Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
30.9.2009.

30.9.2009.

Ratings:
(0)
|Views: 292|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Oct 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2010

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
BIZNIS SPORTVIJESTI
strana 15.strana 52.
Srpskevlas ti “objavilerat” mafi jina tribinama
Bruno Vekari}
Dokaz dapravosu |em u BiH upravqapolitika
Beograd
Umropretu~eni FrancuzBris Taton
strana 3.
Oja~atisaradwu uborbi protivkriminala na BalkanuIRB RSplasirala 300 milionamarakakredita
strana 4.
 
“Tr`nica“ Bawa Luka
Grbi }u idaqe ne da juda se vratina posao
strana 7.
Srijeda
30. septembar 2009.
Broj12.021Godina
LXVII
strana 21.
To {to ne ko gra  di zgra  de bez po tre bne   do ku men ta ci je sa mo po ka zu je ka ko se po slu je  na po  dru ~ju op {ti ne Do boj, ka ko ra  di  skup {tin ska ve }i na i lo kal na admi nis tra ci ja. Ima li lo gi ke da op {ti na pro  da ci je li  vo zni park pa uzi ma se  dam ga ra `a, is ta kao  ne za vi sni odbor nik Si ni {a Ma ri} Fir mi tre ba pro gle  da ti kroz prste  zbog bes pra vne gradwe i omo gu }i ti  joj da ra  di. Bawa Lu ka ima ve li ki  broj ta kvih obje ka ta. To je na{  men tal ni sklop, na {e po  dnebqe, na {a si tu aci ja, re kao odbor nik  SDS-a Sre to \ur ko vi} Iako je odlu ~e no da op {ti na   Do boj pro  da ci je li vo zni park, ona }e ku pi ti, izme |u os ta log, i  se  dam ga ra `a ka ko bi  kompen zo va la dug ov da{we  “DTD kompa ni“, ko ja joj du gu je  928 hiqada ma ra ka 
strana 9.
Op{tina Doboj poma `e svom du  `niku, predu ze }u “DTD kompani“
Ku pu  ju se dam gara `a, a pro da ju vo zni park 
 
Tekst sa
bo
 
snja
 
ci.net
u kojem se poziva na rat raspirio mr`wu radikalnih Bo{waka
Zgrada koju je nelegalno izgradila firma "DTD kompani"
F O  O :  S  . L  O
Stra{na izabriwava ju }a poruka upu }ena Srbima
Sve dok Bo{wacine priznaju i `rtvedrugih naroda stvari se ne}epromijeniti naboqe u BiH,kazao Jovi}
O DBORNICIpodr ` ali ompenzacij u
strana 5.
 
2
srijeda, 30. septembar 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Hitno }emo rije{iti problem zlostavqanih medvjeda u Federa- ciji BiH.
Damir Qubi}, ministar poqoprivrede, vodoprivrede i {u marstva FBiH 
PI[E: MILENKO KINDL
milenko@glassrpske.com
BRISEL- BiH je od ma jado septembranapravilave- likiiskorak na ispuwavawu  uslova iz Mapeputa za libe- ralizaci juviznogre `ima sa zemqamaEvropskeuni je, po- kazu jurezultatiistra `iva- wako je je proveocentar“Po- pulari“u sklopuvelikogpr- o jektaEvropskeinici jative za stabilnost(
ESI
).
Premaovimrezultatima, BiH je dobilamaksimalnu ocjenu iz bloka1 (bezbjednost dokumenata), bloka2 (ilegal- namigraci jai readmisi ja) i bloka4 (spoqniodnosi i te- meqnaprava). Ne{tolo{i ja ocjena je za blok3 (javni redi bezbjednost).Ukupnaocjena za BiH(pri ~emu je po ovomsistemu ocjewivawamaksimalnaocje- na1 iznosi1,25.Jo{od 2003. godine EUobe}ala je po~etakrazgovora sa vladamazemaqazapadnog Balkana o reformamako je su neop hodne za ukidaweviznog re`ima i uvr{}ivawe na {engenskulistu.
ESI
podsje}ada je viznire`imnametnut ovomregionu u devedesetim godinama, dok je rat bjesnio prostorimabiv{eJugoslavi-  je, a Albani jabila u haosu. - Trebalo je pet dugihgodi- na za po~etakobe}anihrazgo- vora. U me|uvremenu, Makedo- ni ja je i slu`benopostalakan- didat za Evropskuuni ju, dok je neprestanonagla{avanstatus “potenci jalnekandidature“  Albani je, BiH, CrneGore i Srbi je. Ipak, gra|aniovih dr`ava i daqe su mogliputova- ti u EU samo ako su posjedova- livizu- navodi
ESI
.Isti~u da podno{ewe zahtjeva za dobi jawe{engen- skevizeza hti jevapunovreme- na, novca i stresa.- Oni ko ji`ive u ovomregionu, odbi jawebezviznog re`imasmatra ju da je to usmj- erenoprotiv wih samih, i nisu u stawu da taj stavuskla- desa ponudomevropskebudu}- nosti- navodi
ESI
.Podsje}a da je EU 2008.godineutvrdilalistuzahtje- vako je je neop hodnoispuniti, i ustanovilakonkretne“mape puta“ za svakuzemqu, a nagra- daza ispuwewe tih zahtjeva jemogu}nostputovawa bez viza. Ciq
ESI
pro jekta“Bi jela {engenskalista“ je dopri- nosukidawuviznihograni- ~ewa za zapadniBalkan. @elimo da utvrdimo da je ovajproces pod rukovodstvom EU zasnovan na zaslugama: strog,ali pravedan. To je kq- u~naporukadeklaraci jesavje- todavnogodboraPro jekta, ko jimpredsjedavabiv{iita- li janskipremi jer\uli jano  Amato.
UKU PNA 
ocjena BiHiznosi 1,25
BiH dobila maksimalnu ocje nu iz bloka 1 (bez bjednost dokumenata), bloka 2 (ilegalna migracija i readmisija) i bloka 4 (spoqni odnosi i temeqna prava). Ne{to lo{ija ocjena za blok 3 (javni red i bezbjednost)
BAWALU KA-
Predsjeda- va ju}iPredstavni~kogdoma Parlamenta BiH Milorad @ivkovi}rekao je da je po- pisstanovni{tva2011. godi- neme|unarodnaobaveza BiH i nasu{napotreba sa ekonom- sko-soci jalnogstanovi{ta, postavqaju}ipitawekako BiH misli u EU ako ne znakoliko ima stanovnika. @ivkovi} je rekao da oni ko jiosporava jupopisstano- vni{tvatvrdwama da }e onverifikovatietni~ko~i{- }ewe`ele, ustvari da pri- kri ju da se ono desilo u Fede- raci ji BiH.- Oni ko jitvrde da se u RSdesiloetni~ko~i{}ewe, `e- le da prikri ju da je ono bilo  u FBiH. O tomenajboqego- vore i podaciko juka`u da se  u RS od oko560.000 izbjegli- cavratilo oko200.000, dok sesa drugestrane u FBiH odoko500.000 izbjeglihSrbavratilosamo wih80.000 - re- kao je @iv kovi}gostu ju}i na RTRS-u.On je naglasio da je usta- vnopravosvakog~ovjeka da se izjasni o svo jojnaci ji, vjeri i jeziku i da to niko ne mo`e da ospori, ali istotako ni da nametne.@ivkovi} je podsjetio da  je u BiH kontinuitettakvog izja{wavawa od 1856. godine.DirektorDokumentaci- ono-istra`iva~kogcentra iz Sara jevaMirsadToka~are- kao je da popisastanovni{tva  u BiH morabiti, slo`iv{i se da svakotreba da ima pravo da se izjasni o svo jojnaci ji, vjeri i jeziku. DemografStevoPa{ali} rekao je da, premasada{wim podacima, od 223 zemqe u svi-  jetusamoSomali ja i Liban ne}eobavitipopisstano- vni{tva i da ne bi bilodo- bro da im se pridru`i iBiH.
USTA VNO
pravo izja{wavaweo naciji, vjeri i jeziku
Izvje{taj
ESI
o ispuwenu uslova za liberalizaciju viznog re`ima
BiH napravi laveliki iskorak 
Dimitris Kurkulas
BiH preosta je problem biometrijskih paso{a
BRISEL- [ef delegaci jeEvropskekomisi je u BiH Di- mitris
Kurkulasizjavio je ju~eSrni da je BiH ispunila oko 90 odstozahtjevako jivode ka liberalizaci jiviznogre- `ima, ali da preosta jeproblembiometrijskihpaso{a, ~i je {tampawekasnitrideset danazbogte hni~kihproblema u wema~koj{tampari ji. - Redovno{tampawe i izdavawepaso{apo~iwe15. okto- bra. Ali, potrebno je nekolikomjeseci, dva ili tri, da ek- spertividekako to funkcioni{e na terenu. Potrebno je izdatiodre|enukoli~inupaso{a da bi se dobilaeksper- tskaprocjena- rekao je Kurkulas. On je dodao da je BiH sada na sli~nomnivou na ko jem su u  junubileSrbi ja i CrnaGora, kad ih je Evropskakomisi ja preporu~ilaSavjetu za liberalizaci juviznogre`ima.
Stanislav ^a|o
MUP RS spreman zabiometrijske paso {e
BAWALU KA- Ministarstvounutra{wihposlovaRepu- blikeSrpske
 u potpunosti je spremno da ve} danaspo~ne sa izdavawembiometrijskihpaso{a, izjavio je ju~e u Bawoj Luciministarunutra{wihposlova RS Stanislav^a|o. On je precizirao da je MUP RS i organizaciono i na sva- kidrugina~inspreman za ovajposao, a da za ostaloodgovore trebatra`iti od Agenci je za identifikacionadokumenta. - Sva ostalapitawatrebauputitiAgenci ji za identifi- kacionadokumenta, jer u su{tini oni vode taj posao- rekao  je ^a|o.
www.glassrpske.com
Veoma sam zadovoqna {to je Ilija Juri{i} osu|en na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu Jugo- slovenske narodne armije u Tuzli maja 1992. godi- ne. Iako to nije dovoqno velika kazna za zlo~ine koje je on na redio.
Email: dragana_69@yahoo.com
Ovo je grozno! Ne mogu da vjerujem da neko i posli- je 15 godina pri~a o ratu i poziva na rat. Tekst ko- ji je objavqen na sajtu
bosnjaci.net
, je stvarnozabriwavaju}i. Mislim da bi ih trebalo sve kazni- ti!!!
Email: slavisabn@gmail.com
SA RA  JEVO-
Wema~ka{tampari ja“Bundesdrikerai“ obavi jestila je Ministarstvo civilnihposlova BiH da bi prvuisporukubiometrijskih paso{anajrani jemogla da dostavi9. oktobra, potvrdila  je ju~eSrniportparolovog ministarstvaZorica Ruq. Premawenimri je~ima, iz ove wema~ke{tampari jenave- li su da }e25.000 biometrij- skihpaso{abitiisporu~eno najkasni jedo 15. oktobra. Predstavniciwema~ke {tampari je“Bundesdrike- rai“ rani je su obe}ali da }e prvutran{u od5.000 biome- trijskihpaso{aisporu~iti do 25. septembra, {to se ni je desilo. Premaplanuisporu- ke,ove godine BiH }e biti dostavqeno300.000 paso{kih kwi`ica.
Ministarstvo civilnih poslova BiH 
Do 15. oktobra isporuka novih putnih isprava
Projekat zahtijeva da taj pro- ces bude transparentan. Gra- |ani Albanije, BiH, Makedonije, Crne Gore i Srbije moraju znati {ta se tra`i od wihovih vlada, kako bi upravo wih smatrali odgo- vornim za napredak ili wegov izostanak.Evropska javnost zaslu`uje da zna koliko su odmakle refor- me koje su preduzele zemqe s ciqem stvarawa bezbjedno- snih uslova za cijelu EU, spre~avawa ilegalnih use- qavawa, organizo vanog kri- minala i terorizma. Sam proces postaje vjerodostojniji i otporniji na manipulaciju ukoliko je javan.
JAVAN PROCES
Za{ti}enostdokumenata Albanija(maj 2009)Bosna i Hercegovina(maj 2009)Bosna i Hercegovina(septembar 2009)Makedonija(maj 2009)Crna Gora(maj 2009)Srbija(maj 2009)Ilegalno useqavawei readmisijaJavni redi bezbjednostSpoqniodnosi iosnovnapravaProsjek Istra `ivawe centra “Popu lari“ prema kojem je BiH napravila veliki napredak 
Milorad @ivkovi} o popisu stanovni{tva 2011. godine
Popis me |u naro dna oba ve za BiH 
Stanislav ^a |o na pres konferenciji
FOTO: M. RADULOVI]
 
GLAS SRPSKE
srijeda, 30. septembar2009.
3
BAWA LUKA - Najkasnije do 9. oktobra bi}e odr`ano javno sa- slu{awe predstavnika Investiciono-razvojne banke i Glavne slu- `be za reviziju javnog sektora RS zbog negativnog revizorskog izvje{taja o radu IRB-a za pro{lu godinu, zakqu~io je ju~e Odbor za reviziju Narodne skup{tine RS. Predsjednik Odbora Dragan Mikerevi} rekao je ju~e Srni da bi saslu{awe trebalo da bude odr`ano 7. oktobra ili najdaqe 9. oktobra, u slu~aju da parlament ima neki drugi raspored. Prema wegovim rije~ima, Odbor }e potom donijeti odgovaraju}e stavove i zakqu~ke.
\ekanovi}: Stav u skladu sa zakqu~cima Vlade RS
BI JEQINA-
^lanUpravnogodbora“Elektro- prenosa BiH” Milorad\ekanovi}izjavio je Srni da mu ni jepoznato da li }e danasbitiodr`anasje- dnicaUpravnogodbora, ali da }e se u svakomslu~a ju pona{ati u skladu sa zakqu~cimaVladeRS. - Sve dok posto jezakqu~ciVlade RS, ko ja je, u stva- ri, akcionar i ko ja nas jeuputila u Upravniodbor, mi ne mo`emo da sepona{amodruga~i jenegoonako kakve su vladinepreporuke- rekao je \ekanovi}, prenoseagenci je. \ekanovi} je napomenuo da su u UO “Elektropreno- sa BiH” tri ~lana iz RS, ~etiri iz Federaci je BiH i jedannezavisniko ji je stranac, dok Br~kodis- triktnemasvogpredstavnika.
CIK BiH: U toku provjera Sadika Ahmetovi }a
SA R JEVO-
CIK BiH jo{ni jeutvrdio da li je, prema tvrdwama u dokumentovanoj pri javigrupegra|ana, kandi- dat za ministrabezbjednosti BiH SadikAhmetovi} u sukobu interesa, reklaje “Glasu Srpske“ portparol CIK-aMa- ksidaBajramovi}doda ju}i da je provjeranavoda iz pri jave u toku. - Trenutnonemamoni{ta o tome. Danas bi treba- lo da dobi jemodnevni red za idu}usjednicu,pa bi- smomo`datadamogli daznamo i da li je zavr{enaprovjera- ka`eBajramovi}eva.G. M.
Mladi} Jovan [trbac ubi jen u Drvaru
DRVAR
- Jovan[trbac (23) iz Drvaraubi jen je  ju~e oko 13.30 ~asova u Titovojulici u Drvaru, ispredhotela“Drvar“, potvrdio je za “Glas Srpske“ portparol MUP-a LivnoIvicaVrdo- qak.Vrdoqak je kazao da je na [trpcaiz vatrenog oru`japucala za sadanepoznataosoba. - Te{korawenimladi}jeposli jeukazane qekarskepomo}i u DomuzdravqaDrvarupu}en u bolnicu u Livnu. Na putudo bolnice je premi- nuo- istakao je Vrdoqak.Polici jasumwa da je na [trpcapucaoMio- drag[., sa ko jim je i rani jeimaosukobe oko imovinsko-pravnihodnosa.G. O.
BEOGRAD- Ministri polici je i pravde iz regi- onapozvali na ja~aweregi- onalnesaradwe u borbi protivorganizovanogkri- minala na ZapadnomBalka- nu i unapre |ewesaradwe nacionalnihpravosu |a.
Na kra jukonferenci jeu Beogradupod nazivom“Suo~a- vawe sa izazovimaorganizo- vanogkriminala i te{kim krivi~nimdelima na podru- ~juZapadnogBalkana“ usvo ji- li su za jedni~kuizjavu u ko joj su pozvalizemqe da boqeis- koristeposto je}eme hanizme za suzbi jaweorganizovanog kriminala. U~esnicikonferenci je o borbiprotivorganizovanog kriminala, ko ja je ju~eza- vr{ena, pozvali su i na po- boq{awesaradwekrozrazmjenumi{qewa, iskustava iz prakse i informaci ja o organizovanomkriminalu u  jugoisto~nojEvropi. U izjavi, ko juprenose agenci je, navodise da je potrebnounapri jediti i me|usobnupravnupomo} i pravosudnusaradwupotpisi- vawem, ratifikovawem i primjenomKonvenci jeSavje- taEvrope o me|usobnojpomo- }i u kriminalnimpitawima i prate}ihprotokola, kao i zakqu~ivawemneop hodnih bilateralnihsporazumame|u susjedima. Na regionalnomplanu ministri su, tako|e, zatra- `ili da se identifiku ju sve veze sa kriminalnim aktivnostima i preduzmu koraciprotivwih. U~esnicikonferenci je su pozvali i da se podr`e aktivni je, za jedni~keistrage sciqemsuzbi jawamre`aor- ganizovanogkriminala i da se spri je~iilegalnaimigra- ci ja. Ministarunutra{wih poslovaSrbi jeIvicaDa~i} rekao je na zatvarawukonfe- renci je da je saradwapolici-  je i pravosu|a u regionu na vi{emnivounego{to je uku- pnasaradwadr`ava.U~esnicikonferenci je su se dogovorili da i na na- cionalnomnivoubudupredu- zeteodre|enemjerekako bi se po ja~alinapori u borbipro- tivorganizovanogkriminala i drugihte{kihkrivi~nih djelako ja, kako su naglasili, predstavqajupreprekuiz- gradwistabilnedemokrati-  je, odgovornihinstituci ja, vladaviniprava i ekonom- skomrazvo ju na Zapadnom Balkanu.U~esnici su zakqu~ili da je potrebnopreduzeti daqekorake u zapqeniimo- vineko ja je ste~enakrimi- nalnimaktivnostima,  ukqu~u ju}ifinansijska sredstvakriminalnihorga- nizaci ja. - Pripadnicipolici je i nadle`nihpravosudnihvlas- timora juda bududobroobu~e- ni u pitawimaorganizovanog kriminala i upoznati sa ne- gativnimposqedicamatakvih aktivnosti po dru{tvo- na- vodi se u za jedni~kojizjavi sa ministarskekonferenci je o borbiprotivorganizovanog kriminala u regionu. Na konferenci ji, ~i jem su otvarawu u ponedjeqak prisustvovali i predsjednik Srbi jeBorisTadi} i pot- predsjednikEvropskekomi- si je@ak Baro, u~estvovali su ministripravde i unu- tra{wihposlova iz regiona, kao i predstavnicivi{e evropskihzemaqa i organiza- ci ja, ukqu~u ju}iEuropol, Sa- vjetEvrope i OEBS.Iz BiH na konferenci ji su u~estvovaliministar pravdeBari{a^olak i gla- vnitu`ilacMiloradBara- {in.
Javno saslu {awe predstavnika IRB RS i Glavne slu  `be za reviziju 
DOGOVORENO
da se aktivnijepodr`e zajedni~ke istrage
Karme ^akon
[pani ja zaodlazak
EUFOR
-a
GETEBORG
- [pani ja jena zasjedawuministaraod- braneEU u Geteborguza- tra`ila da se {to pri je  utvrdi rok za postepenopo- vla~ewe
EUFOR
-a izBiH, javqaRFE. [panskami-nistarkaodbraneKarme ^akonrekla je da evropske trupe, u ko jima[pani ja ima svo jevojnike od 1992.u Bosniubudu}evi{e ne tre- ba da djelu ju kao snageko je sprovodezadatke na terenu.
Savjet ministara
Strategi ja za spre~avaweprawa novca
SA R JEVO-
Savjetmi-nistara BiH danasbi na sjednici u Sara jevutreba- lo da razmatraPri jedlog strategi je i akcionogpla- na za spre~avaweprawanovca i finansirawete- roristi~kihaktivnosti u BiH.Na dana{wojsjedni- ciministri bi trebalo da da jusaglasnost i na Pri je- dlogsporazuma o saradwi o razmjenipodataka iz po- licijskih i tu`ila~kih evidenci ja.M. F.
Nikola [piri}
Izabratipredstavnika NVO sektora
SA R JEVO-
Predsjeda- va ju}iSavjetaministara BiH Nikola[piri}re- kao je ju~eda predstavnici nevladinihorganizaci ja treba da obezbi jedelegi- timnogpredstavnikako ji bi imaomandat da govori  u ime cjelokupnognevladi- nogsektora u BiH, javila  je Srna.
In cko o Mostaru
Upotri jebi }e  “bonskaovla{ }ewa“
MOSTAR-
Visokipred- stavnik u BiH Valentin Inckorekao je da }e isko- ristitisvo jabonska ovla{}ewa“ akoMostar do5.oktobra ne dobi jegrado- na~elnika, javila jeSrna. Incko je posli jesastanka sa strankamako jeu~estvu ju  u Gradskomvi je}uMostara potvrdio da posto ji i mo- gu}nostte hni~keinterven- ci je na mostarskomstatutu ko jepretpostavqaju i tajno glasawe, ali i takozvanu prostuve}inu utre}em kruguizbornogprocesa.
Vijesti
Ministri pravde i policije zemaqa regiona potpisali zajedni~ku izjavu
Po zvali na ja ~awe saradwe  u bor bi pro tiv krimi nala
U~esnici zakqu~ili da je potrebno preduzeti daqe korake u zapqeni imovine koja je ste~ena kriminalnim aktivnostima, ukqu~uju}i finansijska sredstva kriminalnih organizacija
Potpredsjednik Evropske komisije @ak Baro izjavio da organizovani kriminal ima posebnu te`inu u re- gionu Balkana i da bi mo- gao da ugrozi wegovustabilnost i integraciju u EU.Baro je ocijenio da se u regionu ula`u napori u borbi protiv organizova- nog kriminala navode}i usvajawe odgovaraju}ih za- kona, reformu snaga reda i razvi jawe regionalne saradwe.
 @AK BA RO
U~esnici minis tarske konferencije u Beogradu 
FOTO: TANJUG

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->