Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metrologia

Metrologia

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by yaro82

More info:

Published by: yaro82 on Feb 14, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2014

pdf

text

original

 
Prof. dr hab. in
ż
. Jerzy Kisilowski
 M  M aaeeiiaał ł  y y p poommooccnniicc z zee  z z p p z zeemmiioouu M  M eeoollooggiiaa llaa ssuueennóóww k iieeuunnuu aannss p poo 
Wszelkie prawa autorskie zastrze
ż
one.
 
2
1.
 
W
ST
Ę
P
 
 Materiały pomocnicze
 stanowi
ą 
 uzupełnienie wykładu. podane zostan
ą 
 podstawowe poj
ę 
cia, definicje oraz obja
ś
nienia do tematów.
 Materiały
 s
ą 
 przygotowane w oparciu o wykład z tego przedmiotu. Uj
ę 
cie przedmiotu dla kierunku Transport zawiera w podstawowej cz
ęś
ci przedstawienie metod pomiarów wielko
ś
ci stałych i zmiennych w czasie oraz przedstawienie przyrz
ą 
du jako zło
ż
onej struktury zawieraj
ą 
cej elementarne stopnie przetwarzania. Dla wielko
ś
ci stałych i zmiennych w czasie przedstawione s
ą 
 elementy teorii bł
ę 
du oraz metody wyznaczania funkcji opisuj
ą 
cych cechy probabilistyczne pomiarów. Rozszerzenie materiału mo
ż
na znale
źć
 w czterech pracach [1,2,3,4], w których s
ą 
 przedstawione szczegółowe omówienia tej problematyki. W
 Materiałach
 jest równie
ż
 przedstawiona ta cz
ęść
 wykładu, któr
ą 
 trudno znale
źć
 w podanych podr
ę 
cznikach. Jest to materiał zawieraj
ą 
cy równie
ż
 do
ś
wiadczenie z własnych prac badawczych. W
 Materiałach
 cytowane b
ę 
d
ą 
 niektóre definicje i okre
ś
lenia podane w tych czterech pracach, bez odno
ś
ników, sk 
ą 
d zaczerpni
ę 
to. Jest to materiał b
ę 
d
ą 
cy przedstawieniem podstawowych zagadnie
ń
 omawianych na wykładzie. Prezentowane omówienia s
ą 
 obarczone pewnymi uproszczeniami i dlatego mog
ą 
 w cz
ęś
ciach zawiera
ć
 braki w precyzji sformułowa
ń
. Tak nale
ż
ałoby traktowa
ć
 wiele wyprowadze
ń
, w których pomini
ę 
to pełny tok wyprowadze
ń
 matematycznych. Przedstawione
 Materiały
 posiadaj
ą 
 układ zgodny z organizacj
ą 
 toku studiów zaocznych.. Przedmiot ten zawiera osiem dwugodzinnych wykładów i w takim układzie starano si
ę 
 przedstawi
ć
 
 Materiały
 . Wykłady tworz
ą 
 równie
ż
 podstaw
ę 
 do
ć
wicze
ń
 laboratoryjnych; wszystkie
ć
wiczenia s
ą 
 wykonane w oparciu o programy informatyczne, istnieje wi
ę 
c potrzeba posiadania wiedzy, co w trakcie oblicze
ń
 jest realizowane. Jest to pierwsze wydanie
 Materiałów pomocniczych
 i co roku b
ę 
dzie ich korekta.
 Materiały
 s
ą 
 drukowane jednostronnie, tak, aby wolne (niezadrukowane) strony umo
ż
liwiły robienie notatek na wykładach.
 
3 Literatura: [1] J. Piotrowski
Podstawy metrologii ,
 PWN, Warszawa 1978 i wydania nast
ę 
pne. [2] Praca zbiorowa pod red. J Kisilowskiego,
 Dynamika układu mechanicznego  pojazd szynowy - tor 
 (rozdział 14), PWN 1992. [3] J. Kisilowski, Pomiary wielko
ś
ci stałych i zmiennych w czasie, wyd. PW, Warszawa 1997. [4] W. Styburski
Przetworniki tensometryczne, konstrukcje, projektowanie, u
 ż 
 ytkowanie.
WNT, Warszawa, 1976.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->