Matagal nang nag-eexists si Cristo Hesus bilang Diyos. Ang Diyos ay walang ina, na gaya ngsinasabi ng iba. Ang Diyos ay Espiritu. Si Maria ay naging ina ni Hesus bilang tao, ngunit hindi bilang Diyos.Ang Diyos ay hindi nilikha – walang gumawa sa Diyos. Ang Diyos pa nga ang gumawa sa lahat! God is theCreator of life & the whole universe – both the visible and invisible things! Gaya ng sinasabi sa Kasulatan,
‘Ang Salita
ay
 Diyos.’ 
Si Hesus ang Salita. Basahin natin:
1
“Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita. Kasama ng Diyos ang Salita, at
ang Salita
ay
Diyos
.
2
Kasama na Siya ng Diyos sa pasimula pa.
3
 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan Niya (sa pamamagitan ng Salita), at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan Niya.
4
Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay na ito ang siyang ilaw ng sangkatauhan.
5
At ang ilaw na ito ay nagliliwanag sakadiliman, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman.”
Note
: Sa verse 14 ng
The Gospel According to
 John
,
chapter 
One
, ganito ang isinasaad:
14
At ang Salita ay
naging 
tao, at nakipamuhay sa piling natin. Nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian, angkaluwalhatian Niya bilang ang
tanging 
bugtong na Anak ng Ama, puspos ng habag at katotohanan.
Note
: Paano matutukoy kung si Jesus nga ba ang tinutukoy na Salita [or 
Word 
] sa verses one hanggang14? Tingnan natin ang buong context or background. Basahin pa natin ang mga ibabang talata: 15, 16, 17, at18 – 
15”
 Nagpatotoo si Juan (Bautista – or John the Baptist) tungkol sa
 Kanya
, at ito ang kanyang sinabi, “
Siya
angtinutukoy ko na dumarating na kasunod ko. Dakila
Siya
kaysa sa akin, sapagkat Siya’y
 Siya na
bago pa akoipinanganak.”
16”
At dahil sa
 Kanyang 
kapuspusan [Siya’y puspos ng biyaya (or grace)], tumanggap tayong lahat ng abut-abot nasaganang habag at pagpapala (grace upon grace – biyaya sa biyaya).
17 “
Sapagkat ang batas [o kautusan] ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang habag at katotohanan aydumating sa pamamagitan ni
Jesu-Cristo
.
18”
Kailanma’y
 
walang taong nakakita sa Diyos sa anumang panahon. Ngunit ipinakilala siya ng bugtong na Anak,na nagmula sa kalooban ng Ama.”
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ransel Fernandez Villaruel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->