Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΣ ΣΤΗΝ ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ - Α'

Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΣ ΣΤΗΝ ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ - Α'

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 318|Likes:
Ἀνασκόπησις τῆς σεξουαλικότητος στὸν Χριστιανισμὸ καὶ στὴν Ρώμη - Περὶ Παρθενίας καὶ περὶ Ῥωμαίων καὶ Βυζαντινῶν γυναικῶν - ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ - μέρος Α΄
Ἀνασκόπησις τῆς σεξουαλικότητος στὸν Χριστιανισμὸ καὶ στὴν Ρώμη - Περὶ Παρθενίας καὶ περὶ Ῥωμαίων καὶ Βυζαντινῶν γυναικῶν - ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ - μέρος Α΄

More info:

Published by: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ on Oct 07, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2014

pdf

text

original

 
¶ÂÚd ·ÚıÂÓ›·˜ ηd ÂÚd ^PˆÌ·›ˆÓηd B˘˙·ÓÙÈÓáÓ Á˘Ó·ÈÎáÓ:
\AÓ·ÛÎfiËÛȘÙɘÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÙËÙÔ˜ÛÙXÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌeηdÙcÓ^PÒÌË
MEPO¶PøTON
b
ÔÙÂÏÂÖ Ùe ηو٤ڈ ΛÌÂÓÔÓ ‰È·Û΢cÓ à·ÓÙ‹Ûˆ˜ Âå˜ âÈÛÙÔÏcÓ¬Ô˘ âÁ¤ÓÂÙÔ ÎÚÈÙÈÎc Âå˜ Ùe ôÚıÚÔÓ «¶ÂÚd ¶·‡ÏÔ˘» ÙÔÜ
 E§§HNIKOY ¶AN£EOY 
ηd ÌÂÙ·Íf ÙáÓ ôÏÏˆÓ àÓÂʤÚÂÙÔ ¬ÙÈ: «Te ¬ÙÈ ì “å‰¤· Ùɘ·ÚıÂÓ›·˜ ÂrÓ·È ì Èe ·Ú¿ÍÂÓË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎc âʇÚÂÛË” àÔÙÂÏÂÖÂÏÒÚÈ· îÛÙÔÚÈÎc àÓ·Ï‹ıÂÈ·. ¢ÈfiÙÈ “ì 剤· Ùɘ ¶·ÚıÂÓ›·˜” ñ¿Ú¯ÂÈ Û¬Ï˜ Ùd˜ ÚÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎb˜ ıÚËÛÎÂÖ˜ ηd ηÙ\ âÍÔ¯cÓ Û\ ·éÙc ÙáÓ^EÏÏ‹ÓˆÓ. ^O Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ˜ Ó·e˜ ÙÔÜ . X. ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ ÂrÓ·È ï ¶·ÚıÂÓÒÓ, àÊÈÂڈ̤-ÓÔ˜ Âå˜ ÙcÓ ¶·Úı¤ÓÔÓ \AıËÓÄ. \Ae Ùd˜ 6 \OχÌȘ £Â¤˜, Ôî 3 (\AıËÓÄ, òAÚÙÂÌȘ, ^EÛÙ›·)·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰Èa ‚›Ô˘ ·Úı¤Ó˜, âÓˇá ì ≠HÚ· ÏÔ˘Ô̤ÓË ÛÙcÓ ËÁcÓ K¿Ó·ıÔÓ, ·Úa ÙeN·‡ÏÈÔÓ, àÓ¤ÎÙ· ÙcÓ ·ÚıÂÓ›·Ó Ù˘. ^O ¶·˘Û·Ó›·˜ àӷʤÚÂÈ ÙeÓ ·Ó¿Ú¯·ÈÔÓ Ó·eÓ Ùɘ ≠HÚ·˜ ¶·Úı¤ÓÔ˘ (8.222). ^H ^EÛÙ›· ö‰ˆÛÂÓ ¬ÚÎÔÓ ·åˆÓ›·˜ ·ÚıÂÓ›·˜ (^OÌËÚÈÎe˜≠YÌÓÔ˜ Âå˜ \AÊÚÔ‰›ÙËÓ) ηd ¬Ù·Ó ï ZÂf˜ Ùɘ â¤ÙÚ„ Óa Ï¿‚FË ¬,ÙÈ õıÂÏÂÓ, âΛÓË à˙‹- ÙËÛ Óa ·Ú·Ì›ÓFË âÛ·Âd ·Úı¤ÓÔ˜ (™¯. Âå˜ \AÚÈÛÙÔÊ. «™ÊÉη˜» ÛÙ. 842). Oî î¤ÚÂȤ˜ Ù˘, Ôî ^EÛÙÈ¿‰Â˜ öÌÂÓ·Ó â›Û˘ âÛ·Âd ·Úı¤Ó˜. Te ú‰ÈÔ úÛ¯˘Â ηd ÁÈa Ùd˜ î¤ÚÂȘ Ùɘ\AÚÙ¤ÌȉԘ, ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ï òAıˆ˜ qÙÔ ÙfiÔ˜ îÂÚfi˜, «ô‚·ÙÔ˜» ÁÈa ÙÔf˜ ôÓ‰Ú˜. ¶·Úı¤-ÓÔ˜ õıÂÏ Óa ·Ú·Ì›ÓFË Î·d ì ¢‹ÌËÙÚ·, ì ïÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·d Ìb Ùe «¶·Úı¤ÓÈÔÓ ÊÚ¤-·Ú» ¬Ô˘ Û˘Ó‹ÓÙËÛ Ùd˜ ı˘Á·Ù¤Ú˜ ÙÔÜ KÂÏÂÔÜ, âÓˇá ‰Èa Óa àÔʇÁFË ÙeÓ öÚˆÙ· ÙÔܶÔÛÂȉáÓÔ˜ öÊı·Û Óa ÌÂÙ·ÌÔÚʈıFÉ Âå˜ ÊÔÚ‚¿‰·. Te Û˘Ì¤Ú·ÛÌ¿ ÌÔ˘: ¢ÈηÈÔÜÙ·È ÙȘ Óa ÂrÓ·È ñbÚ j ηÙa Ùɘ ·ÚıÂÓ›·˜ j ÙÔÜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ, ù¯È ¬Ìˆ˜ ηd Óa¯·Ú·ÎÙËÚ›˙FË ÙcÓ ÚÒÙËÓ âʇÚÂÛÈÓ (!) ÙÔÜ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘. ‚) °Ú¿ÊÂÈ ¬ÙÈ ï XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌe˜ñ‚›‚·Û ÙcÓ Á˘Ó·Öη ηd ÁÈa Óa àԉ›ÍFË ¬ÙÈ Úe ·éÙÔÜ ì ı¤ÛȘ Ù˘ qÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚË, àӷʤÚÂÈ «·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÛÔ˘‰·›ˆÓ Á˘Ó·ÈÎáÓ Ùɘ PÒÌ˘ ¬ˆ˜ ì §È‚›· ηd ì
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
1
 
\OÎÙ·‚›·». ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ôÎÚˆ˜ àÙ˘¯É. ¢ÈfiÙÈ ì ÚÒÙË ÂrÓ·È ≤Ó· Ù¤Ú·˜ Ùɘ ^IÛÙÔÚ›·˜ —Ê·Ú̷·ÙÚÈ· Ôf â‰ËÏËÙËÚ›·Û ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ ÓÔÌ›ÌÔ˘˜ ‰È·‰fi¯Ô˘˜ ÙÔÜ ıÚfiÓÔ˘ ÁÈaÓa ÙeÓ Î·Ù·Ï¿‚FË ï âÎ ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Ù˘ ˘îfi˜ Ù˘ TÈ‚¤ÚÈÔ˜. ^H‰Â‡ÙÂÚË, ÂrÓ·ÈÁÓˆÛÙc ÌfiÓÔÓ ÁÈa ÙcÓ àÓÔ¯‹ Ù˘ ÛÙd˜ àÈÛٛ˜ ÙÔÜ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ \AÓÙˆÓ›Ô˘. º·›ÓÂٷȬ̈˜ Óa àÁÓÔFÉ (;) Ùd˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÔ˘‰·Ö˜ Á˘Ó·ÖΘ Ùɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ âԯɘ ηd ‰c ÙÔÜ B˘˙·ÓÙ›Ô˘: £ÂÔ‰ÒÚ·, \AıËÓ·U˜-Eé‰ÔΛ·, òAÓÓ· KÔÌÓËÓ‹, òAÓÓ· ¢·Ï·ÛÛËÓ‹, EåÚ‹ÓË ¢Ô‡Î·ÈÓ·, Eé‰ÔΛ· M·ÎÚÂÌ‚ÔÏ›ÙÈÛÛ·, Zˆc ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙË, £ÂÔ‰ÒÚ· Bã, £ÂÔ‰ÒÚ· °ã, £ÂÔÊ·ÓÒ, K·ÛÛÈ·Ó‹ Î.ô. \EaÓ ¿ÓÙˆ˜ “ÛÔ˘‰·Ö˜ Á˘Ó·ÖΘ” ıˆÚÂÖ Ùa Ù¤Ú·Ù·, ñ¿Ú¯ÂÈ Î·d Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙe B˘˙¿ÓÙÈÔ: ì EåÚ‹ÓË ì \AıËÓ·›·».ÃÃÃEå˜ Ùe ı¤Ì· Ì·˜ ÂÚd ÙáÓ ÂÚȤÚÁˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎáÓ à·ÁÔÚ‡ÛÂˆÓ ö¯ÔÌÂÓ ÛÎÔ›Ìˆ˜Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Ùa ı¤Ì·Ù· Ùɘ ÔÈÓÈÎÔÔÈ‹Ûˆ˜ Ùɘ ‰È·ÙÚÔÊɘ ηd Ùɘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙÔ˜‰ÈfiÙÈ ‰Èa ÙÔÜ ëÓe˜ ‰˘Ó¿ÌÂı· Óa ηٷÓԋۈ̠Ùe ≤ÙÂÚÔÓ.
£ÚËÛΛ· ηd ‰È·ÙÚÔÊ‹
™‹ÌÂÚÔÓ ì ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ö¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Âå˜ ñ„ËÏeÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎeÓ â›‰ÔÓ œÛÙ ‰‡Ó·- Ù·È Óa àÔÛ˘Ó‰¤FË Û˘ÓÂȉËÙᘠÙcÓ ‰È·ÙÚÔÊcÓ àe ÙÔf˜ äıÈÎÔf˜-ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔf˜ ÛÙfi-¯Ô˘˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. ¶·Úa ÙcÓ âÈÌÔÓcÓ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ Ôé‰Âd˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ¬ÙÈ ì ÂúÛÔ‰Ô˜Âå˜ ÙcÓ ·åÒÓÈÔ ˙ˆ‹ —¬,ÙÈ ÎÈ iÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·éÙe— âÍ·ÚÙÄÙ·È âÎ ÙÔÜ âaÓ Ùa˜ TÂÙ¿ÚÙ·˜Î·Ù·Ï‡ÂÙ·È Ùe àËÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔÓ „ˆÌd Ìb âÏ·ÈfiÏ·‰Ô àÓÙd ÙÔÜ ıÂÔÏÔÁÈÎᘠçÚıÔÜ Î·Ó·bÌb ¯·‚È¿ÚÈ.Eå˜ ÙeÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌeÓ ö¯ÔÌ ÙcÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎcÓ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛÈÓ Ùɘ ‰È·ÙÚÔÊɘ:«ôÏÏÔ ‰bÓ àÎÔ‡ÔÌ àe ÙÔf˜ îÂÚÔ΋ڢη˜ ¿ÚÂÍ Óa Ìc ÙÚÒÁˆÌ Ͽ‰È Ùa˜ TÂÙÚ¿‰·˜»Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ì
^EÏÏËÓÈÎc NÔÌ·Ú¯›·.
\E›Û˘ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È Âå˜ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ ÙfiÓÔ˘˜ ¬ÙÈì «ôÛÎËÛȘ» (àÓ·Ô‰ÔÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙcÓ Ï¤ÍÈ ì ͇ÏÈÓË ÁÏáÛÛ·), ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ì ηÎc ‰È·ÙÚÔÊcï‰ËÁÂÖ Âå˜ ÙcÓ «·åÒÓÈÔ ˙ˆ‹».¢ËÏ·‰c ì ‰È·ÙÚÔÊc àÔÎÙÄ ıÂÔÏÔÁÈÎc ‚·Ú‡ÙËÙ·. \AÓ·ÌÊÈ‚fiψ˜ ï ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌe˜‰bÓ âÊÂÜÚ Ùe âÏ·ÈfiÏ·‰ÔÓ, ¬Ìˆ˜ ï ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌe˜ àe êÏÔÜÓ ÙÚfiÊÈÌÔÓ Ùe ≈„ˆÛ Â嘠ÙcÓ ÂÚȈcÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ Û˘Ì‚fiÏÔ˘ äıÈÎɘ ÙÂÏÂÈÒÛˆ˜ ηd ı‡Ú·Ó Ùɘ ^AÁÈfiÙËÙÔ˜.\AÓÙÈı¤Ùˆ˜, Âå˜ ÙeÓ ^EÏÏËÓÈÛÌe ì ‰È·ÙÚÔÊc ÛÙÂÚÂÖÙ·È äıÈÎɘ ÛËÌ·Û›·˜Ø ÂrÓ·È à‰È¿-ÊÔÚÔ˜ ‰Èa ÙcÓ äıÈÎc j ÓÂ˘Ì·ÙÈÎc âͤÏÈÍÈ. Te âÏ·ÈfiÏ·‰ÔÓ ·‡ÂÈ Óa ö¯FË Ôî·Ó‰‹ÔÙÂäıÈÎc àÍ›·, ·‡ÂÈ Óa ÂrÓ·È êÌ·ÚÙ›·, ηı›ÛÙ·Ù·È êÏᘠ‰È·ÙÚÔÊÈÎeÓ Âr‰Ô˜ ηd ì ηٷ-ӿψۛ˜ ÙÔ˘ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa âӉȷʤÚFË ÙcÓ å·ÙÚÈÎc j ÙcÓ ÔåÎÔÓÔÌ›· j àÎfiÌË Ârӷȉ˘Ó·ÙeÓ Óa Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ‰Èa ÓfiÌˆÓ ‰Èa ÏfiÁÔ˘˜ â·ÚΛ·˜, âÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔÜ Ùɘ ·Ú·-ÁˆÁɘ j ÔîÔ˘Û‰‹ÔÙ ôÏÏÔ˘˜ ηı·ÚᘠÎÔÈÓˆÓÈÎɘ ʇÛˆ˜. ≠Ö˜ âaÓ ıa ηٷӷÏÒ-ÓÂÙ âÏ·ÈfiÏ·‰Ô j ¯·‚È¿ÚÈ àÊ‹ÓÂÈ à‰È¿ÊÔÚÔ ÙcÓ ıÚËÛΛ· ηd ·î Ù˘¯eÓ ‰È·ÈÙËÙÈηd·ÚÂÎÙÚÔ·› Û·˜ ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ö¯Ô˘Ó ‰˘ÛÌÂÓÂÖ˜ âÈÙÒÛÂȘ Âå˜ ÙcÓ ñÁ›·Ó Û·˜, Ùa ÔåÎÔ-
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
2
 
ÓÔÌÈο Û·˜ j Óa ÚÔηÏÔÜÓ âÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îa˜ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ, àÏÏa ‰bÓ àÔÙÂÏÔÜÓ«êÌ·ÚÙ›·Ó».
^H ‰È·ÙÚÔÊc ÛÙe ˘ı·ÁÔÚÈÎe ïÌ·ÎÔÂÖÔ 
ErÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ‰È·Ù˘ˆıFÉ Ì›· àÓÙ›ÚÚËÛȘ: ÁÓˆÚ›˙ÔÌ ¬ÙÈ Âå˜ Ùe ˘ı·ÁÔÚÈÎeÓïÌ·ÎÔÂÖÔÓ âÙ›ıÂÓÙÔ ‰È·ÈÙËÙÈηd à·ÁÔÚ‡ÛÂȘ. Eå˜ Ùe ïÌ·ÎÔÂÖÔÓ ‰bÓÙ›ıÂÓÙ·È ıÚË-Û΢ÙÈηd à·ÁÔÚ‡ÛÂȘ. ^O ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ù¯È ÌfiÓÔÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ôî ç·‰Ô› ÙÔ˘ Óa ηٷӷ-ÏÒÓÔ˘Ó ÎÚ¤·Ù· àÏÏa ÚÔÛ¤ÙÈ, Ôî œÚÈÌÔÈ, Ôî Ï‹Úˆ˜ àÊÈÂڈ̤ÓÔÈ Âå˜ ÙcÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹Ó ÙˆÓ âͤÏÈÍÈÓ, ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ Ôî ÙÚfiÊÈÌÔÈ ÙÔÜ ïÌ·ÎÔ›Ԣ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Âå˜ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚ›·˜, ÙcÓηو٤ڷ ηd ÙcÓ àÓˆÙ¤Ú·. Eå˜ Ùe ïÌ·ÎÔÂÖÔÓ ÙÂÏÔÜÓÙ·È ·îÌ·ÙËÚ·d ı˘Û›·È ηd ì ηو- Ù¤Ú· ηÙËÁÔÚ›· âÛı›ÂÈ ÎÚ¤·˜ ηd ›ÓÂÈ ÔrÓÔ. ^H àÓˆÙ¤Ú· à¤¯ÂÈ ‰Èa ÏfiÁÔ˘˜ Ú·ÎÙÈ-ÎÔf˜ÙÂ-¯ÓÈÎÔ‡˜, ıˆÚÂÖÙ·È ¬ÙÈ Ôî ôÓıÚˆÔÈ ·éÙÔd ö¯ÔÓÙ˜ â·ÚÎᘠÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Â嘠ÙcÓ ÁÓˆÛÙÈÎc ÙÂÏ›ˆÛÈ Î·d ÙcÓ äıÈÎc àÓ·Á¤ÓÓËÛÈ ö¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ Âå˜ Ùe ÛÙ¿‰ÈÔÓ Ùɘ ÊÚÔ-ÓÙ›‰Ô˜ ‰Èa ÙcÓ àı·Ó·ÙÔÔ›ËÛÈÓ ÙÔÜ „˘¯ÈÎÔÜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηd â‰á ‰ÔÁÌ·Ù›˙Â- Ù·È —·Ú·Ïϋψ˜ Úe˜ ÙeÓ
º·›‰ˆÓ·
 — ¬ÙÈ ì ‚ÚáÛȘ ÎÚÂ¿ÙˆÓ Î·ıÈÛÙÄ Ùe ·åıÂÚÈÎeÓÛáÌ· ·¯˘ÏeÓ Î·d ‚·Ú‡, ۈ̷ÙÔÂȉ¤ÛÙÂÚÔÓ.\E›Û˘, ÙÂÏÂÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎᘠï ôÓıÚˆÔ˜ ηd ·åÛı·ÓfiÌÂÓÔ˜ ÙcÓ „˘¯ÈÎcÓÛ˘ÁÁ¤ÓÂÈ·Ó ÌÂÙ·Íf οı Âú‰Ô˘˜ ˙ˆ˚Îɘ ˙ˆÉ˜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa à¤¯FË àe ÙcÓ ‚ÚáÛÈÓâÌ„‡¯ˆÓ. TÔÜÙÔ ÂrÓ·È „˘¯ˆÊÂÏb˜ àÏÏa ‰bÓ à·ÈÙÂÖÙ·È ñe Ùɘ ıÚËÛΛ·˜ ‰ÈfiÙÈ, ó˜ ‰È-‰¿ÛÎÂÈ Î·d ï ¶˘ı·ÁfiÚ·˜, ıa âÊ·ÚÌÔÛıFÉ ·éÙÔÌ¿Ùˆ˜ ñe ÙÔÜ óÚ›ÌÔ˘ ϤÔÓ àÓıÚÒÔ˘.
^H ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙ˘ Û‹ÌÂÚÔÓ
™‹ÌÂÚÔÓ ì ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ Âå˜ Ùe ı¤Ì· Ùɘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙÔ˜ ˙É àÎfiÌË ñe ÙcÓ‚·ÚÂÖ·Ó ÛÎÈa ÙÔÜ B˘˙·ÓÙ›Ô˘ ηd ‰bÓ ö¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Âå˜ Ùe ÓÂ˘Ì·ÙÈÎeÓ â›‰ÔÓ Ôf ıa Ùɘ âÈÙÚ¤„FË Óa àÔÛ˘Ó‰¤ÛFË Û˘ÓÂȉËÙᘠÙcÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· àe ÙÔf˜ ıÚËÛ΢ÙÈ-ÎÔf˜ ηd ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔf˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. hH ÌÄÏÏÔÓ ó˜ ÁÓ‹ÛÈÔÈ B˘˙·ÓÙÈÓÔd ÔfÂúÌÂı· úÛˆ˜ ÙcÓ àÔÛ˘Ó‰¤ÔÌ ‰Èa ÙÔf˜ ôÚÚÂÓ·˜ ηd ÙcÓ ‰Â¯fiÌÂı· ΢ڛˆ˜ ‰Èa Ùa˜ı‹ÏÂȘ. òIÛˆ˜ àÌÊÈÛ‚ËÙÔÜÌ Ùe ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ ñe ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓÔ˘ Âå˜ ÙcÓ \AÔÎ¿Ï˘„ÈÓ ¬ÙÈÔî ÛÂÛˆṲ̂ÓÔÈ ıa ÂrÓ·È ÎÂÎÔÛÌË̤ÓÔÈ ‰Èa ·ÚıÂÓ›·˜. òIÛˆ˜ ÌĘ àÊ‹ÓÂÈ à‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÙefiÙ ηd á˜âÌ˘‹ıË Âå˜ ÙcÓ àÊÚÔ‰ÈÛ›· ˙ˆc ≤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ù¯È ¬Ìˆ˜ ηd Ì›· Ó¤·. òIÛˆ˜ ‰bÓıˆÚÔÜÌ â›ÌÂÌÙÔÓ ≤Ó·˜ Ó¤Ô˜ Óa ö¯FË ÚÔÁ·ÌÈ·›·˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·Úa ÙcÓ â›ÌÔÓÔÓηٷ‰›ÎËÓ ÙˆÓ ñe Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜, ¬Ìˆ˜ Ìb Ùa˜ Ó¤·˜ àÏÏ¿ÍÂÈ Ùe ÚÄÁÌ·, Ù›ıÂÙ·È âÓàÌÊÈ‚fiÏˇˆ ì äıÈ΋ ÙˆÓ ñfiÛÙ·ÛȘ. Eå˜ Ùe B˘˙¿ÓÙÈÔÓ ≤Ó· ηd ÌfiÓÔÓ qÙÔ Ùe àfiÏ˘ÙÔÓÚÔÛeÓ ÙfiÛÔ ‰Èa ÙcÓ «·åÒÓÈÔ ˙ˆ‹» ¬ÛÔ Î·d ‰Èa ÙcÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎc ηٷ͛ˆÛÈ ÌÈĘ Ó¤·˜: ì·ÚıÂÓ›·. ≠OıÂÓ «äıÈÎc ÎÔ¤ÏÏ·» çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ì Ìc ö¯Ô˘Û· ÚÔÁ·ÌÈ·›·˜ Û¯¤ÛÂȘ.\EÎÂÖ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ì äıÈ΋, âaÓ ì âÓ ÏfiÁˇˆ Ó¤· âȉ›‰ÂÙ·È Âå˜ Î¿ı ôÏÏÔ˘ Âú‰Ô˘˜Î·Î›·˜ ıˆÚÂÖÙ·È àÌÂÏËÙ¤ÔÓ!òE¯ÔÌ Ú¿ÁÌ·ÙÈ âÌ‚ÔÏÈ·ÛıÉ Ìb ·éÙa˜ Ùa˜ 剤·˜! ^HÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ÂrÓ·È àÓ·‚›ˆ-
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
3

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
george1957 liked this
gabtheo liked this
Κώστας Ρένιος liked this
Nikos Prassas liked this
Neoklis Lefkopoulos liked this
Thanassis Rentzis liked this
nic1238 liked this
kostependrhs liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->