Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
balgari-myusyulmani-Teteven

balgari-myusyulmani-Teteven

Ratings: (0)|Views: 1,246 |Likes:
Published by adlinatoskovi
bylgari myuslumani pomak
bylgari myuslumani pomak

More info:

Published by: adlinatoskovi on Oct 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2011

pdf

text

original

 
 1
 
Ива
 
Кюркчиева
 
Светът
 
на
 
българите
 
мюсюлмани
 
от
 
Тетевенско
преход
 
към
 
модерност
 
IMIR
2004
 
 2
Въведение
 
Желанието
 
ми
 
е
 
настоящата
 
книга
 
да
 
представи
 
света
 
на
 
българите
 
мюсюлмани
 
от
 
Тетевенско
.
Ето
 
защо
 
обект
 
на
 
изследване
 
е
 
 жизнената
 
рамка
 
на
 
общността
,
определена
 
от
 
материални
 
и
 
духовни
 
фактори
,
в
 
периода
 
от
20 - 30-
те
 
до
 
края
 
на
90-
те
 
години
 
на
 
ХХ
 
в
.
Във
 
фокуса
 
на
 
интереса
 
ми
 
са
 
онези
 
сфери
 
и
 
дялове
 
от
 
социалната
 
и
 
културната
 
система
,
които
 
общността
 
приема
 
като
 
натоварени
 
в
 
най
-
висока
 
степен
 
с
 
етнокултурна
 
специфика
 
и
 
са
 
осмислени
 
като
 
нейни
 
отличителни
 
характеристики
.
Този
 
свят
интерпретирам
 
през
 
призмата
 
на
 
сложния
 
и
 
противоречив
 
процес
 
на
 
модернизация
.
Два
 
са
 
основните
 
въпроси
,
които
 
ме
 
вълнуват
:
първият
 
е
 
кои
 
са
 
най
-
важните
 
елементи
 
в
 
 жизнената
 
рамка
 
на
 
българите
 
мюсюлмани
 
от
 
Тетевенско
,
а
 
вторият
-
очертаването
 
на
 
пътя
,
извървян
 
от
 
тази
 
общност
 
и
 
неговото
 
вплитане
 
в
 
процесите
 
на
 
модернизация
.
Това
 
е
 
необходимо
,
тъй
 
като
 
осмислянето
 
на
 
модернизацията
 
се
 
оказва
 
ключ
 
към
 
разбирането
 
на
 
подобни
 
общности
.
Изясняването
 
на
 
тези
 
проблеми
 
неизбежно
 
започва
 
с
 
разказа
 
за
 
това
 
кои
 
са
 
тетевенските
 
българи
 
мюсюлмани
(
помаци
).
Той
 
ни
 
води
 
към
 
изследване
 
материалните
 
измерения
 
на
 
 жизненото
 
им
 
пространство
 
с
 
неговите
 
географски
 
и
 
демографски
 
характеристики
,
екологичните
 
особености
 
и
 
обусловените
 
от
 
това
 
поминък 
 
и
 
трудова
 
заетост
.
Мястото
 
им
 
в
 
пространството
 
е
 
пряко
 
свързано
 
с
 
пътя
 
им
 
във
 
времето
.
Миналото
 
и
 
тяхното
 
настояще
 
е
 
големият
 
проблемен
 
кръг
,
интерпретиран
 
в
 
тази
 
книга
.
Отношенията
 
на
 
българите
 
мюсюлмани
 
от
 
Тетевенско
 
и
 
околния
 
свят
 
са
 
следващата
 
насока
 
на
 
проучването
,
която
 
включва
 
въпроса
 
за
 
контактите
 
и
 
преселванията
 
им
,
като
 
се
 
вплитат
 
и
 
проблемите
 
за
 
степента
 
на
 
отвореност
 
на
 
общността
.
Акцентът
 
на
 
изследването
 
е
 
поставен
 
върху
 
взаимоотношенията
 
вътре
 
в
 
тяхната
 
група
.
За
 
да
 
бъдат
 
разбрани
 
вътреобщностните
 
проблеми
,
е
 
необходимо
 
да
 
се
 
познава
 
връзката
 
на
групата
”,
т
.
е
.
ние
-
образа
,
с
другите
”,
т
.
е
.
те
-
образа
.
Взаимното
 
опознаване
 
и
 
диалогът
 
по
 
посока
българите
 
мюсюлмани
 
от
 
Тетевенско
-
другите
(
околното
 
християнско
 
население
 
и
 
останалите
 
българи
 
мюсюлмани
)
има
 
отношение
 
към
 
прехода
 
им
 
към
 
модерност
.
Това
 
определи
 
и
 
специалното
 
внимание
 
към
 
анализирането
 
на
 
онези
 
маркери
,
които
 
визират
 
културната
 
идентичност
 
на
 
групата
-
самоназвание
,
облекло
 
и
 
селищна
 
история
 
по
 
наративи
.
Казаното
 
до
 
тук 
 
насочва
 
изследователските
 
търсения
 
към
 
социалната
 
системата
,
която
 
очертава
 
рамката
 
на
 
организиране
 
и
 
функциониране
 
на
 
вътрешната
 
мрежа
 
в
 
общността
.
Нейните
 
елементи
 
оформят
 
една
 
динамична
 
и
 
променяща
 
се
 
плоскост
:
взаимоотношенията
 
личност
-
семейство
-
род
-
селищен
 
колектив
-
групова
 
общност
.
Именно
 
поради
 
това
 
изложението
 
се
 
развива
 
в
 
зависимост
 
с
 
разширяващата
 
се
 
мрежа
 
на
 
социума
.
Тази
 
логика
 
налага
 
в
 
центъра
 
на
 
по
-
нататъшния
 
разказ
 
да
 
са
 
въпросите
,
които
 
изясняват
 
параметрите
 
и
 
структурата
 
на
 
брака
,
семейството
 
и
 
позицията
 
на
 
отделната
 
 
 3
личност
 
в
 
тях
.
Социалната
 
мрежа
 
не
 
би
 
имала
 
свой
 
пълнокръвен
 
 живот
,
ако
 
не
 
намира
 
ритуално
 
си
 
потвърждение
 
в
 
семейната
 
обредност
.
За
 
да
 
просъществува
 
във
 
времето
 
и
 
да
 
се
 
разбере
 
от
 
външния
 
наблюдател
,
тя
 
също
 
трябва
 
да
 
се
 
пречупи
 
през
 
призмата
 
на
 
взаимоотношенията
 
личност
-
семейство
-
род
.
В
 
тази
 
връзка
 
е
 
изключително
 
важно
 
структурирането
 
на
 
елементите
 
на
 
обредността
 
и
 
осмислянето
 
им
 
през
 
погледа
 
на
 
общността
.
Това
 
позволява
 
да
 
се
 
разбере
 
в
 
цялост
 
културата
 
на
 
българите
 
мюсюлмани
 
от
 
Тетевенско
.
Погледнато
 
от
 
друг
 
ъгъл
-
тя
 
е
 
от
 
съществено
 
значение
 
за
 
стабилното
 
функциониране
 
на
 
социалната
 
мрежа
 
до
 
наши
 
дни
.
Тези
 
двустранни
 
процеси
 
подпомагат
 
изявата
 
на
 
тяхната
 
идентичност
.
Желанието
 
ми
 
е
 
така
 
естествено
 
да
 
се
 
избегнат
 
евентуални
 
спекулативни
 
заключения
,
вероятни
 
при
 
едно
 
частично
 
проучване
 
на
 
изведен
 
от
 
контекста
 
на
 
културата
 
им
 
компонент
.
Съвремието
 
е
 
белязало
 
голяма
 
част
 
от
 
обредността
-
все
 
още
 
сакралността
 
присъства
 
в
 
обичаите
,
но
 
същевременно
 
е
 
съзнателно
 
търсена
 
показност
.
Запазени
 
са
 
консервативни
 
елементи
 
на
 
народната
 
култура
,
облечени
 
в
 
ислямска
 
форма
,
а
 
от
 
друга
 
страна
 
се
 
наблюдават
 
съвременни
 
тенденции
 
в
 
развитието
 
на
 
обредността
.
Следователно
 
може
 
дори
 
да
 
се
 
коментира
 
относителната
 
амбивалентност
 
на
 
настоящия
 
културен
 
момент
 
за
 
общността
.
Разширяването
 
на
 
действащата
 
социална
 
мрежа
,
което
 
се
 
наблюдава
 
още
 
в
 
семейната
 
обредност
,
предопределя
 
продължаване
 
на
 
изследването
 
на
 
тяхната
 
динамичната
 
верига
.
Ето
 
защо
 
в
 
следващите
 
части
 
на
 
изложението
 
изяснявам
 
измеренията
 
на
 
родствените
,
селищните
 
и
 
общностните
 
отношения
,
за
 
да
 
достигна
 
до
 
актуалната
 
тема
 
за
 
социалното
 
им
 
приложение
 
в
 
миналото
 
и
 
днес
.
През
 
призмата
 
на
 
големите
 
социални
 
мрежи
 
представям
 
календарните
 
празници
 
и
 
обичаи
.
Описанието
 
и
 
тълкуването
 
на
 
тези
 
елементи
 
от
 
културата
 
на
 
българите
 
мюсюлмани
 
от
 
Тетевенско
 
е
 
необходимо
,
за
 
да
 
се
 
търси
 
и
 
изясни
 
тяхната
 
връзка
 
с
 
рода
,
селото
 
и
 
общността
.
Тази
 
тясна
 
взаимовръзка
 
се
 
превръща
 
в
 
необходимото
 
основание
 
за
 
съществуването
 
на
 
социалната
 
мрежа
.
Същевременно
 
тя
 
е
 
и
 
доказателство
 
за
 
функционирането
 
им
.
За
 
да
 
се
 
следва
 
динамичната
 
линия
 
на
 
промяната
 
във
 
времето
,
проследяването
 
на
 
календарния
 
цикъл
 
обичаи
 
е
 
направено
 
в
 
две
 
основни
 
насоки
-
 живия
 
спомен
 
за
 
обреда
 
и
 
запазената
 
днес
 
практика
.
От
 
гледна
 
точка
 
на
 
съвременния
 
човек 
 
и
 
обществото
 
интерес
 
представлява
 
въпроса
 
за
 
модела
 
и
 
перспективите
 
за
 
интегриране
 
на
 
тази
 
общност
 
и
 
запазването
 
на
 
характерния
 
за
 
нея
 
баланс
 
между
 
традиция
 
и
 
модерност
.
Присъствието
 
на
 
тези
 
две
 
тенденции
 
в
 
 жизнената
 
й
 
рамка
 
предопределя
 
съжителството
,
съвместимостта
 
на
 
тенденции
 
към
 
затвореност
 
и
 
към
 
отвореност
.
Първата
 
се
 
изразява
 
в
 
съхранение
 
на
 
някои
 
елементи
 
от
 
традиционната
 
култура
,
в
 
компактността
 
и
 
затруднения
 
достъп
 
отвън
 
към
 
групата
,
а
 
втората
-
в
 
присъствие
 
на
 
много
 
характеристики
,
които
 
говорят
 
за
 
процес
 
на
 
модернизация
 
в
 
различни
 
сфери
 
на
 
 живота
(
социални
,
икономически
 
и
 
т
.
н
.).
В
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
shehaweh liked this
Lyudmil Antonov liked this
petrova18 liked this
dimitriskeramos liked this
dimitriskeramos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->