Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
P. 1
Constituição dos Estados Unidos da América

Constituição dos Estados Unidos da América

Ratings:
(0)
|Views: 1,923|Likes:
Published by Cineenterprise
Agora você poderá ler a Constituição Americana traduzida para o português!
Agora você poderá ler a Constituição Americana traduzida para o português!

More info:

Published by: Cineenterprise on Oct 07, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

text

original

 
Nle~}k}ukáîl ml~ O~}hml~ _ekml~ mh H`ëtknh
Rtoä`ducl
Eþ~# l rlwl ml~ O~}hml~ _ekml~# h gk` mo glt`ht u`h uekîl `hk~ rotgok}h# o~}hdoconot iu~}káh# ahthe}kt }thexukckmhmo ml`ë~}knh# rtlrltnkleht h mogo~h nl`u`# rtl`lwot ldo`-o~}ht aothc o h~~oautht h~ doeáÿo~ mh ckdotmhmo rhth eþ~ `o~`l~ o el~~hrl~}otkmhmo# eîl ltmoel o o~}hdocono`l~ o~}h Nle~}k}ukáîl rhth l~ O~}hml~ _ekml~ mhH`ëtknh%
Ht}kal K - L Coak~ch}kwl
^onáîl 8 - L Rlmot Coak~ch}kwl
 ]lml~ l~ rlmoto~ coak~ch}kwl~ nlegotkml~ ~otè kewo~}kml o` u` Nleato~~l ml~ O~}hml~_ekml~# xuo ~otè nl`rl~}l rlt u` ^oehml o mh Nä`hth ml~ Moru}hml~%
^oáîl 4 - H Nh~h
 H Nä`hth ml~ Torto~oe}he}o~ ~otè nl`rl~}h mo `o`dtl~ ocok}l~ dkheuhc`oe}o roclrlwl ml~ mkwot~l~ O~}hml~# o l~ ocok}lto~ o` nhmh O~}hml mowo }ot h~ `o~`h~xuhckgknháÿo~ ovkakmh~ ml~ ocok}lto~ mh H~~o`dcëkh Coak~ch}kwh `hk~ eu`otl~h mlto~ron}kwl O~}hml%Eîl ~otè ocok}l Torto~oe}he}o xuo` eîl mowo }ot h}keakml h kmhmo mo wke}o o nkenl hel~#fè ~o}o hel~ nkmhmîl ml~ O~}hml~ _ekml~# o xuo eîl mowo# xuheml ocok}l# ~ot u`fhdk}he}o ml O~}hml o` xuo ~otè o~nlcfkmh %
&Torto~oe}he}o~ o K`rl~}l~ mkton}l~ mowo ~ot torht}kmh oe}to l~ wètkl~ O~}hml~ xuo rlmo` ~ot kencuàml~ moe}tl mo~}h _ekîl# mo hnltml nl` ~ou~ to~ron}kwl~ eù`otl~# xuo~otè mo}ot`kehmh roch hmkáîl hl eù`otl }l}hc mo ro~~lh~ ckwto~# kencu~kwo hxuoco~wkenuchml~ h ~otwkál mo u` rotàlml mo hel~ # o ovncuàml~ l~ àemkl~ eîl }hvhml~# }té~xuke}l~ mh rlrucháîl to~}he}o%+
 
&H gth~o he}otklt oe}to rhtée}o~o~ glk `lmkgknhmlroch hc}otháîl 8=# ~oáîl 4%+
H oeu`otháîl tohk~ mowo ~ot gok}h el rthyl mo }té~ hel~morlk~ mh rtk`okth touekîl ml Nleato~~l mh O~}hml~ _ekml~# o moe}tl mo nhmh rotàlml~ud~oxóoe}o mo moy hel~# eh glt`h nl`l oco~# rlt cok# mkton}h~% L eù`otl moTorto~oe}he}o~ eîl ovnomotè u` rlt nhmh }tke}h `kc# `h~ nhmh O~}hml }otè el `àek`lu` torto~oe}he}o# o h}ë mo oeu`otháîl# nl`l mowo ~ot gok}h# el O~}hml mo EoqFh`r~fkto }otè l mktok}l mo o~nlcfotè }té~# lk}l @h~~hnfu~o}}~# Tflmo K~chem oRtlwkmoeno Rche}h}kle~ u`# Nleeon}knu} nkenl# ~ok~ Elwh [ltj# Elwh Iot~o{ xuh}tl#Roee~{cwhekh lk}l# Mochqhto u`# @ht{chem ~ok~# moy Wktaàekh# Nhtlckeh ml Elt}o nkenl#Nhtlckeh ml ^uc nkenl o }té~ Aoþtakh%Xuheml lnlttoto` whah~ eh torto~oe}háîl mo xuhcxuot O~}hml# l Rlmot Ovonu}kwlmo~~o O~}hml ghtè rudcknht omk}hk~ mo ocokáîl rhth rtooenfot h~ whah~%
 
H Nä`hth ml~ Torto~oe}he}o~ mowo o~nlcfotè l ~ou Rto~kmoe}o o lu}tl~# o }otè l rlmotovncu~kwl mo K`rohnf`oe}%
^oáîl > - L ^oehml
 L ^oehml ml~ O~}hml~ _ekml~ ~otè nl`rl~}l mo mlk~ ^oehmlto~ mo nhmh O~}hml#
&o~nlcfkml roch to~ron}kwh H~~o`dcëkh#+
 
&H~ rhchwth~ oe}to rhtée}o~o~ he}otklt~ud~}k}uàmh roch hc}otháîl 81# ~oáîl 8%+ Muthe}o
~ok~ hel~# o nhmh ~oehmlt }otè mktok}lh u` wl}l %K`omkh}h`oe}o morlk~ xuo oco~ mowo` ~ot `le}hml~ o` nle~oxóéenkh mh rtk`okthocokáîl# oco~ ~otîl mkwkmkml~ nl`l kauhc`oe}o nl`l rlmo ~ot o` }té~ nch~~o~% L~h~~oe}l~ ml~ ~oehmlto~ mo rtk`okth nch~~o# mowo ~ot mo~lnurhml el woenk`oe}l ml~oaueml hel# mo ~oauemh nch~~o el woenk`oe}l ml xuht}l hel# o mh }otnokth nch~~o# elwoenk`oe}l ml ~ov}l hel# mo `lml xuo u` }otnoktl rlmo ~ot ocok}l~ dkheuhc`oe}o:
&o ~olnlttoto` whah~# o` wkt}umo mo toeùenkh# lu eîl# muthe}o l tono~~l ml Coak~ch}kwl moxuhcxuot O~}hml# l Ovonu}kwl o~}hmuhc rlmotè ghyot el`oháÿo~ rtlwk~þtkh~ h}ë h rtþvk`h touekîl ml Coak~ch}kwl# xuo oe}îl rtooenfotè h~ whah~%+
 
&H~ rhchwth~ oe}torhtée}o~o~ he}otklt glth` ~ud~}k}uàmh~ roch Hc}otháîl 81# ~oáîl 4%+
 Eoefu`h ro~~lh rlmo ~ot u` ~oehmlt xuo eîl mowo }ot h}keakml h kmhmo mo }tke}h hel~#o glk rlt elwo hel~ nkmhmîl ml~ O~}hml~ _ekml~# o xuo eîl mowo# xuheml ocok}l# ~ot u`fhdk}he}o ml O~}hml rhth l xuhc oco mowo ~ot o~nlcfkml%L wkno-rto~kmoe}o ml~ O~}hml~ _ekml~ ~otîl l rto~kmoe}o ml ^oehml# `h~ eîl rlmotèwl}ht# ~hcwl o` nh~l mo o`rh}o%L ^oehml mowo o~nlcfotè ~ou~ mo`hk~ Mkto}lto~# o }h`dë` u` Rto~kmoe}o rtl }o`rlto#eh hu~éenkh ml Wkno-Rto~kmoe}o# lu xuheml oco h~~u`kt l nhtal mo Rto~kmoe}o ml~O~}hml~ _ekml~%L ^oehml }o` l rlmot ovncu~kwl mo }oe}ht }lmh~ K`rohnf`oe}~% Hl ~oe}ht-~o rhth o~~oogok}l# mowo` ~ot ~ld iuth`oe}l lu hgkt`háîl% Xuheml l rto~kmoe}o ml~ O~}hml~_ekml~ ë iucahml# l Nfkog Iu~}kno rto~kmktè# o eoefu`h ro~~lh mowo ~ot nlemoehml ~o`h heuéenkh mo mlk~ }otál~ ml~ moru}hml~ rto~oe}o~%Hnþtmîl el~ rtlno~~l~ mo K`rohnf`oe} eîl ~o o~}oemotè hcë` mo~}k}ukáîl mh gueáîl ohkenhrhnkmhmo rhth ovotnot xuhcxuot gueáîl rùdcknh# fleltàgknh lu to`ueothmh# el~O~}hml~ _ekml~9 L nlemoehml mowotè# nle}uml# ~ot to~rle~èwoc o ldion}l mo hnu~háîl# iucah`oe}l# ~oe}oeáh o Nh~}kal# mo hnltml nl` h cok%
Ocokáÿo~ ^oáîl = -# Touekÿo~
 L~ }o`rl~# cuahto~ o rtlno~~l~ mo tohckyht ocokáÿo~ rhth ^oehmlto~ o Moru}hml~# mowo`~ot rto~ntk}l~ o` nhmh O~}hml# roch to~ron}kwh H~~o`dcëkh# `h~ l Nleato~~l rlmotè# hxuhcxuot `l`oe}l# rlt cok# ghyot lu hc}otht }hk~ elt`h~# ~hcwl xuhe}l hl clnhc mo ocokáîlml~ ~oehmlto~%
 
L Nleato~~l ~o touektè rocl `oel~ u`h woy o` nhmh hel# o o~~h touekîl mowo
&o~}ht eh rtk`okth ~oauemh-gokth# o` Moyo`dtl#+
 
&H~ rhchwth~ oe}to rhtée}o~o~ he}otklt glth`~ud~}k}uàmh~ roch Hc}otháîl 42# ~oáîl 4%+
^hcwl ~o# rlt cok mo~kaeht u` mkgotoe}o mkh%
^onáîl ? - `o`dtl~# toath~# Towk~}h~# Ke}otturáîl
 Nhmh Nä`hth ~otè l iuky mh~ ocokáÿo~# o xuhckgknháîl mo ~ou~ rtþrtkl~ `o`dtl~# o u`h`hkltkh mo nhmh u` nle~}k}uktè u` xultu` rhth ghyot eoaþnkl~# `h~ u` eù`otl `oeltrlmo hmkht mo mkh rhth mkh# o rlmo ~ot hu}ltkyhml h nl`rockt l nl`rhtonk`oe}l ml~`o`dtl~ hu~oe}o~# mo }hc `heokth# o ~ld h~ roehckmhmo~ xuo nhmh nh~h rlmortlrltnkleht%Nhmh Nä`hth rlmotè mo}ot`keht l ~ou toak`oe}l ke}otel# ruekt ~ou~ `o`dtl~ rhth lnl`rlt}h`oe}l mo~ltmoehml# o# nl` h heuéenkh mo mlk~ }otál~# ovruc~ht u` `o`dtl%Nhmh Nh~h mowo `he}ot u` mkètkl mo ~uh~ mockdotháÿo~# o mo woy o` xuheml rudcknht l`o~`l# ovno}l eh~ rht}o~ xuo rl~~h`# eh ~uh lrkekîl ovkao` ~kakcl# o l~ wl}l~# rtþ oml~ `o`dtl~ mo xuhcxuot mh~ Nä`hth~# ~ldto xuhcxuot xuo~}îl# nl` l mo~oil mo u`xuke}l ml~ `o`dtl~ rto~oe}o~ ~otîl nle~kaehml~ o` h}h%Eo` Flu~o# muthe}o h ~o~~îl ml Nleato~~l Ehnklehc# rlmotè# ~o` l nle~oe}k`oe}l mlhmkh`oe}l# lu}tl~ rlt `hk~ mo }té~ mkh~# eo` h xuhcxuot lu}tl clnhc mkgotoe}o mhxuocoo` xuo h~ muh~ Nh~h~ mowo` o~}ht ~oe}hml~%
^onáîl 7 - Nl`roe~háîl
 
&L~ ^oehmlto~ o Torto~oe}he}o~ tonodotîl u`h to`ueotháîl rlt ~ou~ ~otwkál~# h ~ot o~}hdoconkmh rlt cok o rhah rocl ]o~lutl ml~ O~}hml~ _ekml~%+
 
&H~ rhchwth~ oe}torhtée}o~o~ he}otklto~ glth` `lmkgknhml~ roch hc}otháîl 41+%
Mowotîl# o` }lml~ l~nh~l~ # ovno}l }thkáîl# ntk`o o wklcháîl mh rhy# ~ot rtkwkcoakhmh h rht}kt mh rtk~îl muthe}oh ~uh rto~oeáh eh ~o~~îl mh~ to~ron}kwh~ Nh~h~# o# keml o wlc}heml ml `o~`l# o rhthxuhcxuot mk~nut~l lu modh}o o` xuhcxuot nh~h# oco~ eîl mowo` ~ot xuo~}klehmh o`xuhcxuot lu}tl cuaht%Eoefu` ^oehmlt lu Torto~oe}he}o rlmotè# muthe}o l rotàlml rhth l xuhc glk ocok}l# ~otel`ohml rhth xuhcxuot nhtal rùdcknl ml Alwotel ml~ O~}hml~ _ekml~# xuo mowo }ot~kml ntkhml# lu l O`lcu`oe}l~ X_O mowo }ot ~kml `hklt eo~~o rotàlml: o ~o`ovrcltháîl Ro~~lh xuhcxuot nhtal el Alwotel ml~ O~}hml~ _ekml~# mowo ~ot u``o`dtl mo xuhcxuot mh~ Nä`hth~ oexuhe}l rot`heonot el Lggkno%
^onáîl 1 „ Nle}h~ o Tonok}h# Rtlno~~l Coak~ch}kwl# wo}l rto~kmoenkhc
 ]lmh~ h~ nle}h~ mo ld}oeáîl mo tonok}h~ mowo` ~ot ltkakeètkl~ mh Nä`hth ml~Moru}hml~# `h~ l ^oehml rlmotè rtlrlt lu nlenltmht nl` h~ hc}otháÿo~ nl`l o`lu}th~ nle}h~%]lml rtlio}l mo cok hrtlwhml roch Nä`hth ml~ Torto~oe}he}o~ o ml ^oehml# mowo# he}o~mo ~o }lteht cok# ~ot hrto~oe}hml hl Rto~kmoe}o ml~ O~}hml~ _ekml~# ~o oco hrtlwht ocomowo h~~keè-cl# `h~ ~o oco eîl mowo mowlcwé-cl# nl` l ~ou ldionáÿo~ h xuo h nh~h o`xuo och mowo }ot ~o ltkakehml# xuo oe}th h hnu~háÿo~ o` ckdotmhmo el ~ou iltehc# o

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sun Young Nam liked this
Gerson Siqueira de Farias liked this
pekinho_ribeiro liked this
Joao Ubisse Nguenha liked this
tavaresflor liked this
Alberto Soares Oliveira liked this
Bruna Gonçalves Ferreira liked this
Abdonribeiro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->