Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TABLICA WZORÓW MATEMATYCZNYCH - MATURA.pdf

TABLICA WZORÓW MATEMATYCZNYCH - MATURA.pdf

Ratings:
(0)
|Views: 14|Likes:
Published by Paweł Sak

More info:

Published by: Paweł Sak on Feb 16, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2014

pdf

text

original

 
 1
EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI
 
WZORY S
PIS TRE
!
CI
 
1. Warto
!"
 bezwzgl
dna liczby............................................................................1
 
2. Pot
gi i pierwiastki...........................................................................................1 3. Silnia. Symbol Newtona...................................................................................2 4. Dwumian Newtona...........................................................................................3 5. Wzory skróconego mno
$
enia...........................................................................3 6. Ci
gi.................................................................................................................3 7. Funkcja kwadratowa.........................................................................................4 8. Logarytmy........................................................................................................5 9. Pochodna funkcji..............................................................................................5 10. Geometria analityczna......................................................................................6 11. Planimetria........................................................................................................8 12. Stereometria....................................................................................................11 13. Trygonometria................................................................................................13 14. Kombinatoryka...............................................................................................16 15. Rachunek prawdopodobie
&
stwa.....................................................................16 16. Parametry danych statystycznych...................................................................17 17. Tablica warto
!
ci funkcji trygonometrycznych...............................................19
1. W
ARTO
!"
 BEZWZGL
#
DNA LICZBY
 
Warto
!"
 bezwzgl
dn
 liczby rzeczywistej
 x
 definiujemy wzorem:
 
,dla0dla0
 xx x xx
!"# $% &'
 Liczba
 x
 jest to odleg
'
o
!"
 na osi liczbowej punktu
 x
od punktu 0. W szczególno
!
ci:
 
0
 x
 !
 
 xx
% #
 Dla dowolnych liczb
 x, y
mamy:
 
 xyxy
( ) (
 
 xyxy
% ) (
 
 xyxy
* # *
 Ponadto, je
!
li 0
 y
 +
, to
 x x yy
#
 Dla dowolnych liczb
a
oraz
, gdzie 0
 !
, mamy warunki równowa
$
ne:
 
 xararxa
% ) , % ) ) (
 lub
 xarxarxa
% ! , ) % ! (
 
2. P
OT
#
GI I PIERWIASTKI
 
 Niech
n
 b
dzie liczb
 ca
'
kowit
 dodatni
. Dla dowolnej liczby
a
definiujemy jej
n
 –t
 pot
g
:
 
razy
...
nn
aaa
# * *
!"#
 Pierwiastkiem arytmetycznym
n
a
 stopnia
n
z liczby 0
a
 !
 nazywamy liczb
 0
b
 !
 tak 
,
$
e
n
ba
#
.
 
 
 2 W szczególno
!
ci, dla dowolnej liczby
a
zachodzi równo
!"
:
 
2
aa
#
.
 
Je
$
eli 0
a
 &
 oraz liczba
n
 jest nieparzysta, to
n
a
 oznacza liczb
 0
b
 &
 tak 
,
$
e
n
ba
#
. Pierwiastki stopni parzystych z liczb ujemnych nie istniej
.
 
 _____ 
 
*
 
 _____
 Niech
m
,
n
 b
d
 liczbami ca
'
kowitymi dodatnimi. Definiujemy:
 
%
dla 0
a
 +
: 1
nn
aa
%
#
 oraz
0
1
a
 #
 
%
dla 0
a
 !
:
mnmn
aa
#
 
%
dla 0
a
 .
: 1
mnnm
aa
%
#
 
 Niech
,
 s
 b
d
 dowolnymi liczbami rzeczywistymi. Je
!
li 0
a
 .
 i 0
b
 .
, to zachodz
 równo
!
ci:
 
rsrs
aaa
 (
* #
 
/ 0
 srrs
aa
 *
#
 
rs s
aaa
%
#
 
/ 0
r
abab
* # *
 
aabb
1 2#3 45 6
 Je
$
eli wyk 
'
adniki
,
 s
 s
 liczbami ca
'
kowitymi, to powy
$
sze wzory obowi
zuj
 dla wszystkich liczb 0
a
 +
, 0
b
 +
.
 
3. S
ILNIA
. S
YMBOL
N
EWTONA
 
Silni
 liczby ca
'
kowitej dodatniej
n
nazywamy iloczyn kolejnych liczb ca
'
kowitych:
 
!12...
nn
# * * *
 Ponadto przyjmujemy umow
,
$
e
 
0!1
#
.
 
Dla dowolnej liczby ca
'
kowitej 0
n
 !
 zachodzi zwi
zek:
/ 0 / 0
1!!1
nnn
( # * (
 
 _____ 
 
*
 
 _____
Dla liczb ca
'
kowitych
n
,
 spe
'
niaj
cych warunki 0
kn
) )
 
definiujemy symbol Newtona:
 
/ 0
!!!
nnkn
1 2#3 4%5 6
 Zachodz
 równo
!
ci:
/ 0/ 0 / 0
12...1123...
nnnnn
% % * * % (1 2#3 4* * * *5 6
 
nnkn
1 2 1 2#3 4 3 4%5 6 5 6
 10
n
1 2#3 45 6
 1
nn
1 2#3 45 6
 Dla 0
kn
) &
 
mamy: 111
nnnkk
(1 2 1 2 1 2# (3 4 3 4 3 4( (5 6 5 6 5 6
 11
nnnk
1 2 1 2 %# *3 4 3 4( (5 6 5 6
 
 
 3
4. D
WUMIAN
N
EWTONA
 
Dla dowolnej liczby ca
'
kowitej dodatniej
n
oraz dla dowolnych liczb
a
,
b
mamy:
 
/ 0
11
......011
nnnnkknn
nnnnnabaabababbknn
% % %
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( # ( ( ( ( ( (3 4 3 4 3 4 3 4 3 4%5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
 
5. W
ZORY SKRÓCONEGO MNO
$
ENIA
 
Z dwumianu Newtona dla
n
= 2 oraz
n
= 3 otrzymujemy dla dowolnych liczb
a
,
b
:
 
/ 0
222
2
abaabb
( # ( (
 
/ 0
33223
33
abaababb
( # ( ( (
 
/ 0
222
2
abaabb
% # % (
 
/ 0
33223
33
abaababb
% # % ( %
 
 _____ 
 
*
 
 _____
Dla dowolnej liczby ca
'
kowitej dodatniej
n
oraz dowolnych liczb
a
,
b
 zachodzi wzór:
/ 0
/ 0
1221
......
nnnnnkknn
ababaabababb
% % % % %
% # % ( ( ( ( ( (
 W szczególno
!
ci:
/ 0/ 0
22
ababab
% # % (
 
/ 0
/ 0
3322
ababaabb
% # % ( (
 
/ 0
/ 0
3322
ababaabb
( # ( % (
 
6. C
I
%
GI
 
7
Ci
g arytmetyczny
 
Wzór na
n
 –ty wyraz ci
gu arytmetycznego o danym pierwszym wyrazie
1
a
i ró
$
nicy
:
/ 0
1
1
n
aan
# ( %
 
Wzór na sum
 
12
...
nn
Saaa
# ( ( (
 pocz
tkowych
n
 wyrazów ci
gu arytmetycznego:
/ 0
11
2122
nn
anaaSnn
( %(# * # *
 Mi
dzy s
siednimi wyrazami ci
gu arytmetycznego zachodzi zwi
zek:
11
dla22
nnn
aaan
% (
(# !
 
7
Ci
g geometryczny
 
Wzór na
n– 
ty wyraz ci
gu geometrycznego o danym pierwszym wyrazie
1
a
 i ilorazie
q
:
11
nn
aaq
 %
# *
 Wzór na sum
 
12
...
nn
Saaa
# ( ( (
 pocz
tkowych
n
 wyrazów ci
gu geometrycznego:
11
1dla11dla1
nn
qaqqnaq
" %+8# %$8* #'
 Mi
dzy s
siednimi wyrazami ci
gu geometrycznego zachodzi zwi
zek:
211
dla2
nnn
aaan
% (
# * !
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->