Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doracak_për_Përgatitjen_e_Provimit_të_Jurisprudencës

Doracak_për_Përgatitjen_e_Provimit_të_Jurisprudencës

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,901|Likes:
Published by abazi

More info:

Published by: abazi on Oct 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
KIEAIInstituti i Kosovës për Integrime Euro AtlantikePrishtinë2004
DORACAKU
Për përgatitjen e provimit të
JURISPODENCES
MANUAL FOR BAR EXAM
 
 A - PROCEDURA ADMINISTRATIVELAZIM SALIHU
I - VLEFSHMËRIA E LIGJIT1.Nocioni,qëllimi dhe rëndësia e procedurës administrativeMe dispozita (ligje,dekretligje,rregullore,vendime etj.) rregullohen shumë sjellje të personavefizikë dhe juridikë në shoqëri.Që të zbatohen këto dispozita është e nevojshme procedurapërkatëse,ndërsa dispozitat të cilat e përmbajnë atë procedurë i quajmë formalo-juridike apo dis-pozita procedurale,ndërkaq dispozitat në të cilat është e rregulluar përmbajtja e vetë marrëd-hënies juridike,që është lëndë e procedurës,i quajmë dispozita materialo-juridike.Edhe pse këto dy lloje të dispozitave (formalo-juridike dhe materialo-juridike) dallohen,prapëseprapë,ato në praktikë zbatohen bashkërisht.Për të vendosur për të drejtën apo detyrimine caktuar të qytetarit ose të personave të tjerë,si për shembull për të drejtën e ndërtimit tëndërtesës banesore,pagimin e tatimit etj.,duhet zbatuar dispozita materialo-juridike,që përmbankushtet sipas të cilave vendoset për të drejtën,përkatësisht detyrimin e caktuar.E tërë kjo proce-durë e organeve të administratës zhvillohet në procedurën administrative.Me qëllim të zbatimit të drejtë të dispozitave të tilla materiale,janë përcaktuar rregullat e proce-durës administrative,të cilave organet e administratës u përmbahen.Kjo do të thotë se dispozitate procedurës administrative shërbejnë për realizimin e dispozitave materialo-juridike,ngase zbati-mi i dispozitës materialo-juridike nuk mund të bëhet vetvetiu,por atëherë kur organi zhvillonprocedurën dhe në bazë të procedurës të zhvilluar,me vendim konfirmon se a kanë qenë tëplotësuara kushtet për fitimin e ndonjë të drejte,përkatësisht për përcaktimin e ndonjë detyrimi tëpërmbajtur në dispozitat materialo-juridike.Duke u nisur nga fushat e caktuara të së drejtës,procedurat ndahen në:gjyqësore (civile,penaleetj.),kundravajtëse dhe administrative.Kështu,rendi dhe sistemi juridik i Kosovës përbëhet prej legjislacionit të ri (të UNMIK-ut dhe tëInstitucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes të Kosovës),por edhe prej legjislacionit të vjetër(të miratuar në periudhën e ish-Jugosllavisë socialiste,si ligje federative,republikane dhe krahi-nore,si dhe aktet nënligjore),që kanë qenë në fuqi më datën 22 mars 1989,e të cilat me rregul-loret e UNMIK-ut nr.1999/24 dhe 2000/59 konsiderohen ligje të zbatueshme deri zëvendësimin e tyre me aktet normative juridike të reja.Procedura administrative përmbahet në Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative(“Gazeta zyrtare e RSFJ-së”,nr.47/86),i cili,gjithashtu,sipas rregullores së UNMIK-ut nr.1999/24 dhe 2000/59 “Për ligjin në fuqi në Kosovë”,konsiderohet ligj në fuqi,që do të thotë sekëto rregulla të përgjithshme dhe rregullat e procedurës së veçantë për disa fusha të administratës,
579
E drejta administrative
 
deri në miratimin e legjislacionit të ri,do t’i zbatojnë në punën e tyre edhe institucionet e reja tëpërkohshme të vetëqeverisjes (lokale dhe qendrore) në Kosovë.Kështu,procedurën administrative e përbëjnë rregullat juridike,me të cilat rregullohet veprimi idetyrueshëm i organeve të administratës kur në çështjet administrative,drejtpërdrejt në zbatimin edispozitave materiale,vendosin për të drejtat dhe detyrimet e personave fizikë apo juridikë.Merregullat e kësaj procedure rregullohen:kompetenca,veprimet procesuale,të drejtat dhe detyrat epersonave që marrin pjesë në procedurë,forma dhe përmbajtja e akteve me të cilat vendoset përtë drejtën apo detyrimin e ndokujt,mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike kundërakteve të tilla dhe ekzekutimi i tyre.2.Nocioni “çështje administrative”Para se të flasim për detyrimin për të vepruar sipas Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative (më tej:Ligji),është e nevojshme të sqarohet kuptimi i “çështjes administrative”.Sipas ligjit në fjalë (paragrafi 1 i nenit 1) procedura administrative zbatohet në çështjet administra-tive kur vendoset për të drejtat,detyrimet apo interesat e individëve,të personit juridik ose palës tjetër.Shtrohet pyetja se ç’kuptojmë me shprehjen “çështje administrative”? Kësaj pyetjeje Ligji nuk ijep përgjigje të prerë,andaj në praktikë përdoret nocioni i aktit administrativ,i cili është dhënë nëLigjin për Kontestet Administrative (paragrafi 2 i nenit 6).Ligji për Kontestet Administrative,siakt administrativ e quan atë akt që është nxjerrë nga një organ i administratës në ndonjë çështjeadministrative dhe me të cilin vendoset mbi ndonjë të drejtë apo detyrim një individi,të njëpersoni juridik ose të një pale tjetër të caktuar.Nga kjo rrjedh se të gjitha punët administrative,cilat i kryejnë organet e administratës,nuk janë edhe çështje administrative.Prandaj,për të qenë një punë administrative çështje administrative në kuptim të këtij ligji,duhet t’iketë tri cilësi:1) të jetë nxjerrë nga organi i administratës,2) të jetë nxjerrë në një çështje të caktuar administrative,përkatësisht në një situatë juridike,3) që me të vendoset për një të drejtë a detyrim të caktuar të një pale të caktuar.Përveç çështjeve administrative,organet e administratës kryejnë edhe shumë punë të tjera admin-istrative,në mesin e të cilave dallohet grupi i madh i punëve,të cilat zakonisht quhen veprimeadministrative,të cilat dallohen nga çështjet administrative.Me veprime administrative nënkuptohet mbajtja e evidencave të ndryshme (kadastrale,civile,tati-more etj.) dhe lëshimi i certifikatave dhe dokumenteve të tjera (ekstrakte nga librat amë të të lin-durve,të të kurorëzuarve,të të vdekurve,ekstrakte për gjendjen e pronësisë së tokës etj.). Veprimet administrative,në shumicën e rasteve,kryhen pavarësisht nga vullneti i disa personave.Kur kemi të bëjmë me dhënien e certifikatave të ndryshme dhe të dokumenteve të tjera në bazëtë evidencës publike apo pas zhvillimit të procedurës,si dhe me mbajtjen e evidencave tëndryshme,personi i caktuar nuk fiton të drejta,përkatësisht detyrime.Ky është dallimi qenësorndërmjet çështjeve administrative dhe veprimeve administrative.Kështu,p.sh.,me veprimeadministrative,palëve u japim dokumente të
580
DORACAKU PËR PËRGATITJEN E PROVIMITTË JURISPRUDENCËS

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ilir Shaqiri liked this
Ilir Shaqiri liked this
Ilir Shaqiri liked this
Ilir Shaqiri liked this
Ilir Shaqiri liked this
Ilir Shaqiri liked this
Ilir Shaqiri liked this
Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->